Документ 446-70-п, поточна редакція — Прийняття від 27.08.1970

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 1970 р. N 446
Київ
Про заходи по дальшому зниженню шкідливої
дії вібрації машин, технологічного устаткування
і механізованого інструменту на працівників
різних галузей народного господарства

Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС постановою від 28 липня 1970 р.
N 608 відмітили, що в галузях промисловості проведено певну роботу
по поліпшенню умов праці осіб, які працюють з технологічним
устаткуванням і механізованим інструментом, що викликають
вібрації, здійснено паспортизацію вібронебезпечного устаткування і
інструменту, розроблено і затверджено санітарні норми загальних
і локальних вібрацій, на ряді підприємств впроваджено прогресивні
вібробезпечні технологічні процеси.
Проте Міністерство важкого, енергетичного і транспортного
машинобудування, Міністерство будівельного, шляхового і
комунального машинобудування, Міністерство тракторного і
сільськогосподарського машинобудування і Міністерство
верстатобудівної та інструментальної промисловості продовжують
серійно випускати окремі види вібронебезпечних машин,
технологічного устаткування і механізованого інструменту.
З метою створення умов для запобігання захворюванням
вібраційною хворобою працівників різних галузей народного
господарства Рада Міністрів Союзу РСР і Всесоюзна Рада Професійних
Спілок:
1) Зобов'язали:
а) Міністерство важкого, енергетичного і транспортного
машинобудування, Міністерство будівельного, шляхового і
комунального машинобудування, Міністерство тракторного і
сільськогосподарського машинобудування, Міністерство
верстатобудівної та інструментальної промисловості, Міністерство
авіаційної промисловості, Міністерство машинобудування для легкої
і харчової промисловості та побутових приладів, Міністерство
суднобудівної промисловості, Міністерство хімічної і нафтового
машинобудування, Міністерство електротехнічної промисловості,
Міністерство шляхів, Міністерство автомобільної промисловості,
Міністерство лісової і деревообробної промисловості СРСР,
Міністерство целюлозно-паперової промисловості, Міністерство
вугільної промисловості СРСР, Міністерство кольорової металургії
СРСР, Міністерство чорної металургії СРСР, Держбуд СРСР,
Міністерство промисловості будівельних матеріалів СРСР,
Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії СРСР,
Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР,
Міністерство сільського будівництва СРСР, Міністерство будівництва
СРСР, Міністерство транспортного будівництва, Міністерство
промислового будівництва СРСР, Міністерство геології СРСР,
Міністерство сільського господарства СРСР і Союзсільгосптехніку:
забезпечити в 6-місячний строк розробку і подання Державному
комітету Ради Міністрів СРСР по науці і техніці на затвердження
координаційних планів науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт на 1971-1975 роки по доведенню до
санітарних норм параметрів вібрації машин, технологічного
устаткування і механізованого інструменту, що серійно випускаються
і знову створюються;
передбачати, починаючи з 1971 року, в технічних завданнях на
проектування машин, механізмів, технологічного устаткування і
механізованого інструменту і в програмах проведення державних
випробувань їх параметри вібрації у відповідності з діючими
санітарними нормами.
Встановили, що в технічні паспорти машин, технологічного
устаткування і механізованого інструменту, що випускаються,
повинні включатися з 1972 року дані про параметри вібрації;
дозволяти в окремих випадках виготовлення ручного
механізованого інструменту неспеціалізованими заводами тільки за
погодженням з Міністерством будівельного, шляхового і комунального
машинобудування і Міністерством охорони здоров'я СРСР;
б) Міністерство охорони здоров'я СРСР розробити з залученням
заінтересованих міністерств і відомств і подати в Комітет
стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР
на затвердження проекти державних стандартів:
в 1972 році - на допустимі рівні вібрації ручного
механізованого інструменту;
в 1974 році - на допустимі рівні вібрації при роботі на
машинах і технологічному устаткуванні.
Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді
Міністрів СРСР розглянути і затвердити зазначені державні
стандарти у встановленому порядку;
в) Міністерство будівельного, шляхового і комунального
машинобудування подати в 6-місячний строк Раді Міністрів СРСР і
Держплану СРСР пропозиції про концентрацію і спеціалізацію
виробництва ручного механізованого інструменту для потреб всіх
галузей народного господарства;
г) Міністерство верстатобудівної та інструментальної
промисловості:
забезпечити розробку наукових проблем вібраційного захисту
системи "оператор-машина" в машинобудуванні;
з залученням заінтересованих міністерств і відомств визначити
номенклатуру і потрібну на 1971-1975 роки кількість віброізолюючих
пристроїв міжгалузевого застосування (амортизаторів,
вібропогасників, демпфіруючих втулок, прокладок опор та інших),
розробити в 1972-1974 роках і подати Комітету стандартів, мір і
вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР на затвердження
проекти державних стандартів на зазначені уніфіковані
віброізолюючі пристрої міжгалузевого застосування;
д) Міністерство приладобудування, засобів автоматизації і
систем керування забезпечити розробку в 1970-1972 роках і
організацію в 1973 році серійного випуску вібровимірювальної
апаратури для аналізу випадкових низькочастотних коливань на
робочих місцях самохідних, колісних і гусеничних машин в умовах
експлуатації;
є) Комітет стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді
Міністрів СРСР і Міністерство приладобудування, засобів
автоматизації і систем керування організувати в 1971-1972 роках
разом з міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів
союзних республік періодичну перевірку вібровимірювальної
апаратури;
ж) Міністерство охорони здоров'я СРСР розробити в
1971-1972 роках з залученням заінтересованих міністерств і
відомств санітарні норми вібрації на робочих місцях водія і
обслуговуючого персоналу самохідних транспортних і
сільськогосподарських машин, а також морських і річкових суден в
умовах експлуатації;
з) Міністерство тракторного і сільськогосподарського
машинобудування разом з Міністерством сільського господарства СРСР
і Союзсільгосптехнікою визначити в 1970 році номенклатуру
сільськогосподарських машин, які за умовами експлуатації необхідно
обладнати підресореними сидіннями, строки розробки конструкцій цих
сидінь і установки їх на машинах, що випускаються, а також строки
поставки сидінь для сільськогосподарських машин, що знаходяться в
експлуатації.
2. Поклали на Міністерство будівельного, шляхового і
комунального машинобудування здійснення єдиної технічної політики
і координації робіт в країні по створенню, удосконаленню,
уніфікації і виробництву ручного механізованого інструменту
ударної, ударно-поворотної, ударно-обертальної і обертельної дії з
додержанням допустимих рівней вібрації.
У відповідності з постановою Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від
28 липня 1970 р. N 608 Рада Міністрів Української РСР і Українська
Республіканська Рада Професійних Спілок
п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Міністерствам і відомствам УРСР розробити і здійснити в
1971-1972 роках на підвідомчих підприємствах комплекс
інженерно-технічних і лікувально-профілактичних заходів по
зниженню захворювань вібраційною хворобою, в тому числі
забезпечити:
впровадження технології, яка дає можливість довести параметри
вібрації машин, технологічного устаткування і механізованого
інструменту до санітарних норм;
введення раціональних і фізіологічно обґрунтованих режимів
праці робітників вібронебезпечних професій;
своєчасний і якісний контроль за експлуатацією і ремонтом
вібронебезпечних машин, технологічного устаткування і
механізованого інструменту.
2. Республіканським міністерствам і відомствам, що мають
підприємства і організації, які застосовують машини, технологічне
устаткування і механізований інструмент, що викликають вібрацію,
розробити і за погодженням з Міністерством охорони здоров'я СРСР,
Державним комітетом Ради Міністрів СРСР у питаннях праці і
заробітної плати і ВЦРПС затвердити Положення про режим праці
працівників вібронебезпечних професій.
3. Міністерству охорони здоров'я УРСР забезпечити в
1971-1972 роках лікувальні та науково-дослідні установи республіки
обладнанням для ранньої діагностики та лікування вібраційної
хвороби.
4. Звернути увагу керівників міністерств і відомств УРСР на
особливу важливість своєчасного виконання заходів по зниженню
шкідливої дії вібрації на працівників різних галузей народного
господарства.
5. Республіканським, обласним, міським і фабрично-заводським
комітетам і обласним радам профспілок забезпечити контроль за
виконанням санітарних норм вібрації і правил по запобіганню
шкідливій дії вібрації на організм робітників, а також за
впровадженням у народне господарство вібробезпечних режимів праці.

Голова Ради Міністрів
Української РСР В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
Голова Української
Республіканської Ради
Професійних Спілок В.КЛИМЕНКО
Інд. 37вгору