Документ 424-V, попередня редакція — Редакція від 01.01.2010, підстава - 1506-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з
питань закупівлі товарів, робіт
і послуг за державні кошти
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 9, ст.67 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008, ВВР, 2008, N 18, ст.198 N 1506-VI ( 1506-17 ) від 11.06.2009, ВВР, 2009, N 45, ст.691 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 150-VI ( 150-17 ) від 20.03.2008 }

 
     2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) у статті 164-14:
 
     у частині першій:
 
     в абзаці першому слова "які не відповідають критеріям та методиці" замінити словами "не за критеріями та методикою" і доповнити абзац словами "непроходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель відповідно до вимог закону; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом";
 
     в абзаці другому слова "від тридцяти до сімдесяти" замінити словами "від ста п'ятдесяти до трьохсот п'ятдесяти";
 
     в абзаці другому частини другої слова "від сімдесяти до ста" замінити словами "від трьохсот п'ятдесяти до п'ятисот";
 
     2) у пункті 1 частини першої статті 255:
 
     в абзаці "органів Антимонопольного комітету України (стаття 164-3, 166-1 - 166-4)" слово і цифри "стаття 164-3" замінити словом і цифрами "статті 164-3, 164-14";
 
     абзац "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг (стаття 164-14)" виключити.
 
     3. Частину другу статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
     "Провадження в адміністративних справах у сфері державних закупівель здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     4. У Господарському кодексі України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
 
     1) в абзаці другому частини першої статті 75 слова "матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт чи послуг";
 
     2) в абзаці другому частини другої статті 77 слова "матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт чи послуг";
 
     3) частину дев'яту статті 78 доповнити абзацом такого змісту:
 
     "Для закупівель товарів, робіт чи послуг комунальне унітарне підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
 
     4) в абзаці другому частини п'ятої статті 79 слова "матеріально-технічних ресурсів" замінити словами "товарів, робіт чи послуг", а слова "за рішенням органів управління такого товариства" виключити.
 
     5. Статтю 4 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Господарський суд вирішує господарські спори у сфері державних закупівель з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     У зв'язку з цим частини п'яту - шосту вважати відповідно частинами шостою - сьомою.
 
     6. Статтю 8 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "7. Суд вирішує справи у сфері державних закупівель з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     У зв'язку з цим частини сьому та восьму вважати відповідно частинами восьмою та дев'ятою.
 
     7. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2004 р., N 13, ст. 181):
 
     1) частину першу статті 1 доповнити словами "та у сфері державних закупівель";
 
     2) статтю 3 доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
     "5) здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель";
 
     3) пункт 18 частини першої та пункт 19 частини другої статті 7 доповнити словами "та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
 
     4) пункт 20 частини першої статті 16 доповнити словами "та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
 
     5) пункт 20 частини першої статті 17 доповнити словами "та Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     8. Абзац другий частини другої статті 19 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71) викласти в такій редакції:
 
     "До коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України".
 
     9. Частину третю статті 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 31, ст. 420; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "До коштів страхування на випадок безробіття застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України".
 
     У зв'язку з цим абзаци третій - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - п'ятим.
 
     10. У частині четвертій статті 46 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403):
 
     після слів "до складу Державного бюджету України" доповнити словом "та";
 
     слова "і зараховуються на єдиний централізований рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України, або спеціалізованого банку, який обслуговує фонди соціального страхування" виключити;
 
     доповнити другим реченням такого змісту: "До коштів на здійснення страхування від нещасного випадку застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України".
 
     11. У Законі України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст. 112; 1999 р., N 40, ст. 362; 2004 р., N 33-34, ст. 403):
 
     1) у статті 8:
 
     у другому реченні пункту 1 слова "у тому числі на конкурсній основі з урахуванням якості продукції та її придатності для тривалого зберігання, за прямими зв'язками з підприємствами чи через товарні біржі або інші господарські структури та за імпортом" замінити словами "у порядку, встановленому Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
 
     у пункті 4:
 
     в абзаці третьому слова "у тому числі на конкурсній основі" виключити;
 
     абзац четвертий виключити;
 
     в абзаці п'ятому слова "або доручає підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери його управління, укладення державних контрактів (договорів)" замінити словами "державні контракти (договори)";
 
     пункт 5 виключити;
 
     2) у статті 9:
 
     у пункті 2 слова "на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" замінити словами "відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
 
     у пункті 3 слова "а також шляхом укладання угод купівлі-продажу на акредитованих біржах" виключити.
 
     12. Статтю 10 Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238) доповнити частиною третьою такого змісту:
 
     "3. Суб'єкти природних монополій здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     13. Статтю 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 11, ст. 45; 2002 р., N 1, ст. 1, N 20, ст. 134; 2004 р., N 12, ст. 155; 2005 р., N 42, ст. 465; 2006 р., N 18, ст. 155) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Навчання у сфері освіти в частині організації навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та здійснення процедур закупівель здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), та не підлягає ліцензуванню".
 
     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
     14. Частину другу статті 15 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
     "Навчання у сфері освіти в частині організації навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та здійснення процедур закупівель здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), та не підлягає ліцензуванню".
 
     15. У Законі України "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111; 2003 р., N 26, ст. 200):
 
     1) у частині шостій статті 1:
 
     в абзаці четвертому слова "речового та медичного майна, продовольства, пально-мастильних матеріалів" виключити;
 
     в абзаці одинадцятому слова "житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ" виключити;
 
     2) у статті 2:
 
     у частині першій слова "та виконавців" виключити;
 
     у частині другій слова "і виконавців" виключити;
 
     у частині сьомій слова "внесення змін до укладених державних контрактів" виключити;
 
     3) у статті 3:
 
     у частині першій слова "конкурсів (тендерів)" замінити словами "процедур закупівель", а слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
 
     в абзаці першому частини другої слово "конкурсній" замінити словом "конкурентній";
 
     4) в абзаці другому частини другої статті 6 слова "підлягають уточненню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України відповідно до частини сьомої статті 2 цього Закону" замінити словами "можуть підлягати коригуванню у порядку, визначеному Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Закону N 1506-VI ( 1506-17 ) від 11.06.2009 }
 
     17. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110; 2006 р., N 14, ст. 117, ст. 118):
 
     1) у статті 2:
 
     частину другу викласти в такій редакції:
 
     "Державний фінансовий контроль реалізується державною контрольно-ревізійною службою через проведення державного фінансового аудита, перевірки державних закупівель та інспектування";
 
     після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
     "Перевірка державних закупівель полягає у документальному та фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органами державної контрольно-ревізійної служби на всіх стадіях державних закупівель. Результати перевірки державних закупівель викладаються в акті".
 
     У зв'язку з цим частини четверту - сьому вважати відповідно частинами п'ятою - восьмою;
 
     після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
     "Порядок проведення перевірок державних закупівель визначається відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     Контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель здійснюється як у порядку проведення перевірки державних закупівель, так і під час державного фінансового аудита та інспектування".
 
     У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
 
     2) пункт 8 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
 
     "8) проводить перевірки державних закупівель та здійснює інші функції відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування, крім:
 
     абзаців тридцять другого - тридцять п'ятого підпункту 17 пункту 1 розділу I щодо доповнення частини десятої статті 17-3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) абзацами четвертим - сьомим, які набирають чинності з 1 вересня 2007 року;
 
     пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
     2. Процедури закупівель, розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до порядку, встановленого до набрання чинності цим Законом.
 
     3. Кабінету Міністрів України протягом 60 днів з дня опублікування цього Закону:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити скасування актів, які суперечать цьому Закону;
 
     забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити фінансування Антимонопольного комітету України для виконання ним функцій, передбачених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
     4. Міжвідомчій комісії з питань державних закупівель у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити порядок включення підприємств, установ, організацій до переліку підприємств, установ, організацій, на базі яких проводиться навчання та підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, і порядок проведення атестації викладачів, які проводять навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, затвердити програми навчання і підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель.
 
     5. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 1 грудня 2006 року
N 424-Vвгору