Документ 450-98-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.09.2007, підстава - 1117-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 1998 р. N 450
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1117 ( 1117-2007-п ) від 11.09.2007 }
Про затвердження Тимчасового державного
переліку професій з підготовки кваліфікованих
робітників у професійно-технічних навчальних
закладах

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Тимчасовий державний перелік професій з
підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних
навчальних закладах (додається).
2. Міністерству освіти, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям розпочати з 1998/99 навчального року впровадження
зазначеного Тимчасового державного переліку професій.
3. Дозволити Міністерству освіти за погодженням із
заінтересованими центральними органами виконавчої влади вносити
зміни до Тимчасового державного переліку професій з підготовки
кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних
закладах.
4. Міністерству праці та соціальної політики за погодженням
із заінтересованими центральними органами виконавчої влади внести
протягом 1998 і 1999 років Державному комітетові по
стандартизації, метрології та сертифікації пропозиції щодо
відповідних змін і доповнень до Державного класифікатора професій
( v0257217-95, va257217-95, vb257217-95).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 1998 р. N 450
ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕЛІК
професій з підготовки кваліфікованих робітників
у професійно-технічних навчальних закладах
I. Загальна частина
Цей перелік є нормативно-правовим документом, який визначає
назви професій та напрями спеціалізації, плановані рівні
професійної кваліфікації випускників професійно-технічних
навчальних закладів, обмеження у прийомі їх на роботу за віколм,
медичними показниками та статтю. Перелік містить професії, за якими розробляються і
затверджуються державні стандарти професійно-технічної освіти,
тобто вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівнів
кваліфікації випускників професійно-технічних навчальних закладів,
основних обов'язкових засобів навчання та освітнього рівня
вступників. Перелік розроблено з урахуванням структурних змін в
економіці, необхідності інтеграції професійно-кваліфікаційної
структури підготовки робітників із залученням представників
підприємств, установ, організацій, практичних працівників
професійно-технічної освіти. Структура переліку відповідає напрямам і видам господарської
діяльності. Перелік включає професії та спеціалізації за ними, що
відображають потреби економіки в підготовці кадрів на сучасному
етапі. З метою розширення профілю підготовки та сфери можливого
використання випускників професійно-технічних навчальних закладів,
що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності їх на ринку праці
та посиленню соціального захисту фахівців, до переліку включаються
професії, які є інтегрованими, тобто об'єднують основні робітничі
спеціальності за техніко-технологічними параметрами, трудовими
функціями або за обома цими ознаками. Визначення переважної
більшості інтегрованих професій та їх спеціалізації здійснено на
основі об'єднаних та узагальнених за назвами професій згідно з
Класифікатором професій ДК 003-95 ( v0257217-95, va257217-95,
vb257217-95), затвердженим Держстандартом і введеним у дію з 1
січня 1996 року. Перелік може доповнюватися у разі потреби новими професіями.
Доповнення та зміни до переліку вносяться у порядку, передбаченому
Законом України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ). Кожна робітнича професія та її спеціалізація в переліку має
планований рівень кваліфікації відповідно до кваліфікаційної
структури підготовки робітничих кадрів, складності професії та
рівня освіти для її здобуття. Значна частина переліку - це професії й спеціалізації з
середніми і високими рівнями кваліфікації та складності. Мінімальний вік прийому на роботу та стать тих, кого
приймають на навчання, зазначені довідково. Під час планування та
організації навчання необхідно керуватися переліком важких робіт і
робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці неповнолітніх, переліком робіт на
виробництвах, де є потреба у професійному доборі, переліком важких
робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці жінок. Обмеження в професіях за віком вступників до
професійно-технічних навчальних закладів встановлюються
навчальними закладами з урахуванням терміну навчання та
мінімального віку прийому на роботу. Інші обов'язкові вимоги чи обмеження в підготовці
кваліфікованих робітників за цим переліком встановлюються
державними стандартами професійно-технічної освіти та відповідними
документами. Перелік не регламентує підготовку кваліфікованих робітників з
найпростіших професій або низького рівня кваліфікації, що
передбачають прискорене формування у громадян професійних умінь і
навичок для виконання простих завдань і можуть здійснюватися у
професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом
індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері
послуг і не супроводжуватися підвищенням освітнього рівня. Перехід на підготовку кваліфікованих робітників згідно з
переліком здійснюється поетапно починаючи з 1998 року у міру
розроблення та затвердження державних стандартів
професійно-технічної освіти.
II. ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕЛІК
професій з підготовки кваліфікованих робітників
у професійно-технічних навчальних закладах
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування | | Плановий | Мінімальний| Стать тих, професії | Спеціалізація | рівень | вік | хто | |кваліфікації|приймання на| приймається | | (розряд, | роботу | на навчання | | клас) |випускників | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Професії загальні для всіх галузей економіки
1. Модельник Кокільник-складальник 3-4 18 ч, ж Модельник дерев'яних моделей 3-4 18 ч, ж Модельник металевих моделей 3-4 18 ч, ж Налагоджувальник ливарних машин 3-4 18 ч, ж 2. Майстер з Налагоджувальник-ремонтник 4-5 18 ч контрольно- контрольно-вимірювальних приладів
вимірювальних та автоматики
приладів та
автоматики Монтажник приладів та апаратури 4-5 18 ч автоматичного контролю, регулювання
та керування 3. Майстер з Налагоджувальник - ремонтник 4-5 18 ч, ж обладнання в устаткування з механічної обробки
механічній матеріалів
обробці
матеріалів Верстатник широкого профілю 3-4 18 ч, ж 4. Радіомеханік Радіомеханік з обслуговування та 4-5 18 ч, ж ремонту радіотелевізійної апаратури
Радіомеханік з обслуговування та 4-5 18 ч, ж ремонту радіоелектронного
устаткування
Радіомонтер приймальних антен 4-5 18 ч, ж 5. Майстер Налагоджувальник-ремонтник 3-5 18 ч, ж зварювальних зварювального устаткування
робіт Електрогазозварник 3-5 18,5 ч, ж Зварник на автоматичному 3-4 18,5 ч, ж устаткуванні
Зварник на електронно-променевому 3-4 18,5 ч, ж устаткуванні 6. Слюсар Слюсар-інструментальник 3-5 18 ч, ж машинобудівний Слюсар з механоскладальних робіт 3-5 18 ч, ж 7. Майстер Налагоджувальник - ремонтник 4-5 18,5 ч обробки ковальсько-пресового та холодно-
матеріалів штампувального устаткування
тиском Коваль 3-4 18,5 ч Штампувальник 3-4 18,5 ч, ж 8. Майстер з Електромеханік з ліфтів 3-4 18 ч, ж ліфтів Монтажник електричних підйомників 3-4 18 ч (ліфтів) 9. Електромеханік з ремонту та 4-5 18 ч, ж Електромеханік з обслуговування лічильно-
ремонту та обчислювальних машин
обслуговування
лічильно-
обчислювальних
машин
10. Майстер з Електромонтер з промислового 3-5 18,5 ч, ж електро- електроустаткування
устаткування Електромонтер з електромереж 3-4 18,5 ч, ж Електромонтер з устаткування 3-4 18,5 ч, ж будівель та споруд 11. Електромеханік торгівельного та 3-4 18,5 ч, ж Електромеханік холодильного устаткування
торгівельного та
холодильного
устаткування
12. Майстер Механік устаткування котелень 3-5 18,5 ч, ж котельних Машиніст котельної 3-4 18,5 ч, ж 13. Лаборант Лаборант з аналізу газів та пилу 3-4 18 ч, ж широкого профілю Лаборант з аналізу люмінофорів 4 18 ч, ж Лаборант мінералогічного аналізу 3-4 18 ч, ж Лаборант хіміко-бактеріологічного 3 18,5 ч, ж аналізу
Лаборант-кристалооптик 3-4 18 ч, ж Лаборант-мікробіолог 3-4 18 ч, ж Лаборант-полярографіст 3-4 18 ч, ж 14. Годинникар Налагоджувальник - ремонтник 3-4 17,5 ч, ж годинників
Складальник годинників 3-4 17,5 ч, ж
2. Загальні професії електротехнічного виробництва
15. Майстер у Складальник трансформаторів 3-5 17.5 ч, ж електротехніч-
ному виробництві Складальник електричних машин та 3-4 17,5 ч, ж апаратів
Складальник електровимірювальних 3-4 17,5 ч, ж приладів
Налагоджувальник - ремонтник 3-5 17,5 ч, ж електротехнічного устаткування
3. Професії виробництва електронної техніки
16. Майстер з Оператор процесів електронного 3-4 18,5 ч, ж електронної виробництва
техніки Складальник виробів 3-4 17,5 ч, ж Налагоджувальник - ремонтник 4-5 18 ч, ж електронно-технологічного
устаткування 17. Майстер у Складальник радіотелевізійної 3-4 18,5 ч, ж виготовленні апаратури
радіотелевізій-
ної апаратури Регулювальник радіотелевізійної 3-4 18 ч, ж апаратури
4. Професії виробництва медичних інструментів, приладів і обладнання
18. Майстер Виготовлювач медичних інструментів, 3-4 18 ч, ж медичних приладів та устаткування
приладів та
устаткування Електромеханік з ремонту та 3-4 18 ч, ж обслуговування медичного
устаткування
5. Професії виробництва і ремонту літальних апаратів, двигунів і обладнання
19. Авіамеханік Складальник-ремонтник 3-4 18 ч, ж Слюсар з ремонту авіадвигунів 3-4 18 ч Електромонтажник авіаційної техніки 3-4 18 ч, ж Електромеханік з випробувань та 3-4 18 ч, ж ремонту
6. Професії оптико-механічного виробництва
20. Оптик - Налагоджувальник - ремонтник 3-5 17,5 ч, ж механік устаткування оптичного виробництва
Оптик 3-4 17,5 ч, ж
7. Професії суднобудування і судноремонту
21. Корабельник Складальник-ремонтник металевих 3-4 18,5 ч, ж суден
Слюсар-монтажник судновий 3-4 18 ч, ж Складальник неметалевих суден 3-4 18 ч, ж Електрорадіомонтер судновий 3-4 18 ч, ж Опоряджувальник судновий 3-4 18 ч, ж Контролер суднових робіт
8. Професії гірничовидобувної промисловості
22. Майстер Гірник на очисних роботах 4-5 18,5 ч гірничо-
видобувних робіт Прохідник 4-5 18,5 ч Машиніст на відкритих гірничих 4-5 18,5 ч роботах
Гірник з підземних розвідувальних 4-5 18,5 ч робіт 23. Майстер Машиніст електровоза 4-5 18,5 ч транспорту на
гірничих роботах Машиніст транспортних машин 4-5 18,5 ч 24. Майстер Електромеханік з ремонту і 4-5 18,5 ч гірничо-шахтного обслуговування гірничо-шахтного
обладнання обладнання
Монтажник гірничо-шахтного 4-5 18,5 ч устаткування 25. Майстер- Апаратник згущувачів 3-4 18,5 ч, ж збагачувальник
корисних копалин Машиніст установ збагачення 3-4 18,5 ч, ж Сушильник продуктів збагачення 3-4 18,5 ч, ж
9. Професії геологорозвідувальних та топографо-геодезичних робіт
26. Майстер Машиніст розвідувального 3-4 18,5 ч геолого- устаткування
геодезичних
робіт Замірник на топографо-геодезичних і 3-4 18,5 ч, ж маркшейдерських роботах
1О. Професії буріння свердловин, добування нафти та газу
27. Буровий Помічник машиніста бурової 3-4 18,5 ч майстер установки
Машиніст бурової установки 3-4 18,5 ч Електромонтер з обслуговування 4 18,5 ч бурових
Ремонтник свердловин 4-5 18,5 ч Машиніст бурової установки з 5-6 18,5 ч цементажу свердловин 28. Майстер Вишкомонтажник 3-4 18,5 ч нафтогазопромис- Машиніст нафтогазопромислового 3-4 18,5 ч лового устаткування
устаткування
11. Професії металургійного виробництва
29. Майстер Машиніст підйомних механізмів 3-4 18,5 ч, ж металургійного металургійного виробництва
виробництва Доменщик 4-5 18,5 ч Сталеплавильник мартенівського 3-5 18,5 ч виробництва
Сталеплавильник конвертерного 3-5 18,5 ч виробництва
Електросталеплавильник 3-5 18,5 ч Сталеплавильник установки 5-6 18,5 ч позапічного оброблення сталі
Прокатник гарячого та холодного 3-5 18,5 ч металу
Прокатник трубного виробництва 3-4 18,5 ч Формувальник 3-4 18,5 ч, ж Емалювальник 3-4 17,5 ч, ж Лаборант-контролер 3-4 18,5 ч, ж 30. Оператор Апаратник 3-4 18,5 ч коксохімічного
виробництва Машиніст машин та установок 3-5 18,5 ч 31. Оператор у Оператор у виробництві вогнетривів 3-4 18,5 ч, ж виробництві
вогнетривів
32. Майстер Плавильник у виробництві кольорових 3-4 18,5 ч кольорової металів
металургії Апаратник у виробництві кольорових 3-4 18,5 ч металів
Обробник кольорових металів 3-4 18,5 ч, ж
12. Професії хімічного виробництва
33. Майстер Апаратник широкого профілю 3-4 18 ч, ж хімічного
виробництва Оператор у виробництві виробів з 4-6 18 ч, ж пластмас
Апаратник формування хімічного 4-6 18 ч, ж волокна
Оператор нафтопереробки 3-4 18,5 ч, ж Контролер в хімічному виробництві 4-5 18 ч, ж Машиніст технологічних компресорів 3-4 18,5 ч, ж та насосів
Апаратник-оператор у біотехнології 3-4 18,5 ч, ж Оператор виробництва гумових 3-4 18,5 ч, ж сумішей
Оператор у гумотехнічному 3-4 18,5 ч, ж виробництві
Оператор у виробництві шин 3-4 18,5 ч Оператор процесів вулканізації 3-4 18,5 ч, ж
13. Професії будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних робіт
34. Покрівельник Покрівельник рулонних покрівель із 3-4 18 ч штучних матеріалів
Покрівельник сталевих покрівель, 3-4 18 ч бляхар 35. Майстер Виробник кам'яних конструкцій 3-4 18 ч, ж загально- будинків та споруд
будівельних
робіт Виконавець монтажних та арматурно- 3-4 18 ч бетонних робіт 36. Майстер Виконавець робіт з оздоблювання 3-4 18 ч, ж опоряджувальних стін та стелі
будівельних
робіт Виконавець робіт з оздоблювання 3-4 17,5 ч, ж підлоги 37. Майстер Виробник дерев'яних конструкцій та 3-4 17,5 ч столярно- виробів у будівництві
будівельних
робіт Виконавець столярних робіт у 3-4 17,5 ч будівництві 38. Машиніст Машиніст землерийних машин 4-5 18,5 ч дорожньо- Машиніст машин по виготовленню 4-5 18,5 ч будівельних дорожнього покриття
машин Слюсар з ремонту дорожньо- 3-4 17,5 ч будівельних машин та тракторів 39. Машиніст Машиніст підіймально-транспортних 4-6 18,5 ч, ж будівельних машин
робіт Машиніст спеціальних будівельних 5-6 18,5 ч, ж машин 40. Майстер по Монтажник силових мереж та 3-4 18 ч, ж обладнанню електроустаткування будівель і
електромереж та споруд
зв'язку будівель
і споруд Монтажник мереж зв'язку та 3-4 18 ч, ж телекомунікацій будівель і споруд 41. Майстер з Слюсар з ремонту та обслуговування 3-4 18 ч, ж комплексного санітарно-технічних систем та
обслуговування обладнання
ремонту будинків
та споруд Виконавець ремонтно-опоряджувальних 3-4 18 ч, ж робіт 42. Монтажник Монтажник устаткування 4-5 17 ч приладів та деревооброблюючих підприємств
апаратури Монтажник устаткування зерносховищ 4-5 17 ч автоматичного та підприємств з промислового
контролю, переоброблення зерна
регулювання та Монтажник устаткування 3-4 17 ч керування коксохімічних виробництв
Монтажник устаткування підприємств 3-4 17 ч харчової промисловості
Монтажник технологічного 3-4 18 ч устаткування та пов'язаних з ним
конструкцій
Монтажник компресорів, насосів та 3-4 18 ч вентиляторів
Монтажник металорізального та 3-4 18 ч ковальсько-пресового устаткування
Монтажник устаткування атомних 3-4 18 ч електричних станцій
Монтажник підіймально-транспортного 3-4 17 ч устаткування безперервної дії
Монтажник підіймально-транспортного 3-4 18 ч устаткування переривчастої дії
Монтажник сільськогосподарського 3-4 17 ч устаткування
Монтажник шахтного устаткування на 3-4 17 ч поверхні
Монтажник гірничого устаткування 4-5 18,5 ч Монтажник устаткування підприємств 3-4 17 ч поліграфічної промисловості
Монтажник устаткування підприємств 3-4 17 ч текстильної промисловості
Монтажник устаткування підприємств 3-4 17 ч хімічної та нафтової промисловості
Монтажник устаткування холодильних 3-4 17 ч установок
Монтажник сільськогосподарського 3-4 17 ч устаткування 43. Майстер з Виробник вузлів і деталей санітарно- 3-4 16 ч, ж обладнання технічних систем
санітарно- Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-4 18 ч, ж технічних Монтажник технологічних 3-4 17 ч систем та трубопроводів
технологічних Монтажник внутрішніх санітарно- 3-4 17,5 ч, ж трубопроводів у технічних систем та обладнання
будівництві
14. Професії лісозаготівельних робіт
44. Майстер Лісник без розряду 18,5 ч, ж лісового
господарства Єгер без розряду 18,5 ч, ж Машиніст лісозаготівельних машин 4 18,5 ч
15. Професії деревообробного виробництва
45. Майстер з Оператор ліній та установ у 4-5 18,5 ч обробки деревини деревообробному виробництві
Верстатник з деревообробки 3-4 18,5 ч Налагоджувальник деревообробного 4-5 18 ч, ж устаткування 46. Майстер з Столяр по виготовленню корпусних 3-4 18 ч, ж виробництва меблів, декорацій та бондарних
меблів та інших виробів
столярних
виробів Столяр по виготовленню м'яких та 4-5 18,5 ч, ж унікальних меблів
Столяр по виготовленню м'яких та 3-4 18 ч, ж художніх меблів 47. Оператор у Оператор у виробництві сірників 3-4 17,5 ч, ж виробництві
сірників
16. Професії виробництва целюлози, паперу і картону
48. Майстер з Машиніст машин з виробництва паперу 3-4 18,5 ч, ж виробництва і картону
паперу і картону Налагоджувальник устаткування та 4 17,5 ч контролер продукції у паперовому
виробництві
17. Професії виробництва будівельних матеріалів
49. Машиніст Машиніст машин і устаткування з 4 18,5 ч, ж машин і молоття сировини та клінкеру
устаткування для Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-4 18 ч, ж виробництва
цементу
50. Майстер- Монтажник технологічних 3-4 17 ч обробник каменю трубопроводів
Монтажник внутрішніх санітарно- 3-4 17,5 ч, ж 51. Майстер з технічних систем та обладнання
виготовлення каркасів
залізобетонних Машиніст формувального агрегату 4-5 18,5 ч, ж конструкцій і Налагоджувальник устаткування 5 18,5 ч, ж виробів залізобетонного виробництва
52. Машиніст Оператор-налагоджувальник 5 18,5 ч, ж технологічного технологічного устаткування у
устаткування в виробництві стінових та в'яжучих
виробництві матеріалів
стінових та
в'яжучих
матеріалів
18. Професії виробництва скла та скловиробів
53. Майстер- Плавильник та видувальник скла та 3-4 18,5 ч, ж виробник скловиробів
виробів із скла Машиніст прокатних та формувальних 5 18,5 ч, ж машин 54. Майстер- Оброблювач скла та скловиробів 3-4 18,5 ч, ж оброблювач скла
та скловиробів Налагоджувальник склоробних 3-4 18,5 ч, ж напівавтоматів і автоматів
Випробувач-контролер скляного 3-4 18 ч, ж виробництва
19. Професії виробництва керамічних, фарфорових і фаянсових виробів
55. Контролер- Контролер-приймальник фарфорових, 3-4 17,5 ч, ж приймальник фаянсових і керамічних виробів
фарфорових,
фаянсових і
керамічних
виробів
56. Виготовлювач Виготовлювач виробів будівельної 3-4 17,5 ч, ж керамічних кераміки
виробів Виготовлювач фарфорових і фаянсових 3-4 18 ч, ж виробів
20. Професії реставраційних робіт
57. Майстер Реставратор декоративно-художніх 4-5 17,5 ч, ж реставраційних фарбувань
робіт Реставратор декоративних штукатурок 4-5 17,5 ч, ж ліпних виробів
Модельник-ліпник архітектурних 4-5 17,5 ч, ж деталей
Реставратор пам'яток дерев'яної 4-5 17,5 ч, ж архітектури
Реставратор пам'яток кам'яної 4-5 17,5 ч, ж архітектури
Реставратор покрівельних покриттів 4-5 18,5 ч Реставратор металевих конструкцій 4-5 18 ч, ж
21. Професії автомобільного транспорту
58. Автотранс-
портник Автомеханік 3-4 18 ч, ж Водій автотранспортних засобів III клас 18,19* ч, ж Водій мототранспортних засобів без розряду 16 ч, ж
22. Професії залізничного транспорту
59. Залізничник Машиніст - помічник машиніста без розряду 18,5 ч тепловоза
Машиніст - помічник машиніста без розряду 18,5 ч електровоза
Механік залізничного транспорту 4-5 18,5 ч,ж Електромонтер залізничного 4-5 18,5 ч,ж устаткування
Шляховик залізничний без розряду 18,5 ч,ж Провідник на залізничному без розряду 18 ч,ж транспорті
Черговий залізничної станції без розряду 18,5 ч,ж Оператор з оформлення та обробки II категорія 18 ч,ж перевізних документів
23. Професії водного транспорту
60. Докер- Докер-механізатор III-II клас 18 ч механізатор
61. Механік Механік маломірного судна I-II група 18,5 ч маломірного
судна ————————————————————————————————— * Водії транспортних засобів категорії "Д"
62. Судноводій Судноводій маломірного судна I-IY група 18,5 ч маломірного
судна
63. Електромеханік електроустаткування I клас 18,5 ч Електромеханік судна
електроустатку-
вання судна
64. Моторист Моторист II-I клас 18,5 ч 65. Матрос Матрос I клас 18,5 ч
24. Професії міського електротранспорту
66. Транспортник Водій трамвая II клас 18 ч, ж міського
електротранспор- Водій тролейбуса II клас 18 ч, ж ту Машиніст електропоїзда без розряду 18,5 ч метрополітену
Черговий станції метрополітену без розряду 18 ч, ж Механік наземного міського 3-4 18 ч, ж електротранспорту
Механік метрополітену 3-4 18 ч, ж
25. Професії зв'язку
67. Зв'язківець Оператор поштового та II-I клас 18 ч, ж електрозв'язку
Електромонтер лінійно-кабельних 3-4 18,5 ч споруд проводового мовлення і
кабельного телебачення
Електромонтер станційного 4-5 18 ч, ж устаткування
Електромонтер супутникового та 4-5 18 ч, ж радіорелейного зв'язку
Електромонтер щільникового та 4-5 18 ч, ж транкінкового зв'язку
26. Професії текстильного виробництва
68. Оператор Апаратник процесу фарбування 2-4 18,5 ч, ж оброблювального
устаткування Апаратник з облагородження тканини 2-3 18,5 ч, ж Апаратник хімічної обробки тканини 2-4 18,5 ч, ж 69. Оператор Оператор кардного устаткування 3-4 17 ч, ж чесального
устаткування Оператор гребенечесального 4 17 ч, ж устаткування 70. Оператор Оператор крутильного устаткування 3-4 17 ч, ж крутильного
устаткування Оператор мотальної машини та 2-4 17 ч, ж мотального автомата 71. Оператор Оператор стрічкового устаткування 3-4 17 ч, ж прядильного
устаткування Оператор рівничного устаткування 3-4 17 ч, ж Прядильник 3-5 17 ч, ж 72. Оператор Оператор снувального устаткування 2-4 17 ч, ж приготувального
устаткування Оператор шліхтувального 3-4 18,5 ч, ж устаткування 73. Оператор Ткач 3-5 17 ч, ж текстильного
обладнання Налагоджувальник устаткування 4-5 18 ч, ж (виробництво текстилю)
Помічник майстра (ткацькі верстати 4-6 18,5 ч, ж
та в'язальні машини) 74. Оператор Оператор гребнечесального 4 17 ч, ж стрічкового устаткування
устаткування Оператор стрічкового устаткування 3-4 17 ч, ж Оператор рівничного устаткування 3-4 17 ч, ж
27. Професії трикотажного виробництва
75. Оператор В'язальниця трикотажних виробів та 2-6 17 ч, ж в'язально- полотна
швацького
обладнання В'язальниця текстильно- 1-5 17 ч, ж галантерейних виробів
Оператор швацько-в'язального 1-5 17 ч, ж обладнання 76. Оператор Оператор в'язально-чесального 4 18,5 ч, ж виробництва устаткування
нетканих в Оператор в'язально-прошивного 4 17 ч, ж матеріялів устаткування
Оператор голкопробивного 4-5 17,5 ч, ж устаткування
28. Професії виробництва взуття
77. Майстер з Розкрійник матеріалів 2-6 17,5 ч, ж виготовлення та
ремонту взуття Складальник верху взуття 2-5 16 ч, ж Складальник взуття 1-6 16 ч, ж Взуттьовик з індивідуального 6 17,5 ч, ж пошиття взуття
Взуттьовик з пошиття ортопедичного 3-5 17,5 ч, ж взуття
29. Професії виробництва хутра
78. Виробник Сортувальник виробів 1-6 17,5 ч, ж виробів із хутра напівфабрикатів та матеріалів
Кушнір-розкрійник 2-6 17,5 ч, ж 79. Оброблювач Стругальник шкіряно-хутряної 4-6 18,5 ч шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів
сировини Міздрильник 2,4-6 18,5 ч Машиніст двоїльної машини (шкіро- 3-6 18,5 ч сировинне виробництво)
30. Професії швейного виробництва
80. Майстер по Розкрійник 2-6 18 ч виготовленню
одягу Швачка 1-5 16 ч, ж Кравець 2-6 18 ч, ж Закрійник 4-6 18 ч, ж 81. Майстер по Вишивальниця 1-5 17,5 ч, ж виготовленню Мереживниця 1-6 17,5 ч, ж художніх виробів Квіткарка 1-4 17,5 ч, ж (швейне
виробництво)
82. Майстер по Модел'єр головних уборів 6 18 ч, ж
виготовленню
головних уборів Модистка головних уборів 3-5 17,5 ч, ж 83. Слюсар-ремонтник 3 18,5 ч, ж Налагоджуваль- Налагоджувальник машин та 3-6 18,5 ч, ж ник устаткування устаткування
у швейному
виробництві
84. Пошивник Пошивник шкіргалантерейних виробів 1-6 17,5 ч, ж шкіргалантерей-
них виробів Виготівник художніх виробів із 3-4 16 ч, ж шкіри
31. Професії поліграфічного виробництва
85. Машиніст Машиніст брошурувального 2-5 17.5 ч, ж брошурувально- устаткування
політурного Політурник 2-6 17,5 ч, ж виробництва Машиніст зошитових агрегатів 3-6 17,5 ч, ж Машиніст різальної машини 3-5 18 ч, ж 86. Коректор Коректор 2-6 17,5 ч, ж 87. Оператор на Оператор комп'ютерного набору 4-6 17 ч, ж складально-
комп'ютерній
техніці
88. Електрофото- Електрофотограф 3-5 17,5 ч, ж граф
89. Налагоджувальник поліграфічного 3-6 17,5 ч, ж Налагоджуваль- устаткування
ник
поліграфічного
устаткування
90. Друкар Друкар високого та плоского друку 2-6 18 ч, ж Друкар глибокого друку 2-6 18 ч, ж Друкар спеціального друку 2-6 18 ч, ж Друкар-тиснильник 2-6 18 ч, ж
32. Професії хлібопекарського та макаронного виробництва
91. Майстер Виробник хлібобулочних виробів 3-4 18 ч, ж хлібопекарного
виробництва
Кондитер борошняних виробів 3-5 18 ч, ж 92. Виробник Виробник макаронних виробів 4-5 18 ч, ж макаронних
виробів
93. Майстер Майстер зберігання та переробки 3-5 18 ч, ж зберігання та зерна
переробки зерна
33. Професії громадського харчування
94. Кухар Кухар 3-6 18 ч, ж Кухар дитячого харчування без розряду 18 ч, ж 95. Офіціант, Офіціант 3-5 18 ч, ж бармен,буфетник Бармен 4-5 18 ч, ж Буфетник 3-5 18 ч, ж 96. Кондитер Кондитер 1-6 18 ч, ж
34. Професії торговельно - комерційної діяльністі
97. Комерсант Комерсант офісу без розряду 18 ч. ж Комерсант транспортних перевезень без розряду 18 ч, ж Комерсант оптової торгівлі без розряду 18 ч, ж Комерсант промисловості без розряду 18 ч, ж Комерсант ресторанного господарства без розряду 18 ч, ж Комерсант готельного господарства без розряду 18 ч, ж Комерсант реклами без розряду 18 ч, ж 98. Продавець Продавець непродовольчих товарів I-III клас 18 ч, ж Продавець продовольчих товарів I-III клас 18 ч, ж
35. Професії виробництва художніх і ювелірних виробів
99. Інкрустатор Інкрустатор 4-5 17 ч, ж 100. Ювелір Огранувальник вставок для ювелірних 3-4 18,5 ч, ж та художніх виробів
Огранувальник алмазів у діаманти 4-5 17,5 ч, ж Ювелір (ювелір-модельєр) 3-4 18,5 ч, ж Ювелір-браслетник 3-4 18,5 ч, ж Ювелір-гравер 3-4 18,5 ч, ж Ювелір-закріпник 3-4 18,5 ч, ж Ювелір-ланцюжковик 4-5 18,5 ч, ж Ювелір-монтувальник 3-4 18,5 ч, ж Ювелір-філігранник 3-4 18,5 ч, ж Оброблювач виробів з бурштину 3-4 18 ч, ж Виробник філігранних основ 3-4 18,5 ч, ж 101. Виробник Виробник художніх виробів з металу 4-5 18.5 ч, ж художніх виробів
з металу Формувальник художнього лиття 3-4 18,5 ч Ливарник художніх виробів 3 18,5 ч Чеканник 3-4 17 ч, ж 102. Виробник Виробник художніх виробів з дерева 3-4 17 ч, ж художніх виробів
з дерева Виробник художніх виробів з берести 3-4 17,5 ч, ж Виробник художніх виробів з лози 3-4 17,5 ч, ж Різальник по дереву і бересті 3-4 17,5 ч, ж Випалювач по дереву 3-4 17,5 ч, ж Фанерувальник художніх виробів з 3-4 18 ч, ж дерева
Виробник декоративних елементів 3-4 17,5 ч, ж меблів 103. Реставратор Килимарниця 2-6 17 ч, ж тканин, Ткач ручного ткацтва 2-6 17 ч, ж гобеленів і
килимів
104. Виробник Різальник по каменю 3-4 18 ч, ж художніх виробів
з каменю Токар по каменю 3 18 ч, ж Карбувальник скульптурного 3-4 18 ч, ж виробництва
Карбувальник художніх виробів 3-4 18 ч, ж 105. Виробник Виробник художніх виробів з 3-6 18,5 ч, ж художніх виробів кераміки
з кераміки Гончар 2-6 18,5 ч, ж 106. Виробник Різальник по дереву і кості 3 18 ч, ж виробів з кістки
і рогу Оброблювальник виробів з кістки і 3-4 18 ч. ж рогу 107. Художник Живописець 3-4 18 ч, ж Художник декоративного розмалювання 3-4 18 ч, ж по металу
Художник мініатюрного живопису 3-4 19 ч, ж Художник розмальовування по дереву 4-5 17,5 ч, ж Художник розпису по емалі 4-5 19,5 ч, ж Грунтувальник полотна та картону 2-3 17,5 ч, ж художніх полотен 108. Виконавець Вітражник 2-6 18,5 ч, ж художньо-
оздоблювальних Декоратор вітрин 3-6 18,5 ч, ж робіт
109. Обробник Огранувальник алмазів у діаманти 4-5 17,5 ч, ж алмазів Обдирач алмазів 4-5 17,5 ч, ж Розколювач алмазів 4 17,5 ч, ж Різальник алмазів 4-5 17,5 ч, ж Розмітник алмазів 4-5 17,5 ч, ж
36. Професії сфери обслуговування
110. Слюсар з Слюсар з експлуатації та ремонту 3-4 18 ч експлуатації та газового устаткування
ремонту газового
устаткування Слюсар з аварійно-відбудовних робіт 3-4 18 ч у газовому господарстві
Слюсар з експлуатації та ремонту 3-4 18 ч підземних газопроводів 111. Апаратник Апаратник хімічного чищення 3-5 18,5 ч, ж хімічного
чищення Оператор пральних машин 3-5 18 ч, ж Контролер якості оброблення виробів 3 18,5 ч, ж 112. Фотограф Фотограф 3-6 18 ч, ж Фотолаборант 3-6 18 ч, ж Ретушер (фотороботи) 3-6 18 ч, ж 113. Перукар Перукар I-II клас 17,5 ч, ж Перукар-модел'єр без розряду 18 ч, ж 114. Косметик Косметик без розряду 18 ч, ж 115. Манікюрник Манікюрник без розряду 18 ч, ж 116. Педикюрник Педикюрник без розряду 18 ч, ж 117. Молодший Молодший банківський працівник без розряду 18 ч, ж банківський
працівник
118. Приймальник Приймальник замовлень комплексного без розряду 18 ч, ж замовлень приймального пункту
комплексного
приймального
пункту
119. Заготівельник продуктів і сировини без розряду 18 ч, ж Заготівельник
продуктів і
сировини
120. Секретар Секретар-референт без розряду 18 ч, ж Секретар керівника (організації, без розряду 18 ч, ж підприємства, установи) 121. Агент з Агент з організації туризму без розряду 18 ч, ж організації
туризму
122. Молодша Молодша медична сестра з догляду за без розряду
медична сестра хворими
123. Гувернантка Гувернантка без розряду 17 ж Помічник вихователя без розряду 17 ж 124. Соціальний Соціальний працівник без розряду 17 ч, ж працівник
125. Бухгалтер Бухгалтер без розряду 18 ч, ж Обліковець (реєстрація без розряду 17 ч, ж бухгалтерських даних) 126. Охоронник Охоронник без розряду 18 ч 127. Робітник Робітник зеленого будівництва без розряду 17 ч,ж зеленого
будівництва
128. Слюсар- Слюсар-ремонтник торгово- 2-3 17 ч, ж ремонтник технологічного обладнання
торгово-
технологічного
обладнання
129. Ремонтник Слюсар-електрик з ремонту 2-3 18 ч, ж побутової електрообладнання (побутові машини
техніки і прилади)
Ремонтник холодильної побутової 3-4 18 ч, ж техніки
37. Професії сільського господарства
130. Майстер Виробник продукції тваринництва 3-5 18 ч, ж тваринництва
широкого профілю Виробник продукції бджільництва 3-4 18 ч, ж 131. Майстер Виробник продукції III клас 17,5 ч, ж рослинництва плодоовочівництва і виноградарства
широкого профілю Виробник технічних культур III клас 17,5 ч, ж 132. Майстер Фермер-рільник III клас 18 ч, ж сільськогосподар Фермер-тваринник 4-5 18 ч, ж ського Господарка садиби без розряду 18 ж виробництва
(фермер)
133. Майстер з Механізатор меліоративних робіт 4-5 18 ч меліорації Майстер зрошування II-III клас 18 ч 134. Майстер з Майстер з діагностування та ремонту 3-5 18 ч технічного сільськогосподарської техніки
обслуговування і Майстер налагоджувальник з 4-5 18 ч, ж ремонту технічного обслуговування
машинотракторно- машинотракторного парку
го парку
38. Професії переробки сільськогосподарської продукції
135. Майстер з Переробник м'яса 2-5 18 ч виробництва
м'ясних
продуктів Виробник ковбаси та м'ясних 3-5 18 ч, ж продуктів 136. Майстер з Майстер з первинної обробки молока 2-4 18 ч, ж виробництва
молочної
продукції Маслороб-майстер 5 18 ч, ж Виробник сирів 5 18 ч, ж Виробник молочних консервів 3-4 18 ч, ж 137. Кондитер Кондитер виробів з цукру 3-4 18 ч, ж виробів з цукру
138. Майстер з Виробник цукру 3-5 17 ч, ж виробництва
цукру
139. Майстер із Майстер переробки плодоовочевої 3-5 18 ч, ж зберігання і продукції
переробки
плодоовочевої
продукції і
картоплі
140. Налагоджувальник устаткування у 3-5 18 ч, ж Налагоджуваль- виробництві харчової продукції (у
ник устаткування галузях виробництва)
у виробництві
харчової
продукції
39. Професії переробки риби та морепродуктів
141. Переробник Оброблювач риби та морепродуктів 2-3 18 ч, ж риби та
морепродуктів Оператор коптильної установки 2-3 18 ч, жвгору