Документ 431-94-п, поточна редакція — Редакція від 24.06.2011, підстава - 617-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 червня 1994 р. N 431
Київ
Про порядок проведення державної експертизи (перевірки)
технологічної, конструкторської, технічної
документації на виготовлення засобів виробництва
на відповідність їх нормативним актам
про охорону праці
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99
N 234 ( 234-2006-п ) від 01.03.2006
N 617 ( 617-2011-п ) від 06.06.2011 }

{ У назві і тексті Постанови слово "проектної" замінено
словами "технологічної, конструкторської, технічної",
а слова "будівництво та реконструкцію виробничих
об'єктів і" виключено згідно з Постановою КМ N 617
( 617-2011-п ) від 06.06.2011 }

Відповідно до статті 24 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок проведення державної
експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної
документації на виготовлення засобів виробництва на відповідність
їх нормативним актам про охорону праці, що додається.
Міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої
влади, Урядові Криму, місцевим державним адміністраціям
забезпечити виконання вимог цього Положення.
2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки
за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства та відповідними органами
державного нагляду Міністерства охорони здоров'я, Міністерства
внутрішніх справ, Державної інспекції ядерного регулювання України
затвердити до 1 жовтня 1994 р. Методику проведення державної
експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної
документації на виготовлення засобів виробництва на відповідність
їх нормативним актам про охорону праці. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 617
( 617-2011-п ) від 06.06.2011 }

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 1994 р. N 431
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення державної експертизи (перевірки)
технологічної, конструкторської, технічної документації
на виготовлення засобів виробництва на відповідність
їх нормативним актам про охорону праці

{ У тексті Положення та додатку до нього слова
"Держнаглядохоронпраці" та "Державний комітет
України по нагляду за охороною праці" замінено
відповідно словами "Держпромгірнагляд" та "Державний
департамент промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 234 ( 234-2006-п ) від 01.03.2006 }
{ У назві і тексті Положення слово "проектної" замінено
словами "технологічної, конструкторської, технічної",
а слова "будівництво та реконструкцію виробничих
об'єктів і" виключено згідно з Постановою КМ N 617
( 617-2011-п ) від 06.06.2011 }

1. Це Положення визначає порядок проведення державної
експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної
документації впровадження нових технологій, виготовлення засобів
виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту на
відповідність їх нормативним актам про охорону праці (далі
експертиза технологічної, конструкторської, технічної документації
з питань охорони праці). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 617
( 617-2011-п ) від 06.06.2011 }
2. Основними завданнями експертизи технологічної,
конструкторської, технічної документації з питань охорони праці є: визначення достатності та якості проектних рішень щодо
забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці; виявлення відхилень від вимог нормативних актів про охорону
праці.
3. Експертиза технологічної, конструкторської, технічної
документації з питань охорони праці провадиться в обов'язковому
порядку щодо всіх проектів на виготовлення засобів виробництва
незалежно від форм власності та джерел фінансування.

{ Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 617 ( 617-2011-п ) від 06.06.2011 }
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 617
( 617-2011-п ) від 06.06.2011 }
4. Експертизу технологічної, конструкторської, технічної
документації з питань охорони праці проводять експертно-технічні
центри, які належать до сфери управління Держпромгірнагляду з
урахуванням висновків органів і закладів
санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, органів державного
пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС, Держатомнагляду
(на підконтрольних об'єктах). { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 57
( 57-99-п ) від 18.01.99, N 617 ( 617-2011-п ) від 06.06.2011 }
5. Для одержання експертного висновку на відповідність
технологічної, конструкторської, технічної документації з питань
охорони праці власник проекту або уповноважений ним орган укладає
договір щодо проектів:

{ Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 617 ( 617-2011-п ) від 06.06.2011 }

на впровадження нових технологій, виготовлення засобів
виробництва, колективного та індивідуального захисту -
безпосередньо з експертно-технічними центрами
Держпромгірнагляду з поданням заяви і загальної пояснювальної
записки до проекту. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 }
6. Вартість робіт, пов'язаних з проведенням експертизи
технологічної, конструкторської, технічної документації з питань
охорони праці визначається згідно з тарифами, затвердженими
Держпромгірнаглядом за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном.
Сума оплати надходить за рахунок органу, що здійснює експертизу.
{ Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99, N 617 ( 617-2011-п ) від
06.06.2011 }

{ Абзац другий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 617 ( 617-2011-п ) від 06.06.2011 }

7. Термін проведення експертизи технологічної,
конструкторської, технічної документації з питань охорони праці,
як правило, не повинен перевищувати 30 календарних днів. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 57 ( 57-99-п ) від 18.01.99 )
8. Експертиза технологічної, конструкторської, технічної
документації з питань охорони праці проводиться згідно з Методикою
проведення державної експертизи (перевірки) технологічної,
конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів
виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону
праці.
9. За результатами експертизи технологічної,
конструкторської, технічної документації з питань охорони праці
оформляється експертний висновок за формою, що додається.
10. У разі незгоди з експертним висновком власник або
уповноважений ним орган може оскаржити його в місячний термін до
Держпромгірнагляду.
11. Власник або уповноважений ним орган, який почав
виготовлення засобів виробництва безпозитивного експертного
висновку несе відповідальність згідно з чинним законодавством. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 617
( 617-2011-п ) від 06.06.2011 }

Додаток N 1
до Положення про порядок проведення державної
експертизи (перевірки) технологічної,
конструкторської, технічної документації на
виготовлення засобів виробництва на
відповідність їх нормативним актам про
охорону праці

Герб України
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
_________________________________________________________________
(найменування територіального органу)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК N
про відповідність технологічної, конструкторської, технічної
документації нормативним актам з питань охорони праці
м.____________ "___"_______________199__р.
_________________________________________________________________
(назва проекту, адреса місця _________________________________________________________________
виготовлення засобів виробництва)
який опрацьовано ________________________________________________
(назва технологічної, конструкторської, __________________________________________________________________
технічної організації, її адреса)
Проект подано ___________________________________________________
(власник, який подав на експертизу)
Експертний висновок зроблено згідно з договором від
"___"___________________199__р. N _______________________________
з таких документів: _____________________________________________

I. Загальна характеристика засобу виробництва
_________________________________________________________________
(зазначається призначення засобу виробництва, його потужність, _________________________________________________________________
основні технічні рішення, методи (стадії) одержання продукту, _________________________________________________________________
відходи виробництва, їх очистка, утилізація)

II. Оцінка проектних рішень з питань охорони праці
Під час перевірки поданих матеріалів фахівцями ______________ _________________________________________________________________
(найменування органу Держгірпромнагляду, а також _________________________________________________________________
залучених організацій, прізвища та ініціали фахівців)
виявлено такі порушення нормативних актів з питань охорони праці: _________________________________________________________________
(частина проекту, номер креслення, назва нормативного акта _________________________________________________________________
і номер пункту, які порушені)

III. Загальний висновок з проекту
На підставі вивчення поданих матеріалів _____________________ _________________________________________________________________
(назва органу Держгірпромнагляду)
вважає, що проектна документація ________________________________ _________________________________________________________________
(назва проекту) _______________________________________ вимогам нормативних актів
(відповідає чи не відповідає)
з питань охорони праці.
Будівництво та реконструкція виробничих об'єктів і
виготовлення засобів виробництва _________________________________
(дозволяється, забороняється, _________________________________________________________________
або може бути розпочато за умови виконання таких заходів - _________________________________________________________________
зазначити необхідне)

Посада керівника органу Держгірпромнагляду ______________ _________________
(підпис) (прізвище та
ініціали)
МП
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 617
( 617-2011-п ) від 06.06.2011 }



вгору