Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992442
Документ 442-92-п, перша редакція — Прийняття від 01.08.1992
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 серпня 1992 р. N 442
Київ
Про Порядок проведення атестації
робочих місць за умовами праці

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення атестації робочих місць за
умовами праці (додається).
2. Установити, що відповідно до статті 13 Закону України
"Про пенсійне забезпечення"( 1788-12 ) пенсії за віком на
пільгових умовах за списками N 1 і 2 виробництв, робіт, професій,
посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне
забезпечення, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, а також
пенсії, що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями
за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій
та посад залежно від умов праці, призначаються за результатами
атестації робочих місць.
Результати атестації використовуються підприємствами й
організаціями також для здійснення пільг і компенсацій,
передбачених чинним законодавством.
3. Керівникам підприємств та організацій незалежно від форм
власності й господарювання провести атестацію робочих місць,
визначити за її результатами перелік робочих місць, виробництв,
робіт, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням та
ознайомити з ним трудящих.
4. Міністерству праці разом з Міністерством охорони здоров'я
розробити у місячний строк методичні рекомендації для проведення
атестації робочих місць за умовами праці.
Надати Міністерству праці право давати роз'яснення щодо
порядку атестації робочих місць, а Міністерству охорони здоров'я
здійснювати методичне керівництво проведенням гігієнічної оцінки
умов праці.
Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.28
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 1992 р. N 442

ПОРЯДОК
проведення атестації робочих місць за
умовами праці

1. Атестація робочих місць за умовами праці (надалі -
атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно
від форм власності й господарювання, де технологічний процес,
використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними
джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть
несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх
нащадків як тепер, так і в майбутньому.
2. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між
власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі
реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове
пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у
несприятливих умовах.
3. Атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними
рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами
праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.
4. Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і
повноваження якої визначається наказом по підприємству,
організації в строки, передбачені колективним договором, але не
рідше одного разу на 5 років.
Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації
покладається на керівника підприємства, організації.
Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни
умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого
ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або його
виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю
установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.
5. До проведення атестації можуть залучатися проектні та
науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок,
інспекції Держгідротехнагляду.
6. Атестація робочих місць передбачає:
установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов
праці;
санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого
середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому
місці;
комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру
праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки
праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;
установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її
характеру за гігієнічною класифікацією;
обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із
шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими)
умовами праці;
визначення (підтвердження) права працівників на пільгове
пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;
складання переліку робочих місць, виробництв, професій та
посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;
аналіз реалізації технічних і організаційних заходів,
спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки
праці.
7. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого
середовища і трудового процесу проводяться санітарними
лабораторіями підприємств і організацій, атестованих органами
Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджуються з органами
Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі
лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.
8. Відомості про результати атестації робочих місць
заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінпраці
разом з МОЗ.
9. Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з
пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з
профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству,
організації і зберігається протягом 50 років.
Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників,
професії та посади яких внесено до переліку.
10. Результати атестації використовуються при встановленні
пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за
рахунок підприємств та організацій, обгрунтуванні пропозицій про
внесення змін і доповнень до списків N 1 і 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне
забезпечення, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов
праці та оздоровлення працюючих.
Клопотання підприємств та організацій про внесення змін і
доповнень до списків N 1 і 2 після їх попереднього розгляду
органами Державної експертизи умов праці вносяться до Мінпраці,
яке готує та подає пропозиції до Кабінету Міністрів України.
11. Контроль за якістю проведення атестації, правильністю
застосування списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій посад і
показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення,
пільги і компенсації, покладається на органи Державної експертизи
умов праці.вгору