Про затвердження Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 06.05.2001435
Документ 435-2001-п, попередня редакція — Редакція від 03.02.2012, підстава - 35-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 травня 2001 р. № 435
Київ

Про затвердження Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду

{Із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ
№ 35 від 25.01.2012}

З метою забезпечення ефективного використання коштів Пенсійного фонду Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду, що додається.

2. Пенсійному фонду:

затвердити у місячний термін нормативно-правові акти, пов'язані з реалізацією Порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду;

щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про хід виконання цієї постанови;

давати роз'яснення щодо застосування зазначеного Порядку.

Прем'єр-міністр України

В.ЮЩЕНКО

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 р. № 435

ПОРЯДОК
формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду

Загальні положення

1. Цей Порядок регулює відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" і "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" питання формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду (далі - Фонд).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

органи Фонду - головні управління Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також управління Фонду в районах, містах і районах у містах;

{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 35 від 25.01.2012}

кошти резерву - тимчасово вільні кошти Фонду, які формуються та використовуються відповідно до цього Порядку;

цінні папери - грошові документи, які засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка випустила ці документи, та їх власником і які відповідно до цього Порядку можуть придбаватися за рахунок коштів резерву;

зберігач - комерційний банк, в якому Фондом згідно із законодавством відкрито рахунок у цінних паперах.

3. Кошти резерву формуються з метою забезпечення своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та підвищення їх розміру.

Кошти резерву формуються за рахунок передбачених законодавством надходжень до Фонду, які протягом часу, визначеного цим Порядком, не використовуються для фінансування поточних витрат на виплату пенсій та інших витрат, що відповідно до законодавства здійснюються з коштів Фонду (далі - поточні витрати).

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

4. Кошти резерву (крім коштів, за рахунок яких відповідно до цього Порядку придбано цінні папери) зберігаються на окремому поточному рахунку Фонду, відкритому в Казначействі (далі - казначейський рахунок).

Порядок відкриття та ведення казначейського рахунку визначається відповідною угодою між Фондом та Казначейством з урахуванням вимог цього Порядку.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

5. Операції, пов'язані з придбанням цінних паперів за рахунок коштів резерву, відповідно до цього Порядку здійснюються від імені Фонду зберігачем на підставі угоди між ним та Фондом.

Визначення обсягу коштів резерву

6. Кошти резерву формуються за умови своєчасного забезпечення фінансування поточних витрат на виплату пенсій та відсутності заборгованості з виплати пенсій.

7. Формування коштів резерву здійснюється шляхом їх зарахування на казначейський рахунок.

На казначейський рахунок зараховуються кошти, які за попередніми розрахунками не повинні бути використані для здійснення поточних витрат протягом 10 календарних днів. При цьому загальний залишок коштів на поточному банківському рахунку Фонду не може бути менше ніж 50 відсотків місячної потреби у коштах на виплату пенсій.

8. Перерахування коштів на казначейський рахунок здійснюється Фондом у міру надходження коштів резерву відповідно до цього Порядку.

Тимчасово вільні кошти, які знаходяться на поточних банківських рахунках органів Фонду, перераховуються на казначейський рахунок після їх акумуляції на поточному банківському рахунку Фонду за його рішенням, що приймається з урахуванням забезпеченості фінансування витрат на виплату пенсій у регіонах.

9. Кошти резерву, які знаходяться на казначейському рахунку, можуть бути використані для здійснення поточних витрат Фонду або для придбання цінних паперів відповідно до цього Порядку.

Використання коштів резерву на інші цілі забороняється.

Порядок придбання цінних паперів за рахунок коштів резерву та здійснення операцій з ними

10. За рахунок коштів резерву можуть придбаватися такі види цінних паперів:

облігації внутрішніх державних позик;

інші цінні папери, визначені Законом України “Про цінні папери та фондовий ринок”, емітентом яких є держава в особі органів, уповноважених Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України.

{Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

11. Придбання цінних паперів за рахунок коштів резерву здійснюється зберігачем з наступним зарахуванням їх на рахунок у цінних паперах, що відкривається зберігачем.

12. Придбання цінних паперів здійснюється з урахуванням рішень експертної ради Фонду.

Експертна рада є дорадчим органом, що утворюється правлінням Фонду, у кількості до 11 осіб і діє на громадських засадах.

До складу ради обов'язково входять представники Мінфіну, Мінсоцполітики та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Крім цього, до складу ради можуть входити керівні працівники Фонду та його органів, представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

Положення про експертну раду та її персональний склад затверджується правлінням Фонду за погодженням з Мінфіном, Мінсоцполітики та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

{Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

13. У рішенні експертної ради щодо придбання цінних паперів зазначаються:

обсяг коштів, за рахунок яких можуть придбаватися цінні папери;

граничний термін повернення коштів;

зберігач (зберігачі), на рахунках у цінних паперах якого можуть бути обліковані цінні папери.

14. З урахуванням рішень експертної ради Фонд доручає зберігачу здійснювати заходи щодо придбання цінних паперів (подавати заявку на участь в аукціоні з первинного розміщення облігацій внутрішніх державних позик, укладати угоди щодо придбання інших цінних паперів).

Фонд на підставі повідомлень зберігача здійснює відповідне перерахування коштів.

Продавець цінних паперів за несвоєчасну їх передачу на рахунок у цінних паперах та зберігач за несвоєчасне зарахування їх на зазначений рахунок сплачують Фонду пеню у розмірах, визначених законодавством або укладеними з Фондом відповідними угодами.

Цінні папери можуть бути придбані також під час їх первинного розміщення або на зареєстрованих у встановленому порядку фондових біржах і в торговельно-інформаційних системах, де відбувається вторинний обіг цінних паперів.

15. Цінні папери можуть бути придбані на умовах їх зворотного викупу продавцем у визначений термін за умови, що ціна викупу буде перевищувати ціну придбання Фондом таких цінних паперів, або якщо Фонд під час володіння цінними паперами буде одержувати нараховані за ними відсотки.

16. Зберігач від імені та за дорученням Фонду здійснює операції з цінними паперами, що відповідають законодавству, з урахуванням рішень експертної ради Фонду.

17. Перелік зберігачів та розмір їх винагороди, пов'язаної з веденням рахунка у цінних паперах, визначаються Фондом на конкурсних засадах. Порядок перерахування зазначеної винагороди зберігачу встановлюється Фондом з урахуванням рішень експертної ради.

Прикінцеві положення

18. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами, що здійснюються відповідно до цього Порядку, ведеться Фондом та зберігачем відповідно до законодавства.

19. Фонд подає фінансову звітність щодо операцій з цінними паперами у порядку, визначеному Мінфіном за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

20. Контроль за виконанням цього Порядку покладається на Фонд. Контролюючі органи можуть здійснювати контроль за операціями, зазначеними у цьому Порядку, в межах їх компетенції.вгору