Про деякі питання забезпечення виконання Закону України "Про охорону праці"
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.199443
Документ 43-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 січня 1994 р. N 43
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про деякі питання забезпечення виконання Закону
України "Про охорону праці"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що відповідальними за питання
організаційно-методичної роботи і розроблення нормативних актів,
пов'язаних з виконанням вимог Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), є міністерства та інші центральні органи державної
виконавчої влади згідно з додатком.
2. Раді Міністрів Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям вживати заходів до організації безпечної
життєдіяльності населення та вирішення проблем соціального захисту
осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23
вересня 1980 р. N 539 "Про додаткові заходи по запобіганню
травматизму та іншим нещасним випадкам";
постанову Ради Міністрів УРСР від 6 січня 1981 р. N 11 "Про
затвердження Положення про Комісію при Раді Міністрів УРСР з
питань запобігання травматизму" (ЗП УРСР, 1981 р., N 1, ст.6);
пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1984 р.
N 64 "Про стан справ у дотриманні вимог щодо забезпечення
безпечного проведення робіт на підприємствах і в організаціях
республіки і завдання щодо посилення роботи, пов'язаної із
запобіганням аваріям, виробничому травматизму і нещасним
випадкам".

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.42
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 січня 1994 р. N 43
Деякі питання забезпечення виконання
Закону України "Про охорону праці"
_______________________________________________________________
: Відповідальні за виконання _______________________________________________________________
Визначення порядку забезпечення Держнаглядохоронпраці
працівників спецодягом, спецвзуттям Держкомресурсів
та іншими засобами індивідуального МОЗ
захисту, опрацювання, затвердження і Держатомнагляд
контроль за застосуванням типових МВС
норм безплатної видачі цих засобів Мінпраці
Мінпром
Держкомлегтекс
Академія наук
Відшкодування шкоди, заподіяної Мінпраці
працівникові ушкодженням здоров'я, Мінсоцзахист
пов'язаним з виконанням ним трудових Фонд соціального стра-
обов'язків (організаційно-методична хування
робота) Держнаглядохоронпраці
МОЗ
Держатомнагляд
МВС
Обмеження використання праці Мінпраці
жінок у нічний час відповідно до Держнаглядохоронпраці
вимог законодавства (організаційно- Мінсоцзахист
методична робота) Фонд соціального стра-
хування
МОЗ
Держатомнагляд
Реалізація вимог законодавства Фонд соціального стра-
про обов'язкове соціальне страхування хування
від нещасних випадків на виробництві Мінпраці
та професійних захворювань Мінсоцзахист
Держнаглядохоронпраці
МОЗ
Держатомнагляд
МВС
Розроблення і затвердження МОЗ
допустимих рівнів факторів виробничого Мінпраці
середовища і трудового процесу, методів Держнаглядохоронпраці
їх контролю та критеріїв оцінки умов Держатомнагляд
праці МВС
Фонд соціального стра-
хування
Розроблення нормативів щодо МОЗ
забезпечення лікувально-профілактичним Мінпраці
харчуванням, молоком або рівноцінними Держнаглядохоронпраці
йому харчовими продуктами, газованою Держатомнагляд
солоною водою, змиваючими та знешкоджу- МВС
ючими засобами, а також надання права на
оплачувані перерви санітарно-оздоровчого
призначення працівникам, зайнятим на ро-
ботах з важкими і шкідливими умовами
праці

Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКОвгору