Документ 439-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.10.2011, підстава - 1041-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 травня 2008 р. N 439
Київ
Про затвердження Державної цільової програми
розвитку системи інформаційно-аналітичного
забезпечення реалізації державної інноваційної
політики та моніторингу стану інноваційного
розвитку економіки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1041 ( 1041-2011-п ) від 12.10.2011 }
{ У тексті постанови слова "Міністерству економіки" замінено
словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі"
згідно з Постановою КМ N 1041 ( 1041-2011-п ) від
12.10.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову програму розвитку системи
інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної
інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку
економіки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі включати
визначені Програмою завдання, заходи та показники до проекту
Державної програми економічного і соціального розвитку України на
відповідний рік.
3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі та
Міністерству фінансів передбачати кошти для виконання завдань і
заходів Програми під час складання проекту Державного бюджету
України на відповідний рік виходячи з можливостей державного
бюджету.
4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі подавати
щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про
хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2008 р. N 439
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення
реалізації державної інноваційної політики
та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки

Загальна частина
Однією з основних проблем реалізації державної інноваційної
політики та забезпечення переходу на інвестиційно-інноваційну
модель розвитку економіки є неналежне інформаційно-аналітичне
супроводження зазначеного процесу, а також відсутність системи
моніторингу стану інноваційного розвитку економіки.
Для ефективної реалізації державної інноваційної політики
необхідно перейти на принципово новий рівень її
інформаційно-аналітичного забезпечення та моніторингу стану
інноваційного розвитку економіки.
Об'єднання інформаційних ресурсів, з використанням яких
відображаються стан, умови, особливості та перспективи провадження
інноваційної діяльності в Україні, та створення на цій основі
аналітичної системи, здатної забезпечити об'єктивне оцінювання
інноваційного розвитку економіки за переліком адаптованих до
стандартів Організації економічного співробітництва і розвитку
показників, прогнозування тенденцій інноваційного розвитку
економіки та вивчення впливу на нього інструментів державного
регулювання є передумовою підвищення ефективності державної
інноваційної політики.
Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні правових, економічних і
організаційних умов для розвитку та ефективного функціонування
системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації
державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного
розвитку економіки як основи реалізації такої державної політики.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Для забезпечення розвитку та ефективного функціонування
системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації
державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного
розвитку економіки необхідно:
удосконалити механізм проведення моніторингу стану
інноваційного розвитку економіки;
запровадити проведення аналізу ефективності застосування
механізмів державної підтримки та стимулювання інноваційної
діяльності, зокрема, порівняно з аналогічними механізмами, що
застосовуються в інших країнах;
забезпечити поширення інформації про стан інноваційної
діяльності та перспективні вітчизняні розробки з метою привернення
до них уваги потенційних інвесторів і споживачів;
активізувати процес громадського обговорення питань
формування та реалізації державної інноваційної політики;
підвищити кваліфікацію державних службовців, діяльність яких
пов'язана з формуванням та реалізацією державної інноваційної
політики;
забезпечити розвиток міжнародного науково-технічного
співробітництва у сфері формування та реалізації державної
інноваційної політики;
запровадити проведення кон'юнктурних досліджень внутрішнього
і зовнішнього ринку, узагальнення патентної та
патентно-ліцензійної інформації з метою прогнозування
інноваційного розвитку економіки та підготовки пропозицій щодо
визначення пріоритетних напрямів розвитку інноваційної діяльності;
забезпечити широкий доступ громадськості до результатів
наукових досліджень, створити умови для оприлюднення таких
результатів усіма заінтересованими суб'єктами інноваційного
процесу, крім інформації з обмеженим доступом згідно із
законодавством;
забезпечити надання державної підтримки в організації та
проведенні інформаційно-просвітницьких та виставкових заходів у
сфері інноваційної діяльності;
удосконалити нормативно-правову базу з питань
інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної
інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку
економіки, зокрема забезпечити її гармонізацію з відповідними
нормами міжнародного права.
Створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення
реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану
інноваційного розвитку економіки здійснюється на базі Українського
інституту науково-технічної та економічної інформації
МОНмолодьспорт і регіональних центрів науково-технічної та
економічної інформації, що здатні забезпечити
інформаційно-аналітичну, методичну, організаційну підтримку
розвитку інноваційної діяльності та реалізації державної
інноваційної політики. { Абзац дванадцятий розділу із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1041 ( 1041-2011-п ) від
12.10.2011 }
Методичне і технічне забезпечення процесів збору та обробки
статистичної інформації здійснюється Держстатом. { Абзац
тринадцятий розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1041 ( 1041-2011-п ) від 12.10.2011 }
Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи з виконання Програми
Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
сприяти підвищенню рівня конкурентоспроможності економіки;
удосконалити механізм надання державної підтримки та
стимулювання інноваційної діяльності;
підвищити рівень взаємодії між центральними та місцевими
органами виконавчої влади, заінтересованими установами і
громадськими організаціями, підприємствами та іншими суб'єктами
інноваційного процесу;
забезпечити проведення на постійній основі моніторингу стану
інноваційного розвитку економіки, прогнозування відповідних
тенденцій;
підвищити науковий рівень обґрунтування підходів до
формування та реалізації державної інноваційної політики;
адаптувати механізм збору та обробки інформації про стан
інноваційного розвитку економіки до стандартів Організації
економічного співробітництва і розвитку;
забезпечити порівняння стану інноваційного розвитку
національної економіки з країнами-членами ЄС, іншими країнами, а
також вивчення досвіду таких країн у сфері формування та
реалізації державної інноваційної політики;
створити умови для широкого доступу громадськості до
обговорення питань, пов'язаних з формуванням та реалізацією
державної інноваційної політики;
сприяти поширенню інформації про мету та завдання державної
інноваційної політики, результати її реалізації та роль у
соціально-економічному розвитку країни.
Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які
передбачаються у державному бюджеті для виконання заходів,
визначених Програмою, а також за рахунок коштів грантів
міжнародних організацій та інших джерел.
Орієнтовний обсяг коштів державного бюджету, передбачених для
виконання Програми, становить 13,42 млн. гривень.
Розрахунки обсягів фінансування наведено у додатку 2 до
Програми.
Необхідний обсяг фінансування Програми визначається щороку
виходячи з можливостей державного бюджету з урахуванням
конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередні
роки.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової програми розвитку системи
інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації
державної інноваційної політики та моніторингу
стану інноваційного розвитку економіки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 285 ( 285-2007-р ).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2008 г. N 439.
3. Державний замовник-координатор - Мінекономрозвитку.
4. Державні замовники - Мінекономрозвитку, МОНмолодьспорт,
Держінвестпроект.
5. Керівник Програми - заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі.
6. Виконавці заходів Програми - Мінекономрозвитку,
МОНмолодьспорт, Держінвестпроект, Держстат, Нацдержслужба,
Національна та галузеві академії наук.
7. Строк виконання: 2009-2011 роки.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ |Джерела фінансування |Обсяг фінансування, млн. |У тому числі за | | | гривень | роками | | | |----------------| | | |2009 |2010 |2011| |---------------------+-------------------------+-----+-----+----| |Державний бюджет | 13,42 | 3,74| 5,79|3,89| |---------------------+-------------------------+-----+-----+----| |Інші джерела | 0,79 | 0,39| 0,2 |0,2 | |---------------------+-------------------------+-----+-----+----| |Усього | 14,21 | 4,13| 5,99|4,09| ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1041
( 1041-2011-п ) від 12.10.2011 }

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми розвитку
системи інформаційно-аналітичного забезпечення
реалізації державної інноваційної політики
та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки


( 1041-2011-п ) від 12.10.2011 }

Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми розвитку системи
інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації
державної інноваційної політики та моніторингу стану
інноваційного розвитку економіки

------------------------------------------------------------------ |Найменування | Найменування | Одиниця | Значення показників | | завдання | показників | виміру |------------------------| | |виконання | |усього| у тому числі за | | |завдання | | | роками | | | | | |-----------------| | | | | |2009 |2010 |2011 | |-------------+---------------+---------+------+-----+-----+-----| |1. Удоскона- |частка |відсотки | 90 | 40 | 70 | 90 | |лити |показників | | | | | | |механізм |аналітико- | | | | | | |моніторингу |статистичного | | | | | | |стану та |спостереження | | | | | | |прогнозування|стану | | | | | | |тенденцій |інноваційного | | | | | | |інноваційного|розвитку | | | | | | |розвитку |економіки, | | | | | | |економіки |адаптованих до | | | | | | | |стандартів | | | | | | | |Організації | | | | | | | |економічного | | | | | | | |співробітництва| | | | | | | |і розвитку | | | | | | | |---------------+---------+------+-----+-----+-----| | |кількість | | 30 | 15 | 20 | 30 | | |показників, за | | | | | | | |якими | | | | | | | |здійснюється | | | | | | | |перспективне | | | | | | | |спостереження | | | | | | | |та | | | | | | | |прогнозування | | | | | | | |тенденцій | | | | | | | |інноваційного | | | | | | | |розвитку | | | | | | | |економіки | | | | | | |-------------+---------------+---------+------+-----+-----+-----| |2. Запрова- |кількість | | 1450 |1200 |1325 |1450 | |дити |промислових | | | | | | |проведення |підприємств, що| | | | | | |аналізу |провадять | | | | | | |ефективності |інноваційну | | | | | | |механізму |діяльність | | | | | | |державного |---------------+---------+------+-----+-----+-----| |регулювання |податкове | гривень | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,8 | |інноваційної |навантаження на| | | | | | |діяльності |1 гривню витрат| | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | |господарювання | | | | | | | |на інновації | | | | | | | |---------------+---------+------+-----+-----+-----| | |середньорічний | млн. | |5500 |6000 |6500 | | |обсяг | гривень | | | | | | |інвестицій | | | | | | | |суб'єктів | | | | | | | |господарювання,| | | | | | | |пов'язаних з | | | | | | | |інноваційною | | | | | | | |діяльністю | | | | | | |-------------+---------------+---------+------+-----+-----+-----| |3. Підвищити |кількість | | 120 | 40 | 40 | 40 | |кваліфікацію |державних | | | | | | |державних |службовців, що | | | | | | |службовців, |пройшли | | | | | | |діяльність |навчальний курс| | | | | | |яких |---------------+---------+------+-----+-----+-----| |пов'язана з |кількість | | 60 | 20 | 20 | 20 | |формуванням |державних | | | | | | |та |службовців, що | | | | | | |реалізацією |пройшли | | | | | | |державної |стажування за | | | | | | |інноваційної |кордоном | | | | | | |політики | | | | | | | |-------------+---------------+---------+------+-----+-----+-----| |4. Забезпе- |кількість | |30-45 |10-15|10-15|10-15| |чити |інформаційних | | | | | | |широкий |бюлетенів | | | | | | |доступ |аналітичних | | | | | | |громадськості|доповідей, | | | | | | |до |інших | | | | | | |результатів |публікацій у | | | | | | |наукових |спеціалізованих| | | | | | |досліджень, |виданнях | | | | | | |перспективних|---------------+---------+------+-----+-----+-----| |вітчизняних |кількість | | 8 | 3 | 3 | 2 | |розробок |створених | | | | | | | |електронних | | | | | | | |інформаційних | | | | | | | |баз даних | | | | | | | |---------------+---------+------+-----+-----+-----| | |кількість | | 1 | 1 | | | | |створених | | | | | | | |Інтернет-сайтів| | | | | | | |з відповідною | | | | | | | |тематикою | | | | | | |-------------+---------------+---------+------+-----+-----+-----| |5. Підвищити |кількість | | 9-21 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | |рівень |конференцій, | | | | | | |інноваційної |семінарів | | | | | | |культури |---------------+---------+------+-----+-----+-----| |населення, |кількість | | 6-9 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |привести |виставкових | | | | | | |механізм |заходів | | | | | | |громадського | | | | | | | |обговорення | | | | | | | |стратегічних | | | | | | | |питань | | | | | | | |державної | | | | | | | |політики у | | | | | | | |сфері | | | | | | | |інноваційної | | | | | | | |діяльності у | | | | | | | |відповідність| | | | | | | |з | | | | | | | |європейськими| | | | | | | |стандартами | | | | | | | ------------------------------------------------------------------вгору