Документ 440_001-16, чинний, поточна редакція — Підписання від 12.12.2016

УГОДА
між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством навколишнього середовища Литовської Республіки про співпрацю у галузі охорони навколишнього природного середовища

Дата підписання:

12.12.2016

Дата набрання чинності для України:

12.12.2016

Міністерство екології та природних ресурсів України та Міністерство навколишнього середовища Литовської Республіки, які в подальшому іменуються як «Сторони»,

Посилаючись на Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Литовською Республікою, підписаний у м. Вільнюс 8 лютого 1994 року;

Беручи до уваги Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписану 27 червня 2014 року, і прагнення України вдосконалити свої відносини з ЄС;

Підкреслюючи необхідність активізації співробітництва у галузі навколишнього природного середовища між Сторонами і з метою подальшого розвитку співпраці між Україною і Литовською Республікою;

Розуміючи виняткову важливість охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров'я людини для нинішнього і майбутніх поколінь;

Поважаючи існуючі права і зобов'язання кожної держави щодо захисту навколишнього природного середовища та природи і з метою стимулювання раціонального використання природних ресурсів;

Беручи до уваги, що вирішення багатьох проблем охорони навколишнього природного середовища потребують співробітництва на двосторонньому і багатосторонньому рівнях, а також, така співпраця зможе сприяти не тільки захисту навколишнього природного середовища на місцевому та національному рівні, а й на глобальному рівні;

З метою встановлення, підтримки і зміцнення прямих зв'язків між організаціями, що працюють в галузі охорони навколишнього природного середовища, а також;

Підтверджуючи взаємне бажання розвивати, зміцнювати і розширювати свою співпрацю,

Домовилися про таке:

Стаття 1
Предмет співробітництва

Сторони відповідно до національного законодавства України та Литовської Республіки, а також, де це може бути застосовано, законодавства Європейського Союзу, мають намір розвивати і зміцнювати і диверсифікувати свою співпрацю в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 2
Сфери співробітництва

Співробітництво Сторін у галузі захисту навколишнього природного середовища буде здійснюватися у таких сферах:

- зміна клімату;

- якість атмосферного повітря;

- запобігання та зменшення забруднення навколишнього середовища;

- управління відходами;

- охорона вод, земель і ґрунтів;

- оцінка впливу на навколишнє природне середовище та стратегічна екологічна оцінка;

- екологічний моніторинг та інформаційні системи;

- території та об'єкти природно-заповідного фонду;

- збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і розвиток екологічної мережі;

- управління природними ресурсами;

- охорона природи і екологічна оцінка ризику генетично модифікованих організмів;

- екологічна обізнаність;

- будь-які інші напрямки співпраці, які Сторони вважатимуть необхідними.

Стаття 3
Форми співробітництва

Співробітництво у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється за взаємною згодою Сторін у таких формах:

- зустрічі на високому рівні для визначення пріоритетних напрямків і дій;

- обмін візитами старших посадових осіб і експертів;

- обмін інформацією, досвідом та кращими практиками;

- обмін досвідом в удосконаленні управління і нормативних актів в галузі охорони навколишнього природного середовища;

- реалізація спільних проектів.

Сторони можуть також домовитися про інші форми співробітництва та укладати окремі угоди.

Кожна Сторона повинна покривати витрати на участь своїх представників у всіх спільних заходах. В окремих випадках Сторони можуть домовитися про інше.

Стаття 4
Прикінцеві положення

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання та укладається на невизначений строк. Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди у будь-який час шляхом надсилання письмового повідомлення дипломатичними каналами іншій. Дія цієї Угоди припиняється через шість місяців після отримання однією зі Сторін такого письмового повідомлення.

Ця Угода може бути змінена або доповнена за взаємною згодою Сторін, шляхом підписання додаткових протоколів, які будуть невід'ємною частиною Угоди і набувають чинності відповідно до пункту 1 цієї статті.

Будь-які спори щодо застосування або тлумачення цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і/або переговорів між Сторонами.

Учинено в місті Києві 12 грудня 2016 року в двох примірниках, кожний українською, литовською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні цієї Угоди, перевагу матиме текст англійською мовою.


За Міністерство екології
та природних ресурсів
України

За Міністерство
навколишнього середовища
Литовської Республіки


(підпис)

(підпис)




вгору