Документ 440-2001-п, попередня редакція — Редакція від 04.02.2004, підстава - 125-2004-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 травня 2001 р. N 440
Київ
Про затвердження Порядку справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання
ядерної енергії
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Порядок справляння плати за здійснення дозвільних процедур у
сфері використання ядерної енергії;
розміри плати за здійснення дозвільних процедур у сфері
використання ядерної енергії.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 р. N 440
ПОРЯДОК
справляння плати за здійснення дозвільних процедур
у сфері використання ядерної енергії

1. Цей Порядок визначає механізм справляння плати за
здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної
енергії, розміри якої затверджено цією постановою.
2. Плата за здійснення дозвільних процедур справляється:
1) у разі видачі ліцензій:
на провадження окремих видів діяльності у сфері використання
ядерної енергії;
на провадження діяльності експлуатуючої організації на
окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для
захоронення радіоактивних відходів;
на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням
персоналом безпосереднього управління реакторною установкою
атомних електростанцій;
2) у разі видачі та продовження терміну дії сертифікатів про
затвердження конструкції упаковок і радіоактивних матеріалів,
спеціальних умов та перевезень; ( Підпункт 2 пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
3) у разі переоформлення ліцензії, якщо:
реорганізовано ліцензіата; ( Абзац другий підпункту 3 пункту
2 в редакції Постанови КМ N 125 ( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )
у ліцензіата є наміри продовжити термін дії ліцензії або
внести до ліцензії зміни, які вимагають перегляду спроможності
заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду
діяльності.
Оплата послуг, пов'язана з видачею реєстраційного свідоцтва
джерела іонізуючого випромінювання, здійснюється згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р.
N 1718 ( 1718-2000-п ) "Деякі питання державного регулювання
діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання".
3. Документ про оплату додається до заяви для отримання
(переоформлення) ліцензії на провадження відповідного виду
діяльності у сфері використання ядерної енергії.
4. Плата за здійснення дозвільних процедур вноситься за
платіжним дорученням і зараховується до доходів загального фонду
Державного бюджету України в установленому порядку.
5. У разі прийняття органом ліцензування рішення про відмову
у видачі ліцензії кошти, сплачені за здійснення дозвільних
процедур, юридичним та фізичним особам не повертаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 р. N 440
РОЗМІРИ
плати за здійснення дозвільних процедур у сфері
використання ядерної енергії

------------------------------------------------------------------ Вид діяльності | Розмір плати, | неоподатковуваних | мінімумів доходів | громадян ------------------------------------------------------------------ 1. У разі видачі ліцензії на провадження діяльності у сфері
використання ядерної енергії
Проектування ядерної установки або 200 - для юридичних осіб
сховища для захоронення радіоактивних 50 - для фізичних осіб
відходів
Переробка уранових руд 200
Перевезення радіоактивних матеріалів 200
(свіжого та відпрацьованого ядерного
палива)
Перевезення радіоактивних матеріалів 50 - для юридичних осіб
(крім свіжого та відпрацьованого 20 - для фізичних осіб
ядерного палива)
Переробка, зберігання та захоронення 200
радіоактивних відходів
Використання джерел іонізуючого 50 - для юридичних осіб
випромінювання 20 - для фізичних осіб
20 - для юридичних та
фізичних осіб у разі
використання
нерадіонуклідних
джерел іонізуючого
випромінювання з
прискорювальною
напругою, що не
перевищує 500 кіловольт
Виробництво джерел іонізуючого 200
випромінювання
Підготовка персоналу для експлуатації 100 - для юридичних осіб
ядерної установки (за переліком посад та 20 - для фізичних осіб
спеціальностей, який визначається
Кабінетом Міністрів України)
Проектування систем фізичного захисту 100 - для юридичних осіб
ядерних установок, ядерних матеріалів, 20 - для фізичних осіб
радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання
Проектування інженерно-технічних засобів 100 - для юридичних осіб
охорони ядерних установок, ядерних 20 - для фізичних осіб
матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання
Монтаж, налагодження, технічне 100 - для юридичних осіб
обслуговування, ремонт 20 - для фізичних осіб
інженерно-технічних засобів охорони
ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання
Підготовка, перепідготовка та підвищення 20
кваліфікації фахівців з фізичного
захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого
випромінювання
Провадження діяльності експлуатуючої 1000
організації на окремому етапі життєвого 200 (дослідницькі
циклу ядерної установки або сховища для реактори)
захоронення радіоактивних відходів
Провадження діяльності, пов'язаної із 20
здійсненням персоналом безпосереднього
управління реакторною установкою атомних
електростанцій
2. У разі видачі та продовження терміну дії сертифікатів про
затвердження конструкцій упаковок і
радіоактивних матеріалів, спеціальних
умов та перевезень
Сертифікація конструкцій упаковок і 20
радіоактивних матеріалів, спеціальних
умов та перевезень
3. У разі переоформлення ліцензії на провадження діяльності у
сфері використання ядерної енергії
------------------------------------------------------------------ Підстава для переоформлення ліцензії | Розмір плати, відсотків | розміру плати за | здійснення дозвільних | процедур у разі видачі | ліцензії згідно з | підпунктом 1 пункту 2 | Порядку справляння плати | за здійснення дозвільних | процедур у сфері | використання ядерної | енергії, затвердженого | цією постановою ------------------------------------------------------------------ У разі реорганізації ліцензіата 2
У разі наміру ліцензіата продовжити 20
термін дії ліцензії
У разі наміру ліцензіата внести до 100
ліцензії зміни, які вимагають перегляду
спроможності заявника дотримуватися умов
і правил провадження заявленого виду
діяльності
( Розміри плати із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 125
( 125-2004-п ) від 04.02.2004 )вгору