Документ 428_057, чинний, поточна редакція — Підписання від 21.04.2015

УГОДА
про співробітництво між Державною архівною службою України та Національним архівом Латвійської Республіки

Дата підписання:

21.04.2015

Дата набрання чинності для України:

21.04.2015

Державна архівна служба України та Національний архів Латвійської Республіки (далі - Сторони),

виходячи з принципів Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво у галузі освіти, науки та культури від 21 листопада 1995 року,

беручи до уваги положення Угоди про співробітництво в галузі культури між Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством культури Латвійської Республіки від 16 жовтня 2002 року,

діючи в інтересах подальшого розвитку фахових, наукових та культурних зв’язків між Україною та Латвійською Республікою,

та

з метою розширення, підвищення ефективності та якості двосторонніх зв’язків і розвитку безпосередніх контактів між архівними установами обох держав,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони розвивають співробітництво на основі принципів рівноправності та взаємної вигоди, із дотриманням відповідного національного законодавства держав Сторін, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Стаття 2

Сторони здійснюють обмін спеціалістами з метою проведення спільних наукових досліджень, вивчення архівних матеріалів.

Сторона, що запрошує, бере на себе витрати щодо проживання на території своєї держави на період до 10 днів; а Сторона, що направляє, бере на себе витрати на проїзд до місця призначення та назад, а також інші витрати, які можуть виникати в рамках цієї Угоди, якщо цією Угодою не передбачено інше.

Сторони зобов'язуються погоджувати терміни, умови і програму таких відряджань не пізніше, ніж за шість місяців до їхнього початку.

Стаття 3

Відповідно до національного законодавства своїх держав Сторони забезпечують вільний та безперешкодний доступ архівних співробітників і дослідників, що працюють в рамках реалізації цієї Угоди, до відкритих архівних документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фондів, як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тем їхніх досліджень.

Стаття 4

З метою поповнення національних архівних фондів та для виконання запитів користувачів, обидві Сторони домовляються про обмін копіями архівних документів, які знаходяться на збереженні в державних архівах іншої Сторони, на еквівалентній, безвалютній основі.

Стаття 5

Сторони обмінюються інформацією про виявлення документів з історії України у підрозділах Національного архіву Латвії та з історії Латвії в державних архівах України, а також копіями (у т.ч. - цифровими) документів, що представляють інтерес для обох сторін.

Обмін такою інформацією та копіями відбувається безоплатно.

Стаття 6

У разі виявлення в архівних фондах однієї із Сторін документів, що представляють інтерес для іншої Сторони або документів, що стосуються її історико-культурної спадщини, Сторони інформуватимуть одна одну про наявність таких документів та про місце їхнього зберігання.

За взаємною згодою Сторони вирішують питання обміну копіями таких документів на підставі окремих Угод, укладених у рамках цієї Угоди.

Стаття 7

Сторони готують до публікації спільні збірники документів з історії відносин між Україною і Латвійською Республікою, організовують спільні виставки документів за тематикою, що представляє інтерес для обох Сторін, при цьому письмово узгоджуючи конкретні умови в кожному окремому випадку.

Стаття 8

Сторони здійснюють обмін інформацією про чинне законодавство у галузі архівної справи та про зміни в ньому, забезпечують обмін методичними посібниками, інструкціями, правилами та іншою фаховою архівознавчою літературою, а також публікаціями архівних документів, що видаються архівними установами Сторін.

Стаття 9

Обидві Сторони сприятимуть першочерговому виконанню запитів соціально-правового характеру осіб, що проживають на територіях держав Сторін, та установ.

Обидві Сторони погоджуються, що в першу чергу належить здійснювати пошуки документів на запити щодо репресованих осіб.

Кожна із Сторін виконує соціально-правові запити осіб, що проживають на територіях держав Сторін, відповідно до законодавства кожної з держав Сторін.

Стаття 10

За взаємною письмовою згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що складають невід’ємну частину цієї Угоди.

Стаття 11

З метою реалізації положень цієї Угоди Сторони можуть укладати окремі угоди щодо конкретних напрямків двостороннього співробітництва згідно з законодавством України та Латвійської Республіки, у тому числі здійснювати прямі контакти між державними архівними установами Сторін.

Стаття 12

З набиранням чинності цієї Угоди припиняється дія Угоди про співробітництво між Державним комітетом архівів України і Генеральною дирекцією державних архівів Латвії від 3 червня 2008 року.

Ця Угода набирає чинності з дати підписання і діє протягом п’яти років з автоматичною пролонгацією на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення чергового періоду письмово дипломатичними каналами не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди.

Учинено в м. Вільнюсі 21 квітня 2015 році в двох примірниках, кожний українською, латиською та російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні цієї угоди перевага надаватиметься тексту російською мовою.

За Державну архівну
службу України

(підпис)


За Національний архів
Латвійської Республіки

(підпис)вгору