Документ 434_026, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.10.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.06.2010, підстава - v1452321-12. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Міністерством аграрної політики України та
Центром боротьби з сільськогосподарськими
хворобами при Департаменті виробництва
Вищого Народного Комітету Лівії про
співробітництво в галузі
карантину рослин

Міністерство аграрної політики України та Центр боротьби з
сільськогосподарськими хворобами при Департаменті виробництва
Вищого Народного Комітету Лівії, далі - "Договірні Сторони",
визнаючи важливість співробітництва в запобіганні ввезенню та
розповсюдженню шкідливих організмів,
керуючись бажанням у майбутньому зміцнювати і розширювати
співробітництво в галузі карантину рослин і забезпечити
координаційні заходи між двома кранами,
виходячи зі спільного бажання охороняти українську та
лівійську території від ввезення, проникнення та розповсюдження
шкідливих організмів при здійсненні контрактів та розвитку
господарських і торгівельних зв'язків між Договірними Сторонами,
домовились про таке:
СТАТТЯ 1
У даній Угоді викладені терміни означають наступне:
- шкідливі організми - будь-які види, раси, сорти або біотипи
рослин, тварин або патогенних агентів які можуть завдавати шкоди
рослинам або рослинним продуктам;
- підкарантинні матеріали - місця складування, транспортні
засоби, контейнери або будь-які інші предмети та матеріали, з
якими можливе розповсюдження шкідливих організмів, особливо під
час міжнародних перевезень.
СТАТТЯ 2
Спеціалізованими компетентними органами Договірних Сторін, що
здійснюють координаційну діяльність по реалізації цієї Угоди, є:
від України - Головна державна інспекція з карантину рослин;
від Лівії - Центр боротьби з сільськогосподарськими
хворобами.
СТАТТЯ 3
Договірні Сторони будуть проводити необхідні заходи по
перевірці підкарантинних матеріалів, що імпортуються,
експортуються та провозяться транзитом через прикордонні пункти
пропуску з метою перевірки на наявність шкідливих організмів
згідно Додатків 1 і 2, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Витрати по перевірці підкарантинних матеріалів несе власник
вантажу згідно з чинним на території держав Договірних Сторін
законодавством.
СТАТТЯ 4
Сторони зобов'язуються дотримуватись чинного в їх країнах
законодавства про фітосанітарні правила, що стосуються імпорту,
експорту і транзиту підкарантинних матеріалів, які перевозяться з
однієї держави в іншу.
СТАТТЯ 5
З метою забезпечення спільного ефективного співробітництва в
галузі карантину рослин Сторони відповідно до чинного
законодавства своїх країн зобов'язуються:
- вживати необхідних заходів по запобіганню проникнення
шкідливих організмів з території держави однієї Договірної Сторони
на територію держави іншої держави при імпорті, експорті та
транзиті;
- обмінюватися правилами, положеннями, які регулюють на
територіях обох Договірних Сторін заходи по карантину рослин;
- обмінюватися інформацією про появу та розповсюдження
шкідливих організмів на територіях обох Договірних Сторін;
- обмінюватися інформацією про науково-дослідні роботи в
галузі карантину рослин;
- обмінюватися фахівцями шляхом їх відрядження з метою
здійснення перевірки підкарантинних матеріалів та оперативного
вирішення питань з карантину рослин на пунктах пропуску, а також
для вивчення досягнень науки і практики в галузі карантину рослин;
- надавати взаємну наукову, технічну та іншу допомогу в
проведенні заходів з карантину рослин, виявленні, локалізації та
ліквідації вогнищ, карантинному знезараженні та інше;
- відряджувати (за проханням однієї із Сторін) експедиції у
складі фахівців з карантину рослин у надзвичайних ситуаціях для
оперативного прийняття спільних екстрених заходів та обмінюватися
списками карантинних організмів та сільськогосподарських
продуктів, які заборонені до ввезення в обох кранах.
СТАТТЯ 6
Сторони зобов'язуються вживати згідно з чинним законодавством
своїх країн, всіх необхідних заходів для запобігання проникненню
на території України або Лівії з експортним підкарантинним
матеріалом шкідливих для сільського господарства організмів.
Кожна партія підкарантинного матеріалу, що ввозиться з
території держави однієї Сторони на територію держави іншої
Сторони, повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом,
який видає державна служба з карантину рослин країни-експортера.
Сертифікат повинен засвідчувати, що підкарантинний матеріал
відповідає фітосанітарним нормам, які виставляються
країною-імпортером у карантинному дозволі на імпорт.
Витрати за видачу фітосанітарного сертифіката та документа
про дозвіл на імпорт несе власник вантажу згідно з чинними у
державі тарифами.
Компетентні органи Договірних Сторін залишають за собою право
при закупівлі окремих партій підкарантинного матеріалу виставляти
додаткові умови стосовно фітосанітарного стану такого матеріалу
(знезараження, нова тара, відсутність сторонніх домішок та ґрунту,
промивання, герметичність та ін.). В цих випадках попередній
контроль при експорті підкарантинних матеріалів може здійснюватись
на території країни-експортера спільними зусиллями карантинних
інспекторів держав обох Договірних Сторін.
Кожна партія підкарантинного матеріалу, що перевозиться
транзитом через територію держави однієї Сторони на територію
держави іншої Сторони, повинна супроводжуватися фітосанітарним
сертифікатом.
СТАТТЯ 7
Договірні Сторони визначають на територіях своїх держав
пункти пропуску, через які здійснюється імпорт, експорт, транзит
підкарантинних матеріалів, з метою проведення їх перевірки і
запобігання проникненню карантинних організмів.
СТАТТЯ 8
При експорті підкарантинних матеріалів між двома країнами
можливе використання пакувальних матеріалів згідно з прийнятим
відповідним законодавством обох країн (таких як папір, пластик
тощо). Забороняється використання ґрунту, сіна, соломи та інших
рослинних матеріалів, які можуть бути носіями карантинних
організмів.
Транспортні засоби, що використовуються однією Договірною
Стороною для перевезення підкарантинного матеріалу на територію
держави іншої Договірної Сторони, повинні бути очищені, а, у разі
необхідності, знезаражені або стерилізовані.
СТАТТЯ 9
Компетентні органи держав Договірних Сторін мають право на
повернення експортеру або знезараження підкарантинного матеріалу
за рахунок його власника у випадку виявлення шкідливих організмів
при фітосанітарному контролі у пункті пропуску країни-імпортера, а
у разі неможливості повернення чи знезараження матеріалу - на
знищення після згоди його власника, про що в усіх випадках
інформуються компетентні органи Сторін.
СТАТТЯ 10
Проведення спільних нарад обох Сторін при виникненні
розбіжностей або проблем, пов'язаних з реалізацією положень даної
угоди, які відбуваються через консультації та переговори за згодою
Договірних Сторін і оформлюються як протоколи, що становлять
невід'ємну частину цієї угоди.
Ці протоколи набувають чинності згідно з процедурою, що
передбачена статтею 12 цієї Угоди.
СТАТТЯ 11
Положення цієї Угоди не стосуються прав і обов'язків
Договірних Сторін, що випливають із угод, учасниками яких є
Сторони, або пов'язаних з їх членством в міжнародних організаціях
з карантину та захисту рослин.
СТАТТЯ 12
Ця Угода набуває чинності з дати підписання. Ця Угода діє
протягом 5 років, її дія автоматично продовжується на наступні
п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не повідомить письмово
іншу Сторону про свої наміри припинити її дію не пізніше, ніж за
шість місяців до закінчення відповідного періоду.
Вчинено в м. Тріполі 14 жовтня 2003 р. у двох примірниках,
кожний українською, арабською мовами, причому всі тексти є
автентичними.
За Україну За Велику Джамагирію
Міністерство аграрної Центр боротьби з
політики України сільськогосподарськими
хворобамивгору