Про схвалення пріоритетів діяльності центральних органів виконавчої влади на 2008 рік
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Перелік від 05.03.2008423-р
Документ 423-2008-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.03.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 5 березня 2008 р. N 423-р
Київ
Про схвалення пріоритетів діяльності
центральних органів виконавчої влади на 2008 рік

Схвалити пріоритети діяльності центральних органів виконавчої
влади на 2008 рік згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 18

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2008 р. N 423-р
ПЕРЕЛІК
пріоритетів діяльності центральних
органів виконавчої влади на 2008 рік

1. Адміністрація Держприкордонслужби
Забезпечення розвитку інтегрованої системи охорони державного
кордону
Проведення реформи системи роботи з персоналом,
професіоналізація, протидія корупції. Забезпечення соціального
захисту персоналу
Створення нормативно-правової бази для забезпечення
становлення Держприкордонслужби як правоохоронного органу
Інженерно-технічне облаштування державного кордону,
забезпечення розвитку його інфраструктури
Розвиток прикордонного та міжнародного співробітництва
2. Держспецзв'язку
Забезпечення функціонування і розвитку державної системи
урядового зв'язку та Національної системи конфіденційного зв'язку
з використанням вітчизняних засобів захисту інформації
Розроблення вітчизняних засобів криптографічного захисту
інформації та їх впровадження в спеціальних телекомунікаційних
системах
Запобігання можливим загрозам безпечному функціонуванню
державної системи урядового зв'язку та вузлів зв'язку спеціального
призначення у разі приватизації ВАТ "Укртелеком"
3. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Запровадження нормативів достатності капіталу та інших
показників і вимог, що обмежують ризики страховиків за операціями
з фінансовими активами
Запровадження системи проведення оцінки фінансового стану
недержавних пенсійних фондів на засадах публічності
Створення та забезпечення функціонування єдиної
загальнонаціональної системи стабілізації і фінансового
оздоровлення кредитних спілок, а також гарантування вкладів членів
кредитних спілок
Підвищення надійності та прозорості механізмів фінансування
будівництва житла за рахунок коштів інвесторів
Нормативно-правове забезпечення запровадження державного
нагляду за фінансовими установами на консолідованій основі
4. Державна судова адміністрація
Удосконалення організаційного забезпечення діяльності судів
Забезпечення умов для завершення створення повноцінної
системи адміністративного судочинства
Запровадження стандартів фінансового забезпечення судів,
зокрема виходячи з розрахунків необхідних капітальних видатків
Розроблення нових механізмів формування системи фінансового
забезпечення діяльності судів
Запровадження спеціальної підготовки кандидатів на посади
суддів, що призначаються вперше, в Академії суддів України
Підвищення рівня поінформованості учасників судового процесу
та громадян про організацію та діяльність судів, забезпечення
розміщення усіх судових рішень, що набрали законної сили, на
веб-порталі "Судова влада України" в Єдиному державному реєстрі
судових рішень
5. Держінвестицій
Розроблення Стратегії інноваційного розвитку України на
2008-2018 роки
Розроблення та реалізація Концепції розвитку національної
інноваційної системи
Розбудова інституційної інфраструктури інноваційної
діяльності
Стимулювання інноваційної активності вітчизняних
товаровиробників
6. Держкомстат
Підготовка до проведення Всеукраїнського перепису населення
Проведення вибіркових опитувань населення з питань трудової
міграції
Розроблення Стратегії розвитку державної статистики на період
до 2012 року та заходів щодо її реалізації
Зіставлення даних двосторонньої торгівлі між Україною та
країнами - членами ЄС методом "дзеркальної" статистики і
визначення причин виникнення розбіжностей
Підготовка Всеукраїнського сільськогосподарського перепису
7. Держкомтелерадіо
Розроблення концепції створення системи Суспільного
телебачення і радіомовлення
Участь у впровадженні ефірного наземного цифрового
телерадіомовлення у 2008-2012 роках, зокрема технічне
переоснащення Національної телекомпанії України в межах коштів,
передбачених державним бюджетом, з метою забезпечення якісної
трансляції фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Реформування державних та комунальних друкованих засобів
масової інформації
Створення сприятливих умов для забезпечення розвитку
вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження
Забезпечення належного рівня поінформованості громадськості з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції
8. Держкомпідприємництво
Запобігання надмірному та неефективному регулюванню
господарської діяльності
Спрощення процедури входження в бізнес шляхом упорядкування
дозвільної системи
Упорядкування контрольних функцій з метою припинення тиску на
підприємців з боку чиновників
Забезпечення захисту прав та інтересів підприємців,
застосування заходів впливу на посадових осіб, які порушують
законодавство щодо підприємництва
9. Держгірпромнагляд
Визначення основних засад державного нагляду та експертної
діяльності у сфері промислової безпеки
Забезпечення дієвості державного нагляду у сфері промислової
безпеки, охорони праці і поводження з вибуховими матеріалами, а
також гірничого нагляду
Підвищення рівня безпеки праці на вугледобувних і
шахтобудівних підприємствах
Посилення профілактики нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві та зменшення рівня ризику їх
виникнення
Упровадження економічних важелів управління у сфері охорони
праці та стимулювання суб'єктів господарювання до створення
безпечних умов праці
Удосконалення механізму державного управління у сфері охорони
праці та промислової безпеки
10. Держкомнацрелігій
Забезпечення реалізації права громадян на свободу совісті та
віросповідання, надання усім конфесіям рівних прав і можливостей,
сприяння зміцненню взаєморозуміння між релігійними організаціями
різних віросповідань
Забезпечення прав біженців та шукачів притулку, їх інтеграція
в українське суспільство
Сприяння формуванню та реалізації державної етнонаціональної
політики, орієнтованої на забезпечення прав національних меншин,
задоволення їх культурних, мовних та інформаційних потреб
Забезпечення необхідних умов для облаштування, соціальної
адаптації та інтеграції осіб, депортованих за національною
ознакою, які повернулися в Україну
11. Держфінмоніторинг
Здійснення заходів щодо запобігання використанню фінансової
системи України для легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансування тероризму
Імплементація в національне законодавство міжнародних
стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) кримінальних доходів
Поглиблення взаємодії з впливовими міжнародними організаціями
(FATF, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Егмонтською
групою) з метою закріплення за Україною статусу надійного партнера
світової спільноти у сфері протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
Удосконалення взаємодії державних органів - учасників
Національної системи запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму, зокрема на базі Єдиної державної інформаційної системи
Забезпечення плідної співпраці регіональних підрозділів
Держфінмоніторингу з правоохоронними органами
12. Держатомрегулювання
Дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки в атомній
енергетиці
Імплементація положень Меморандуму між Україною та ЄС про
порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі за напрямом
"ядерна безпека" у частині "регуляторні питання" ( 994_694 )
Удосконалення системи національних норм та правил безпеки для
будівництва нових ядерних енергетичних установок
Участь у формуванні державної політики з питань безпеки
джерел іонізуючого випромінювання
Дотримання вимог безпеки під час будівництва нового
конфайнмента об'єкта "Укриття" з метою забезпечення захисту
персоналу, населення та навколишнього природного середовища від
негативного впливу іонізуючого випромінювання
13. НАЕР
Забезпечення реального збільшення частки альтернативних
джерел енергії в паливно-енергетичному балансі держави
Створення системи економічної мотивації підвищення
ефективності використання енергоресурсів
Удосконалення нормативно-правової бази та створення системи
національних стандартів у сфері енергоефективності
Запровадження системи моніторингу показників ефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів
14. НКРЗ
Спрощення доступу суб'єктів господарювання до ринку
телекомунікаційних послуг
Удосконалення механізмів тарифного регулювання у сфері
телекомунікацій
Забезпечення ефективної конкуренції на ринку
телекомунікаційних послуг
Забезпечення права споживачів на вільний вибір операторів
телекомунікацій та телекомунікаційних послуг
Участь у формуванні та реалізації державної політики
регулювання у сфері телекомунікацій
Сприяння впровадженню нових перспективних технологій
мобільного зв'язку
15. НКРЕ
Забезпечення ефективного регулювання ринку природного газу
Забезпечення ліцензування продажу природного газу власного
видобутку та встановлення його обґрунтованої ціни
Удосконалення системи державного регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій в паливно-енергетичному комплексі
Врегулювання проблемних питань щодо провадження діяльності з
експорту електричної енергії
Розроблення методології встановлення тарифів на
електроенергію для енергорозподільних компаній з урахуванням
дотримання стандартів якості електроенергії та послуг з її
постачання
Створення нормативно-правової бази щодо лібералізації ринку
електроенергії з урахуванням положень Концепції функціонування та
розвитку оптового ринку електроенергії України ( 1789-2002-п )
16. НКАУ
Проведення організаційно-технологічних перетворень
підприємств ракетно-космічної галузі, що не підлягають
приватизації, з метою максимальної орієнтації їх діяльності на
забезпечення виконання відповідних державних програм
Забезпечення подальшого розвитку співробітництва з Російською
Федерацією, Європейським космічним агентством, Федеративною
Республікою Бразилія, Сполученими Штатами Америки, Китайською
Народною Республікою та Республікою Індія
Ефективне використання наявного потенціалу підприємств
ракетно-космічної галузі
Створення умов для залучення інвестицій у виробництво
інноваційної продукції ракетно-космічної галузі
17. Український інститут національної пам'яті
Розроблення та забезпечення виконання Загальнодержавної
національно-культурної програми дослідження Голодомору
1932-1933 років в Україні та увічнення пам'яті його жертв
Формування та видання Національної книги пам'яті "Голодомор
1932-1933 років в Україні", розроблення концепції створення музею
Голодомору у складі Меморіалу пам'яті жертв голодоморів в Україні
Розроблення концепції створення нового покоління підручників
з історії України, які виховуватимуть молоде покоління у дусі
усвідомлення національної ідентичності, поваги і любові до України
Забезпечення створення Національного історико-меморіального
заповідника "Биківнянські могили"вгору