Документ 430-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.07.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2015 р. № 430
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 216 і від 19 червня 2013 р. № 558

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 216 “Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 27, ст. 916) і від 19 червня 2013 р. № 558 “Про Порядок затвердження переліків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами, ввозяться на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків і які звільняються від оподаткування митом” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2302) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2015 р. № 430

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 216 і від 19 червня 2013 р. № 558

1. У Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 216:

1) абзац перший пункту 3 після слова “Реєстру” доповнити словами “, що ведеться за формою, затвердженою Мінекономрозвитку,”;

2) пункти 7-12 викласти в такій редакції:

“7. Не пізніше ніж через десять календарних днів з моменту надходження документів Мінфін подає Мінекономрозвитку висновок про відповідність документів вимогам статей 8 і 9 Закону України “Про індустріальні парки”, критеріям, визначеним пунктом 6 цього Порядку, а також про доцільність включення індустріального парку до Реєстру або відмови у такому включенні, а інші центральні та місцеві органи виконавчої влади подають відповідну інформацію.

У разі подання Мінфіном негативного висновку за результатами розгляду документів Мінекономрозвитку повертає їх ініціаторові протягом двох робочих днів з моменту отримання такого висновку.

Якщо Мінфін не подав в установлений відповідно до цього Порядку строк відповідний висновок, результат розгляду документів вважається позитивним.

8. Отримана від центральних та місцевих органів виконавчої влади інформація та позитивний висновок Мінфіну розглядається утвореною Мінекономрозвитку постійно діючою міжвідомчою комісією (далі - комісія) з метою підготовки рекомендацій щодо включення індустріального парку до Реєстру.

9. Засідання комісії проводиться протягом семи календарних днів після закінчення визначеного пунктом 7 цього Порядку строку подання інформації центральними та місцевими органами виконавчої влади.

10. За результатами розгляду матеріалів, зокрема висновку Мінфіну та інформації центральних та місцевих органів виконавчої влади, комісія готує рекомендації щодо включення індустріального парку до Реєстру, відмови в такому включенні.

11. Мінекономрозвитку протягом двох робочих днів після підготовки комісією рекомендацій щодо включення індустріального парку до Реєстру приймає відповідне рішення та видає ініціаторові витяг з Реєстру за формою згідно з додатком 1 або повідомляє про відмову у включенні з обґрунтуванням її причин.

12. У разі відмови у включенні індустріального парку до Реєстру ініціатор може повторно звернутися до Мінекономрозвитку щодо включення індустріального парку до Реєстру.”;

3) пункти 13 і 14 виключити;

4) у тексті Порядку слово “Держінвестпроект” в усіх відмінках замінити словом “Мінекономрозвитку”;

5) у додатках 1 і 2 до Порядку слова “ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ІНВЕСТИЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ УКРАЇНИ” замінити словами “МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 р. № 558:

1) назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами і звільняються від оподаткування митом”;

“1. Затвердити Порядок ввезення на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами і звільняються від оподаткування митом, що додається.”;

2) у Порядку затвердження переліків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами, ввозяться на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків і які звільняються від оподаткування митом, затвердженому зазначеною постановою:

назву і пункт 1 Порядку викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
ввезення на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами і звільняються від оподаткування митом

1. Цей Порядок встановлює вимоги до ввезення на митну територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктами господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у межах зазначених парків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів до них, матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами і відповідно до частини шостої статті 287 Митного кодексу України звільняються від оподаткування митом (далі - товари).”;

у пункті 3:

абзаци перший і четвертий викласти в такій редакції:

“3. Для визначення переліку та обсягів ввезення товарів ініціатор створення індустріальних (промислових) парків - суб’єкт господарювання (далі - ініціатор створення), керуюча компанія індустріального (промислового) парку (далі - керуюча компанія), учасник індустріального (промислового) парку (далі - учасник) подає Мінекономрозвитку письмове звернення, до якого додаються засвідчені ініціатором створення (керуючою компанією, учасником):”;

“копії документів, які підтверджують необхідність ввезення товарів. Ініціатор створення та керуюча компанія подають також копію бізнес-плану індустріального (промислового) парку;”;

в абзаці п’ятому слова “переліки товарів” замінити словами “перелік та обсяги товарів”;

пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Після проведення перевірки поданих ініціатором створення (керуючою компанією, учасником) документів Мінекономрозвитку за погодженням з Мінфіном і ДФС, на підставі погодження та інформації центральних органів виконавчої влади, до компетенції яких належить сфера виробництва таких товарів, про те, що відповідні товари не виробляються в Україні, у місячний строк з дня їх надходження подає на затвердження Кабінету Міністрів України перелік та обсяги товарів для кожного ініціатора створення (керуючої компанії, учасника), а в разі відмови у затвердженні надсилає ініціаторові створення (керуючій компанії, учаснику) обґрунтоване повідомлення.”;

в абзацах першому і другому пункту 6 слова “переліку товарів” замінити словами “переліку та обсягів товарів”;

у пункті 7 слова “переліку товарів” та “перелік товарів” замінити відповідно словами “переліку та обсягів товарів” та “перелік та обсяги товарів”;

доповнити Порядок пунктом 7-1 такого змісту:

“7-1. Ввезення товарів ініціатором створення (керуючою компанією, учасником) на митну територію України здійснюється в порядку, встановленому законодавством з питань державної митної справи.”;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Ініціатор створення (керуюча компанія, учасник):

письмово інформує у триденний строк після митного оформлення товарів Мінекономрозвитку, Мінфін, ДФС і центральний орган виконавчої влади, до компетенції якого належить сфера виробництва таких товарів, про обсяги фактично ввезених товарів;

подає щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінекономрозвитку, Мінфіну і ДФС звіт про цільове використання товарів згідно з переліком та обсягами, затвердженими Кабінетом Міністрів України для кожного ініціатора створення (керуючої компанії, учасника) відповідно до бізнес-плану індустріального (промислового) парку або договору про провадження господарської діяльності та про цільове використання вивільнених коштів з урахуванням визначених частиною шостою статті 287 Митного кодексу України напрямів використання таких коштів.”;

у тексті Порядку слово “Держінвестпроект” у всіх відмінках замінити словом “Мінекономрозвитку”;

3) у додатках до Порядку:

у додатку 1:

назву додатка викласти в такій редакції:

ПЕРЕЛІК ТА ОБСЯГИ”;

назву графи “Кількість” викласти в такій редакції: “Обсяги”;

додатки 2 і 3 виключити.вгору