Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку
Указ Президента України від 12.06.1995446/95
Документ 446/95, попередня редакція — Редакція від 14.02.1997, підстава - 142/97
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Державну комісію з цінних паперів та
фондового ринку

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 408/96 від 10.06.96 )
( Указ втратив чинність, крім частини першої статті 1
в частині утворення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку на підставі Указу
Президента N 142/97 від 14.02.97 )
З метою комплексного правового врегулювання відносин, що
виникають на ринку цінних паперів, забезпечення захисту інтересів
громадян України та держави, запобігання зловживанням та
порушенням у цій сфері та відповідно до пункту 7-4 статті 114-5
Конституції України ( 888-09 ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Державну комісію з цінних паперів та фондового
ринку як центральний орган державної виконавчої влади. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі -
Комісія) здійснює формування територіальних відділень Комісії,
керівництво ними та координацію їх діяльності. Територіальні відділення Комісії співпрацюють з місцевими
державними адміністраціями та координують з ними свою діяльність. Територіальні відділення Комісії здійснюють свою діяльність
відповідно до Типового положення про територіальні відділення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яке
затверджує Кабінет Міністрів України. Фінансування діяльності Комісії та її територіальних
відділень здійснюється за рахунок Державного бюджету України в
межах асигнувань на утримання органів державної виконавчої влади.
( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 408/96 від 10.06.96 ) 2. Затвердити Положення про Державну комісію з цінних паперів
та фондового ринку (додається). 3. Призначити МОЗГОВОГО Олега Миколайовича Головою Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку. О.Мозговому подати до 21 червня 1995 року пропозиції щодо
персонального складу Комісії. 4. Надати Комісії право залучати до роботи спеціалістів
органів державної виконавчої влади, провідних фахівців і вчених та
безплатно одержувати необхідну для її діяльності інформацію. 5. Комісії подати у двомісячний строк пропозиції про внесення
до актів Президента України змін та доповнень, що випливають з
цього Указу. 6. Кабінету Міністрів України підготувати за участю Комісії
та внести у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради України
проекти законодавчих актів щодо створення системи державного
контролю за функціонуванням ринку цінних паперів. 7. Кабінету Міністрів України: привести рішення Уряду у відповідність з цим Указом; забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами державної виконавчої влади їх нормативних актів у
відповідність з цим Указом; вирішити в установленому порядку питання щодо
матеріально-технічного та інших видів забезпечення
діяльності Комісії. 8. Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки
Крим, виконавчим комітетам обласних, Київської та Севастопольської
міських Рад вирішити в установленому порядку питання щодо
розміщення Комісії та її територіальних відділень.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 12 червня 1995 року
N 446/95
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 червня 1995 року N 446/95
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну комісію з цінних паперів
та фондового ринку
1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі
- Комісія) є центральним органом державної виконавчої влади, який
забезпечує реалізацію єдиної державної політики щодо цінних
паперів і функціонування фондового ринку в Україні та координації
діяльності міністерств, інших центральних органів державної
виконавчої влади у цій сфері. 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 888-09 ) та законами України, постановами Верховної Ради,
указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету
Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим
Положенням. 3. Основними завданнями Комісії є: формування та забезпечення реалізації єдиної державної
політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів в
Україні, сприяння адаптації українського ринку цінних паперів до
міжнародних стандартів; координація діяльності центральних органів державної
виконавчої влади з питань функціонування в Україні ринку цінних
паперів; забезпечення державного контролю за додержанням законодавства
України з питань функціонування фондового ринку; організаційне забезпечення запровадження системи заходів щодо
захисту інтересів суб'єктів фондового ринку, упорядкування
діяльності емітентів, торговців цінними паперами та інших
фінансових посередників; підготовка пропозицій щодо запобігання монополізації
фондового ринку, створення умов для розвитку добросовісної
конкуренції між учасниками фондового ринку та здійснення контролю
за їх реалізацією; узагальнення практики застосування законодавства України з
питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення
пропозицій щодо його вдосконалення; узагальнення та поширення досвіду іноземних держав щодо
формування та розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних
паперів. 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: здійснює заходи щодо вдосконалення регулювання діяльності
учасників фондового ринку, готує на основі узагальнення
законодавства та практики його застосування пропозиції щодо
вдосконалення порядку видачі дозволів, ліцензій на здійснення
підприємницької діяльності з цінними паперами; визначає особливості діяльності на ринку цінних паперів
іноземних емітентів та іноземних фінансових посередників; забезпечує контроль за біржовою діяльністю, діяльністю на
позабіржовому ринку цінних паперів, видачею дозволів на здійснення
діяльності з випуску та обігу цінних паперів та їх анулюванням,
додержанням передбачених законодавством обмежень щодо випуску
цінних паперів, пов'язаних з використанням коштів, одержаних у
кредит; готує роз'яснення, розробляє методичні матеріали і
рекомендації з питань, віднесених до її компетенції; забезпечує контроль за рекламою цінних паперів, здійснює
заходи, спрямовані на запобігання недобросовісній рекламі у цій
сфері; розглядає звернення, заяви, скарги фізичних і юридичних осіб
з питань, віднесених до її компетенції, інформує відповідні
державні органи щодо порушень законодавства про фондовий ринок,
входить з пропозиціями до фінансових органів про застосування до
суб'єктів фондового ринку передбачених законодавством санкцій; бере участь у підготовці проектів відповідних міжнародних
договорів України, здійснює співробітництво з державними органами
і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними
організаціями з питань, що віднесені до її компетенції; координує роботу щодо фахової підготовки спеціалістів з
питань фондового ринку; організовує проведення наукових досліджень з питань
функціонування фондового ринку в Україні; готує пропозиції щодо запобігання монополізації фондового
ринку, створення умов для розвитку добросовісної конкуренції між
учасниками фондового ринку та здійснює контроль за їх реалізацією; проводить роз'яснювальну роботу в засобах масової інформації
з питань функціонування ринку цінних паперів, систематично
інформує населення України про свою діяльність; виконує інші функції, що випливають із покладених на неї
завдань. 5. Комісія має право: створювати в разі потреби тимчасові робочі групи, залучати до
участі в їх роботі працівників органів державної виконавчої влади,
а також фахівців наукових установ (на договірних засадах); проводити в установленому порядку конференції, семінари,
симпозіуми та інші заходи, у тому числі міжнародні. 6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої
влади, органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами
влади і самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав. 7. Комісія утворюється у складі Голови Комісії, заступника
Голови Комісії та трьох членів Комісії. Голову Комісії та заступника Голови Комісії призначає
Президент України. Персональний склад Комісії затверджує Президент України за
поданням Голови Комісії. Голова Комісії, заступник Голови Комісії та члени Комісії
мають рівні права при вирішенні питань, що належать до її
компетенції. 8. Голова Комісії: організовує діяльність Комісії та її апарату і несе
персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію
завдань; встановлює ступінь відповідальності членів Комісії та інших
посадових осіб її апарату за діяльність структурних підрозділів
апарату та за виконання ними своїх обов'язків; визначає питання, які підлягають розгляду Комісією, та
скликає її засідання; видає накази з питань діяльності апарату Комісії; приймає на роботу й звільняє з роботи працівників апарату
Комісії; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 9. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за
рішенням Голови Комісії в міру необхідності, але не рідше одного
разу на місяць. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше чотирьох осіб. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього віддано
більшість голосів від складу Комісії. 10. Комісія в межах своїх повноважень приймає рішення,
організовує та контролює їх виконання. Рішення Комісії, прийняті у межах її компетенції, є
обов'язковими для центральних та місцевих органів державної
виконавчої влади. 11. Для забезпечення координації діяльності органів державної
виконавчої влади з питань функціонування в Україні ринку цінних
паперів при Комісії утворюється Консультативно-координаційна рада,
яка формується із представників міністерств, інших центральних
органів державної виконавчої влади, провідних фахівців та вчених у
сфері ринку цінних паперів. Склад Консультативно-координаційної ради і положення про неї
затверджує Голова Комісії. 12. Комісія утримується за рахунок Державного бюджету
України. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників апарату
Комісії затверджує Кабінет Міністрів України. Структуру апарату Комісії затверджує віце-Прем'єр-міністр
України. Штатний розпис апарату і положення про його структурні
підрозділи затверджує Голова Комісії. 13. Комісія щорічно подає звіт про свою діяльність
Президентові України. 14. Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України Д.ТАБАЧНИКвгору