Про посвідчення особи моряка
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Зразок, Перелік від 26.06.2015441
Документ 441-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.07.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2015 р. № 441
Київ

Про посвідчення особи моряка

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України “Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок оформлення, видачі, обміну, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка, що додається;

зразок бланка посвідчення особи моряка згідно з додатком.

2. Установити, що:

посвідчення особи моряка, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано;

до запровадження, оформлення і видачі посвідчення особи моряка з безконтактним електронним носієм, зразок бланка якого затверджено цією постановою, посвідчення оформлюються з використанням бланків попередніх зразків.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 441

ПОРЯДОК
оформлення, видачі, обміну, повернення державі та знищення посвідчення особи моряка

Загальна частина

1. Посвідчення особи моряка (далі - посвідчення) є документом, що посвідчує особу, оформляється і видається особі, яка постійно проживає на території країни та обіймає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи в інших державах - членах Міжнародної організації праці. Посвідчення дає право особі, якій його оформлено, на виїзд з України і в’їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого вона є, а також на виїзд з України і в’їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання із судна. Посвідчення не може бути використано на території України чи інших держав для укладення правочинів та здійснення приватних поїздок за кордон, не пов’язаних з виконанням трудових обов’язків.

2. Посвідчення виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, сторінки даних і 16 сторінок.

3. Протягом перебування особи на судні або в рейсі посвідчення зберігається в особи, якій оформлено цей документ. У виняткових випадках за письмовою згодою особи, якій оформлено цей документ, з метою надійного збереження посвідчення може зберігатися у капітана відповідного судна.

4. Оформлення, видача та обмін посвідчення здійснюється капітаном морського порту у взаємодії з Мінінфраструктури, Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр) та Державним центром персоналізації документів.

Внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) здійснюється з використанням відомчої інформаційної системи Мінінфраструктури (далі - відомча система), яка ведеться для обліку даних.

5. Механізм здійснення інформаційної взаємодії суб’єктів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, визначається Мінінфраструктури за погодженням з МВС з урахуванням положень статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

6. Капітани морських портів оформляють і видають посвідчення за заявами моряків або керівників підприємств, установ, організацій, які уклали трудовий договір з моряками (за наявності заяв-анкет моряків), у місячний строк з дня подання заяв-анкет.

7. Рішення про видачу та обмін посвідчення приймається капітаном морського порту виключно на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

8. За оформлення та обмін посвідчення державне мито не справляється. Послуги з видачі, обміну або продовження строку дії посвідчення надаються на платній основі.

9. Посвідчення видається на п’ять років. Строк дії посвідчення може бути продовжений один раз - до п’яти років, після закінчення якого посвідчення підлягає обміну. Рішення про продовження строку дії посвідчення приймається капітаном морського порту за заявами моряків у строки, передбачені для оформлення і видачі посвідчення.

10. Для оформлення або продовження строку дії посвідчення подаються такі документи:

1) паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання або паспортний документ іноземця;

2) переклад українською мовою сторінок паспортного документа іноземця з інформацією, зазначеною в підпункті 1 цього пункту, засвідчений у встановленому законодавством порядку;

3) документ, що підтверджує несення служби особою на борту судна, яке зареєстровано на території України чи в інших державах - членах Міжнародної організації праці, або реєстрацію особи в державній службі зайнятості в Україні;

4) документ, що підтверджує отримання морської освіти, або довідка з морського навчального закладу про отримання такої освіти для заявників, які навчаються в українських морських навчальних закладах;

5) платіжний документ з відміткою про оплату послуги з видачі, обміну або продовження строку дії посвідчення.

11. Заява-анкета оформлюється капітаном морського порту в електронному вигляді або уповноваженою ним особою безпосередньо в присутності особи, що подає заяву-анкету.

12. До заяви-анкети вноситься така інформація:

1) відцифрований образ обличчя особи (світлий фон, без головного убору, чоловіки - світла сорочка та краватка);

2) прізвище та ім’я особи, виконані українськими та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації;

3) унікальний номер запису в Реєстрі;

4) стать;

5) громадянство;

6) дата народження;

7) місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

8) назва, серія, номер та дата видачі документа, передбаченого підпунктом 1 пункту 10 цього Порядку;

9) контактний телефон;

10) дата заповнення заяви-анкети;

11) відцифрований підпис особи;

12) інформація про відмову від отримання посвідчення, що містить безконтактний електронний носій, або від внесення інформації до такого носія;

13) відомості про відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук;

14) інформація про:

оформлення посвідчення у зв’язку з його обміном (за наявності);

продовження строку дії посвідчення;

визнання недійсним та знищення посвідчення;

втрату посвідчення;

15) відомості про капітана морського порту або особу, що виконує його обов’язки, яка збирає, передає персональні дані заявника для їх перевірки (прізвище, ім’я, по батькові).

13. У разі прийняття капітаном морського порту рішення про видачу посвідчення до заяви-анкети вноситься така інформація:

1) код капітана морського порту, який видав посвідчення;

2) дата видачі посвідчення;

3) дата закінчення строку дії посвідчення;

4) номер посвідчення;

5) відомості про отримання посвідчення (прізвище, ім’я, по батькові отримувача та дата).

14. Після заповнення заяви-анкети особа, що її заповнювала, друкує заяву-анкету у двох примірниках та надає заявнику для перевірки достовірності внесеної про заявника інформації.

Після перевірки інформації, внесеної до заяви-анкети, заявник власним підписом підтверджує її на обох екземплярах роздрукованої заяви-анкети, один з яких повертає особі, що її заповнювала.

15. Підпис у заяві-анкеті відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” є згодою на збір та обробку персональних даних особи з метою оформлення посвідчення.

16. Зазначена в заяві-анкеті інформація передається з відомчої системи захищеними каналами зв’язку до Головного обчислювального центру з урахуванням механізму взаємодії, визначеного відповідно до пункту 5 цього Порядку, з дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

17. Внесена до Реєстру інформація є конфіденційною. Нерозголошення конфіденційної інформації гарантується державою. Збирання, зберігання, використання та захист інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюються відповідно до закону.

18. Головний обчислювальний центр засобами Реєстру забезпечує автоматизовану перевірку, накопичення та збереження отриманих даних, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення посвідчення та результати перевірки передає капітану морського порту.

19. За результатами перевірки Головним обчислювальним центром капітан морського порту приймає рішення про видачу посвідчення або про відмову у видачі посвідчення у випадках, передбачених пунктом 28 цього Порядку.

20. Державний центр персоналізації документів здійснює персоналізацію посвідчень та вносить до безконтактного електронного носія дані зони візуальної перевірки посвідчення, біометричні параметри особи, додаткову змінну інформацію, а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що внесена на безконтактний електронний носій, відповідно до вимог документів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

21. Інформація, внесена до заяви-анкети, зберігається в електронному вигляді у відомчій системі та Головному обчислювальному центрі.

22. У разі коли виявлено помилку в інформації, внесеній до посвідчення, та відмінність від інформації, зазначеної в заяві-анкеті, вона підлягає виправленню, а посвідчення - обміну. У такому випадку плата за послуги з обміну посвідчення не здійснюється.

23. Оформлене посвідчення видається особисто заявникові, що підтверджується його підписом в заяві-анкеті.

24. Обмін посвідчення проводиться в порядку, встановленому для його оформлення, у разі:

1) зміни інформації, внесеної до посвідчення (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до посвідчення;

3) закінчення строку дії посвідчення;

4) непридатності посвідчення для подальшого використання.

25. Для обміну посвідчення подаються:

1) документи, зазначені у пункті 10 цього Порядку;

2) заява особи на оформлення посвідчення у зв’язку з його обміном;

3) платіжний документ з відміткою про оплату послуг з обміну посвідчення, крім випадку, передбаченого пунктом 22 цього Порядку.

26. Рішення про обмін посвідчення, яке було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового посвідчення приймає капітан морського порту за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

27. Під час видачі посвідчення проводиться перевірка інформації про особу, якій оформлено посвідчення, шляхом зчитування з безконтактного електронного носія (у разі видачі посвідчення із застосуванням Реєстру).

Підстави для відмови у видачі або продовженні строку дії посвідчення

28. Капітан морського порту має право відмовити заявникові у видачі посвідчення у разі, коли:

1) за посвідченням звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документально підтверджених повноважень на отримання документа;

2) заявник уже отримав посвідчення, яке є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі посвідчення замість втраченого або викраденого);

3) заявник не надав усіх документів та інформації, необхідних для оформлення і видачі посвідчення;

4) дані, отримані з бази даних Реєстру, не підтверджують інформацію, надану заявником.

Капітан морського порту має право відмовити у продовженні строку дії посвідчення у випадках, передбачених підпунктами 2-4 цього пункту.

29. У рішенні про відмову у видачі або продовженні строку дії посвідчення, яке доводиться до відома заявника та/або керівника підприємства, установи, організації, що уклала трудовий договір із зазначеною особою, в порядку і строки, встановлені законодавством, зазначаються підстави для відмови.

Відомості про відмову у видачі та продовженні строку дії посвідчення вносяться до відомчої системи.

30. Особа має право звернутися до капітана морського порту повторно щодо видачі посвідчення в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими їй було відмовлено.

Втрата, викрадення та знищення посвідчення

31. Про втрату або викрадення посвідчення на території України особа зобов’язана негайно повідомити про це капітану морського порту, який здійснив видачу посвідчення, а у разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення посвідчення за кордоном особа зобов’язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

Капітан морського порту або закордонна дипломатична установа України, до яких в установленому законодавством порядку надійшло повідомлення про втрату або викрадення посвідчення, протягом однієї доби інформують про це орган Держприкордонслужби, визначений Адміністрацією Держприкордонслужби.

Капітан морського порту протягом доби з моменту отримання інформації про втрату або викрадення посвідчення вносить ці відомості до Реєстру з урахуванням механізму взаємодії, визначеного відповідно до пункту 5 цього Порядку.

32. Замість втраченого або викраденого посвідчення капітан морського порту видає нове в порядку, передбаченому для оформлення посвідчення, з наданням додатково:

1) витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення посвідчення на території України);

2) довідки, виданої компетентним органом держави, в якій втрачено або викрадено посвідчення.

33. Рішення про видачу посвідчення замість втраченого або викраденого приймається капітаном морського порту за результатами ідентифікації особи. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих капітаном морського порту з баз даних Головного обчислювального центру.

34. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення посвідчення, знайшла посвідчення, вона зобов’язана протягом доби здати знайдене посвідчення для списання та знищення капітаном морського порту, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

35. У разі використання особою посвідчення з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законами, зазначене посвідчення може бути вилучено (у тому числі тимчасово) відповідно до законодавства.

36. Посвідчення є недійсним та знищується в разі:

1) коли воно підлягає обміну у зв’язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) закінчення строку дії посвідчення;

3) непридатності його для подальшого використання;

4) коли посвідчення знайдено, а замість нього видано нове посвідчення;

5) смерті особи, якій було видано таке посвідчення.

37. У разі списання з судна особа, якій оформлено посвідчення, повинна невідкладно здати його за місцем отримання.

38. У випадку смерті або притягнення до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі власника посвідчення керівник підприємства, установи, організації, що уклав трудовий договір з цим власником, повинен повідомити про це капітану морського порту, що видав посвідчення, та вжити заходів для повернення йому посвідчення.

39. Знищення недійсних посвідчень здійснюється капітаном морського порту, про що складаються відповідні акти і вноситься інформація до Реєстру з урахуванням механізму взаємодії, визначеного відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі та продовженні строку дії посвідчення

40. Рішення про відмову в оформленні та видачі посвідчення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

41. Під час повторного розгляду заяви про видачу посвідчення особі, якій було відмовлено в його видачі, беруться до уваги раніше подані нею документи, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

42. За наявності підстав керівник Укртрансбезпеки як особа, якій підпорядковується капітан морського порту відповідно до законодавства, має право скасувати рішення про відмову у видачі посвідчення, прийняте капітаном морського порту, та надіслати матеріали на повторний розгляд (у разі необхідності - на додаткову перевірку наданих матеріалів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

У такому випадку остаточне рішення щодо оформлення та видачі посвідчення приймає керівник Укртрансбезпеки, до якого було оскаржено попереднє рішення.

Інформація про результати розгляду скарги доводиться до відома заявника.

Заповнення посвідчення особи моряка

43. Бланк посвідчення виготовляється за єдиним зразком, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

44. До посвідчення вноситься така інформація:

1) назва держави;

2) назва документа;

3) тип документа;

4) код держави;

5) номер документа;

6) прізвище та ім’я особи;

7) громадянство;

8) дата народження;

9) унікальний номер запису в Реєстрі;

10) стать;

11) місце народження;

12) дата видачі документа;

13) код капітана морського порту, що видав документ;

14) дата закінчення строку дії документа;

15) відцифрований образ обличчя особи;

16) відцифрований підпис особи.

45. Заповнення посвідчення здійснюється українською та англійською мовами через скісну риску відповідно до правил транслітерації.

46. На письмове прохання заявника ім’я може бути зазначене англійською мовою відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави.

47. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить заявник, прізвище не є складовим імені, на підставі його письмової заяви зазначаються лише складові імені.

48. Сторінка даних посвідчення заповнюється відповідно до вимог документа ІКАО Doc 9303, якщо інше не передбачено Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

49. На сторінку даних посвідчення інформація вноситься способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифт розміром 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

50. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідчення, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вносяться:

1) інформація, що міститься на сторінці даних посвідчення;

2) біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук);

3) дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до документів ІКАО.

Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що імплантований у відповідний бланк посвідчення, гарантується право на відмову від отримання такого документа або від внесення інформації до безконтактного електронного носія. Таке право реалізується шляхом подання заяви до капітана морського порту про відмову від отримання посвідчення, що містить безконтактний електронний носій, або від внесення інформації до такого носія. У такому разі особі видається посвідчення, що не містить безконтактного електронного носія.

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія згідно з вимогами документа ІКАО Doc 9303.

Відцифровані відбитки пальців рук вносяться до безконтактного електронного носія за згодою заявника.

51. Дати в посвідченні зазначаються таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев’яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - першими трьома літерами назви місяця українською мовою і через скісну риску - першими трьома літерами назви місяця англійською мовою:

січень - СІЧ/JAN;
лютий - ЛЮТ/FEB;
березень - БЕР/MAR;
квітень - КВІ/APR;
травень - ТРА/MAY;
червень - ЧЕР/JUN;
липень - ЛИП/JUL;
серпень - СЕР/AUG;
вересень - ВЕР/SEP;
жовтень - ЖОВ/OCT;
листопад - ЛИС/NOV;
грудень - ГРУ/DEC;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки “XX” - для дня, “XXX” - для місяця, “XX” - для року, “XX XXX XX” - для дня, місяця і року.

52. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”. Якщо особа не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка “X”.

53. Відомості про місце народження вносяться у такому порядку:

1) назва адміністративно-територіальної одиниці;

2) відомості згідно з документом, що містить дату народження особи, з обов’язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження (у разі народження за кордоном).

Коди держав зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.

54. У графі “Капітан морського порту, що видав посвідчення” зазначається код капітана морського порту, що видав посвідчення.

55. Для заповнення значення елемента даних “Запис №” використовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

56. До безконтактного електронного носія, який імплантовано у посвідчення та на сторінку даних, інформація вноситься згідно з вимогами документа ІКАО Doc 9303 та ДСТУ 1303-94, якщо інше не передбачено Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.

57. Заповнення машинозчитуваної зони посвідчення здійснюється згідно з вимогами документа ІКАО Doc 9303.Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 441

ЗРАЗОК
бланка посвідчення особи морякаЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 441

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 102 “Про затвердження зразка бланка посвідчення особи моряка” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 12, ст. 461).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 883 “Про внесення зміни до пункту 1 приміток до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 102” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 97, ст. 3581).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 66 “Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 102” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 684).вгору