Документ 44-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 23.01.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.02.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 січня 2019 р. № 44
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 і від 28 грудня 2016 р. № 1045

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 “Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 51, ст. 1655) і від 28 грудня 2016 р. № 1045 “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 148, № 18, ст. 510, № 82, ст. 2508, № 95, ст. 2896; 2018 р., № 18, ст. 604) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2019 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 44

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 і від 28 грудня 2016 р. № 1045

1. Пункт 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423, доповнити підпунктом 41-1 такого змісту:

“41-1) організовує роботу з виплати передбаченої законодавством соціальної стипендії студентам (курсантам) державних закладів вищої освіти, які навчаються за денною формою за державним замовленням;”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045:

1) у пункті 4:

абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:

“5) осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

6) дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;”;

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

“12) осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та їх дітей (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.”.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим;

абзац шістнадцятий після цифр “5-8” доповнити цифрами “, 12”;

2) у пункті 5:

доповнити пункт після абзацу двадцять третього новим абзацом такого змісту:

“- копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим - тридцять восьмим;

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

“- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“особи, зазначені у підпункті 12 пункту 4, - копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.”;

3) у пункті 7:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 5-8 та 12 пункту 4, у місяці виповнення їм 23 років соціальна стипендія виплачується за повний місяць.”;

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новими абзацами такого змісту:

“Виплата призначеної соціальної стипендії продовжується:

особам, зазначеним у підпункті 10 пункту 4, - на підставі копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або довідки медико-соціальної експертизи за умови подання таких документів не пізніше ніж через шість місяців з дня їх видачі;

особам, зазначеним у підпункті 11 пункту 4, - на підставі довідки органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” за умови подання довідки не пізніше ніж через три місяці з дня її видачі.”.

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом шістнадцятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Виплата соціальної стипендії за минулий період здійснюється не більш як за 12 місяців, якщо несвоєчасне включення студента (курсанта) до списків студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію, відбулося не з його вини.”;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Органи соціального захисту населення, вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації та вищі навчальні заклади I-II рівня акредитації, що входять до їх складу, без статусу окремих юридичних осіб для формування особових справ студентів (курсантів) і заявок на виплату соціальних стипендій користуються Єдиним державним автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги.

У разі виявлення розбіжностей у даних щодо конкретного студента (курсанта) під час формування його особової справи орган соціального захисту населення не включає такого студента (курсанта) до заявки на виплату соціальних стипендій на поточний місяць, про що протягом п’яти робочих днів інформує вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ до уточнення зазначеної інформації вищим навчальним закладом.

Після уточнення даних вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ включає такого студента (курсанта), щодо якого виявлено розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з урахуванням місяців її невиплати.”;

5) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

“10. Органи соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа структурним підрозділам соціального захисту населення заявки щодо потреби в коштах для виплати соціальної стипендії студентам (курсантам), інформацію про яких звірено з відомостями про них, що містяться у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.”;

6) додаток до Порядку викласти в такій редакції:


“Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2019 р. № 44)

СПИСОК
студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію”.вверх