Документ 430/2009, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.06.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Положення про проходження
громадянами України військової служби
у Збройних Силах України

1. Внести до Положення про проходження громадянами України
військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом
Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 ( 1153/2008 ),
такі зміни:
1) у першому реченні пункту 8 слова та цифри "пунктами 146,
198 і 212" замінити словами та цифрами "пунктами 143, 195 і 209";
2) в абзаці другому пункту 12, пункті 86, абзацах третьому та
сьомому пункту 110 слово "об'єднань" в усіх відмінках виключити;
3) у пункті 15:
абзац другий після слів "про проходження" доповнити словами
"громадянами України";
абзац третій після слова "курсантами" доповнити словом
"(слухачами)";
4) у пункті 23:
в абзаці четвертому слова "вищу або професійно-технічну
освіту" замінити словами "вищу, професійно-технічну або повну
загальну середню освіту";
доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого
змісту:
"з особами офіцерського складу, які перебувають на кадровій
військовій службі, - з дня укладення контракту".
У зв'язку з цим абзаци восьмий і дев'ятий вважати відповідно
абзацами дев'ятим і десятим;
5) у пункті 28 слова "два місяці" замінити словами "один
місяць";
6) у пункті 32 слова "продовжується за їх згодою до
закінчення зазначених відпусток" замінити словами "продовжується
за відсутності їх клопотань про звільнення з військової служби у
зв'язку із закінченням строку контракту до закінчення зазначених
відпусток, а також на строк, необхідний для визначення придатності
до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття
рішення щодо укладення нового контракту";
7) у пункті 36 слова "незадовільне складення іспитів під час
екзаменаційної сесії або після закінчення підготовки до
проходження військової служби за контрактом" замінити словами
"невиконання навчального плану";
8) у пункті 43:
в абзаці першому слова "які проходять військову службу за
контрактом" замінити словами "крім військовослужбовців строкової
військової служби";
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) до старшого сержанта (головного старшини) включно, в тому
числі старшого солдата (старшого матроса) у порядку заохочення, -
командирами полків (кораблів 1 рангу), бригад і посадовими
особами, які мають рівні з ними права та вищі";
підпункт 3 доповнити словами "а також першим заступником
начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до
розподілу обов'язків)";
у підпункті 4 слова "начальником Національної академії
оборони України" виключити;
9) пункт 45 після слів "Чергове військове звання" доповнити
словами "старшого прапорщика (старшого мічмана) та чергове
військове звання";
10) у підпункті 4 пункту 51 слова "повну вищу освіту"
замінити словами "вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем
не нижче бакалавра";
11) пункт 53 викласти в такій редакції:
"53. Первинне військове звання лейтенанта запасу присвоюється
курсантам вищих військових навчальних закладів, військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які проходили
підготовку:
за державним замовленням органів виконавчої влади, інших
державних органів для проходження служби на посадах осіб
начальницького складу в таких органах та звільняються з військової
служби в запас безпосередньо після закінчення таких навчальних
закладів за підставою, передбаченою пунктом "а" частини шостої
статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову
службу" ( 2232-12 );
для проходження військової служби на посадах офіцерського
складу та звільняються з військової служби в запас безпосередньо
після закінчення таких навчальних закладів з підстав, визначених
пунктами "б" і "д" частини шостої статті 26 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 );
12) в абзаці другому пункту 58 слова "військове звання за
посадою, яку офіцер заміщував" замінити словами "військове звання
за штатною посадою, яку офіцер займав";
13) пункт 63 викласти в такій редакції:
"63. Особам офіцерського складу медичної та юридичної служб
Збройних Сил України, військових судів і прокуратур, які мають
повну вищу медичну або юридичну освіту та займають відповідну
штатну посаду, до військових звань додаються слова "медичної
служби" або "юстиції" у порядку, визначеному Міністерством оборони
України";
14) пункт 74 доповнити абзацом такого змісту:
"Особам офіцерського складу, які перебувають у запасі та не
пройшли навчальні збори у період перебування у відповідному
військовому званні (у разі, коли штатна категорія посади, на яку
вони призначаються на особливий період, відповідає черговому
військовому званню або вище), та особам офіцерського складу, які
перебувають на спеціальному військовому обліку, чергові військові
звання до полковника запасу (капітана 1 рангу запасу) включно
присвоюються після закінчення встановлених пунктом 47 цього
Положення строків вислуги у попередньому військовому званні за
умови здобуття відповідної освіти чи необхідного досвіду роботи на
керівних посадах, споріднених з їх військово-обліковими
спеціальностями";
15) у пункті 78 слово та цифри "статті 32" виключити;
16) у пункті 79:
у першому реченні абзацу шостого слова "яка видала наказ про
виключення військовослужбовця зі списків особового складу
військових частин" замінити словами "якій надано право присвоювати
таке військове звання";
абзац сьомий доповнити словами "або її прямим начальником";
17) пункт 84 доповнити словами та цифрами "за винятком
випускників, які зараховуються у розпорядження командира
військової частини А0515, направляються до інших військових
формувань та відряджаються до державних органів, установ і
організацій із залишенням на військовій службі";
18) у пункті 114:
абзац перший після слів "військовослужбовця на нове місце
військової служби" доповнити словами "крім випадків переміщення на
підставі висновку атестації чи у порядку реалізації накладеного
дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту
Збройних Сил України" ( 551-14 );
абзац другий після слів "не здійснюється" доповнити словом
"також";
19) підпункт 7 пункту 116 виключити;
20) в абзаці першому пункту 117 цифри "7-10" замінити цифрами
"8-10";
21) підпункт 2 пункту 120 після слів "тимчасової відсутності"
доповнити словом "або";
22) абзац третій пункту 122 виключити;
23) підпункт 4 пункту 131 викласти в такій редакції:
"4) військовослужбовець проходить військову службу у
військовій частині, розформування якої завершується до закінчення
строку контракту про направлення за кордон або під час
реформування якої скорочується посада, яку він займає";
24) у пункті 138 слова "та до дипломатичних представництв
України" виключити;
25) в абзаці другому пункту 180 слова "які проходять
військову службу за контрактом" замінити словами "крім
військовослужбовців строкової військової служби";
26) у пункті 199 слово і цифри "та 63" виключити;
27) в абзаці другому пункту 207 цифри "203" замінити цифрами
"204";
28) абзац третій пункту 209 після слів "дисциплінарний
батальйон із" доповнити словами "військової частини А0515 та
інших"; { Текст підпункту 28 пункту 1 виправлено згідно з ДІ ОВУ N 47,
2009 р., стор. 221 }
29) в абзаці першому пункту 210 слова "командирами, які мають
право видавати накази по особовому складу" замінити словами
"командиром військової частини, який має право видавати накази по
стройовій частині";
30) в абзаці першому пункту 219 слова "до досягнення
граничного віку перебування в запасі" виключити;
31) у пункті 225:
підпункт 3 доповнити словами "а також першим заступником
начальника Генерального штабу Збройних Сил України (відповідно до
розподілу обов'язків)";
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу)
включно за всіма підставами, крім звільнення через службову
невідповідність, - першим заступником Міністра оборони України,
заступниками Міністра оборони України, начальником Генерального
штабу Збройних Сил України, командиром військової частини А0515";
32) у пункті 245 цифри "228" замінити цифрами "225";
33) в абзаці другому пункту 254 цифри "51-54" замінити
цифрами "50-53";
34) пункт 4 додатка 1 до Положення ( 1153/2008 ) викласти в
такій редакції:
"4. Сторони зобов'язуються не пізніше ніж за три місяці до
закінчення строку контракту повідомити одна одну про бажання або
небажання укладати новий контракт чи відмову в його укладенні із
зазначенням причин, передбачених нормативно-правовими актами".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 червня 2009 року
430/2009вгору