Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Декларація, Перелік від 21.06.2017438
Документ 438-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2018, підстава - 352-2018-п


Зазначена документація повинна, зокрема, містити належний опис:

цілей у сфері якості;

організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися після виготовлення;

засобів моніторингу, що дають змогу контролювати ефективне функціонування системи управління якістю;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про перевірку та даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу тощо).

5. Призначений орган повинен проводити оцінку системи управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка. Призначений орган робить припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Група з проведення аудиту повинна мати досвід у сфері систем управління якістю, а не менш як один з її фахівців - досвід оцінювання відповідної технології виготовлення ліфтів і знання суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту.

Аудит повинен включати відвідування приміщень виробника з метою проведення їх оцінки.

Група аудиту розглядає технічну документацію, зазначену в підпункті 6 пункту 3 цього додатка, щоб переконатися у здатності виробника ідентифікувати відповідні вимоги Технічного регламенту та проводити необхідні дослідження для забезпечення відповідності компонентів безпеки для ліфтів, зазначеним вимогам.

Призначений орган повідомляє виробнику про прийняте рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

6. Виробник повинен виконувати обов’язки, визначені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.

7. Виробник або його уповноважений представник повинен інформувати призначений орган, що схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни в такій системі.

Призначений орган повинен оцінити запропоновані зміни і прийняти рішення щодо здатності зміненої системи управління якістю надалі відповідати вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, чи необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повідомляє виробнику про прийняте рішення. Зазначене повідомлення повинне містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

8. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні виробником обов’язків, пов’язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю.

9. Для цілей нагляду виробник повинен надавати призначеному органу доступ до приміщень, де проводиться остаточна перевірка, випробування і зберігання, та надати йому всю необхідну інформацію, зокрема:

документацію стосовно системи управління якістю;

технічну документацію;

протоколи (записи) щодо якості (звіти про перевірку та дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу).

10. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати виробнику звіт про проведення аудиту.

11. Крім періодичних аудитів, призначений орган може без попередження здійснювати відвідування приміщень виробника, де проводиться остаточна перевірка та випробування компонентів безпеки для ліфтів.

Під час таких відвідувань призначений орган у разі потреби може проводити випробування або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подавати виробнику звіт про відвідування, а в разі проведення випробувань продукції - також протокол випробувань.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

12. Виробник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам і під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожен окремий компонент безпеки для ліфтів, що відповідає умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка.

13. Виробник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного компонента безпеки для ліфтів і зберігати копію такої декларації для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення відповідного компонента безпеки для ліфтів в обіг. У декларації про відповідність зазначається інформація, яка дає змогу ідентифікувати відповідний компонент безпеки для ліфтів, для якого її складено.

14. Виробник протягом не менше ніж 10 років після введення компонента безпеки для ліфтів в обіг зберігає для подання на запити органів державного ринкового нагляду:

технічну документацію, зазначену в підпункті 6 пункту 3 цього додатка;

документацію, зазначену в підпункті 5 пункту 3 цього додатка;

інформацію (документацію) щодо схвалених змін, зазначену в пункті 7 цього додатка;

рішення, звіти та протоколи призначеного органу, зазначені в абзаці третьому пункту 7 і в пунктах 10 і 11 цього додатка.

15. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо схвалення системи управління якістю, а також періодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелік відмов у видачі документа щодо схвалення системи управління якістю та документів щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю, про документи щодо схвалення  системи, дію яких він зупинив, скасував чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним документи щодо схвалення системи управління якістю.

На запит призначений орган повинен надати органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду копію виданих документів щодо схвалення системи управління якістю.

Уповноважений представник

16. Обов’язки виробника, зазначені в пунктах 3, 7, 12-14 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови визначення таких обов’язків у дорученні.Додаток 7
до Технічного регламенту

ВІДПОВІДНІСТЬ
на основі цілковитого забезпечення якості для компонентів безпеки для ліфтів
(модуль Н)

Загальні вимоги

1. Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості для компонентів безпеки для ліфтів є процедурою оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить оцінку системи управління якістю виробника, щоб переконатися, що компоненти безпеки для ліфтів розроблені, виготовлені, перевірені та випробувані так, що задовольняють застосовним вимогам, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент), і уможливлюють ліфту, в якому вони належним чином вмонтовані, задовольнити ці вимоги.

Обов’язки виробника

2. Виробник повинен використовувати схвалену систему управління якістю для розроблення, виготовлення, остаточної перевірки та випробування компонентів безпеки для ліфтів відповідно до пунктів 3-7 цього додатка і підлягає нагляду відповідно до пунктів 8-11 цього додатка.

Система управління якістю

3. Заявка на проведення оцінки системи управління якістю подається виробником за його вибором одному з призначених органів. Заявка повинна містити:

1) найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

2) адресу приміщення, де здійснюється розроблення, виготовлення, перевірка та випробування компонентів безпеки для ліфтів;

3) належну інформацію про компоненти безпеки для ліфтів, що будуть виготовлені;

4) технічну документацію, зазначену в пункті 3 додатка 4 до Технічного регламенту, для однієї моделі кожної категорії компонента безпеки для ліфтів, що будуть виготовлені;

5) документацію стосовно системи управління якістю;

6) письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу.

4. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність компонентів безпеки для ліфтів умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка. Усі елементи, вимоги та положення, прийняті виробником, повинні бути систематично та впорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна уможливлювати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості.

Вона повинна містити, зокрема, належний опис:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості розроблення продукції;

технічних специфікацій (технічне завдання) на розроблення, включаючи національні стандарти, що будуть застосовуватися, а в разі, коли відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонента безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, не будуть застосовуватися, - опис засобів, у тому числі інших відповідних технічних специфікацій, що будуть використані з метою забезпечення виконання умов, зазначених у пункті 1 цього додатка;

методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час розроблення компонентів безпеки для ліфтів;

відповідних методів виробництва, контролю якості та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

досліджень і випробувань, що будуть проводитися до, під час та після виготовлення, а також періодичності їх проведення;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу);

засобів моніторингу, що дають змогу контролювати досягнення необхідної якості розроблення продукції і ефективне функціонування системи управління якістю.

5. Призначений орган повинен проводити оцінку системи управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка. Призначений орган робить припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Група з питань проведення аудиту повинна мати досвід у сфері систем управління якістю, а не менш як один з її фахівців - досвід оцінювання відповідної технології виготовлення ліфтів і знання суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту. Аудит повинен включати відвідування приміщень виробника з метою проведення їх оцінки.

Група з питань проведення аудиту розглядає технічну документацію, зазначену в підпункті 4 пункту 3 цього додатка, щоб переконатися у здатності виробника ідентифікувати застосовні суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначені в додатку 1 до Технічного регламенту, та проводити необхідні дослідження для забезпечення відповідності компонентів безпеки для ліфтів зазначеним вимогам.

Призначений орган повідомляє виробнику про прийняте рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

6. Виробник повинен виконувати обов’язки, визначені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.

7. Виробник повинен інформувати призначений орган, що схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни в такій системі.

Призначений орган повинен оцінити запропоновані зміни і прийняти рішення щодо здатності зміненої системи управління якістю надалі відповідати вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, чи необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повідомляє виробнику про прийняте рішення. Зазначене повідомлення повинне містити висновки дослідження та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

8. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні виробником обов’язків, пов’язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю.

9. Для цілей нагляду виробник повинен надавати призначеному органу доступ до місць, де здійснюються розроблення, виготовлення, перевірка та випробування, а також місць зберігання та всю необхідну інформацію, зокрема:

документацію стосовно системи управління якістю;

протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною системи управління якістю, що стосується розроблення (результати аналізів, розрахунків, випробувань);

технічну документацію на виготовлені компоненти безпеки для ліфтів;

протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною системи цілковитого забезпечення якості, яка стосується виробництва (звіти про перевірки, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу).

10. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати виробнику звіт про аудит.

11. Крім періодичних аудитів, призначений орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань призначений орган у разі потреби може проводити випробування або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю. Призначений орган повинен подавати виробнику звіт про відвідування, а в разі проведення випробувань продукції - також протокол випробувань.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

12. Виробник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам і під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожний окремий компонент безпеки для ліфтів, що відповідає умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка.

13. Виробник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного компонента безпеки для ліфтів і зберігати копію такої декларації для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення відповідного компонента безпеки для ліфтів в обіг. У декларації про відповідність зазначається інформація, яка дає змогу ідентифікувати відповідний компонент безпеки для ліфтів, для якого її складено.

14. Виробник протягом не менше ніж 10 років після введення компонента безпеки для ліфтів в обіг зберігає для подання на запити органів державного ринкового нагляду:

документацію, зазначену в підпункті 5 пункту 3 цього додатка;

технічну документацію, зазначену в підпункті 4 пункту 3 цього додатка;

інформацію (документацію) щодо схвалених змін, зазначену в абзаці першому пункту 7 цього додатка;

рішення, звіти та протоколи призначеного органу, зазначені в абзаці третьому пункту 7 і в пунктах 10 і 11 цього додатка.

15. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо схвалення системи управління якістю, а також періодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелік відмов у видачі документа щодо схвалення системи управління якістю та документів щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю, про документи щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив, скасував чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним документи щодо схвалення системи управління якістю.

На запит призначений орган повинен надати органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду копію виданих документів щодо схвалення системи управління якістю.

Призначений орган повинен зберігати копію виданих документів щодо схвалення системи управління якістю, додатків і доповнень до них, а також технічну документацію протягом 15 років з дати їх видачі.

Уповноважений представник

16. Обов’язки виробника, зазначені в пунктах 3, 7, 12-14 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови визначення таких обов’язків у дорученні.Додаток 8
до Технічного регламенту

ВІДПОВІДНІСТЬ
на основі перевірки одиниці продукції для ліфтів
(модуль G)

Загальні вимоги

1. Відповідність на основі перевірки одиниці продукції для ліфтів є процедурою оцінки відповідності, за допомогою якої призначений орган проводить оцінку відповідності ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент).

Обов’язки монтажника

2. Монтажник повинен вжити всіх необхідних заходів, щоб виробничий процес і контроль за ним забезпечували відповідність ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

3. Заявка на проведення перевірки одиниці продукції подається монтажником за вибором одному з призначених органів.

Заявка повинна містити:

найменування та адресу монтажника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

місце встановлення ліфта;

письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу;

технічну документацію.

4. Технічна документація повинна уможливлювати оцінювання відповідності ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

Технічна документація повинна містити принаймні таке:

опис ліфта;

конструкторські та технологічні креслення і схеми;

пояснення, необхідні для розуміння таких креслень і схем та функціонування ліфта;

перелік врахованих суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту;

список національних стандартів, застосованих повністю чи частково, включених до переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту, а в разі, коли зазначені національні стандарти не застосовані, - описи рішень, прийнятих з метою забезпечення відповідності суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту, у тому числі перелік інших відповідних технічних специфікацій, що застосовані. У разі часткового застосування національних стандартів, включених до переліку національних стандартів, у технічній документації зазначаються їх частини, які застосовані;

копії декларацій про відповідність компонентів безпеки для ліфтів, установлених у ліфті;

результати проектних розрахунків, виконаних монтажником або для нього;

протоколи випробувань;

копії інструкцій, зазначених у пункті 37 додатка 1 до Технічного регламенту.

Перевірка

5. Обраний монтажником призначений орган досліджує технічну документацію і ліфт, а також проводить необхідні випробування, передбачені у відповідному національному стандарті з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, або рівнозначні випробування, щоб перевірити його відповідність застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту. Випробування повинні передбачати випробування, зазначені у пункті 6 додатка 5 до Технічного регламенту.

Якщо ліфт відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, призначений орган повинен видати сертифікат відповідності за результатами проведених випробувань.

Призначений орган повинен заповнити відповідні сторінки в реєстраційному журналі, зазначеному в пункті 37 додатка 1 до Технічного регламенту.

Якщо призначений орган відмовляє у видачі сертифіката відповідності, він повинен обґрунтувати причини відмови та зазначити необхідні коригувальні заходи, яких потрібно вжити. З повторним проханням провести перевірку одиниці продукції монтажник повинен звернутися до того самого призначеного органу.

На запит призначений орган повинен надати органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду копію виданого сертифіката відповідності.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам  і декларація про відповідність

6. Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і з відома  призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, поруч із знаком відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта - ідентифікаційний номер такого органу.

7. Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта і зберігати копію такої декларації для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг. Копія декларації про відповідність повинна надаватися відповідним органам на їх прохання.

8. Монтажник повинен зберігати технічну документацію разом з копією сертифіката відповідності для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг.

Уповноважений представник

9. Обов’язки монтажника, зазначені у пунктах 3 і 8 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність за умови визначення таких обов’язків у дорученні.Додаток 9
до Технічного регламенту

ВІДПОВІДНІСТЬ
типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірок компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу
(модуль С2)

Загальні вимоги

1. Відповідність типу на основі внутрішнього контролю виробництва з проведенням перевірки компонента безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу є частиною процедури оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить перевірки компонентів безпеки для ліфтів, щоб переконатися, що вони відповідають типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, а також задовольняють застосовним вимогам, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент), і уможливлюють ліфтові, в якому вони належним чином вмонтовані, задовольнити ці вимоги.

Виробництво

2. Виробник повинен вжити всіх заходів, необхідних для того, щоб виробничий процес і його моніторинг забезпечували відповідність виготовлених компонентів безпеки для ліфтів умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка.

3. Заявка на проведення перевірки під наглядом через певні інтервали часу подається виробником за вибором одному з призначених органів.

Заявка повинна містити:

найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу;

належну інформацію про виготовлені компоненти безпеки для ліфтів;

адресу приміщення, де може бути взятий зразок компонентів безпеки для ліфтів.

4. Призначений орган проводить або доручає проведення перевірки компонентів безпеки для ліфтів під наглядом через певні інтервали часу. З метою перевірки відповідності компонентів безпеки для ліфтів умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка, адекватна вибірка готових компонентів безпеки для ліфтів, відібрана призначеним органом на місці, досліджується та підлягає проведенню належних випробувань, які визначені у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів, та/або еквівалентні випробування, зазначені в інших відповідних технічних специфікаціях, відповідність яким надає презумпцію відповідності компонентів безпеки для ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки. У разі коли один або більше перевірених компонентів безпеки для ліфтів не відповідає вимогам, призначений орган повинен вжити належних заходів.

Питання, які повинні бути прийняті до уваги під час перевірки компонентів безпеки для ліфтів, повинні бути визначені за взаємною згодою між усіма призначеними органами, відповідальними за цю процедуру, з урахуванням основних характеристик компонентів безпеки для ліфтів.

Призначений орган повинен видати сертифікат відповідності типу за результатами проведених досліджень і випробувань.

На запит призначений орган повинен надати сертифікат відповідності типу органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

5. Виробник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам і під відповідальність призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, його ідентифікаційний номер на кожен окремий компонент безпеки для ліфтів, що відповідає умовам, зазначеним у пункті 1 цього додатка.

6. Виробник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного компонента безпеки для ліфтів і зберігати копію такої декларації для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення відповідного компонента безпеки для ліфтів в обіг. У декларації про відповідність зазначається інформація, яка дає змогу ідентифікувати відповідний компонент безпеки для ліфтів, для якого її складено.

Уповноважений представник

7. Обов’язки виробника можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені і під його відповідальність за умови визначення таких обов’язків у дорученні. Уповноважений представник не повинен виконувати обов’язки виробника, зазначені в пункті 2 цього додатка.Додаток 10
до Технічного регламенту

ВІДПОВІДНІСТЬ
типу на основі забезпечення якості продукції для ліфтів
(модуль Е)

Загальні вимоги

1. Відповідність типу на основі забезпечення якості продукції є частиною процедури оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить оцінку системи управління якістю монтажника, щоб переконатися, що ліфти відповідають схваленому типу, описаному в сертифікаті експертизи типу, або ліфту, розробленому та виготовленому відповідно до системи цілковитого забезпечення якості, схваленої згідно з додатком 11 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент), а також задовольняють застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

Обов’язки монтажника

2. Монтажник повинен використовувати схвалену систему управління якістю для остаточної перевірки та випробування ліфтів відповідно до пунктів 3-8 цього додатка і підлягає нагляду відповідно до пунктів 9-12 цього додатка.

Система управління якістю

3. Заявка на проведення оцінки системи управління якістю щодо ліфтів подається монтажником за вибором одному з призначених органів. Заявка повинна містити:

1) найменування та адресу монтажника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

2) належну інформацію на ліфти, що будуть установлені;

3) документацію стосовно системи управління якістю;

4) технічну документацію на ліфти, що будуть установлені;

5) письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу.

4. Відповідно до системи управління якістю кожний ліфт повинен пройти дослідження та необхідні випробування, зазначені у відповідних національних стандартах з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфта, або повинні бути проведені рівнозначні випробування для того, щоб переконатися, що ліфт відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту.

Усі елементи, вимоги та положення, прийняті монтажником, повинні бути систематично та впорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна уможливлювати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості.

Зазначена документація повинна, зокрема, містити належний опис:

цілей у сфері якості;

організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості продукції;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися до введення в обіг, у тому числі випробування, зазначені в пункті 6 додатка 5 до Технічного регламенту;

засобів для проведення моніторингу, що дають змогу контролювати ефективне функціонування системи управління якістю;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про перевірку та даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу).

5. Призначений орган повинен проводити оцінку системи управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка. Призначений орган робить припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Група з питань проведення аудиту повинна мати в своєму складі одного фахівця з досвідом оцінювання відповідної технології виготовлення ліфтів і знанням суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту. Аудит повинен включати відвідування приміщень монтажника і місця монтажу ліфта для проведення оцінки.

Призначений орган повідомляє монтажнику про прийняте рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

6. Монтажник повинен виконувати обов’язки, визначені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.

7. Монтажник повинен інформувати призначений орган, що схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни в такій системі.

8. Призначений орган повинен оцінити запропоновані зміни і прийняти рішення щодо здатності зміненої системи управління якістю надалі відповідати вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, чи необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повідомляє монтажнику чи в разі потреби його уповноваженому представнику про прийняте рішення. Повідомлення повинне містити висновки оцінки та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Призначений орган повинен нанести або забезпечити нанесення свого ідентифікаційного номера поруч із знаком відповідності технічним регламентам відповідно до пунктів 61-67 Технічного регламенту.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

9. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні монтажником обов’язків, пов’язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю.

10. Для цілей нагляду монтажник повинен надавати призначеному органу доступ до місць монтажу, перевірки і випробування та надати йому всю необхідну інформацію, зокрема:

документацію стосовно системи управління якістю;

технічну документацію;

протоколи (записи) щодо якості (звіти про перевірку та дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу тощо).

11. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що монтажник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати монтажнику звіт про проведення аудиту.

12. Крім періодичних аудитів, призначений орган може без попередження здійснювати відвідування місць монтажу ліфта.

Під час таких відвідувань призначений орган у разі потреби може проводити випробування або доручати їх проведення з метою перевірки належного функціонування системи управління якістю та ліфта. Призначений орган повинен подавати монтажнику звіт про відвідування, а в разі проведення випробувань - також протокол випробувань.

13. Монтажник протягом не менше ніж 10 років після введення в обіг останнього ліфта зберігає для подання на запити органів державного ринкового нагляду:

документацію, зазначену в підпункті 3 пункту 3 цього додатка;

технічну документацію, зазначену в підпункті 4 пункту 3 цього додатка;

інформацію (документацію) щодо схвалених змін, зазначену в пункті 7 цього додатка;

рішення, звіти та протоколи призначеного органу, зазначені в абзаці другому пункту 8 і пунктах 11 і 12 цього додатка.

14. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним документи щодо схвалення системи управління якістю, а також періодично чи на запит органу, що призначає, подавати йому перелік відмов у видачі документа щодо схвалення системи управління якістю та документів щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі документів щодо схвалення системи управління якістю, про документи щодо схвалення системи управління якістю, дію яких він зупинив, скасував чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним документи щодо схвалення системи управління якістю.

На запит призначений орган повинен надати органу, що призначає, та відповідним органам державного ринкового нагляду копію виданих документів щодо схвалення системи управління якістю.

Маркування знаком відповідності технічним регламентам і декларація про відповідність

15. Монтажник повинен наносити знак відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта, який відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і з відома призначеного органу, зазначеного в пункті 3 цього додатка, поруч із знаком відповідності технічним регламентам у кабіні кожного ліфта - ідентифікаційний номер такого органу.

16. Монтажник повинен скласти письмову декларацію про відповідність для кожного ліфта і зберігати копію такої декларації для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг. Копія декларації про відповідність повинна надаватися відповідним органам на їх прохання.

Уповноважений представник

17. Обов’язки монтажника, зазначені у пунктах 3, 7, 13, 15 і 16 цього додатка, можуть виконуватися його уповноваженим представником від його імені та під його відповідальність за умови визначення таких обов’язків у дорученні.Додаток 11
до Технічного регламенту

ВІДПОВІДНІСТЬ
на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту для ліфтів
(модуль Н1)

Загальні вимоги

1. Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості з експертизою проекту для ліфтів є процедурою оцінки відповідності, під час виконання якої призначений орган проводить оцінку системи управління якістю монтажника і в разі потреби проекту ліфтів, щоб переконатися, що ліфти задовольняють застосовні суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі - Технічний регламент).

Обов’язки монтажника

2. Монтажник повинен використовувати схвалену систему управління якістю для розроблення, виготовлення, складення, монтажу, кінцевої перевірки та випробування ліфтів відповідно до пунктів 3-11 цього додатка і підлягає нагляду відповідно до пунктів 12-15 цього додатка. Адекватність технічного проекту ліфтів досліджується відповідно до пунктів 5-9 цього додатка.

Система управління якістю

3. Заявка на проведення оцінки системи управління якістю подається монтажником за вибором одному з призначених органів. Заявка повинна містити:

1) найменування та адресу монтажника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - його найменування та адресу;

2) усю належну інформацію про ліфти, що будуть установлені, зокрема інформацію, яка сприяє розумінню взаємозв’язку між конструкцією і функціонуванням ліфта;

3) документацію стосовно системи управління якістю;

4) технічну документацію, зазначену в пункті 3 додатка 4 до Технічного регламенту;

5) письмову заява про те, що така заявка не подана іншому призначеному органу.

4. Система управління якістю повинна забезпечувати відповідність ліфтів застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту. Усі елементи, вимоги та положення, прийняті монтажником, повинні бути систематично та впорядковано задокументовані у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Документація стосовно системи управління якістю повинна уможливлювати однозначне тлумачення програм, планів, настанов і протоколів (записів) щодо якості

Вона повинна містити, зокрема, належний опис:

цілей у сфері якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва стосовно якості розроблення та продукції;

технічних специфікацій (технічне завдання) на розроблення, включаючи національні стандарти, що будуть застосовуватися, а в разі, коли відповідні національні стандарти з переліку національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності ліфтів суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, не будуть застосовуватися, - засобів, у тому числі інших відповідних технічних специфікацій, що будуть використані з метою забезпечення виконання застосовних суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту;

методів контролю та перевірки проекту, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися під час розроблення ліфтів;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися під час приймання матеріалів, деталей і складальних одиниць, що постачаються;

відповідних методів складення, монтажу, контролю за якістю та забезпечення якості, процесів і системних заходів, які будуть застосовуватися;

досліджень і випробувань, які будуть проводитися до (перевірка умов монтажу: шахта, машинне приміщення тощо), під час і після монтажу (у тому числі випробування, зазначені у пункті 6 додатка 5 до Технічного регламенту;

протоколів (записів) щодо якості (звітів про інспектування, даних випробувань і калібрувань, звітів про кваліфікацію відповідного персоналу);

засобів для проведення моніторингу, що дають змогу контролювати досягнення необхідної якості розроблення продукції і ефективне функціонування системи управління якістю.

Експертиза проекту

5. У разі коли проект не в повному обсязі відповідає національним стандартам, включеним до переліку національних стандартів, призначений орган повинен переконатися, що конструкція відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і видати монтажнику сертифікат експертизи проекту, зазначивши строк дії сертифіката, і докладні дані, необхідні для ідентифікації схваленого проекту (конструкції).

6. У разі коли проект не відповідає застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката експертизу проекту і повідомляє про це монтажнику з наданням відповідно обґрунтування.

Призначений орган повинен постійно відслідковувати будь-які зміни в загальновизнаному сучасному стані розвитку науки і техніки, які свідчать про те, що схвалений проект більше не може відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, і визначити потребу в подальшому дослідженні таких змін. У такому випадку призначений орган повинен повідомити про це монтажнику.

7. Монтажник повинен інформувати призначений орган, який видав сертифікат експертизи проекту, про будь-які зміни конструкції схваленого проекту, що можуть вплинути на відповідність ліфта суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до Технічного регламенту, або на умови чинності сертифіката. Такі зміни конструкції вимагають додаткового схвалення призначеним органом, що видав сертифікат експертизи проекту, у формі доповнення до первинного сертифіката експертизи проекту.

8. Кожен призначений орган повинен інформувати орган, що призначає, про видані або скасовані ним сертифікати експертизи проекту та/або будь-які доповнення до них, а також періодично чи на запит органу, що призначає, надавати йому перелік відмов у видачі сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них та сертифікатів експертизи проекту та/або будь-яких доповнень до них, які він зупинив чи встановив щодо них інші обмеження.

Кожен призначений орган повинен інформувати інші призначені органи про відмови у видачі сертифіката експертизи проекту та/або будь-яких доповнень до нього, про сертифікати експертизи проекту та/або будь-які доповнення до них, які він скасував, зупинив чи встановив щодо них інші обмеження, а на запит - також про видані ним сертифікати експертизи проекту та/або доповнення до них.

Орган, що призначає, відповідні органи державного ринкового нагляду та інші призначені органи мають право за запитами одержувати копію сертифікатів експертизи проекту та/або доповнень до них. Орган, що призначає, та відповідні органи державного ринкового нагляду мають право за запитами одержувати копію технічної документації та звіту про оцінювання з результатами досліджень,  проведених призначеним органом.

9. Монтажник зберігає копію сертифіката експертизи проекту, додатки та доповнення до нього разом з технічною документацією для надання на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ліфта в обіг.

Оцінка системи управління якістю

10. Призначений орган повинен проводити оцінку системи управління якістю з метою визначення її відповідності вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка. Призначений орган робить припущення про відповідність зазначеним вимогам тих елементів системи управління якістю, що відповідають вимогам відповідного національного стандарту з переліку національних стандартів.

Група з питань проведення аудиту аудиту повинна мати в своєму складі одного фахівця з досвідом оцінювання відповідної технології виготовлення ліфтів і знанням суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до Технічного регламенту. Аудит повинен включати відвідування приміщень монтажника і місця монтажу ліфта для проведення оцінки.

Група з питань проведення аудиту розглядає технічну документацію, зазначену в підпункті 4 пункту 3 цього додатка, щоб переконатися у здатності монтажника ідентифікувати застосовні суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту, і проводити необхідні дослідження для забезпечення відповідності ліфтів зазначеним вимогам.

Призначений орган повідомляє монтажнику чи в разі потреби уповноваженому представнику про прийняте рішення. Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

11. Монтажник повинен виконувати обов’язки, визначені схваленою системою управління якістю, та підтримувати її таким чином, щоб вона залишалася адекватною та ефективною.

Монтажник повинен інформувати призначений орган, що схвалив систему управління якістю, про будь-які заплановані зміни в такій системі.

Призначений орган повинен оцінити запропоновані зміни і прийняти рішення щодо здатності зміненої системи управління якістю надалі відповідати вимогам, зазначеним у пункті 4 цього додатка, чи необхідності проведення повторної оцінки.

Призначений орган повідомляє монтажнику чи в разі потреби уповноваженому представнику про прийняте рішення. Зазначене повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

Призначений орган повинен нанести або забезпечити нанесення його ідентифікаційного номера поруч із знаком відповідності технічним регламентам відповідно до пунктів 61-67 Технічного регламенту.

Нагляд під відповідальністю призначеного органу

12. Мета нагляду полягає в тому, щоб пересвідчитися в належному виконанні монтажником обов’язків, пов’язаних із забезпеченням функціонування схваленої системи управління якістю.

13. Для цілей нагляду монтажник повинен надавати призначеному органу доступ до місць розроблення, виготовлення, складення, монтажу, перевірки, випробування та зберігання продукції для ліфтів і надати йому всю необхідну інформацію, зокрема:

документацію стосовно системи управління якістю;

протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною системи управління якістю, що стосується розроблення (результати аналізів, розрахунків, випробувань);

протоколи (записи) щодо якості, передбачені тією частиною системи управління якістю, що стосується постачання та монтажу (звіти про перевірки, дані випробувань і калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу).

14. Призначений орган повинен проводити періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що монтажник підтримує в належному стані і застосовує систему управління якістю, а також подавати монтажнику звіт про проведення аудиту.вгору