Документ 440_003-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 24.09.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння у сфері інтелектуальної власності між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Державним патентним бюро Литовської Республіки


Дата підписання:

24.09.2018


Дата набрання чинності для України:

24.09.2018

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Державне патентне бюро Литовської Республіки, далі - Сторони,

бажаючи сприяти розвитку торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та Литовською Республікою,

надаючи важливого значення правовій охороні інтелектуальної власності, результатам науково-технічної та економічної діяльності між державами Сторін,

бажаючи розвивати відносини між обома Сторонами на основі взаємної вигоди з огляду на необхідність створення сприятливих умов для охорони та захисту прав інтелектуальної власності, заснованих на принципах рівності та взаємної вигоди,

з метою максимального забезпечення інтересів користувачів інтелектуальної власності,

беручи до уваги обопільний інтерес стосовно вдосконалення і розширення співробітництва, яке дозволяло б налагодити обмін досвідом в сфері інтелектуальної власності з метою зміцнення існуючих систем в цій області в державах Сторін,

домовились про таке:

Стаття 1
Мета

Метою цього Меморандуму є створення механізмів співробітництва для сприяння здійсненню заходів щодо правової охорони інтелектуальної власності на основі взаємної вигоди, рівності і поваги до законодавства держав Сторін та міжнародних договорів, учасниками яких є держави обох Сторін.

Стаття 2
Сфера дії

Цей Меморандум включає такі напрямки співробітництва у сфері охорони прав інтелектуальної власності:

a) обмін інформацією про законодавство у сфері інтелектуальної власності, його практичне застосування, тенденції його розвитку та зміни законодавства в цій сфері;

b) обмін інформацією і досвідом щодо процедур надання правової охорони об’єктам права інтелектуальної власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи;

c) обмін патентною інформацією, документами та публікаціями в сфері охорони інтелектуальної власності;

d) обмін досвідом та знаннями з різних аспектів управління структурами, що займаються інтелектуальною власністю, зокрема стосовно підготовки та розстановки кадрів, видання публікацій;

e) обмін досвідом в управлінні процесом експертизи та організації автоматизованого пошуку;

f) підготовка кадрів і підвищення кваліфікації фахівців шляхом проведення стажувань та навчальних практик;

g) обмін досвідом і знаннями щодо підвищення рівня громадської обізнаності в даній сфері;

h) проведення спільних конференцій, семінарів і форумів з метою підвищення рівня інформованості зацікавлених кіл;

i) діяльність в сфері інформаційних послуг;

j) сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності;

k) сприяння малим і середнім підприємствам в сфері охорони інтелектуальної власності;

l) спільне видання матеріалів з інформацією і результатами досліджень;

m) інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.

Конкретні заходи відповідно до напрямків співробітництва і їх реалізація будуть передбачені у відповідних протоколах, програмах або планах дій.

Сторони зможуть вільно розпоряджатися всією інформацією, наданою в рамках цього Меморандуму, за винятком тих випадків, коли Стороною, яка надала цю інформацію, були встановлені обмеження або особливі умови її використання або поширення. У будь-якому випадку ця інформація не може бути передана третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

Здійснення всіх видів співробітництва, передбачених цим Меморандумом, і використання робочих мов буде офіційно закріплено у відповідних робочих програмах, які будуть спільно вироблятися Сторонами.

Стаття 3
Фінансові умови

Фінансування, необхідне для здійснення співробітництва, буде визначено кожною із Сторін відповідно до їх можливостей і взаємного інтересу за узгодженими ними конкретними планами співробітництва.

Стаття 4
Перегляд Меморандуму

Сторони регулярно, кожні п’ять років, відстежують результати виконання положень Меморандуму.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих протоколів, що складатимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

Будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами щодо застосування цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 5
Строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Меморандум укладається на 5-річний період і буде автоматично продовжений на наступні 5-річні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону у письмовій формі про завершення дії цього Меморандуму не менше ніж за 3 місяці до завершення п’ятирічного періоду.

Після припинення або закінчення терміну дії цього Меморандуму Сторони можуть продовжувати вільно розпоряджатися інформацією та документами, отриманими в рамках цього Меморандуму, якщо Сторона, що надає інформацію, не накладає жодних обмежень або особливих умов для використання та розповсюдження такої інформації та/або документів.

Сторони зобов’язуються докласти всіх зусиль, щоб завершити проекти, розпочаті в рамках цього Меморандуму, незалежно від того, чи був цей Меморандум припинений чи закінчився термін дії.

Цей Меморандум не впливає на права та обов’язки Сторін, що випливають з угод, укладених між Сторонами або їх державами.

Якщо немає іншої домовленості, англійська мова використовується як мова листування та спілкування.

Учинено в м. Женева 24 вересня 2018 року у двох примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму, переважну силу має текст англійською мовою.


ЗА МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЗА ДЕРЖАВНЕ ПАТЕНТНЕ БЮРО
ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ


(підпис)

(підпис)


Михайло ТІТАРЧУК

Арунас ЖЕЛЬВИС


Заступник Міністра

Директорвгору