Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Декларація, Перелік від 21.06.2017438
Документ 438-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2018, підстава - 352-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 червня 2017 р. № 438
Київ

Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 352 від 10.05.2018}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, що додається.

2. Державній службі з питань праці забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Установити, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, які відповідають вимогам Технічного регламенту ліфтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. № 465 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 36, ст. 1227), та введені в обіг до 31 грудня 2018 р., не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності таких ліфтів і компонентів вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 352 від 10.05.2018}

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 червня 2017 р. № 438

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів та розроблений на основі Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на нові ліфти, що введені в обіг після набрання ним чинності, які постійно обслуговують будівлі та споруди та призначені для перевезення:

людей;

людей і вантажів;

тільки вантажів, якщо пристрій для перевезення є доступним, тобто людина може безперешкодно заходити до нього, і обладнаним засобами керування, розташованими всередині пристрою для перевезення або в межах досягання людини, яка перебуває всередині пристрою для перевезення.

Цей Технічний регламент застосовується до нових компонентів безпеки для ліфтів, зазначених у додатку 3, для використання в ліфтах, визначених у цьому пункті.

3. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

підіймальні пристрої, швидкість яких не перевищує 0,15 м/с;

будівельні підйомники;

канатні дороги, у тому числі фунікулери;

ліфти, спеціально сконструйовані та споруджені для військових або поліцейських потреб;

підіймальні пристрої, з яких можна виконувати роботу;

шахтні підіймальні установки;

підіймальні пристрої, призначені для піднімання артистів під час вистав;

підіймальні пристрої, установлені на транспортних засобах;

підіймальні пристрої, установлені на обладнанні та призначені для забезпечення доступу до робочих місць, у тому числі місць для технічного обслуговування і контролю на обладнанні;

пристрої з рейковою передачею;

ескалатори та пасажирські конвеєри (траволатори).

4. У разі коли ризики щодо ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, зазначені в цьому Технічному регламенті, повністю або частково підпадають під дію інших технічних регламентів, цей Технічний регламент не застосовується або його застосовування припиняється для таких ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів і ризики оцінюються стосовно відповідних технічних регламентів.

5. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) введення в обіг - надання компонента безпеки для ліфтів на ринку України в перший раз або платне чи безоплатне постачання ліфта для використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

2) вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку України компонента безпеки для ліфтів, що перебуває в ланцюгу постачання такого компонента безпеки для ліфтів;

3) виробник - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє компонент безпеки для ліфтів або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує такий компонент безпеки для ліфтів під своїм найменуванням або торговельною маркою;

4) відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення демонтажу та безпечного видалення ліфта або повернення компонентів безпеки для ліфтів, що вже надані монтажнику чи споживачу (користувачу);

5) знак відповідності технічним регламентам - маркування, за допомогою якого монтажник або виробник вказує, що ліфт або компонент безпеки для ліфтів відповідає вимогам, які застосовуються до такого ліфта або компонента і визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

6) імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що вводить в обіг на ринку України компонент безпеки для ліфтів походженням з іншої країни;

7) ліфт - підіймальний пристрій, що обслуговує конкретні рівні, має пристрій для перевезення, що рухається жорсткими напрямними, нахиленими під кутом понад 15° до горизонталі, або підіймальний пристрій, що рухається уздовж фіксованого напрямку, зокрема у разі, коли він не рухається жорсткими напрямними;

8) монтажник - фізична чи юридична особа, яка бере на себе відповідальність за розроблення, виготовлення, монтаж і введення в обіг ліфта;

9) надання на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання компонента безпеки для ліфтів для розповсюдження чи використання на ринку України в процесі провадження господарської діяльності;

10) орган з оцінки відповідності - підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування;

11) оцінка відповідності - процес доведення того, що суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначені у додатку 1, які стосуються ліфта і компонента безпеки для ліфтів, виконані;

12) пристрій для перевезення - складова частина ліфта, де перебувають люди та/або вантажі під час підіймання чи опускання;

13) розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання компонента безпеки для ліфтів, яка надає такий компонент на ринку України;

14) суб’єкти господарювання - монтажник, виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

15) технічна специфікація - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати ліфт і компонент безпеки для ліфтів;

16) типовий зразок ліфта - репрезентативний зразок ліфта, технічною документацією якого визначено спосіб виконання суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1, що відповідають типовому зразку ліфта за заданими параметрами та в яких використовуються ідентичні компоненти безпеки для ліфтів;

17) уповноважений представник - будь-яка фізична чи юридична особа - резидент України, що одержує від монтажника або виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у такому дорученні завдань.

У цьому Технічному регламенті терміни “введення в експлуатацію”, “гармонізований європейський стандарт”, “орган, що призначає”, “презумпція відповідності”, “призначення”, “ризик”, “технічний регламент” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”; термін “неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам” - у значенні, наведеному в Законі України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”; терміни “користувач”, “ланцюг постачання продукції”, “постачання продукції” - у значенні, наведеному в Законі України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”; термін “національний стандарт” - у значенні, наведеному в Законі України “Про стандартизацію”.

Вільний обіг

6. На території України не повинно заборонятися, обмежуватися чи перешкоджатися введенню в обіг або експлуатацію ліфтів або надання на ринку компонентів безпеки для ліфтів, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

7. Показ та/або демонстрація ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, під час проведення ярмарків, виставок чи інших подібних заходів здійснюється за наявності видимого позначення, на якому чітко зазначено, що такі ліфти або компоненти безпеки для ліфтів не можуть бути введені в обіг або надані на ринку до приведення їх у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Демонстрація ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів може проводитися лише за умови здійснення належних заходів безпеки.

8. За умови виконання вимог цього Технічного регламенту нормативно-правові акти можуть передбачати додаткові вимоги, необхідні для забезпечення захисту людей під час введення в експлуатацію або використання ліфтів, крім вимог, що передбачають зміну конструкції ліфтів у спосіб, не встановлений у цьому Технічному регламенті.

Введення в обіг і експлуатацію, надання на ринку

9. Ліфти, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, можуть бути введені в обіг і експлуатацію за умови їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту, належного монтажу, технічного обслуговування та використання за призначенням.

10. Компоненти безпеки для ліфтів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, можуть бути надані на ринку та введені в експлуатацію за умови відповідності вимогам цього Технічного регламенту та належного вмонтування, технічного обслуговування та використання за призначенням.

Вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки

11. Ліфти, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, повинні відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1.

12. Компоненти безпеки для ліфтів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, повинні відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1, та забезпечувати відповідність вимогам ліфтів, у які вони вмонтовані.

Будівлі або споруди, в яких установлені ліфти

13. Особа, відповідальна за будівництво будівлі або споруди, і монтажник ліфта повинні забезпечити взаємне надання необхідної інформації, а також вжиття відповідних заходів з метою забезпечення належного функціонування та безпечного використання ліфта.

14. Необхідно вжити всі заходи для забезпечення того, щоб у шахті ліфта не розміщувалися будь-які трубопроводи, електропроводка чи арматура, крім тих, що необхідні для роботи та безпеки ліфта.

Обов’язки суб’єктів господарювання

Обов’язки монтажників

15. У разі введення ліфта в обіг монтажники повинні забезпечити, щоб він був розроблений, виготовлений, установлений і випробуваний відповідно до суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1.

16. Монтажники повинні підготувати технічну документацію та провести належну процедуру оцінки відповідності, зазначену в пункті 53 цього Технічного регламенту, або мати результати оцінки.

Якщо відповідність ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1, продемонстрована в результаті проведення зазначеної процедури, монтажник повинен скласти декларацію про відповідність, забезпечити її наявність у супровідній документації ліфта і нанести на нього знак відповідності технічним регламентам.

17. Монтажник повинен зберігати технічну документацію, декларацію про відповідність і в разі потреби документи щодо схвалення системи управління якістю протягом 10 років після введення в обіг ліфта.

18. У разі визнання доцільності врахування ризиків, які становить ліфт, монтажники з метою захисту здоров’я та безпеки споживачів (користувачів) повинні розглядати їх звернення, досліджувати ліфти, що не відповідають вимогам, і в разі потреби вести облік таких звернень і ліфтів.

19. Монтажники повинні забезпечити на ліфтах наявність позначення типу, номера партії чи серійного номера або іншого елемента, що уможливлює їх ідентифікацію.

20. Монтажники повинні зазначати на ліфті своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу. Адреса повинна вказувати на єдине місце, за яким можна звернутися до монтажника. Контактні дані наводяться відповідно до закону про порядок застосування мов.

21. Монтажники повинні забезпечити супроводження ліфта інструкціями, зазначеними в пункті 37 додатка 1, які складені відповідно до закону про порядок застосування мов. Зазначені інструкції, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

22. Монтажники, які вважають або мають підстави вважати, що ліфт, який вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення ліфта у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Якщо зазначений ліфт становить ризик, монтажники повинні негайно повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому детальні відомості, зокрема про невідповідність такого ліфта вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

23. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду монтажники повинні надати йому всю інформацію та документацію (в паперовій та/або електронній формі), необхідну для доведення відповідності ліфта вимогам цього Технічного регламенту, яка складається державною мовою.

На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду монтажники повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг ліфти.

Обов’язки виробників

24. Виробники під час введення компонентів безпеки для ліфтів в обіг повинні забезпечити їх розроблення та виготовлення відповідно до пункту 12 цього Технічного регламенту.

25. Виробники повинні підготувати необхідну технічну документацію та провести належну процедуру оцінки відповідності, зазначену в пункті 52 цього Технічного регламенту, або вже мати результати оцінки.

Якщо відповідність компонента безпеки для ліфтів застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1, продемонстрована в результаті проведення зазначеної процедури, виробник повинен скласти декларацію про відповідність, забезпечити її наявність у супровідній документації компонента безпеки для ліфтів і нанести на нього знак відповідності технічним регламентам.

26. Виробники повинні зберігати технічну документацію, декларацію про відповідність і в разі потреби документи щодо схвалення системи управління якістю протягом 10 років після введення в обіг компонента безпеки для ліфтів.

27. Виробники повинні забезпечувати застосування процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту. Належним чином повинні враховуватися зміни в конструкції чи характеристиках компонента безпеки для ліфтів і зміни в національних стандартах, зазначених у пункті 51 цього Технічного регламенту, або інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність компонента безпеки для ліфтів.

У разі визнання доцільності врахування ризиків, які становить компонент безпеки для ліфтів, виробники з метою захисту здоров’я та безпеки споживачів (користувачів) повинні проводити вибіркові випробування компонента безпеки для ліфтів, що наданий на ринку, розглядати звернення споживачів (користувачів), досліджувати компоненти безпеки для ліфтів, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, випадки відкликання компонентів безпеки для ліфтів і в разі потреби вести облік таких звернень та компонентів і випадків їх відкликання, а також інформувати розповсюджувачів і монтажників про поточні результати такого моніторингу.

28. Виробники повинні забезпечити на компонентах безпеки для ліфтів, що вони ввели в обіг, наявність позначення типу, номера партії чи серійного номера або іншого елемента, що уможливлює їх ідентифікацію, або в разі, коли розмір чи інші особливості компонента безпеки для ліфтів не дають змоги це зробити, необхідна інформація зазначається на етикетці, зазначеній в пункті 62 цього Технічного регламенту.

29. Виробники повинні зазначати на компоненті безпеки для ліфтів своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу або у разі неможливості розмістити таку інформацію на етикетці, зазначеній в пункті 62 цього Технічного регламенту. Адреса повинна вказувати на єдине місце, за яким можна звернутися до виробника. Контактні дані наводяться відповідно до закону про порядок застосування мов.

30. Виробники повинні забезпечити супроводження компонента безпеки для ліфтів інструкціями, передбаченими пунктом 36 додатка 1, які складені відповідно до закону про порядок застосування мов. Зазначені інструкції, а також будь-яке маркування повинні бути чіткими, зрозумілими та очевидними.

31. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів, який вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення такого компонента безпеки для ліфтів у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту, його вилучення з обігу та/або відкликання (у разі потреби). Якщо зазначений компонент безпеки для ліфтів становить ризик, виробники повинні негайно повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такого компонента безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

32. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду виробники повинні надати йому всю інформацію та документацію (в паперовій або електронній формі), необхідну для доведення відповідності компонентів безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту, яка складається державною мовою.

На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг компоненти безпеки для ліфтів.

Обов’язки уповноважених представників

33. Виробник чи монтажник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Обов’язки, визначені в пунктах 15 і 24 цього Технічного регламенту, та обов’язки щодо складення технічної документації, визначені в пунктах 16 і 25 цього Технічного регламенту, не повинні включатися до доручення, одержаного уповноваженим представником.

34. Уповноважений представник повинен виконувати завдання, визначені в дорученні, одержаному від виробника чи монтажника. Доручення повинно давати змогу уповноваженому представнику виконувати обов’язки, зокрема щодо:

зберігання декларації про відповідність і в разі потреби документів щодо схвалення системи управління якістю, що стосуються системи управління якістю виробників чи монтажників, а також технічної документації для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг ліфта або компонента безпеки для ліфтів;

надання на вмотивований запит органу державного ринкового нагляду всієї інформації та документації, необхідної для доведення відповідності компонентів безпеки для ліфтів або ліфтів вимогам цього Технічного регламенту;

забезпечення на вимогу органу державного ринкового нагляду співпраці з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становить компонент безпеки для ліфтів або ліфт, на який поширюється дія доручення, одержаного уповноваженим представником.

Обов’язки імпортерів

35. Імпортери повинні вводити в обіг лише компоненти безпеки для ліфтів, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

36. Перед введенням компонента безпеки для ліфтів в обіг імпортери повинні пересвідчитися в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності, зазначену в пункті 52 цього Технічного регламенту, а також склав технічну документацію та на такий компонент безпеки для ліфтів нанесено знак відповідності технічним регламентам і він супроводжується декларацією про відповідність і необхідними документами, а виробник виконав вимоги, визначені в пунктах 28 і 29 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів не відповідає вимогам, визначеним у пункті 12 цього Технічного регламенту, він повинен не вводити в обіг компонент безпеки для ліфтів до приведення його у відповідність з вимогамами цього Технічного регламенту. Якщо зазначений компонент безпеки для ліфтів становить ризик, імпортер повинен повідомити про це виробнику та відповідному органу державного ринкового нагляду.

37. Імпортери повинні зазначати на компоненті безпеки для ліфтів своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу, а в разі потреби на упаковці чи в документі, що супроводжує компонент безпеки для ліфтів. Контактні дані наводяться відповідно до закону про порядок застосування мов.

38. Імпортери повинні забезпечити супроводження компонента безпеки для ліфтів інструкціями, зазначеними в пункті 36 додатка 1, які складені відповідно до закону про порядок застосування мов.

39. Імпортери повинні забезпечувати, щоб умови зберігання чи транспортування компонента безпеки для ліфтів під час перебування під їх відповідальністю не ставили під загрозу його відповідність вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у пункті 12 цього Технічного регламенту.

40. У разі визнання доцільності врахування ризиків, які становить компонент безпеки для ліфтів, імпортери з метою захисту здоров’я та безпеки споживачів (користувачів) повинні проводити вибіркові випробування компонента безпеки для ліфтів, що наданий на ринку, розглядати звернення споживачів (користувачів), досліджувати компоненти безпеки для ліфтів, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, і випадки відкликання компонентів безпеки для ліфтів і в разі потреби вести облік таких звернень та компонентів і випадків їх відкликання, а також інформувати розповсюджувачів і монтажників про поточні результати такого моніторингу.

41. Імпортери, які вважають або мають підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів, який вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення цього компонента безпеки для ліфтів у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту, його вилучення з обігу та/або відкликання (у разі потреби). Якщо зазначений компонент безпеки для ліфтів становить ризик, імпортери повинні негайно повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такого компонента безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

42. Імпортери повинні протягом 10 років після введення в обіг компонента безпеки для ліфтів зберігати копію декларації про відповідність і в разі потреби документи щодо схвалення системи управління якістю для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду та забезпечувати можливість надання цим органам за їх запитами доступу до технічної документації.

43. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду імпортери повинні надати йому всю інформацію та документацію (в паперовій або електронній формі), необхідну для доведення відповідності компонентів безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту, яка складається державною мовою. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду імпортери повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг компоненти безпеки для ліфтів.

Обов’язки розповсюджувачів

44. Під час надання на ринку компонента безпеки для ліфтів розповсюджувачі повинні діяти відповідно до вимог цього Технічного регламенту.

45. Перед наданням компонента безпеки для ліфтів на ринку розповсюджувачі перевіряють наявність на компоненті безпеки для ліфтів знака відповідності технічним регламентам, декларації про відповідність і необхідних документів та інструкцій, зазначених у пункті 36 додатка 1, що складені відповідно до закону про порядок застосування мов, та виконання виробником і імпортером вимог, визначених у пунктах 28, 29 і 37 цього Технічного регламенту.

Якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів не відповідає вимогам, визначеним у пункті 12 цього Технічного регламенту, він повинен не надавати на ринку компонент безпеки для ліфтів до приведення його у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту. Якщо зазначений компонент безпеки для ліфтів становить ризик, розповсюджувач повинен повідомити про це виробнику або імпортеру та відповідному органу державного ринкового нагляду.

46. Розповсюджувачі повинні забезпечувати, щоб умови зберігання чи транспортування компонента безпеки для ліфтів під час перебування під їх відповідальністю не ставили під загрозу його відповідність суттєвим вимогам, зазначеним у пункті 12 цього Технічного регламенту.

47. Розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів, який вони надали на ринку, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні пересвідчитися у вжитті коригувальних заходів, необхідних для приведення такого компонента безпеки для ліфтів у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту, його вилучення з обігу та/або відкликання (у разі потреби). Якщо зазначений компонент безпеки для ліфтів становить ризик, розповсюджувачі повинні негайно повідомити про це відповідному органу державного ринкового нагляду та подати йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такого компонента безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті коригувальні заходи.

48. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі повинні надати йому всю інформацію та документацію (в паперовій або електронній формі), необхідну для доведення відповідності компонентів безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту. На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду розповсюджувачі повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять надані ними на ринку компоненти безпеки для ліфтів.

Випадки, в яких обов’язки виробників покладаються на імпортерів та розповсюджувачів

49. У разі коли імпортер або розповсюджувач вводить в обіг компонент безпеки для ліфтів під своїм найменуванням чи торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) або модифікує вже введений в обіг компонент безпеки для ліфтів у такий спосіб, що це може вплинути на його відповідність вимогам цього Технічного регламенту, він вважається виробником та повинен виконувати обов’язки виробника, визначені в пунктах 24-32 цього Технічного регламенту.

Ідентифікація суб’єктів господарювання

50. Суб’єкти господарювання повинні надавати органам державного ринкового нагляду за їх запитами інформацію, що дає змогу ідентифікувати:

будь-якого суб’єкта господарювання, який поставив їм компонент безпеки для ліфтів;

будь-якого суб’єкта господарювання, якому вони поставили компонент безпеки для ліфтів.

Суб’єкти господарювання надають інформацію, визначену в цьому пункті, протягом 10 років після того, як їм поставлено компонент безпеки для ліфтів, та протягом 10 років після того, як вони поставили компонент безпеки для ліфтів.

Відповідність ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Презумпція відповідності ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

51. Перелік національних стандартів, що є ідентичними гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 (далі - перелік національних стандартів), затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів національним стандартам, які включені до переліку національних стандартів, або їх частинам надає презумпцію відповідності таких ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1, які встановлюються такими національними стандартами чи їх частинами.

Процедури оцінки відповідності компонентів безпеки для ліфтів

52. Компоненти безпеки для ліфтів повинні пройти одну з таких процедур оцінки відповідності:

1) типовий зразок компонента безпеки для ліфтів повинен пройти експертизу типу, зазначену у пунктах 1-11 додатка 4, і підтвердження відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу відповідно до додатка 9;

2) типовий зразок компонента безпеки для ліфтів повинен пройти експертизу типу, зазначену у пунктах 1-11 додатка 4, і підтвердження відповідності типу на основі забезпечення якості продукції відповідно до додатка 6;

3) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості відповідно до додатка 7.

Процедури оцінки відповідності ліфтів

53. Ліфти повинні пройти одну з таких процедур оцінки відповідності:

1) якщо ліфти розроблені та виготовлені відповідно до типового зразка ліфта, що пройшов експертизу типу, зазначену в пунктах 12-23 додатка 4:

кінцеву перевірку ліфтів відповідно до додатка 5;

відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для ліфтів відповідно до додатка 10;

відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів відповідно до додатка 12;

2) якщо ліфти розроблені та виготовлені відповідно до системи цілковитого забезпечення якості, схваленої згідно з додатком 11:

кінцеву перевірку ліфтів відповідно до додатка 5;

відповідність типу на основі забезпечення якості продукції для ліфтів відповідно до додатка 10;

відповідність типу на основі забезпечення якості виробничого процесу для ліфтів відповідно до додатка 12;

3) відповідність на основі перевірки одиниці продукції для ліфтів відповідно до додатка 8;

4) відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту відповідно до додатка 11.

54. У випадках, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 53 цього Технічного регламенту, особа, відповідальна за розроблення та виготовлення ліфта, повинна надати особі, відповідальній за його монтаж і випробування, всі необхідні документи і інформацію для забезпечення правильного та безпечного монтажу і випробування ліфта.

55. Усі допустимі відхилення між типовим зразком ліфта і ліфтами, що входить до типоряду ліфтів, які є похідними від типового зразка ліфта, повинні бути чітко зазначені (з максимальними та мінімальними значеннями) у технічній документації.

56. За допомогою розрахунку та/або на основі проектного рішення допускається подібність асортименту обладнання для задоволення суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1.

Декларація про відповідність

57. У декларації про відповідність заявляється про дотримання суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1.

58. Декларація про відповідність повинна складатися згідно із примірною структурою, встановленою в додатку 2, містити відомості, визначені у додатках 5-12, та постійно оновлюватися. Декларація про відповідність складається державною мовою, а в разі її складення іншою мовою перекладається державною мовою.

59. У разі коли на ліфт або компонент безпеки для ліфтів поширюється дія кількох технічних регламентів, що передбачають складення декларації про відповідність, повинна бути складена єдина декларація про відповідність таким технічним регламентам. У декларації про відповідність повинні бути зазначені відповідні технічні регламенти, включаючи відомості про їх офіційне опублікування.

60. Шляхом складення декларації про відповідність виробник бере на себе відповідальність за відповідність компонента безпеки для ліфтів, а монтажник - за відповідність ліфта вимогам, установленим у цьому Технічному регламенті.

Загальні принципи маркування знаком відповідності технічним регламентам

61. Знак відповідності технічним регламентам застосовується згідно із загальними принципами маркування зазначеним знаком, установленими законом.

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам та інших видів маркування

62. Знак відповідності технічним регламентам повинен бути видимим, розбірливим і незмивним на кожному ліфті і компоненті безпеки для ліфтів або в разі, коли це неможливо, на етикетці, міцно закріпленій до компонента безпеки для ліфтів.

63. Знак відповідності технічним регламентам наноситься перед введенням ліфта чи компонента безпеки для ліфтів в обіг.

64. Знак відповідності технічним регламентам на ліфтах повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу, що залучений до проведення будь-якої з таких процедур оцінки відповідності:

1) кінцевої перевірки відповідно до додатка 5;

2) визначення відповідності на основі перевірки одиниці продукції відповідно до додатка 8;

3) забезпечення якості відповідно до додатків 10, 11 або 12.

65. Знак відповідності технічним регламентам на компоненті безпеки для ліфтів повинен супроводжуватися ідентифікаційним номером призначеного органу, що залучений до проведення будь-якої з таких процедур оцінки відповідності:

1) забезпечення якості продукції відповідно до додатка 6;

2)  забезпечення якості відповідно до додатка 7;

3) визначенні відповідності типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірки компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу відповідно до додатка 9.

66.  Ідентифікаційний номер призначеного органу наноситься ним самостійно або згідно з його інструкціями виробником чи його уповноваженим представником або монтажником чи його уповноваженим представником.

Після знака відповідності технічним регламентам та ідентифікаційного номера призначеного органу можуть бути нанесені інші маркування, що вказують на особливий ризик або використання.

67. Обмежувальні (корегувальні) заходи в разі неналежного застосування знака відповідності технічним регламентам вживаються в установленому законом порядку.

Призначення органів з оцінки відповідності

68. Призначення органів з оцінки відповідності для виконання ними як третіми сторонами завдань з оцінки відповідності згідно з цим Технічним регламентом здійснюється відповідно до закону.

69. Органи з оцінки відповідності повинні відповідати загальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності (далі - призначений орган), установленим законом, та спеціальним вимогам до призначених органів, визначеним у пунктах 70-77 цього Технічного регламенту.

Спеціальні вимоги до призначених органів

70. Орган з оцінки відповідності повинен бути третьою стороною, незалежною від особи, яка надає чи вводить в обіг на ринку ліфти або компоненти безпеки для ліфтів, та особи, яка заінтересована в таких ліфтах або компонентах безпеки для ліфтів як споживач чи користувач.

Орган з оцінки відповідності, який є членом об’єднання підприємців, яке представляє юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців, що беруть участь у розробленні, виготовленні, постачанні, складенні, використанні чи технічному обслуговуванні ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які оцінює такий орган, може вважатися третьою стороною за умови доведення незалежності такого органу та відсутності будь-якого конфлікту інтересів.

71. Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні бути розробником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за технічне обслуговування ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які вони оцінюють, або представником будь-якої з цих сторін.

Зазначена вимога не виключає використання оцінюваних ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які є необхідними для роботи органу з оцінки відповідності, чи використання таких ліфтів або компонентів в особистих цілях.

Зазначена вимога не виключає можливості обміну технічною інформацією між виробником або монтажником і органом з оцінки відповідності.

Орган з оцінки відповідності, його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинні брати безпосередню участь у розробленні, виготовленні чи спорудженні, реалізації, монтажі, використанні чи технічному обслуговуванні ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які вони оцінюють, або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності.

Вони не повинні провадити будь-яку діяльність, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності з оцінки відповідності, на провадження якої вони призначаються чи призначені. Зазначена вимога, зокрема, стосується надання послуг з консультування.

Органи з оцінки відповідності повинні забезпечувати дотримання дочірніми підприємствами або субпідрядниками, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, вимог щодо конфіденційності інформації, об’єктивності чи неупередженості діяльності з оцінки відповідності таких органів.

72. Органи з оцінки відповідності та їх персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинні провадити діяльність з оцінки відповідності на належному рівні та бути компетентними у визначеній галузі, вільними від будь-якого тиску і стимулів, зокрема фінансового характеру, що могло б вплинути на результати їх діяльності з оцінки відповідності, зокрема з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності.

73. Орган з оцінки відповідності повинен бути спроможним до виконання завдань, визначених у додатках 4-12, та завдань, для виконання яких він призначається чи призначений, незалежно від того, чи виконуються ці завдання безпосередньо органом з оцінки відповідності чи від його імені та під його відповідальність.

Орган з оцінки відповідності в будь-який час і для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду чи категорії ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, стосовно яких він призначається чи був призначений, повинен:

мати власний та/або залучений кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності;

мати описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність проведення таких процедур. Орган з оцінки відповідності повинен застосовувати відповідні документи (правила, методики, настанови тощо), а також процедури, що дають змогу розрізняти завдання, які він виконує як призначений орган, та іншу діяльність;

застосовувати процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з урахуванням галузі, в якій діє підприємство, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

Орган з оцінки відповідності повинен мати на праві власності засоби, необхідні для виконання на належному рівні технічних і адміністративних завдань з оцінки відповідності, а також доступ до іншого необхідного обладнання чи матеріально-технічної бази.

74. Персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен мати:

технічну та професійну підготовку для провадження діяльності з оцінки відповідності, стосовно якої орган з оцінки відповідності призначається чи призначений;

достатній рівень знань про вимоги, що стосуються оцінки відповідності, які вони проводять, та відповідні повноваження для їх проведення;

відповідні знання та розуміння суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1, національних стандартів з переліку національних стандартів, що застосовуються, а також відповідних положень законодавства України та Європейського Союзу щодо умов обігу на ринку ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які він оцінює;

навички складення сертифікатів, протоколів та звітів, які підтверджують проведення оцінки відповідності.

75. Орган з оцінки відповідності забезпечує неупередженість його керівника, заступників керівника та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.

Оплата праці керівника, заступників керівника органу з оцінки відповідності та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, не повинна залежати від кількості проведених оцінок відповідності чи їх результатів.

76. Персонал органу з оцінки відповідності, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності, повинен зберігати комерційну таємницю стосовно всієї інформації, одержаної під час виконання завдань, визначених у додатках 4-12, крім її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам, а також захищати права власності суб’єктів господарювання на їх власну інформацію.

77. Органи з оцінки відповідності повинні брати участь у діяльності із стандартизації або забезпечувати інформування персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність.

Призначені органи повинні брати участь у діяльності секторальної групи (секторальних груп) призначених органів, утвореної (утворених) згідно з пунктом 90 цього Технічного регламенту, забезпечувати поінформованість персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, про таку діяльність, а також повинні провадити діяльність з урахуванням документів, підготовлених за результатами роботи зазначеної групи (зазначених груп), як загальних настанов.

Залучення призначеними органами субпідрядників та дочірніх підприємств

78. У разі коли призначений орган залучає до виконання робіт, пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідрядника або дочірнє підприємство, він пересвідчується у тому, що зазначений субпідрядник або підприємство є юридичною особою (резидентом чи нерезидентом України), уклали договір обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, і відповідає спеціальним вимогам, визначеним у пунктах 70-77 цього Технічного регламенту (крім участі в діяльності секторальної групи призначених органів), та повідомляє про це органу, що призначає.

79. Призначені органи несуть відповідальність за роботи, що виконуються субпідрядниками або дочірніми підприємствами, незалежно від їх місцезнаходження.

80. Субпідрядник або дочірнє підприємство можуть бути залучені до виконання робіт з оцінки відповідності лише за згодою замовника.

81. Призначені органи зберігають для надання на запити органу, що призначає, відповідні документи стосовно оцінювання кваліфікації залучених субпідрядників або дочірніх підприємств і робіт, що виконуються ними згідно з додатками 4-12.

Обов’язки призначених органів стосовно їх діяльності

82. Призначені органи повинні проводити оцінку відповідності згідно з процедурами оцінки відповідності, зазначеними в пунктах 52 і 53 цього Технічного регламенту.

83. Оцінка відповідності проводиться без навантаження на суб’єктів господарювання з урахуванням галузі, в якій діє підприємство, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик, а саме структури, ступеня складності технології виробництва відповідних ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів та масового чи серійного характеру виробничого процесу.

При цьому призначені органи повинні дотримуватися ступеня вимогливості та рівня захисту, що є необхідними для відповідності ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту.

84. У разі коли призначений орган вважає, що монтажником або виробником не були виконані суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначені в додатку 1, або відповідних національних стандартах, включених до переліку національних стандартів, чи інших технічних специфікаціях, зазначений орган вимагає від монтажника чи виробника вжити відповідних коригувальних заходів та не видає сертифіката.

85. У разі коли під час проведення моніторингу оцінки відповідності після видачі сертифіката призначеним органом виявлено, що ліфт або компонент безпеки для ліфтів вже відповідає вимогам, він вимагає від монтажника або виробника вжити відповідних коригувальних заходів і в разі потреби зупиняє або скасовує сертифікат або документ щодо схвалення системи управління якістю.

86. У разі коли коригувальних заходів не вжито або вони не дали необхідних результатів, призначений орган залежно від обставин повинен обмежити сферу призначення і в разі потреби зупинити або скасувати будь-які сертифікати чи документ щодо схвалення системи управління якістю.

Розгляд апеляцій на рішення призначених органів

87. Подання та розгляд апеляцій на рішення призначених органів здійснюються відповідно до закону.

Обов’язки призначених органів стосовно надання інформації

88. Призначені органи повинні інформувати орган, що призначає, про:

відмову у видачі, обмеження сфери призначення, зупинення або скасування сертифіката чи документа щодо схвалення системи управління якістю;

обставини, що впливають на сферу та умови призначення таких органів;

запити щодо надання інформації про діяльність з оцінки відповідності, одержані ними від органів державного ринкового нагляду.

На запит органу, що призначає, призначені органи також інформують його про діяльність з оцінки відповідності, що провадиться в межах сфери їх призначення, та будь-яку іншу діяльність, у тому числі транскордонну та роботи за договорами субпідряду.

89. Призначені органи повинні надавати іншим органам з оцінки відповідності, які призначені згідно з цим Технічним регламентом та провадять подібну діяльність з оцінки відповідності, що охоплює такі самі ліфти або компоненти безпеки для ліфтів, відповідну інформацію з питань, які стосуються негативних результатів оцінки відповідності, а на запит - також позитивних результатів оцінки відповідності.

Координація призначених органів

90. Відповідна координація та співпраця між призначеними органами здійснюються у формі секторальної групи (секторальних груп) призначених органів.вгору