Документ 422_024, чинний, поточна редакція — Підписання від 04.06.2014

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Спеціальною слідчою комісією по боротьбі з відмиванням коштів Ліванської Республіки щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Дата підписання:

04.06.2014

Дата набрання чинності для України:

04.06.2014

Державна служба фінансового моніторингу України та Спеціальна слідча комісія Ліванської Республіки (далі - Сторони),

ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість у розвитку дружніх відносин і співробітництва між Сторонами в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму,

ВВАЖАЮЧИ, що спільним інтересом держав Сторін е сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та кримінальній діяльності, пов'язаній з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або кримінальною діяльністю, яка пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму.

З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій, як зазначено у Додатку I до цього Меморандуму.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів справи.

Стаття 2

Інформація, одержана від відповідної Сторони, не буде ні розголошена будь-якій третій стороні, ні використана у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, що надала інформацію.

Інформація, одержана у відповідності з цим Меморандумом, може бути використана при здійсненні правосуддя лише, якщо вона стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму, як визначено національним законодавством держав Сторін.

Стаття 3

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації та/або документів, одержаних в рамках цього Меморандуму, в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 4

Інформація та/або документи, одержані на основі цього Меморандуму, є конфіденційними, і на них поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Умови цього Меморандуму, які стосуються конфіденційності інформації, отриманої до припинення дії цього Меморандуму, залишаються дійсними після припинення дії цього Меморандуму.

Стаття 5

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Для української Сторони обмін інформацією здійснюватиметься відповідно до законодавства України.

Для ліванської Сторони обмін інформацією здійснюватиметься відповідно до законодавства Ліванської Республіки.

Стаття 7

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Стаття 8

Сторони не зобов'язані співпрацювати у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено досудове або судове провадження у державі запитуваної Сторони.

Сторони відмовляють, у наданні інформації у випадку, якщо надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або національним інтересам  чи суперечити законодавству держави запитуваної Сторони.

Якщо запитувана Сторона відмовляється виконувати запит, вона повинна повідомити запитуючу Сторону про причини відмови.

Стаття 9

За взаємною письмовою згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситися зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Стаття 10

Усі розбіжності щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 11

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Учинено в м. Ліма Перу 2014 року, та в 4 червень 2014 року, у трьох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Державну службу
фінансового моніторингу
України

(підпис)

ЧЕРКАСЬКИЙ І.Б.,
Голова


За Спеціальну
слідчу комісію
Ліванської Республіки

(підпис)

Абдул Хафіз МАНСУР,
СекретарДодаток I
до Меморандуму

Інформація для обміну на основі взаємності

Вид інформації

Так

Ні

Примітки

* ПФР (Підрозділ фінансової розвідки)
Інформація по фізичним та юридичним особам, наявна у базі даних ПФР


Повідомлення про підозрілі операції, одержані ПФР


Запити про надання допомоги (якщо дозволено ПФР, що надіслав запит), одержані ПФР


Підзвітні установи
* Фінансовий сектор

Виписки по стану рахунків


За умови достатньої та обгрунтованої підозри (відповідно до Кращої практики Егмонтської групи)

Детальна інформація по будь-якій операції/рахунку


Інформація по власникам рахунку, включаючи форми "Знай свого клієнта"


* Інші секториІнформація по клієнтам/бенефіціарам


* Правоохоронні органи
Громадянство фізичних осібРозвідувальна інформація* Прокуратура
Дані про притягнення до відповідальності (до винесення судом вироку)


Інформація надається МВС України автоматично

Дані про судимість засуджених осіб


* Митні органи
Дані про перетин кордону фізичних осіб


Дані про експорт-імпорт товарів


* Фінансові регуляторні органи
Фінансові установи


Якщо е дозвіл регуляторного органу або залежно від справи

Страхування


Фондовий ринок


* Податкові органиІнформація про валові доходи та податки за наявності дозволу податкового органу

Податкові Декларації


* Імміграційні органи
Реквізити паспортів фізичних осіб


* Реєстр нерухомості


За наявності дозволу на передачу інформації власника реєстру

* Реєстр компаній


Включає реєстр платників податків, що формується податковими органами

* Реєстр транспортних засобів
Так

Ні

Час від часу

Передача інформації до правоохоронних органів та/або судових органів лише з метою фінансового розслідування


За наявності дозволу ПФР

Передача інформації до судових органів з метою її використання в якості доказів у будь-якому судовому процесі


вгору