Угода про співробітництво в галузі туризму між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ліванської Республіки
Угода Кабінету Міністрів України; Ліван; Міжнародний документ від 08.07.2003
Документ 422_008, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2003

               Угода 
про співробітництво в галузі туризму між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Ліванської Республіки

Кабінет Міністрів України та Уряд Ліванської Республіки, далі
- "Сторони", виходячи з положень Манільської декларації про світовій
туризм (1980 р.), основних принципів Гаазької декларації про
туризм (1989 р.) ( 995_904 ), рекомендацій Всесвітньої туристської
організації та чинного законодавства обох країн, висловлюючи бажання зміцнювати дружні зв'язки та сприяти
кращому ознайомленню з історичною та культурною спадщиною Лівану
та України, визнаючи значення туризму як засобу зміцнення
взаєморозуміння, добросусідства та дружніх відносин між двома
країнами, погодилися про наступне:
Стаття 1
Сторони заохочуватимуть і зміцнюватимуть співробітництво в
сфері туризму на основі рівності та взаємної вигоди відповідно до
цієї Угоди, чинного законодавства обох держав і міжнародних угод,
що є чинними для обох Сторін.
Стаття 2
Сторони сприятимуть розвитку співробітництва між державними
органами по туризму, підприємствами та організаціями туристичної
сфери України та Лівану.
Стаття 3
Сторони згідно з чинним законодавством своїх держав
заохочуватимуть здійснення інвестицій у туристичну галузь в обох
країнах.
Стаття 4
Сторони здійснюватимуть необхідні заходи по взаємному
забезпеченню безпеки туристів, які подорожують до їх країни з
країни іншої Сторони, відповідно до міжнародних стандартів.
Стаття 5
Сторони заохочуватимуть індивідуальний та організований
туризм, а також обмін спеціалізованими групами, які подорожують з
метою участі у спортивних заходах, музичних і театральних
фестивалях, виставках, семінарах та конференціях у галузі туризму.
Стаття 6
Сторони заохочуватимуть і підтримуватимуть обмін статистичною
та іншою інформацією в сфері туризму, в тому числі: - про законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють
туристичну діяльність в своїх країнах; - про внутрішнє законодавство, пов'язане з захистом і
збереженням культурних і природних ресурсів, що є туристичними
пам'ятками; - про туристичні ресурси своїх країн; - досвідом організації готельного господарства та інших
закладів розміщення туристів; - про наукові дослідження в галузі туризму; - довідковими та рекламними матеріалами.
Стаття 7
Сторони, виходячи з наявних можливостей, надаватимуть одна
одній допомогу в підготовці професійних кадрів для сфери туризму,
обмінюватимуться представниками засобів масової інформації та
туристичними фахівцями, а також сприятимуть всебічним контактам і
спільній діяльності організацій, що здійснюють дослідження в
галузі туризму.
Стаття 8
Сторони координуватимуть співробітництво в рамках Всесвітньої
туристської організації та інших міжнародних туристичних
організацій.
Стаття 9
Сторони сприятимуть відкриттю на території своїх держав
офіційних туристичних представництв держави іншої Сторони. Порядок відкриття та діяльність представництв
регулюватимуться чинним законодавством України та Ліванської
Республіки.
Стаття 10
Сторони створять Спільну комісію з метою координації,
діяльності, реалізації положень цієї Угоди та розробки пропозицій
і програм розвитку двостороннього співробітництва. Спільна комісія формуватиметься з двох національних частин у
складі представників обох Сторін, кількість і повноваження яких
визначатимуться на паритетних засадах кожною з Сторін до
проведення засідань, про що вони повідомлятимуть одна одну. До участі у засіданнях Спільної комісії, у разі необхідності,
можуть залучатися представники різних підприємств та організацій,
які займаються діяльністю, пов'язаною з туризмом. Періодичність і місце проведення засідань Спільної комісії
визначаються та узгоджуються Сторонами. Керівники делегацій
співголовуватимуть на засіданнях Спільної комісії. За взаємною згодою Голів національних частин робочою мовою
може визначатися англійська або будь-яка інша мова. Спільна комісія розроблятиме програму роботи та пріоритетні
питання для обговорення. Вона також може вносити до Урядів своїх
держав пропозиції, спрямовані на покращення співпраці, а також
взаємодії в рамках міжнародних організацій.
Стаття 11
Сторони доручають виконання цієї Угоди своїм органам
виконавчої влади в галузі туризму: - з української Сторони: Державній туристичній адміністрації
України або її правонаступнику; - з ліванської Сторони: Міністерству туризму Ліванської
Республіки або його правонаступнику.
Стаття 12
За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та
доповнення, оформлені у вигляді протоколів, що становитимуть
невід'ємну частину цієї Угоди та набувають чинності з дня
підписання.
Стаття 13
Усі спори, що виникають при тлумаченні або застосуванні цієї
Угоди, вирішуються Сторонами шляхом консультацій та переговорів.
Стаття 14
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.
Стаття 15
Угода залишатиметься чинною протягом п'яти років і
вважатиметься продовженою на наступний рівноцінний проміжок часу,
якщо жодна з Сторін не повідомить іншу в письмовій формі по
дипломатичних каналах про свій намір припинити її дію не пізніше,
ніж за шість місяців до закінчення відповідного строку. Припинення дії цієї Угоди не відобразиться на виконанні
програм та інших проектів в галузі туризму, узгоджених в період
дії цієї Угоди, у випадку, якщо Сторони не домовляться про інше.
Вчинено в м. Києві 8 липня 2003 року в двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними. У випадку розбіжностей при тлумаченні Угоди перевага
надається тексту англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Ліванської Республікивгору