Документ 428_053, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.03.2013

УГОДА
про основні напрями співробітництва у сфері захисту прав споживачів між Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та Центром захисту прав споживачів Латвії

Дата підписання:

14.03.2013

Дата набрання чинності для України:

14.03.2013

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів та Центр захисту прав споживачів Латвії, далі - Сторонами,

усвідомлюючи важливість взаємодії Сторін із забезпечення захисту прав і інтересів споживачів;

в цілях проведення узгодженої політики у сфері захисту прав і інтересів споживачів;

домовилися про таке:

Стаття 1

Метою цієї Угоди є створення правових і організаційних основ співпраці Сторін, спрямованих на захист прав і інтересів споживачів на території України і Латвійської Республіки від недобросовісної діяльності суб'єктів господарювання, які діють на територіях держав Сторін.

Стаття 2

Права споживачів і їх захист гарантуються законодавством про захист прав споживачів держав Сторін.

Будь-яка особа держави однієї із Сторін, застосовуючи правові акти у сфері захисту прав споживачів держави іншої Сторони, має такі ж права і обов'язки, як і особи держави іншої Сторони, якщо це не суперечить законодавству і міжнародним зобов'язанням держав кожної із Сторін.

Стаття 3

Сторони здійснюють співробітництво у сфері захисту прав споживачів з урахуванням законодавства своїх держав, загальноприйнятих норм міжнародного права в цій сфері за наступними основними напрямами:

- обмін оперативною та достовірною інформацією про небезпечні товари і послуги, про невідповідні нормативним актам товари;

- вживання заходів щодо запобігання потрапляння небезпечних товарів на території держав Сторін;

- обмін інформацією про зміни і доповнення законодавства, яке регулює контроль за дотриманням норм і правил торгівлі, наданням послуг, відповідністю та безпекою непродовольчих товарів;

- обмін методичними рекомендаціями щодо боротьби із порушеннями на споживчому ринку;

- обмін досвідом щодо створення і функціонування інформаційних систем, що використовуються в боротьбі з порушеннями на споживчому ринку по створенню державних систем захисту прав споживачів;

- залучення засобів масової інформації до систематичного висвітлення питань захисту прав споживачів;

- здійснення координації діяльності з питань, що виникають в процесі співробітництва, включаючи створення робочих груп, обмін представниками, експертами і навчання кадрів;

- проведення науково-практичних конференцій і семінарів з проблем вирішення питань підвищення ефективності захисту прав споживачів від характерних в даній сфері правопорушень.

Стаття 4

Сторони сприяють створенню на своїй території умов, у тому числі правових, для діяльності незалежних громадських об'єднань споживачів, їх участі у формуванні політики у сфері захисту прав споживачів, розробленню нормативних правових актів, що зачіпають законні права та інтереси споживачів, і процедур розгляду скарг споживачів, а також у створенні систем обміну споживчою інформацією між Сторонами.

Стаття 5

Фінансові витрати, пов'язані з реалізацією цієї Угоди, Сторони несуть самостійно відповідно до законодавства своїх держав.

Стаття 6

Сторони гарантують конфіденційність одержаної документації, інформації та виконаних робіт, які проводяться в рамках цієї Угоди, якщо Стороною, яка здійснює їх надання, буде обумовлений їх конфіденційний характер. Документація та інформація можуть бути передані третій стороні тільки за умови письмової згоди Сторони, що її надала.

Стаття 7

Розбіжності щодо тлумачення або застосування цієї Угоди вирішуються шляхом взаємних консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 8

За попередньою домовленістю Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення шляхом підписання відповідного протоколу, який буде невід'ємною частиною цієї Угоди і набирає чинності з дати його підписання.

Стаття 9

Ця Угода укладається на невизначений термін і набирає чинності з дати її підписання.

Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди, письмово повідомивши дипломатичними каналами іншу Сторону про свої наміри. Дія цієї Угоди припиняється через 6 місяців з дати отримання іншою Стороною такого повідомлення.

Учинено в м. Київ 14 березня 2013 року в двох примірниках, кожний українською, латиською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей, перевага надається тексту російською мовою.

За Державну інспекцію
України з питань захисту
прав споживачів

(підпис)

Сергій Орєхов


За Центр захисту прав
споживачів Латвії


(підпис)

Байба Вітолінявгору