Документ 4287-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Антимонопольний комітет України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 31, ст.391 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Антимонопольний комітет
України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181;
2011 р., N 10, ст. 63) такі зміни:
1) частини першу - третю статті 6 викласти в такій редакції:
"Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови
та восьми державних уповноважених.
Голова Антимонопольного комітету України має першого
заступника та заступника Голови Антимонопольного комітету України,
які призначаються з числа державних уповноважених. У разі
необхідності для забезпечення здійснення Антимонопольним комітетом
України окремих завдань за рішенням Президента України в
Антимонопольному комітеті України додатково вводиться посада
заступника Голови Антимонопольного комітету України.
Антимонопольний комітет України утворює територіальні
відділення, а в разі необхідності здійснює їх реорганізацію чи
ліквідацію";
2) у частині шостій статті 9:
абзац третій викласти в такій редакції:
"вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо
призначення на посади першого заступника, заступника Голови та
державних уповноважених Антимонопольного комітету України";
в абзаці четвертому слова "першими заступниками, заступниками
Голови" замінити словами "першим заступником, заступником Голови";
3) у статті 10:
частину першу викласти в такій редакції:
"Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного
комітету України з числа державних уповноважених призначаються на
посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з
посад Президентом України. Прем'єр-міністр України вносить на
розгляд Президента України подання про призначення на посади
першого заступника і заступника Голови Антимонопольного комітету
України відповідно до пропозицій Голови Антимонопольного комітету
України";
у частині четвертій слова "Перші заступники мають" замінити
словами "Перший заступник має";
у тексті статті слова "перші заступники" та "заступники" в
усіх відмінках замінити відповідно словами "перший заступник" та
"заступник" у відповідному відмінку;
4) частину другу статті 11 доповнити реченням такого змісту:
"Призначення державного уповноваженого першим заступником чи
заступником Голови Антимонопольного комітету України не є
підставою для поновлення перебігу семирічного строку його
повноважень";
5) у частині першій статті 12-1 слова "один із заступників"
замінити словом "заступник";
6) у статті 18:
назву після слова "першого заступника" доповнити словом
"заступника";
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
"Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету
України, державний уповноважений Антимонопольного комітету
України, крім загальних підстав, передбачених законодавством про
працю та про державну службу, може бути звільнений з посади";
7) у частині першій статті 27:
слова "гранична чисельність працівників" виключити;
доповнити реченням такого змісту: "Гранична чисельність
працівників Антимонопольного комітету України та його
територіальних відділень затверджується Кабінетом Міністрів
України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Першим заступникам, заступникам Голови Антимонопольного
комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного
комітету України продовжувати виконувати свої повноваження до
вирішення в установленому порядку питання щодо подальшого їх
перебування на посадах у зв'язку з прийняттям цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 грудня 2011 року
N 4287-VIвгору