Документ 440_002-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 26.04.2018

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та Регуляторним органом зв’язку Литовської Республіки щодо співробітництва та обміну інформацією у сфері регулювання електронних комунікацій


Дата підписання:

26.04.2018


Дата набрання чинності для України:

26.04.2018

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (Україна) та Регуляторний орган зв’язку Литовської Республіки,

ДАЛІ окремо іменовані як «Сторона» і спільно іменовані як «Сторони»,

ПІДТВЕРДЖУЮЧИ добрі відносини співробітництва між Сторонами,

ВИЗНАЮЧИ взаємну зацікавленість у встановлені партнерського співробітництва в регулюванні сектору електронних комунікацій,

БЕРУЧИ ДО УВАГИ, що співробітництво між двома Сторонами сприятиме розвитку сталих регуляторних практик в державах Сторін,

ВИЗНАЮЧИ, що обидві Сторони отримуватимуть переваги від взаємного співробітництва шляхом обміну інформацією,

УСВІДОМЛЮЮЧИ, що співробітництво у сфері електронних комунікацій забезпечує подальший розвиток відносин між Сторонами,

КЕРУЮЧИСЬ положеннями Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво від 09 грудня 2005 року, та положеннями чинного законодавства, що діють в державах Сторін, і їхніми міжнародними зобов’язаннями,

У межах своєї компетенції домовилися про таке:

Стаття 1. Мета співпраці

1. Основною метою цього Меморандуму про взаєморозуміння є встановлення рамок для співробітництва та обміну інформацією між Сторонами, відповідно до їх обов’язків та компетенції у сфері регулювання та нагляду за діяльністю у сфері електронних комунікацій згідно з чинним національним законодавством держав Сторін та законодавством Європейського Союзу. З цією метою, Сторони можуть проводити спільні заходи.

2. Співпраця сприятиме обміну інформацією, що стосується національного законодавства та законодавства Європейського Союзу у сфері електронних комунікацій, обміну досвідом щодо регулювання та консультацій у цих галузях.

3. Сторони очікують, що така співпраця підтримуватиме їх регулятивну діяльність, спрямовану на розвиток конкуренції у сфері електронних комунікацій та захист інтересів кінцевих споживачів електронних комунікаційних послуг, згідно з кращою практикою Європейського Союзу та міжнародною практикою.

Стаття 2. Напрями співпраці

З метою зміцнення інституційного потенціалу Сторін, співробітництво між ними може включати:

a. регулювання ринків електронних комунікаційних послуг;

b. управління обмеженими ресурсами електронних комунікацій;

c. сприяння конкурентному середовищу у сфері електронних комунікацій;

d. попередження дій, спрямованих або, які призведуть до спотворення або обмеження конкуренції у сфері електронних комунікацій;

e. обмін кращими практиками між двома регуляторними органами;

f. просування технічних інновацій у сфері електронних комунікацій;

g. посередництво у співробітництві з іншими міжнародними регуляторними органами чи організаціями, які діють у сфері електронних комунікацій;

h. захист інтересів кінцевих споживачів електронних комунікаційних послуг.

Стаття 3. Форми та засоби співпраці

1. Сторони домовилися про наступні форми та засоби співробітництва:

a. обмін досвідом та документацією професійного спрямування, яка не є конфіденційною або таємною, та такою, яка пов’язана з діяльністю Сторін у сфері електронних комунікацій;

b. обмін досвідом під час міжнародних семінарів, конференцій;

c. проведення спільних практикумів, семінарів, конференцій;

d. організація двосторонніх консультацій на рівні керівництва та експертів з метою сприяння співробітництву та обміну досвідом і знаннями, що відносяться до широкого спектру діяльності у сфері електронних комунікацій;

e. створення експертних груп задля досягнення цілей цього Меморандуму про взаєморозуміння;

f. сприяння у застосуванні кращих практик, які застосовуватимуться у регулюванні електронних комунікацій;

g. аналіз відповідних тематичних досліджень у сфері електронних комунікацій;

h. інші форми співробітництва, узгоджені Сторонами, на основі окремих пропозицій про співпрацю, як вираження подальших скоординованих або спільних дій Сторін.

2. Сторони регулярно проводять зустрічі для здійснення огляду досягнутого прогресу та обговорення нових шляхів зміцнення співробітництва шляхом проведення спільних заходів і через форуми (групи) Сторін, а також для вивчення потенціалу спільної діяльності.

Стаття 4. Фінансові аспекти

1. Кожна Сторона покриває власні витрати, понесені при здійснені заходів із співробітництва у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння.

2. Діяльність із співробітництва, яка передбачена цим Меморандумом про взаєморозуміння, здійснюється за умови наявності необхідних фінансових та інших ресурсів у Сторін.

3. У випадку, якщо заходи, погоджені для реалізації цього Меморандуму про взаєморозуміння, призводять до будь-яких фінансових чи юридичних зобов’язань, Сторони, перш ніж схвалювати такі заходи, укладають окрему угоду відповідно до фінансових правил та регламентів, що діють в державах Сторін.

Стаття 5. Внесення поправок

1. Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути змінений Сторонами шляхом укладання додаткових протоколів, які набирають чинності відповідно до пункту 1 статті 7 цього Меморандуму про взаєморозуміння, якщо у додаткових протоколах не зазначено інше.

2. Такі додаткові протоколи, зазначені у пункті 1 вище, укладаються у письмовій формі та є невід’ємною частиною цього Меморандум про взаєморозуміння, при цьому належним чином застосовуються положення статті 7.

Стаття 6. Відповідність та врегулювання спорів

1. Сторони зобов’язуються сумлінно і повною мірою дотримуватися положень цього Меморандуму про взаєморозуміння.

2. Будь-які спори, що стосуються застосування або тлумачення цього Меморандуму про взаєморозуміння, вирішуються якомога швидше мирним шляхом.

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Цей Меморандум про взаєморозуміння укладається строком на 3 роки та набирає чинності з дати його підписання останньою зі Сторін.

2. Для цього Меморандуму про взаєморозуміння автоматично продовжується на наступні трирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі про свій намір припинити/продовжити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння, принаймні, за 60 днів до закінчення чергового періоду.

3. Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути припинений в будь-який час будь-якою зі Сторін, шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні за 60 днів.

4. У разі припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння, Сторони невідкладно та без затримок припиняють усі спільні заходи від дати, коли було отримано повідомлення про припинення.

5. Цей Меморандум про взаєморозуміння не порушує будь-які права та обов’язки за будь-якими міжнародними договорами держав Сторін та угодами самих Сторін, міжнародні зобов’язання та національне законодавство держави кожної Сторони.

Учинено 26 квітня 2018 року у м. Київ (Україна), у двох примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму про взаєморозуміння, текст англійської мовою має переважну силу.


За Національну комісію,
що здійснює державне регулювання
у сфері зв’язку та інформатизації
(Україна)

За Регуляторний орган зв’язку
(Литовська Республіка)


Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ

Феліксас ДОБРОВОЛСКІС


Голова

Директор


(підпис)

(підпис)
вгору