Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа, Заява, Реєстр, Форма, Перелік від 21.05.2012450
Документ 450-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.07.2019, підстава - 619-2019-п


внесення змін до митної декларації, якщо з поданих документів не випливає, що відомості, зазначені у цій митній декларації, необхідно змінювати;

внесення змін або відкликання митної декларації після надання декларанту або уповноваженій ним особі митним органом, якому подана така митна декларація, інформації про призначення митним органом митного огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення або перевірки документів на товари (крім випадків, коли після проведення зазначених митних формальностей порушень митних правил не виявлено);

{Абзац п'ятий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

внесення змін до митної декларації або її відкликання у разі відсутності документів, що підтверджують необхідність внесення таких змін або її відкликання;

внесення змін до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа з метою подання відомостей у випадках, коли Митним кодексом України передбачена необхідність подання з цією метою додаткової декларації.

35. У разі виявлення за результатами документальної перевірки порушень законодавства України з питань державної митної справи за конкретною митною декларацією внесення змін до такої митної декларації, зокрема шляхом доповнення, дозволяється виключно після погашення декларантом суми узгодженого грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної перевірки.

36. Зміни до митної декларації на паперовому носії, оформлення якої митним органом не завершене, вносяться до всіх аркушів цієї декларації шляхом перекреслення помилкових i зазначення правильних відомостей (або відомостей, якими доповнюється митна декларація) кульковою ручкою чорного, синього або фіолетового кольору.

Кожна зміна засвідчується підписом особи, яка подала митну декларацію, та скріплюється печаткою декларанта або уповноваженої ним особи. В електронній копії митної декларації на паперовому носії такі зміни відображаються посадовою особою митного органу, яка здійснює оформлення цієї митної декларації.

Внесення змін до поданої митному органу електронної митної декларації здійснюється шляхом її відкликання.

Заява декларанта або уповноваженої ним особи щодо відкликання електронної митної декларації надсилається декларантом митному органу у складі засвідченого електронним цифровим підписом електронного повідомлення.

37. Після завершення митного оформлення зміни до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа можуть вноситися шляхом:

подання з метою сплати митних платежів у випадках, передбачених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової декларації та оформлення її митним органом;

{Пункт 37 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 344 від 24.04.2019}

подання  з метою продовження строку тимчасового ввезення товарів з частковим звільненням від оподаткування митними платежами, для сплати рівними частинами податку на додану вартість у разі надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України устатковання та обладнання на підставах, визначених Податковим кодексом України, а також у випадках, визначених Митним кодексом України, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової митної декларації та оформлення її митним органом;

{Абзац пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1081 від 28.11.2012, № 775 від 04.10.2017}

заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування за формою згідно з додатком 4.

Внесення змін до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа шляхом оформлення аркуша коригування здійснюється в порядку, що встановлюється Мінфіном. Після оформлення аркуша коригування його електронний примірник засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, вноситься до локальних баз даних митного органу і Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України посадовою особою митного органу, що його оформила, та передається спеціалізованим митним органом до відповідного органу державної податкової служби згідно з пунктом 32 цього Положення.

{Абзац пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

Оформлений митним органом аркуш коригування є невід'ємною частиною відповідної митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа.

Аркуш коригування заповнюється та оформлюється митним органом у разі:

необхідності виправлення відомостей, пов’язаних з доплатою або поверненням митних платежів, у тому числі у зв’язку із скасуванням рішення митного органу;

{Абзац пункту 37 в редакції Постанови КМ № 27 від 11.01.2017}

необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей, пов’язаних з коригуванням ціни товару, що вивозиться за межі митної території України, для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням, якщо таке коригування не призведе до зменшення суми податків, що підлягає сплаті до бюджету;

{Абзац пункту 37 в редакції Постанови КМ № 27 від 11.01.2017}

необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленій митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа відомостей про товари, не пов’язаних з перерахуванням сум митних платежів за такою митною декларацією;

{Пункт 37 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

необхідності відображення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей про товари, що стали відомі після закінчення митного оформлення товарів, не пов'язаних з перерахуванням сум митних платежів за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа.

Електронні копії аркушів коригування зберігаються в локальних базах даних митних органів та Єдиній автоматизованій інформаційній системі митних органів України окремо від електронних копій відповідних митних декларацій (електронних митних декларацій), без внесення змін до таких електронних копій митних декларацій (електронних митних декларацій).

{Абзац пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

Якщо під час вивезення товарів, що відправляються залізничним транспортом (зокрема в митному режимі транзиту під час перевантаження чи заміни активного транспортного засобу на залізничний транспорт або поміщення товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України), відомості про номер залізничного вагона, платформи, яким (якими) відправлені товари, та залізничні накладні не зазначалися у митній декларації у зв’язку з відсутністю інформації, такі відомості подаються декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, зокрема, з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій не пiзнiше нiж через двi доби з дати прийняття товарів до перевезення шляхом оформлення реєстру за формою згідно з додатком 2.

{Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

38. Декларант або уповноважена ним особа може змінити заявлений у попередній митній декларації митний режим товарів, що ввозяться на митну територію України, шляхом подання митному органу додаткової декларації з іншим заявленим митним режимом, до інформування декларанта або уповноваженої ним особи митним органом, яким оформлена така попередня митна декларація, про намір здійснити митний огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

Порядок визнання митних декларацій недійсними

39. Визнання митної декларації недійсною здійснюється митним органом, яким її оформлено.

40. Після визнання митної декларації недійсною товари, задекларовані в цій митній декларації, вважаються такими, що не були випущені в заявлений митний режим.

Повідомлення про визнання недійсною митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, що його оформила, вноситься цією посадовою особою до локальних баз даних митного органу і Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України та передається спеціалізованим митним органом до відповідного органу державної податкової служби згідно з пунктом 32 цього Положення.

{Абзац другий пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}

41. Визнання митної декларації недійсною здійснюється посадовими особами митного органу шляхом внесення відповідних записів та відміток до митної декларації на паперовому носії та її електронної копії або до електронної митної декларації.

42. Зменшення визначеного частиною шостою статті 269 Митного кодексу України строку визнання недійсною митної декларації здійснюється за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи.

Якщо товари перебувають в зоні діяльності іншого митного органу, ніж митний орган, яким оформлена відповідна митна декларація, за результатами застосування системи управління ризиками митний орган, яким оформлена митна декларація, може прийняти рішення про проведення огляду товарів.

{Абзац другий пункту 42 в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}

У разі прийняття такого рішення про це невідкладно повідомляється митному органу за місцезнаходженням товарів для проведення огляду. Копія акта про проведення огляду надсилається засобами електронного зв’язку митному органу, яким оформлена відповідна митна декларація.

{Абзац пункту 42 в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}

43. Якщо переміщення товарів через митний кордон України за періодичною або попередньою митною декларацією не здійснювалося, за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи така декларація визнається недійсною без проведення митного огляду товарів, задекларованих у цій декларації.

44. У разі коли частина задекларованих у митній декларації товарів була переміщена через митний кордон України, така митна декларація не визнається недійсною.

Не допускається також визнання недійсною митної декларації, якщо частина або всі товари, транспортні засоби комерційного призначення, що в ній задекларовані, після оформлення такої декларації видані з-під митного контролю.

{Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}Додаток 1
до Положення

Форма

№ _________
___ ________ 20__ р.

Начальнику ______________________________
                         (найменування митного органу)
_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові декларанта або уповноваженої ним особи)
_________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/
_________________________________________
місце проживання фізичної особи - підприємця)

ЗАЯВА
______________________________________________________________________
(відомості про декларанта: найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)/
______________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків)

заявляє відомості про товари та іншу інформацію, необхідну для здійснення митних формальностей.

Номер транспортного документа ______________________________________________

Рахунок ___________________________________________________________________
                                                                                   (номер, дата)

Країна відправлення (призначення) __________________________________________

Відправник (одержувач) ____________________________________________________

Кількість місць ____________________________________________________________

Загальна вага (кілограмів) ___________________________________________________

Загальна митна вартість ____________________________________________________

Митний режим ___________________________________________________________

Умови поставки __________________________________________________________

Характер угоди ___________________________________________________________

Дозволи уповноважених органів _____________________________________________
                                                                                                          (назва, номер, дата)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Номер товару

Найменування товару, його звичайний торговельний опис

Код товару згідно з УКТЗЕД

Вартість товару у валюті України або іноземній валюті

Декларант або уповноважена ним особа

___________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи__________________________
(найменування посади посадової особи митного органу)

___________________
(підпис, дата)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Місце для відбитка особистої номерної печатки


Додаток 2
до Положення

Форма

Реєстр №* ___________
номерiв транспортних засобів та товарно-транспортних документів

за митною декларацією № ____________________

Реєстрчерговий


уточнюючий

дата відправлення транспортних засобів ____ ____________ 20___ р.

Номер запису в Реєстрі

Номер товару в митній декларації

Відомості про транспортний засіб

Відомості про товарно-транспортний документ

Код товару згідно з УКТЗЕД

Кількість товару в основній одиниці виміру

Декларант або уповноважена ним особа

___________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)


Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи


__________
*Зазначається арабськими цифрами порядковий номер Реєстру до відповідної митної декларації починаючи з одиниці.Додаток 3
до Положення

Форма


Начальнику ______________________________
                              (найменування митного органу)
_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові декларанта /уповноваженої ним особи)
_________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи - підприємця)

ЗАЯВА

_____ ______________ 20___ р.

№ _________

Прошу відповідно до статті 269 Митного кодексу України надати дозвіл на ____________________________________ митної декларації № _______.
                  (внесення змін, відкликання)

Зміст змін (заповнюється у разі внесення змін до митної декларації)

Номер товару в митній декларації

Графа митної декларації

Відомості

зазначені у митній декларації

повинні бути зазначені у митній декларації

Обґрунтування ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Додані документи_________________________________________________________
                                                                                                      (назва, номер, дата)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Декларант або уповноважена ним особа

___________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)


Місце для відбитка печатки декларанта або уповноваженої ним особи

Додаток 4
до Положення

Форма

Аркуш коригування
митної декларації від ___ __________ 20___р. №______

I. Аркуш коригування складено для відображення нових відомостей про товари, що стали відомі після закінчення їх митного оформлення, зазначених у таких графах митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа:

Номер товару в митній декларації

Графа митної декларації

Відомості

зазначені у митній декларації

повинні бути зазначені у митній декларації

II. Розрахунок сум митних платежів за новими відомостями (графа 47 митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа):

Номер товару в митній декларації

Код виду платежу

Основа нарахування

Ставка

Сума

III. Доплачено (повернуто) митних платежів, штрафних санкцій (у разі наявності):

Код виду платежу

Сума

Дата

Підстава

Напрям руху коштів

__________________________
(найменування посади посадової особи митного органу)

___________________
(підпис, дата)

_________________________
(ініціали, прізвище)Місце для відбитка особистої номерної печатки
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 450

ФОРМА МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ М-16 № _____


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 450

ФОРМИ МИТНИХ ДЕКЛАРАЦІЙ
(МД-2, МД-3, МД-6, МД-8, МД-4, МД-5, МД-7)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 450

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574 “Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 89).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 643 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 19, ст. 702).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2000 р. № 1392 “Про внесення змін і доповнень до Положення про вантажну митну декларацію” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 36, ст. 1543).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. № 287 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 13, ст. 549).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. № 243 “Про вдосконалення механізму бюджетного відшкодування податку на додану вартість за операціями з експорту продукції” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 477).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1855 “Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2291).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1867 “Деякі питання застосування режиму митного складу” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2302).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1876 “Про відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2306).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1881 “Про переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2311).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1883 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2313).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948 “Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 1, ст. 11).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1985 “Деякі питання митного оформлення товарів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2402).

13. Пункти 1, 7-9, 11, 17 і 22 переліку актів Кабінету Міністрів України, що набирають чинності з 1 січня 2004 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 92 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 138).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 584 “Про затвердження Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 17, ст. 775).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1909 “Про митний контроль і митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51 (частина 1), ст. 2683).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. № 1958 “Про митний контроль та митне оформлення природного газу, нафти, нафтопродуктів, етилену і аміаку, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2699).

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. № 111 “Про внесення змін до Положення про вантажну митну декларацію” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 5, ст. 232).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 675 “Про внесення змін до Положення про вантажну митну декларацію” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 21, ст. 1423).

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1524 “Про порядок випуску, обігу і погашення простих векселів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту” (Офіційний вісник України, 2004, № 46, ст. 3016).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2005 р. № 924 “Про внесення зміни до переліку місць митного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 37, ст. 2309).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2005 р. № 930 “Про внесення змін до Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 38, ст. 2367).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. № 1119 “Деякі питання ввезення (пересилання) товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення товарів за їх межі” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 48, ст. 2996).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1169 “Про внесення зміни до переліку місць митного контролю нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 49, ст. 3067).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. № 80 “Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 5, ст. 222).

25. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1908 і від 17 грудня 2003 р. № 1958, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 497 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 15, ст. 1106).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 588 “Про внесення зміни до переліку місць митного контролю природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 18, ст. 1334).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. № 687 “Про внесення зміни до переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 33, ст. 1333).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 910 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2111).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1027 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань тимчасового ввезення товарів” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 60, ст. 2381).

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 251 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2002 р. № 243” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 772).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. № 399 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 32, ст. 1047).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1090 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1524” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 98, ст. 3228).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. № 521 “Про внесення зміни до переліку документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1321).

34. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 992 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2487).

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1074 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1524” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 79, ст. 2669).

36. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1391 “Питання підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 101, ст. 3524).

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 62 “Про внесення змін до Порядку та умов подання періодичної митної декларації” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 5, ст. 209).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 215 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1948” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 737).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 212 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 574 та від 1 березня 2002 р. № 243” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 15, ст. 707).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 р. № 281 “Про внесення змін до Порядку та умов подання періодичної митної декларації” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 900).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 317 “Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань тимчасового ввезення товарів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 982).

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 692 “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1909 та від 17 грудня 2003 р. № 1958” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2024).

43. Пункти 1, 9, 11, 14, 16, 18 і 22 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1016 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 77, ст. 2852).

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 601 “Про внесення змін до переліку товарів, які не можуть поміщатися у режим митного складу, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 44, ст. 1790).вгору