Документ 450-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.01.2005, підстава - 2377-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Закону
N 2377-IV ( 2377-15 ) від 20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.198 )
Про внесення змін і доповнень до Положення
про спостережні комісії при виконавчих комітетах
районних, міських і обласних Рад депутатів
трудящих Української РСР та до Положення про комісії
в справах неповнолітніх Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1972, N 8, ст. 43 )

У зв'язку з прийняттям Верховною Радою Української РСР
23 грудня 1970 року Виправно-трудового кодексу Української РСР
( 3325-07 ) і 15 липня 1971 року Законів про районну та про
міську, районну в місті Ради депутатів трудящих Української РСР
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
I. Внести такі зміни і доповнення до Положення про
спостережні комісії при виконавчих комітетах районних, міських і
обласних Рад депутатів трудящих Української РСР ( n0001461-67 ),
затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від
28 лютого 1967 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 10,
ст. 89; 1970 р., N 32, ст. 238):
1. У статті 4 Положення слова "охорони громадського порядку"
замінити словами "внутрішніх справ".
2. Внести такі доповнення до статті 6 Положення:
1) пункт "в" після слів "позбавленням волі" доповнити словами
"і осіб, звільнених з місць позбавлення волі";
2) доповнити цю статтю пунктом "е" такого змісту:
"е) здійснення громадського контролю за діяльністю
лікувально-трудових профілакторіїв для злісних п'яниць і
наркоманів і подання в разі необхідності допомоги у трудовому і
побутовому влаштуванні особам, які повернулись з
лікувально-трудового профілакторію".
3. Пункти "в", "е", "ж", "з", "и" та "і" статті 7 Положення
викласти з такій редакції:
"в) перевіряти обгрунтованість порушення адміністрацією
виправно-трудових колоній питання про переведення засуджених у
виправно-трудових колоніях особливого режиму з приміщень камерного
типу в звичайні житлові приміщення у тій самій колонії, про
переведення засуджених, яких тримають у виправно-трудових колоніях
загального, посиленого і суворого режиму або в звичайних житлових
приміщеннях колонії особливого режиму, в приміщення камерного типу
і переведення засуджених, яких тримають в колонії особливого
режиму, в одиночні камери у тій самій колонії та при наявності
достатніх підстав давати згоду на застосування зазначених заходів
до засуджених";
"е) перевіряти стан виховної роботи на підприємствах, в
установах і організаціях серед осіб, засуджених умовно або до
покарання, не зв'язаного з позбавленням волі, переданих на поруки
або звільнених з місць позбавлення волі. Виділяти своїх
представників і доручати їм систематичне проведення виховної
роботи і нагляд за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених
від відбування показання";
"ж) входити спільно з органами, що відають виконанням
покарання, до суду з поданням про умовно-дострокове звільнення
засуджених від покарання або про заміну їм невідбутої частини
покарання більш м'яким покаранням у випадках, передбачених чинним
законодавством";
"з) давати згоду в порядку, встановленому чинним
законодавством, на зміну призначеного засудженому виду
виправно-трудової установи з відповідним режимом (стаття 410
Кримінально-процесуального кодексу Української РСР ( 1003-05 ) і
на умовне звільнення з місця позбавлення волі";
"и) входити самостійно або спільно з адміністрацією
виправно-трудових установ до суду з поданням про пом'якшення міри
покарання у випадках, передбачених чинним законодавством";
"і) давати спільно з адміністрацією виправно-трудової колонії
або тюрми висновок про необхідність встановлення адміністративного
нагляду за особами, яких звільняють з місць позбавлення волі, у
випадках, передбачених чинним законодавством".
4. Доповнити статтю 7 Положення пунктами "к", "л" і "м"
такого змісту:
"к) давати згоду на порушення адміністрацією
виправно-трудових установ клопотання про прописку осіб, звільнених
з виправно-трудових установ, без обмеження за обраним ними місцем
проживання";
"л) давати згоду в порядку, встановленому чинним
законодавством, на проживання поза колонією засуджених жінок на
час звільнення їх від роботи у зв'язку з вагітністю та родами, а
також до досягнення дитиною дворічного віку і на повернення цих
засуджених в колонію для дальшого відбування покарання";
"м) перевіряти діяльність лікувально-трудових профілакторіїв
для злісних п'яниць і наркоманів, заслуховувати на своїх
засіданнях звіти адміністрації профілакторіїв з питань примусового
лікування і трудового перевиховання осіб, які перебувають у
профілакторіях, і вносити пропозиції про усунення недоліків у цій
роботі".
II. Внести такі зміни і доповнення до Положення про комісії в
справах неповнолітніх Української РСР ( 283-07 ), затвердженого
Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 26 серпня
1967 року (Відомості Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 34, ст. 242):
1. В статтях 1 і 5 Положення слова "охорони громадського
порядку" замінити словами "внутрішніх справ".
2. Частину першу статті 3 Положення викласти в такій
редакції:
"Районні, міські, обласні комісії в справах неповнолітніх
утворюються відповідними Радами депутатів трудящих за поданням їх
виконавчих комітетів на строк повноважень цих Рад".
3. Частину другу статті 5 Положення викласти в такій
редакції:
"Число членів комісії встановлюється в залежності від обсягу
роботи органом, який утворює комісію".
4. У статті 12 Положення виключити слова "трудових колоніях
для неповнолітніх".
Доповнити цю статтю частиною другою такого змісту:
"Комісії в справах неповнолітніх беруть участь у виправленні
і перевихованні засуджених, які відбувають покарання у вигляді
позбавлення волі у виховно-трудових колоніях, і неповнолітніх, які
відбувають покарання у вигляді виправних робіт без позбавлення
волі, а також у здійсненні громадського контролю за діяльністю
установ і органів, що виконують вироки судів до цих видів
покарання".
5. У статті 13 Положення слова "достроково", "трудових
колоніях для неповнолітніх" замінити відповідно словами
"умовно-достроково", "виховно-трудових колоніях".
6. Внести такі зміни і доповнення до статті 14 Положення:
1) у пункті "а" слова "трудових колоніях для неповнолітніх"
замінити словами "виховно-трудових колоніях";
2) пункт "з" викласти в такій редакції:
"з) порушувати клопотання про помилування; входити до суду з
поданням про незастосування покарання, про застосування більш
м'якого покарання, умовне засудження, дострокове зняття судимості
з неповнолітніх, входити спільно з органом, що відає виконанням
покарання, до суду з поданням про умовно-дострокове звільнення від
покарання неповнолітніх або про заміну їм невідбутої частини
покарання більш м'яким покаранням з додержанням умов, передбачених
статтею 53 Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05 ) і
статтею 407 Кримінально-процесуального кодексу Української РСР
( 1003-05 ); давати згоду в порядку, встановленому чинним
законодавством, на переведення засудженого, який досяг
вісімнадцятирічного віку, з виховно-трудової колонії у
виправно-трудову колонію і на переведення засудженого з
виховно-трудової колонії загального режиму у виховно-трудову
колонію посиленого режиму";
3) доповнити статтю 14 пунктами "й" і "к" такого змісту:
"й) давати згоду в порядку, встановленому чинним
законодавством, на залишення засудженого, який досяг
вісімнадцятирічного віку, у виховно-трудовій колонії";
"к) виділяти своїх представників для участі у судовому
розгляді справ про злочини неповнолітніх".
7. Статтю 27 Положення викласти в такій редакції:
"Стаття 27. У випадках, коли неповнолітній після випуску з
спеціальної виховної чи лікувально-виховної установи, дитячого
будинку, школи-інтернату або після звільнення з виховно-трудової
колонії не може бути направлений до батьків чи осіб, які їх
замінюють, в зв'язку з відсутністю зазначених осіб або
позбавленням їх в установленому законом порядку батьківських чи
опікунських прав, районна, міська комісія за місцем проживання
неповнолітнього на подання адміністрації згаданих установ вживає
заходів до влаштування його на роботу відповідно до наявного фаху
або на навчання, а також до створення для нього житлово-побутових
умов.
У виняткових випадках, коли направлення неповнолітнього до
попереднього місця проживання є недоцільним з міркувань виховного
характеру, його місце проживання визначає районна, міська комісія
за місцем знаходження перелічених в цій статті установ спільно з
їх адміністрацією з врахуванням бажання неповнолітнього.
Влаштування неповнолітнього в цих випадках здійснює районна,
міська комісія за новим місцем проживання за поданням
адміністрації відповідної установи.
В разі необхідності районна, міська комісія за місцем
проживання неповнолітнього призначає йому громадського вихователя
і порушує питання перед органом опіки і піклування про призначення
опікуна чи піклувальника".
8. В частині третій статті 34 Положення слова "дострокове",
"призначеного" і "трудової колонії для неповнолітніх" замінити
відповідно словами "умовно-дострокове", "невідбутої частини" і
"виховно-трудової колонії".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ЛЯШКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 16 лютого 1972 р.
N 450-VIIIвгору