Документ 446-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.06.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 червня 2017 р. № 446
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1063 і від 29 лютого 2012 р. № 152

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1063 “Про утворення Національного антидопінгового центру” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1469; 2004 р., № 30, ст. 2009; 2006 р., № 26, ст. 1883) і від 29 лютого 2012 р. № 152 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 17, ст. 614, № 45, ст. 1752, № 83, ст. 3353; 2013 р., № 17, ст. 584, № 90, ст. 3310; 2015 р., № 65, ст. 2156; 2016 р., № 2, ст. 73, № 16, ст. 634; 2017 р., № 4, ст. 116) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2017 р. № 446

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1063 і від 29 лютого 2012 р. № 152

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1063:

1) у постанові:

пункти 3 та 4 виключити;

у пункті 5 слова “Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту” замінити словами “Міністерству молоді та спорту”, а слово “Комітетові” - словом “Міністерству”;

2) у Положенні про Національний антидопінговий центр, затвердженому зазначеною постановою:

у першому реченні пункту 1 слова “державною бюджетною установою, що належить до сфери управління Мінсім’ямолодьспорту” замінити словами “спеціалізованою державною установою, що належить до сфери управління Мінмолодьспорту”;

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про антидопінговий контроль у спорті”, “Про фізичну культуру і спорт”, Міжнародною конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті, ратифікованою Законом України від 3 серпня 2006 р. № 68-V, Антидопінговою конвенцією, ратифікованою Законом України від 15 березня 2001 р. № 2295-III, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відповідні правовідносини, та цим Положенням.”;

пункт 3 після слова “товариствами” доповнити словами “, Спортивним комітетом, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями та правоохоронними органами”;

пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Основними завданнями Центру є:

1) організація та здійснення на території України допінг-контролю у спорті, що включає планування, проведення тестувань, відбір, зберігання і транспортування допінг-проб, проведення лабораторного аналізу, дослідження, роботу з результатами, слухання та апеляції;

2) сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції, оплата послуг, пов’язаних з відбором, транспортуванням та проведенням аналізу допінг-проб в акредитованих лабораторіях допінг-контролю Всесвітньою антидопінговою агенцією;

3) затвердження антидопінгових правил;

4) забезпечення дотримання міжнародних стандартів антидопінгової діяльності;

5) забезпечення організації впровадження антидопінгових правил;

6) забезпечення проведення досліджень, пов’язаних з визначенням заборонених речовин;

7) видача дозволів на терапевтичне використання заборонених речовин;

8) складення щорічного плану тестувань та проведення таких тестувань;

9) проведення навчання допінг-офіцерів та уповноваження їх на проведення тестувань;

10) забезпечення моніторингу результатів тестувань та розслідування порушень антидопінгових правил;

11) провадження інформаційної та просвітницької діяльності серед суб’єктів спорту;

12) сприяння міжнародному співробітництву між державами-учасницями та провідними організаціями у сфері боротьби з допінгом у спорті, зокрема співробітництву із Всесвітнім антидопінговим агентством;

13) здійснення інших повноважень, визначених Законом України “Про антидопінговий контроль у спорті.”;

пункт 5 доповнити підпунктами 5 і 6 такого змісту:

“5) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити семінари, тренінги, конференції, форуми, інші заходи з питань, що належать до його компетенції;

6) співпрацювати з іншими заінтересованими національними організаціями, агентствами та іншими антидопінговими організаціями міжнародного рівня.”;

у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

“6. Центр очолює директор, який обирається Наглядовою радою антидопінгового контролю на конкурсних засадах та з яким укладається контракт на п’ять років.”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“з урахуванням пропозицій Наглядової ради антидопінгового контролю та Мінмолодьспорту застосовує стимулювання та відзначення працівників у межах загального кошторису Центру;”;

в абзаці дев’ятому слова “застосовує заохочення та” виключити;

доповнити пункт після абзацу дев’ятого новими абзацами такого змісту:

“подає Наглядовій раді антидопінгового контролю щорічний звіт про діяльність Центру;

призначає заступника (заступників) Центру, головного бухгалтера та керівника юридичної служби Центру за погодженням з Мінмолодьспортом;”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом дванадцятим.

пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Нагляд за діяльністю Центру здійснює Наглядова рада антидопінгового контролю, що діє в межах повноважень, визначених Законом України “Про антидопінговий контроль у спорті.”;

пункт 9 після слів “державного бюджету” доповнити словами “та інших джерел, не заборонених законодавством”;

доповнити Положення пунктом 9-1 такого змісту:

”9-1. Структура та штатний розпис Центру затверджується Мінмолодьспортом з урахуванням пропозицій Наглядової ради антидопінгового контролю.”.

2. Підпункт 3 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152, викласти в такій редакції:

“3) забезпечення діяльності Національного антидопінгового центру (оплата праці працівників; придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, зокрема хімічних реактивів, лабораторного посуду і спецодягу, обладнання та інвентарю довгострокового використання; передплата періодичних друкованих видань; здійснення видатків, пов’язаних із службовими відрядженнями у межах України та за кордон (оплата проїзду до місця відрядження і назад, а також добових, вартості проживання, транспортних послуг, страхування, оформлення дозволів на в’їзд (віз) тощо); оренда приміщень; оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, проведення поточного ремонту приміщень і технічне обслуговування обладнання; підвищення кваліфікації кадрів у навчальних закладах; оплата послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв’язку, користування Інтернетом, комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації; послуг із встановлення і обслуговування програмного забезпечення, перезарядки картриджів, тонерів, послуг перекладача; оплата за участь працівників у короткострокових семінарах; здійснення обов’язкових платежів до бюджету; оплата відбору, транспортування та проведення аналізу допінг-проб в акредитованих лабораторіях допінг-контролю Всесвітньої антидопінгової агенції; організація та здійснення допінг-контролю в спорті; сплата щорічного внеску України до Всесвітньої антидопінгової агенції, організація та проведення на території України інформаційних та просвітницьких заходів серед суб’єктів спорту (семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, інших заходів), у тому числі із залученням іноземних фахівців, включаючи виготовлення та розповсюдження інформаційних повідомлень, тематичної поліграфічної продукції (брошур, буклетів тощо);”.вгору