Документ 429-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.06.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 травня 2012 р. № 429
Київ

Про затвердження Порядку проведення контрольного аналізу сировини, матеріалів і продуктів переробки, контрольного запуску у виробництво сировини та матеріалів

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 347 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення контрольного аналізу сировини, матеріалів і продуктів переробки, контрольного запуску у виробництво сировини та матеріалів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 травня 2012 р. № 429

ПОРЯДОК
проведення контрольного аналізу сировини, матеріалів і продуктів переробки, контрольного запуску у виробництво сировини та матеріалів

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає дії посадових осіб митних органів та підприємств під час проведення контрольного аналізу сировини, матеріалів і продуктів переробки, контрольного запуску у виробництво сировини та матеріалів, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися підприємством, що перевіряється, у виробництві продуктів переробки, виготовленої із сировини та матеріалів, розміщених у відповідному митному режимі, або механізм призначення проведення зазначених заходів уповноваженими експертами.

2. Контрольний аналіз сировини, матеріалів і продуктів переробки та/або контрольний запуск у виробництво сировини та матеріалів можуть проводитися виключно під час проведення митним органом документальних виїзних перевірок.

3. Терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:

контрольний аналіз сировини, матеріалів та продуктів переробки (далі - контрольний аналіз) - перевірка кількісних та якісних показників матеріалів, сировини, продуктів переробки шляхом їх зіставлення із відомостями, заявленими підприємством під час або після митного оформлення таких сировини, матеріалів, продуктів переробки;

контрольний запуск у виробництво сировини та матеріалів (далі - контрольний запуск) - перевірка відомостей, заявлених підприємством під час або після митного оформлення, шляхом дослідження процесу виробництва однієї одиниці (груп одиниць) або партії (у разі неможливості дослідження одиниці товару) сировини, матеріалів і продуктів переробки з фіксацією кількісних та/або якісних показників, отриманих у результаті такого дослідження.

Термін “підприємство” у цьому Порядку вживається у значенні, наведеному в Митному кодексі України.

4. До проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску залучаються посадові особи митних органів та представники підприємства, на якому проводиться відповідний захід. У разі необхідності до участі у проведенні контрольного аналізу та/або контрольного запуску можуть залучатися спеціалісти та уповноважені експерти. Участь у проведенні контрольного запуску посадової особи митного органу є обов'язковою.

Порядок призначення і проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску

5. Призначення контрольного аналізу та/або контрольного запуску здійснюється наказом митного органу, в якому, зокрема, зазначаються посадові особи митного органу та/або уповноважені експерти, яким доручено проведення таких заходів.

6. Наказ митного органу про проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску (далі - наказ митного органу) вручається особисто керівникові підприємства (уповноваженій ним особі) або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на податкову адресу підприємства разом із супровідним листом, в якому зазначається зворотна адреса.

7. Контрольний аналіз та/або контрольний запуск проводиться підприємством протягом трьох робочих днів з дня отримання його керівником наказу митного органу. Підприємство не пізніше ніж за один робочий день до проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску повідомляє про дату і час його проведення митному органові в один з таких способів:

засобами факсимільного зв'язку;

засобами поштового зв'язку з одночасним надісланням копії повідомлення засобами факсимільного зв'язку;

електронною поштою з дотриманням законодавства, що визначає процедуру використання електронного цифрового підпису;

листом на адресу канцелярії митного органу.

Особливості проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску

8. Посадові особи митного органу перед проведенням контрольного аналізу та/або контрольного запуску за письмовим рішенням керівника митного органу або особи, яка виконує його обов'язки, проводять попередній огляд територій, приміщень складів, де можуть перебувати матеріали, сировина і продукти переробки, щодо яких необхідно провести такі заходи. Результати такого огляду зазначаються в акті про результати контрольного аналізу та/або контрольного запуску.

9. Контрольний аналіз проводиться щодо продуктів переробки, які були вироблені на день, що передує даті отримання підприємством наказу митного органу.

Контрольний аналіз проводиться щодо сировини та матеріалів, які на дату його проведення перебувають у виробництві.

10. Контрольний запуск та/або контрольний аналіз проводиться за такими показниками:

кількісними (обсяг сировини або матеріалів, що використані у процесі виробництва (переробки); обсяг сировини або матеріалів (у тому числі придбаних на митній території України), використаних на кожному конкретному етапі виробництва (переробки); кількість етапів виробництва (переробки); обсяг залишків, відходів; обсяг супутніх продуктів, які утворюються у процесі переробки; обсяг виходу продуктів переробки; інші кількісні показники);

якісними (фізичні, хімічні, біологічні та інші характеристики).

11. Контрольний запуск проводиться щодо сировини та матеріалів, які перебували у виробництві на дату отримання підприємством наказу митного органу або раніше. Посадові особи підприємства надають посадовим особам митного органу підтвердні документи, в яких зазначаються відомості про сировину та матеріали, що перебували у виробництві на дату отримання підприємством наказу митного органу або раніше. При цьому посадові особи митного органу мають право опитувати осіб, безпосередньо залучених до виробництва або постачання товарів у виробництво. Результати опитування вносяться до акта про результати контрольного запуску.

Порядок призначення уповноважених експертів для проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску

12. У разі коли під час проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску необхідно дослідити обставини та умови, для вивчення яких необхідне володіння спеціальними знаннями, керівник митного органу має право призначити уповноважених експертів для проведення таких заходів або їх окремих етапів.

13. Керівник митного органу або його заступник надсилає лист підприємству, установі або організації, де працює уповноважений експерт, із пропозицією щодо залучення уповноваженого експерта до проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску. У такому листі, зокрема, зазначаються конкретні обставини та умови, для вивчення яких необхідні спеціальні знання.

14. Контрольний аналіз та/або контрольний запуск із залученням уповноваженого експерта проводиться митним органом за погодженням з підприємством, установою або організацією, де працює такий експерт. Залучення уповноваженого експерта здійснюється окремим наказом митного органу, в якому, зокрема, зазначаються прізвище, ініціали та посада відповідного експерта.

15. Уповноважені експерти і посадові особи митних органів під час проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску, мають однакові права і обов'язки.

16. Відшкодування витрат на залучення уповноважених експертів до проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску здійснюється відповідно до статті 327 Митного кодексу України.

Визначення кількісних і якісних показників під час проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску

17. Особи, які беруть участь у проведенні контрольного аналізу та/або контрольного запуску, мають право використовувати для визначення кількісних та якісних показників засоби вимірювальної техніки відповідно до законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

Підприємство зобов'язане надати посадовим особам митного органу та/або уповноваженим експертам, яким доручено проведення контрольного запуску та/або контрольного аналізу, наявні засоби вимірювальної техніки.

Права і обов'язки посадових осіб митних органів та підприємств під час проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску

18. Посадові особи митних органів мають право під час проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску:

брати усні та письмові пояснення від посадових осіб підприємств, інших осіб, безпосередньо залучених до виробництва та проведення робіт з переміщеними товарами;

оглядати, досліджувати, тестувати сировину, матеріали і продукти переробки, якщо такі дії не призводять до їх знищення/псування (за винятком випадків, коли таке знищення/псування передбачене технологічною схемою виробництва або коли відповідне дослідження неможливо провести без їх знищення/псування);

володіти інформацією про дату, час та місце проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску.

19. Посадові особи митних органів під час проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску зобов'язані:

дотримуватися встановленого режиму роботи підприємства;

дотримуватися принципів законності, об'єктивності, достовірності та доказовості результатів контрольного аналізу та/або контрольного запуску; проводити такі заходи у межах документальних виїзних перевірок;

не розголошувати відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, банківську або комерційну таємницю, яка стала відома під час проведення відповідного заходу;

надавати посадовим особам підприємства примірник акта про результати проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску із зазначенням усіх відомостей, передбачених пунктом 24 цього Порядку, а також акт про неможливість проведення контрольного запуску та/або контрольного аналізу у зв'язку з необхідністю залучення уповноваженого експерта.

20. Посадові особи підприємств під час проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску мають право:

подавати посадовим особам митного органу додаткові докази, пояснення, інші документи, які можуть свідчити на користь підприємства;

підписувати акт про результати проведення відповідного заходу із зауваженнями;

вимагати від посадових осіб митного органу надання примірника акта про результати проведення відповідного заходу.

21. Посадові особи підприємств під час проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску зобов'язані:

надати посадовим особам митних органів та/або уповноваженим експертам доступ до виробничих потужностей, сировини, матеріалів і продуктів переробки у строки, передбачені цим Порядком;

підписати акт про результати проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску. У разі необхідності такий акт підписується із зауваженнями;

забезпечити проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску відповідно до наказу митного органу.

22. Посадові особи митних органів та підприємств під час проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску мають інші права та несуть інші обов'язки, що передбачені цим Порядком та законодавством з питань митної справи.

Оформлення результатів контрольного аналізу та/або контрольного запуску

23. Акт про результати проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску складається у довільній формі у двох примірниках, підписується посадовими особами митного органу, які проводили відповідний захід, та керівником підприємства (уповноваженою ним особою). Уповноважені експерти, що були залучені до проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску, зобов'язані підписати обидва примірники акта.

24. В акті про результати контрольного аналізу та/або контрольного запуску зазначаються:

під час якої документальної виїзної перевірки проведено контрольний аналіз та/або контрольний запуск; обґрунтування необхідності проведення відповідного заходу;

посадові особи митного органу, представники підприємства, уповноважені експерти (за наявності) та інші особи, які брали участь у проведенні контрольного аналізу та/або контрольного запуску;

дата, час і місце проведення відповідного заходу;

результати опитування осіб, безпосередньо залучених до виробництва та проведення робіт з переміщеними товарами (за наявності);

кількісні та якісні показники, визначені під час проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску.

Також в акті зазначаються висновки про відповідність/невідповідність якісних та/або кількісних показників, визначених під час проведення відповідного заходу, показникам, задекларованим під час або після митного оформлення. Такі висновки використовуються митним органом під час прийняття рішення про результати документальної виїзної перевірки.

25. Акт про результати проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску складається протягом одного робочого дня з дати проведення таких заходів.

У разі необхідності акт про результати контрольного запуску та/або контрольного аналізу складається посадовими особами митного органу протягом одного дня з дати отримання митним органом від уповноважених експертів інформації про результати відповідного заходу. У такому разі уповноважений експерт зобов'язаний подати у письмовій формі інформацію про результати проведення контрольного аналізу та/або контрольного запуску протягом п'яти робочих днів з дня проведення відповідного заходу.вгору