Документ 45-2008-п, перша редакція — Прийняття від 13.02.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 13 лютого 2008 р. N 45
Київ
Про затвердження Порядку проведення
перерахунку пенсій, призначених відповідно
до Закону України "Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб", та внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393

Відповідно до частини третьої статей 43 і 63 Закону України
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення перерахунку пенсій,
призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" ( 2262-12 ), що додається.
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення
вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги
особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7,
ст. 182; Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 359) такі
зміни:
1) у пункті 7:
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:
"Для осіб, які звільнені із служби в 2008-2009 роках (крім
осіб, виплата грошового забезпечення яким провадилася на умовах і
в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від
17 серпня 2005 р. N 748 ( 748-2005-п ), від 3 вересня 2005 р.
N 865 ( 865-2005-п ), від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) і
від 15 листопада 2006 р. N 1588) ( 1588-2006-п ) або які померли
(загинули) в зазначений період, середньомісячна сума щомісячних
додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається
шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення
за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням
(смертю) починаючи з січня 2008 р. на кількість таких місяців. При
цьому для осіб, звільнених у січні 2008 р., сума щомісячних
додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається на
день звільнення із служби з розрахунку таких виплат за повний
місяць.".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно
абзацами п'ятим - дев'ятим;
в абзаці восьмому слова "абзаці п'ятому" замінити словами
"абзаці шостому";
2) пункт 8 виключити.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2008 р. N 45
ПОРЯДОК
проведення перерахунку пенсій, призначених
відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 )

1. Перерахунок раніше призначених відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (далі - Закон) пенсій
проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України
про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для
відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право
на пенсію за Законом ( 2262-12 ) (далі - особи), або у зв'язку із
введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового
забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах,
установлених законодавством.
2. На підставі зазначеного в пункті 1 цього Порядку рішення
Кабінету Міністрів України Міноборони, МВС, МНС, Мінтрансзв'язку,
СБУ, Служба зовнішньої розвідки, ДПА, Управління державної
охорони, Адміністрація Держспецзв'язку, Адміністрація
Держприкордонслужби, Державний департамент з питань виконання
покарань (далі - державні органи) повідомляють у п'ятиденний строк
Пенсійному фонду України про підстави перерахунку пенсій
військовослужбовцям.
Пенсійний фонд України повідомляє у п'ятиденний строк з
моменту надходження інформації від державних органів своїм
головним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління Пенсійного
фонду України) про підстави для проведення перерахунку пенсій та
про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають
перерахунку (далі - списки).
Головні управління Пенсійного фонду України складають у
десятиденний строк з моменту надходження зазначеної інформації
списки за формою згідно із додатком 1 та подають їх органам, які
уповноважені рішеннями керівників державних органів видавати
довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.
3. На підставі списків уповноважені органи готують для
перерахунку пенсії довідки про розмір грошового забезпечення
кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно із додатком 2
(далі - довідка) та у місячний строк подають їх головним
управлінням Пенсійного фонду України.
4. Перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення
такого права і проводиться у строки, передбачені частиною другою
статті 51 Закону ( 2262-12 ). Якщо внаслідок перерахунку розмір
зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
5. Для перерахунку пенсій враховуються:
посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та
відсоткова надбавка за вислугу років - у розмірах, установлених
Кабінетом Міністрів України або керівником державного органу у
межах його повноважень на момент виникнення права на перерахунок
за відповідною посадою та військовим (спеціальним) званням;
надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови,
почесне звання "заслужений" чи "народний", службу в умовах
режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь
кандидата або доктора наук та вчене звання - у розмірах,
установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення
права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені особі;
щомісячні надбавки, доплати та підвищення, конкретні розміри
яких за відповідними посадами (категоріями) установлені Кабінетом
Міністрів України - у зазначених розмірах на момент виникнення
права на перерахунок;
інші щомісячні надбавки, доплати (крім доплати, розмір якої
визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і
після запровадження нових умов його виплати), підвищення та
щомісячна премія - у середніх розмірах, що фактично виплачені за
місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною
посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа
звільнилася на пенсію.
Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати,
підвищення) та премії, скасовані чи такі, що не виплачуються на
момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною
посадою (посадами), для перерахунку пенсії не враховуються.
6. Відповідною вважається посада, яка за класифікаційними
характеристиками, зокрема назвою, розміром посадового окладу,
функціональністю та організаційним рівнем підрозділу у структурі
органу (організації, установи, військової частини тощо)
прирівнюється до посади, з якої особа була звільнена.
7. Особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших
військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх
справ, осіб рядового і начальницького складу державних органів
колишнього Союзу РСР, громадянам інших держав із числа
військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань,
осіб рядового і начальницького складу державних органів, утворених
відповідно до законодавства таких держав, які постійно проживають
в Україні, і відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та членам їх
сімей довідки видаються державними органами за відповідними
посадами на момент виникнення права на перерахунок пенсії.
8. Особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону
( 2262-12 ) і проходили службу в державних органах, ліквідованих
до виникнення права на перерахунок пенсії, та членам їх сімей
довідки видаються державними органами, у яких вони перебували на
пенсійному обліку до 1 січня 2007 року.
Особам, які проходили службу в розвідувальних підрозділах
органів державної безпеки колишнього Союзу РСР та Служби безпеки
України, що ліквідовані, довідки видаються Службою зовнішньої
розвідки за відповідними посадами у такому державному органі на
момент виникнення права на перерахунок пенсії.
9. Пенсійний фонд України та його головні управління мають
право перевіряти правильність складення довідок.

Додаток 1
до Порядку
СПИСОК
осіб, пенсії яких підлягають перерахунку

------------------------------------------------------------------ |Поряд-|Пріз-| Дата |Війсь- | Посада на | Розмір | |ковий |вище,|звільнення| кове | день | грошового | |номер |ім'я |із служби |(спеці-|звільнення | забезпечення, | | |та по| (смерті) |альне) | із служби | з якого | | |бать-| |звання |(смерті) із| обчислена | | |кові | | |зазначенням| пенсія до | | | | | | назви | перерахунку | | | | | |підрозділу | | |------+-----+----------+-------+-----------+--------------------| |1. | | | | |посадовий оклад ___| | | | | | | | | | | | | |оклад за | | | | | | |військовим | | | | | | |(спеціальним) | | | | | | |званням ___| | | | | | | | | | | | | |надбавка за | | | | | | |вислугу років ___| | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | |грошового | | | | | | |забезпечення ___| | | | | | | | | | | | | |надбавка за | | | | | | |службу в умовах | | | | | | |режимних | | | | | | |обмежень ___| | | | | | | | | | | | | |надбавка за | | | | | | |особливі умови | | | | | | |служби ___| | | | | | | | | | | | | |надбавка за | | | | | | |безперервну | | | | | | |службу ___| | | | | | | | | | | | | |інші додаткові | | | | | | |види ___| | | | | | | | | | | | | |премія ___| | | | | | | | | | | | | |разом ___| |------+-----+----------+-------+-----------+--------------------| |2. | | | | |посадовий оклад ___| | | | | | | | | | | | | |оклад за | | | | | | |військовим | | | | | | |(спеціальним) | | | | | | |званням ___| | | | | | | | | | | | | |надбавка за | | | | | | |вислугу років ___| | | | | | | | | | | | | |усього | | | | | | |середньомісячна | | | | | | |сума додаткових | | | | | | |видів ___| | | | | | | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | |грошового | | | | | | |забезпечення ___| | | | | | | | | | | | | |надбавка за | | | | | | |службу в умовах | | | | | | |режимних | | | | | | |обмежень ___| | | | | | | | | | | | | |надбавка за | | | | | | |особливі умови | | | | | | |служби ___| | | | | | | | | | | | | |надбавка за | | | | | | |безперервну | | | | | | |службу ___| | | | | | | | | | | | | |інші додаткові | | | | | | |види ___| | | | | | | | | | | | | |премія ___| | | | | | | | | | | | | |разом ___| ------------------------------------------------------------------
Начальник Головного управління
Пенсійного фонду України
в _________________ _______________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
МП

Додаток 2
до Порядку
Кутовий штамп
державного органу
ДОВІДКА
про розмір грошового забезпечення
для перерахунку пенсії

Видана ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
про те, що відповідно до _________________________________________
(назва, дата і номер акта,
__________________________________________________________________
що є підставою для перерахунку пенсії)
розмір грошового забезпечення за нормами, чинними
на __ _________ 200__ р. (день, з якого змінено розмір грошового
забезпечення особам, що проходять службу), за посадою ________________________________________________________становить:
(на день звільнення із служби)
------------------------------------------------------------------ | | Сума | |-------------------------------------+--------------------------| |Посадовий оклад | | |-------------------------------------+--------------------------| |Підвищення посадового окладу | | |(___відс.) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Оклад за військовим (спеціальним) | | |званням __________________________ | | | (зазначається звання) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Надбавка за вислугу років (____відс.)| | |-------------------------------------+--------------------------| |Надбавка за виконання особливо | | |важливих завдань (____ відс.) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Надбавка за службу в умовах режимних | | |обмежень (____ відс.) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Надбавка за знання та використання | | |в роботі іноземної мови (____ відс.) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Надбавка за почесне звання | | |"заслужений" чи "народний" | | |(____ відс.) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Доплата за науковий ступінь кандидата| | |або доктора наук чи вчене звання | | |(____ відс.) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Надбавка за спортивні звання | | |(____відс.) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Премія (____ відс.) | | |-------------------------------------+--------------------------| |Усього | | ------------------------------------------------------------------
Керівник
уповноваженого органу ________________ ________________________
МП (підпис) (ініціали та прізвище)
Примітка. У довідці зазначаються найменування, сума і розмір у
відсотках усіх щомісячних (які мають постійний характер)
додаткових видів грошового забезпечення (надбавки,
доплати, підвищення) та премія, що встановлені Кабінетом
Міністрів України за відповідною посадою (посадами) на
момент перерахунку пенсії та враховуються згідно із
Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
( 2262-12 ) для обчислення розміру пенсії, а також
складові грошового забезпечення, з яких вони
обчислюються. Наприклад: надбавка за спортивні звання -
10 відсотків посадового окладу.вгору