Документ 442/2002, поточна редакція — Прийняття від 08.05.2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Державну комплексну програму
соціально-медичного забезпечення
ветеранів війни на період до 2005 року

З метою поліпшення соціально-медичного обслуговування
ветеранів війни п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Державну комплексну програму
соціально-медичного забезпечення ветеранів війни на період до
2005 року (далі - Програма), що додається.
2. Кабінету Міністрів України передбачати щорічно під час
формування показників Державного бюджету України видатки на
виконання Програми.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
розробити і затвердити у двомісячний строк регіональні заходи
щодо виконання Програми та забезпечити в установленому порядку їх
реалізацію за рахунок коштів місцевих бюджетів;
інформувати щороку до 1 березня про хід виконання
регіональних заходів щодо виконання Програми Міністерство охорони
здоров'я України.
4. Координацію робіт і контроль за виконанням Програми
покласти на Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство
праці та соціальної політики України.
5. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству праці
та соціальної політики України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям щороку заслуховувати за участю
громадських організацій ветеранів війни інформацію про результати
виконання Програми.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 травня 2002 року
N 442/2002

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 8 травня 2002 року N 442/2002
ДЕРЖАВНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
соціально-медичного забезпечення ветеранів
війни на період до 2005 року
Питання соціально-медичного забезпечення ветеранів війни є
надзвичайно актуальними, що зумовлено загальними демографічними
процесами та характеристиками здоров'я окремих вікових груп.
На сьогодні в Україні чисельність ветеранів війни становить
близько 4,57 млн. чоловік, у тому числі учасників бойових дій -
майже 555,3 тис. чоловік (серед них учасників бойових дій в
Афганістані - 135,6 тис. чоловік), інвалідів війни - 320,6 тис.
чоловік (серед них інвалідів із числа учасників бойових дій в
Афганістані - 4,2 тис. чоловік), а також учасників війни -
3,2 млн. чоловік. Із загальної чисельності цих осіб люди похилого
віку становлять 4,43 млн. чоловік або 96,9 відсотка.
За результатами наукових досліджень Інституту геронтології
Академії медичних наук України однією з найважливіших
характеристик здоров'я ветеранів війни є високий рівень
захворюваності та зниження їх фізичних можливостей. Хвороби у
більшості з них набувають хронічного і обтяжливого характеру, з
частими загостреннями та ускладненнями основного процесу, атиповим
перебігом і тривалим періодом одужування. Так, у середньому кожна
літня людина має 4-5 хронічних захворювань, кожна друга - потребує
обов'язкового щорічного реабілітаційного лікування, кожна третя -
стаціонарної медичної допомоги, кожна четверта - самостійно не
виходить за межі своєї оселі, кожна п'ята - не може самостійно
виконувати гігієнічні процедури, кожна десята - викликає швидку
медичну допомогу більше 10 разів на рік, 20 відсотків осіб віком
понад 80 років потребують постійної психіатричної допомоги.
Погіршення стану здоров'я літніх людей має відображення у
віковій структурі інвалідизації населення. Серед осіб з обмеженими
фізичними можливостями частка людей пенсійного віку більша, ніж
серед первинно визнаних інвалідами, і становить від 54 до 86
відсотків. Переважна більшість серед них (62,7 відсотка) мають
другу групу інвалідності, першу - 23,1, третю - 14,2 відсотка.
Основними захворюваннями, які призводять до інвалідності, є
захворювання системи кровообігу, новоутворення, травми, отруєння
та деякі наслідки дії зовнішніх чинників, хвороби
кістково-м'язової системи та сполучної тканини, нервової системи.
Старіння ветеранів війни, погіршення стану їх здоров'я і
зниження здатності до самообслуговування створює певні проблеми
економічного, медичного та соціального характеру, розв'язання яких
потребує державної допомоги.
Добробут ветеранів війни залежить від розміру пенсії, якості
харчування, своєчасного надання повноцінної медичної допомоги,
організації догляду за ними тощо.
Розв'язання нагальних проблем ветеранів війни зумовило
прийняття Державної комплексної програми соціально-медичного
забезпечення ветеранів війни на період до 2005 року (далі -
Програма), що спрямована на поліпшення стану їх здоров'я,
оптимізацію системи соціально-медичної допомоги, задоволення
соціальних та культурних потреб, стимулювання громадської
активності.
Мета Програми
Метою Програми є розроблення заходів, спрямованих на
збереження і зміцнення здоров'я ветеранів війни, забезпечення
доступної медичної допомоги та підвищення рівня їх життя.
Програма розрахована на період до 2005 року і має бути
покладена в основу державної політики у сфері поліпшення становища
ветеранів війни.
Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
визначення і задоволення потреб ветеранів війни у
соціально-медичній допомозі;
створення умов для підтримання здоров'я і активного
довголіття на рівні сучасних досягнень науки, соціальної адаптації
та соціальної активності;
підвищення кваліфікації медичних працівників з питань
особливостей надання медичної допомоги ветеранам війни;
впровадження сучасних ефективних заходів, спрямованих на
профілактику захворювань і надання ветеранам війни сучасних видів
медичної допомоги, забезпечення їх засобами лікування та
реабілітації;
пропаганда в засобах масової інформації шанобливого ставлення
до людей старшого покоління, їх воєнних та трудових заслуг,
виховання у молоді почуття поваги до них, створення належних умов
проживання ветеранів війни.
Заходи щодо забезпечення виконання
Державної комплексної програми соціально-медичного
забезпечення ветеранів війни на період до 2005 року
I. Поліпшення здоров'я ветеранів війни
1. Забезпечувати виконання затверджених норм витрат на
харчування, медикаменти та м'який інвентар у госпіталях
(відділеннях, палатах) для інвалідів війни.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації,
МОЗ України
Постійно
2. Забезпечувати пріоритетне фінансування госпіталів
(відділень, палат) для інвалідів війни та вжиття заходів до
оптимізації та ефективного використання мережі закладів, що
забезпечують медичне обслуговування ветеранів війни.
МОЗ України,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації
Постійно
3. Вирішувати питання щодо зміцнення матеріально-технічної
бази госпіталів для інвалідів війни, забезпечення їх апаратурою
для діагностики та лікування за новітніми технологіями.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації,
МОЗ України
Постійно
4. Створити автоматизовану систему обліку та аналізу
медичного і матеріально-технічного забезпечення госпіталів
(відділень, палат) для інвалідів війни.
МОЗ України,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації
2003 - 2005 роки
5. Продовжувати впровадження в лікувально-профілактичних
закладах сучасних засобів діагностики, профілактики, лікування
основних захворювань, викликаних віком, та реабілітації осіб з
такими захворюваннями.
МОЗ України,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації
Постійно
6. Організовувати надання кваліфікованої медичної допомоги
ветеранам війни, які проживають у сільській місцевості, силами
сімейних лікарів, дільничних терапевтів та виїзних спеціалізованих
діагностичних, консультаційних і стоматологічних бригад.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим,
місцеві державні
адміністрації,
МОЗ України
Постійно
7. Забезпечувати максимальну повноту профілактичних оглядів
ветеранів війни з метою раннього виявлення патології очей та її
своєчасного лікування.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації,
МОЗ України
Постійно
8. Впроваджувати систему профілактики, ранньої діагностики,
лікування та реабілітації психічних розладів у ветеранів війни, що
виникають унаслідок ураження судин головного мозку.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації,
МОЗ України
Постійно
9. Забезпечувати лікування та оздоровлення щороку інвалідів
війни в обласних госпіталях (відділеннях, палатах) для інвалідів
війни.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації,
МОЗ України
Постійно
10. Вивчити питання про можливість використання мережі
госпіталів і санаторіїв Міністерства оборони України для лікування
та реабілітації ветеранів війни.
Міноборони України
2002 рік
11. Забезпечувати обласні, міські та центральні районні
лікарні спеціальним обладнанням і основними засобами догляду за
тяжко і хронічно хворими ветеранами війни.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації,
МОЗ України
Постійно
12. Створити мережу пунктів прокату засобів догляду за тяжко
і хронічно хворими ветеранами війни.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації,
МОЗ, Мінпраці України
2002 рік
13. Забезпечувати ветеранів війни кардіостимуляторами,
слуховими апаратами, ендопротезами суглобів, іншими імплантатами,
а також надання їм послуг із зубопротезування відповідно до
законодавства.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації,
МОЗ України
Постійно
14. Розробити та затвердити:
Положення про порядок проведення профілактичних оглядів,
медичної реабілітації ветеранів війни;
МОЗ України
Листопад 2002 року
Положення про порядок установлення інвалідності колишнім
військовослужбовцям.
МОЗ,
Міноборони України
Січень 2003 року
II. Основні заходи щодо вдосконалення соціального
обслуговування ветеранів війни.
1. Забезпечувати спрямування гуманітарної допомоги
госпіталям, госпітальним відділенням для інвалідів війни та
військовим медичним закладам.
Комісія з питань гуманітарної
допомоги при Кабінеті
Міністрів України, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації
2002-2005 роки
2. Забезпечувати доукомплектування стаціонарів первинного і
складного протезування протезно-ортопедичних підприємств
промислового об'єднання "Укрпротез" сучасним діагностичним і
терапевтичним обладнанням.
Мінпраці України,
промислове об'єднання
"Укрпротез"
2003-2005 роки
3. Вжити заходів щодо виробництва спеціальних транспортних
засобів для осіб з обмеженими фізичними можливостями та
забезпечення такими транспортними засобами закладів охорони
здоров'я та соціального захисту населення.
Мінпромполітики, МОЗ,
Мінпраці, Мінекономіки,
Мінфін України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські
державні адміністрації
2002-2005 роки
4. Пропагувати шанобливе ставлення до людей старшого
покоління, їх воєнних та трудових заслуг, виховувати у молоді
почуття поваги до них. Організувати серію відповідних теле- і
радіопередач.
Держкомінформ, МОЗ,
Мінпраці України,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації
2002-2005 роки
5. Створювати умови для розвитку волонтерського руху на базі
місцевих рад ветеранів війни.
Мінпраці, Рада Організації
ветеранів України, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації
2002-2005 роки
6. Продовжувати роботу зі створення мережі аптек для
забезпечення ветеранів війни ліками за цінами виробників.
МОЗ України,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації
2002-2005 роки
7. Забезпечувати взаємодію регіональних служб соціального
захисту та закладів охорони здоров'я з Товариством Червоного
Хреста України щодо догляду та медичного обслуговування ветеранів
війни.
Мінпраці, МОЗ України,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації
разом з Товариством Червоного
Хреста, Організацією ветеранів
України
Постійно
III. Міжнародне співробітництво
Активізувати співробітництво з міжнародними організаціями,
які беруть участь у розв'язанні проблем ветеранів війни.
МЗС, МОЗ, Мінпраці,
Організація ветеранів,
Товариство Червоного Хреста
України
2002-2005 роки

Перший заступник
Глави Адміністрації
Президента України О.ДЬОМІНвгору