Document 430-2012-п, valid, current version — Adoption on May 21, 2012
( Last event — Entry into force, gone June 1, 2012. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 травня 2012 р. № 430
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576 і від 25 грудня 2002 р. № 1953

Відповідно до статей 583 і 584 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576 “Про затвердження Положення про дозвільну систему” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. № 373, від 22 лютого 1999 р. № 256 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 8, ст. 297), від 21 липня 1999 р. № 1326 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 30, ст. 1526), від 1 вересня 2000 р. № 1381 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 36, ст. 1536), від 28 травня 2001 р. № 575 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 22, ст. 991), від 25 грудня 2002 р. № 1953 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2374), від 20 квітня 2007 р. № 648 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 30, ст. 1216), і від 25 грудня 2002 р. № 1953 “Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 52, ст. 2374; 2003 р., № 4, ст. 138), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 430

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576 і від 25 грудня 2002 р. № 1953

1. У пункті 11 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576, слова “у митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях” замінити словами “у митній службі”, а слова “спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи” замінити словом “Держмитслужби”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1953:

1) у вступній частині цифри і слово “425 і 426” замінити цифрами і словом “583 і 584”;

2) в абзаці третьому пункту 1 слова “зберігання та носіння вогнепальної зброї” замінити словами “під час виконання службових обов’язків зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю”;

3) перелік посадових осіб митної служби, яким надається право під час виконання службових обов’язків зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. № 1953
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 430)

ПЕРЕЛІК
посадових осіб митної служби, яким надається право під час виконання службових обов’язків зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю

Керівник і заступники керівника Держмитслужби

Керівник, заступники керівника та працівники підрозділів спеціалізованого митного органу, до компетенції яких належать питання організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил

Керівники митних органів, їх заступники - керівники підрозділів, до компетенції яких належать питання боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, а також працівники зазначених підрозділів

Керівники митних організацій, спеціалізованих навчальних закладів митної служби, науково-дослідної установи митної служби

Посадові особи оперативно-чергових служб митних органів, організацій, спеціалізованих навчальних закладів митної служби, науково-дослідної установи митної служби, до компетенції яких належать питання забезпечення дотримання перепускного режиму, відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що належать митним органам, організаціям, спеціалізованим навчальним закладам митної служби, науково-дослідній установі митної служби або використовуються ними, на підприємства, установи та організації, в приміщеннях та/або на території яких здійснюється митний контроль, на товари, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення”;

4) Порядок застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. № 1953
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 430)

“ПОРЯДОК
застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби

1. Одержувати, зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та/або вогнепальну зброю можуть лише посадові особи митної служби, яких визнано придатними для цього за станом здоров’я та які пройшли спеціальну підготовку щодо поводження з ними та застосування.

2. Застосуванню спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї повинне передувати попередження про такий намір (крім випадків необхідності відбиття раптового нападу на посадову особу).

Попередження може бути зроблене як особисто, так і через гучномовну установку, бажано рідною мовою осіб, проти яких ці засоби чи зброя застосовуватимуться, та українською мовою не менш як двічі з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення.

3. Рішення про застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї приймає посадова особа митної служби залежно від обставин, що склалися.

Посадова особа митної служби приймає таке рішення самостійно і про випадок застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї і його наслідки доповідає в письмовій формі безпосередньому керівникові (із зазначенням часу, місця, обставин та осіб, проти яких застосовувалися ці засоби і зброя).

Забороняється застосовувати спеціальні засоби та/або вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, групового нападу, який загрожує життю та здоров’ю людей, збереженню товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем.

Забороняється також застосовувати вогнепальну зброю проти громадян з малолітніми дітьми та у разі значного скупчення людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

За наявності обставин, що не дають змоги уникнути застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї, вжиті заходи не повинні перевищувати меж, необхідних для виконання обов’язків, покладених на митні органи, митні організації, чергові служби митних органів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладів митної служби, науково-дослідної установи митної служби і їх посадових осіб, і повинні зводити до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров’ю правопорушників.

Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї, посадова особа митної служби зобов’язана негайно письмово повідомити безпосередньому керівникові, який сповіщає про це прокурора.

Про кожний випадок застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї керівник митного органу, митної організації, спеціалізованого навчального закладу митної служби, науково-дослідної установи митної служби доповідає керівникові вищого рівня, а в разі потреби - керівникам місцевих органів виконавчої влади.

4. У кожному випадку застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї посадові особи митної служби зобов’язані надати потерпілим медичну (долікарську) допомогу в разі екстреної потреби, а також забезпечити постраждалих необхідною медичною допомогою у найкоротший строк з інформуванням лікаря про спеціальний засіб та/або зброю, які застосовувалися.

5. Посадові особи митної служби під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати спеціальні засоби для:

1) відбиття нападу безпосередньо на них або інших осіб;

2) відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що належать митним органам, організаціям, спеціалізованим навчальним закладам митної служби, або використовуються ними, на підприємства, установи та організації, в приміщеннях та/або на території яких здійснюється митний контроль, на товари, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення;

3) затримання правопорушників, їх доставки до службового приміщення митного органу, організації, якщо ці особи чинять опір та іншу протидію або можуть завдати шкоди оточуючим чи собі;

4) припинення фізичного опору, що чиниться посадовій особі митної служби;

5) проникнення у приміщення або на території, де можуть знаходитися предмети контрабанди та безпосередні предмети порушення митних правил;

6) зупинення транспортного засобу, водій якого не виконав вимогу посадової особи митної служби про зупинення.

6. Посадові особи митної служби під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати вогнепальну зброю для:

1) відбиття групового чи збройного нападу безпосередньо на них або інших осіб, якщо їх життю та здоров’ю загрожує небезпека і запобігти їй іншими засобами немає можливості;

2) відбиття групового чи збройного нападу на будівлі, транспортні засоби, склади, інші приміщення митних органів та організацій, навчальних закладів митної служби;

3) відбиття групового чи збройного нападу на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що належать митним органам, організаціям, навчальним закладам митної служби, або використовуються ними, на підприємства, установи та організації, в приміщеннях та/або на території яких здійснюється митний контроль, на товари, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх захоплення;

4) зупинення транспортного засобу шляхом пошкодження, якщо його водій у зоні митного контролю своїми діями створює загрозу життю та здоров’ю людей;

5) подання сигналу тривоги, виклику допомоги, знешкодження тварини, що загрожує життю та здоров’ю людини.

7. Спеціальні засоби, вогнепальна зброя і набої до неї зберігаються в окремих обладнаних технічними засобами охорони приміщеннях (кімнатах) митних органів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладах митної служби, науково-дослідної установи митної служби, що забезпечують їх збереження і захист від несанкціонованого доступу сторонніх осіб.

Норми придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, а також спеціальних засобів у митних органах, митних організаціях, спеціалізованих навчальних закладах митної служби, науково-дослідній установі митної служби затверджуються Держмитслужбою, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

8. Керівники митних органів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладах митної служби, науково-дослідної установи митної служби зобов’язані систематично проводити роботу із забезпечення законності застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї, організовувати навчання посадових осіб митної служби, забезпечувати видачу спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї лише після проходження посадовими особами митної служби спеціальної підготовки щодо поводження з ними та застосування і складення відповідних заліків.

Забороняється зберігання, носіння посадовими особами митної служби вогнепальної зброї та набоїв до неї не під час виконання службових обов’язків.

9. За неправомірне застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї посадові особи митної служби несуть відповідальність, передбачену законодавством.”on top