Документ 44/97-ВР, попередня редакція — Редакція від 01.09.2001, підстава - 2341-III
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України
щодо відповідальності за ухилення від сплати податків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 12, ст.102 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:
у частині другій статті 112 слово і цифри "статтями 148-1,
148-2" замінити словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 148-2";
статтю 425 ( 1003-05 ) після слів і цифр "частиною 1 статті
148" доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 148-2".
III. Встановити, що:
1. Діяння, пов'язані з ухиленням від сплати податків, зборів,
інших обов'язкових платежів, справи про які на час набрання
чинності цим Законом перебувають у стадії попереднього
розслідування або судового розгляду, мають кваліфікуватися за
новою редакцією статті 148-2 ( 2002-05 ) Кримінального кодексу
України.
2. Вироки на осіб, засуджених до позбавлення волі, які
вчинили злочини, що мають кваліфікуватися за частиною 1 статті
148-2 в редакції цього Закону, підлягають перегляду з метою
приведення їх у відповідність з новою редакцією зазначеної статті
та вирішення питання про звільнення згаданих осіб від покарання
або заміну його більш м'яким покаранням, з урахуванням конкретних
обставин справи.
3. Вироки на осіб, засуджених за статтею 148-2 Кримінального
кодексу України до позбавлення волі, виконані на момент введення
цього Закону в дію, перегляду не підлягають.
4. За наявності підстав, передбачених статтями 6 і 54
Кримінального кодексу України ( 2001-05 ), органи прокуратури і
внутрішніх справ повинні направити до судів за місцем винесення
вироків або за місцем відбування покарання особами, засудженими за
статтею 148-2 Кримінального кодексу України, які не відбули
покарання, матеріали для приведення вироків на них у відповідність
із цим Законом.
5. Вироки на осіб, зазначених у статті 2 розділу III цього
Закону, підлягають перегляду протягом двох місяців з дня набрання
ним чинності.
IV. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 лютого 1997 року
N 44/97-ВРвгору