Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Ліванської Республіки про співробітництво в митних справах
Угода Кабінету Міністрів України; Ліван; Міжнародний документ від 08.07.2003
Документ 422_006, чинний, поточна редакція — Затвердження від 03.03.2004, підстава - 299-2004-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 21.03.2006, підстава - v1010342-09. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
і Урядом Ліванської Республіки
про співробітництво в митних справах
( Угоду затверджено Постановою КМ
N 299 ( 299-2004-п ) від 03.03.2004 )

Дата підписання: 08.07.2003 Дата затвердження Україною: 03.03.2004 Дата набрання чинності для України: 21.03.2006

Кабінет Міністрів України і Уряд Ліванської Республіки,
надалі Сторони,
вважаючи, що митні порушення завдають шкоди економічним,
комерційним, фінансовим, соціальним і культурним інтересам їхніх
країн;
враховуючи важливість забезпечення правильності застосування
та стягнення мита, податків і будь-яких інших нарахувань на імпорт
чи експорт товарів, також як і належного виконання положень щодо
заборон, обмежень і контролю;
враховуючи необхідність міжнародного співробітництва щодо
імплементації Митних нормативних документів;
будучи глибоко стурбованими тенденцією зростання випадків
незаконного переміщення партій наркотичних засобів, психотропних
речовин або прекурсорів та беручи до уваги той факт, що такі дії є
небезпечними для здоров'я громадян і суспільства;
будучи переконаними, що зусилля у запобіганні митним
порушенням і незаконному переміщенню наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів можуть виявитися більш
ефективними завдяки співробітництву між їхніми Митними органами;
беручи до уваги також міжнародні документи, щодо
двосторонньої взаємодопомоги і, зокрема Рекомендації Ради митного
співробітництва про взаємну адміністративну допомогу від 5 грудня
1953 року
домовилися про таке:
ГЛАВА I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
СТАТТЯ 1
ВИЗНАЧЕННЯ
Для цілей цієї Угоди:
1. "Митний орган" - в Україні - Державна митна служба України
і в Ліванській Республіці - Вища Рада митниць Міністерства
фінансів.
2. "Митне законодавство" - чинні положення, що застосовуються
на територіях держав Сторін і встановлені законами або правилами
щодо порядку ввезення, вивезення та транзиту товарів, які
регламентують стягнення мита, податків та інших обов'язкових
платежів, або засоби застосування заборон, обмежень і контролю.
3. "Запитуюча Сторона" - митний орган, який звертається із
запитом про допомогу з митних питань.
4. "Запитувана Сторона" - митний орган, який отримує запит
про допомогу з митних питань.
5. "Митне порушення" - будь-яке порушення або будь-яка спроба
порушення митного законодавства.
6. "Наркотичні засоби" будь-які субстанції, натуральні або
синтетичні, занесені у Переліки I. і II. Єдиної Конвенції про
наркотичні речовини ( 995_177 ) від 1961 року (з доповненнями).
7. "Психотропні речовини" будь-які субстанції, натуральні або
синтетичні, або будь-які природні матеріали, занесені у Переліки
I. II. III і IV Конвенції про психотропні речовини ( 995_176 ) від
1971 року (з доповненнями).
8. "Прекурсори" хімічні речовини, що використовуються під
контролем, у виробництві наркотичних засобів і психотропних
речовин, занесені у Переліки I та II Конвенції ООН проти
незаконного переміщення наркотичних засобів та психотропних
речовин ( 995_096 ) від 1988 року;
9. "Контрольована поставка" метод, за яким допускається
вивезення, транзит або ввезення на території держав Сторін
незаконних партій наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів з відома та під наглядом компетентних органів Сторін з
метою виявлення осіб, причетних до скоєння митних порушень.
СТАТТЯ 2
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ УГОДИ
1. Сторони, згідно з положеннями цієї Угоди, надають одна
одній взаємну допомогу:
a) з метою забезпечення належного дотримання митного
законодавства;
b) з метою запобігання, розслідування та припинення митних
порушень;
c) в обміні документацією відносно застосування митного
законодавства;
d) з метою запобігання і розслідування випадків незаконного
переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин чи
прекурсорів;
2. Допомога між Сторонами буде надаватися відповідно до їх
національного законодавства і в межах їхньої компетенції і наявних
ресурсів.
ГЛАВА II
ВЗАЄМНА ДОПОМОГА
СТАТТЯ 3
СФЕРА НАДАННЯ ДОПОМОГИ
Сторони надаватимуть взаємну допомогу, в межах своєї
компетенції та відповідно до положень цієї Угоди, з метою
попередження, розслідування та припинення митних порушень.
СТАТТЯ 4
ШЛЯХИ СПІВРОБІТНИЦТВА
1. Взаємна допомога надається шляхом безпосереднього
співробітництва між службовими особами, визначеними Головами
відповідних Митних органів Сторін.
2. У випадку, якщо запитуваний Митний орган не може його
виконати, він повинен повідомити про це запитуючий Митний орган та
передати запит до компетентного органу.
3. Обмін кореспонденцією згідно з цією Угодою, повинен
відбуватися англійською мовою.
СТАТТЯ 5
ФОРМА І ЗМІСТ ЗАПИТІВ ПРО ДОПОМОГУ
1. Запити про допомогу згідно з цією Угодою будуть
надсилатися в письмовій формі. Документи, необхідні для виконання,
повинні супроводжувати запит. У випадках, що не терплять
зволікання, можуть бути прийняті усні запити, але вони невідкладно
підтверджуються в письмовій формі.
2. Запити про допомогу повинні включати таку інформацію:
a) назву запитуючої Сторони;
b) назву запитуваної Сторони;
c) предмет та причини запиту;
d) імена, прізвища та адреси фізичних осіб і юридичних осіб,
які є об'єктом розслідування, якщо такі відомі;
e) зміст запиту з описом суті справи та обставин, які
підлягають з'ясуванню, а також опис фактичних обставин скоєного
митного порушення та його юридична кваліфікація за законодавством
держави запитуючого Митного органу;
3. Якщо запит не відповідає формальним вимогам, його
виправлення або доповнення може вимагатися.
СТАТТЯ 6
ДОПОМОГА НА ЗАПИТ
1. На запит Митні органи Сторін інформують один одного чи
товари, вивезені з території держави однієї Сторони, були законно
ввезені на територію держави іншої Сторони. На запит, ця
інформація повинна містити положення щодо митних процедур митні
процедури, які використовувалися під час оформлення товарів.
2. Митний орган однієї Сторони буде надавати, на запит
Митного ну іншої Сторони і в межах своїх можливостей, інформацію
щодо:
a) транспортних засобів, які підозрюються в тому, що їх
використовують для порушень митного законодавства на території
держави запитуючої Сторони
b) товарів, які, як вважає запитуюча Сторона, є об'єктом
нелегальних видів діяльності
c) осіб про яких відомо, або які підозрюються запитуючою
Стороною, як такі, що чинять порушення митного законодавства
d) місця, де зберігаються товари, і які підозрюються, в тому,
що в них чиняться протизаконні дії.
3. Митний орган однієї Сторони буде надавати, на запит
Митного органу іншої Сторони усю наявну інформацію відносно видів
діяльності, які можуть закінчитися порушеннями митного
законодавства на території держави запитуючої Сторони.
4. Митні органи Сторін надаватимуть на запит необхідні дані,
які мають відношення до транспортування і перевезення товарів, як
наприклад: адміністративні, транспортні, комерційні документи або
будь-яку іншу інформацію відносно вартості і призначення цих
товарів.
5. На запит однієї Сторони, інша Сторона повинна, у
відповідності до законодавства і правил чинних на території її
держави, сповіщати або організовувати так, щоб компетентні органи
сповіщали про дії або рішення застосовані запитуючою Стороною, що
мають відношення до будь-якого суб'єкта, в межах дії цієї Угоди,
особам, що проживають на території її території.
6. На запит, Митний орган однієї або іншої Сторони в межах
своєї компетенції і можливостей здійснює спеціальний нагляд
протягом конкретного періоду часу за переміщенням товарів,
згаданих в статті 8, включаючи переміщення осіб і транспортних
засобів, що в них залучені.
СТАТТЯ 7
ВИКОНАННЯ ЗАПИТІВ
1. Митний орган, до якого надіслано запит має вжити
необхідних заходів з метою його виконання. Надана інформація може
також бути передана електронними засобами зв'язку.
2. Запити про допомогу, надіслані за цією статтею, повинні
бути виконані відповідно до законодавства і правил держави
запитуваної Сторони. У випадку, якщо виконання запиту є
неможливим, запитувана Сторона інформує запитуючу Сторону про це.
3. Митний орган однієї Сторони може, в межах своєї
компетенції, після надходження запиту Митного органу іншої
Сторони, проводити усі необхідні розслідування, включаючи огляд
осіб, які підозрюються у скоєнні митних порушень.
4. Митний орган однієї Сторони може, після надходження запиту
Митного органу іншої Сторони, проводити верифікацію, контроль, та
розслідування для того, щоб знайти факти, які мають відношення до
сфери застосування цієї Угоди, і які віднесено до компетенції
запитуваного Митного органу.
5. Запит однієї із Сторін щодо здійснення тієї або іншої
процедури може бути виконаний тільки згідно із чинним
законодавством держави Сторони, якій надіслано такий запит і
відповідно до пункту 2 цієї статті.
6. У випадках, коли запитуюча Сторона надсилає запит про
допомогу, який вона сама не змогла б виконати, рішення щодо
виконання такого запиту залишається за запитуваною Стороною.
СТАТТЯ 8
ДОБРОВІЛЬНА ДОПОМОГА
1. Митні органи обох Сторін надають взаємну допомогу, без
попереднього запиту, якщо вони вважають, що це є необхідним для
правильного застосування митного законодавства, і коли вони
отримують інформацію щодо:
а) протизаконних операцій
b) нових засобів або методів, які використовуються в
проведенні таких операцій
c) предметів або товарів, про які відомо, що вони є об'єктом
порушень митного законодавства
d) осіб, про яких відомо, що вони чинять порушення митного
законодавства
e) транспортних засобів, що підозрюються в тому, що їх
використовують в порушеннях митного законодавства
2. Вищезазначена добровільна допомога буде надаватися обома
Сторонами особливо у випадках, які могли б завдати значної шкоди
економіці, охороні здоров'я, громадській безпеці або будь-якому
іншому життєвому інтересові іншої Сторони, як наприклад,
незаконний обіг зброї, вибухівки і патронів, ядерних матеріалів,
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів,
археологічних цінностей, творів мистецтва або інших культурних
цінностей.
СТАТТЯ 9
РОЗСЛІДУВАННЯ
1. На запит Митного органу однієї Сторони, Митний орган іншої
Сторони може почати офіційне розслідування щодо дій, які
суперечать або вважаються такими, що суперечать митному
законодавству запитуючої Сторони.
2. Таке розслідування проводиться згідно з чинним
законодавством держави запитуваної Сторони. Запитувана Сторона у
процесі розслідування діє так, як вона діяла б для забезпечення
своїх власних потреб.
3. Запитувана Сторона може дозволити посадовим особам
запитуючої Сторони бути присутніми при такому розслідуванні. Такі
посадові особи повинні мати письмові повноваження надані їх Митним
органом запитуючої Сторони.
СТАТТЯ 10
ЕКСПЕРТИ І СВІДКИ
1. На запит судових або адміністративних установ однієї
Сторони, у випадку розгляду митного порушення, Митний орган іншої
Сторони може уповноважити своїх посадових осіб виступити
експертами або свідками у цих судах або адміністративних
установах.
2. Такі посадові особи дають свідчення щодо фактів порушень,
виявлених ними під час виконання своїх службових обов'язків.
3. Запит щодо надання повноважень експертам і свідкам повинен
чітко визначати суть справи і компетенцію посадових осіб, які
виступають експертами або свідками.
4. Запит щодо надання повноважень експертам та свідкам
повинен здійснюватися згідно з чинним законодавством держав Сторін
та відповідно до положень міжнародних договорів і конвенцій
Договірними Сторонами яких є держави Сторони.
СТАТТЯ 11
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
1. Інформація, документи та інші відомості, одержані
відповідно до положень цієї Угоди, не повинні використовуватися
для інших цілей, ніж це зазначено в цій Угоді, без письмової згоди
Митного органу, що їх надав.
2. На запити, інформацію, доповіді експертів та інші
відомості передані у будь-якій формі відповідно до положень цієї
Угоди, поширюється такий же захист, який передбачено для
інформації та документів такого виду законодавством держави
Сторони, яка цю інформацію отримала. На запит Сторони, що надає
інформацію, відомості, документи та інша інформація будуть
вважатися Стороною, що отримує її, конфіденційною.
3. Митні органи Сторін можуть, відповідно до цілей цієї Угоди
і в її межах та згідно з положеннями міжнародних договорів і
конвенцій Договірними Сторонами яких є Сторони, використовувати як
докази інформацію та документи, отримані згідно з цією Угодою, у
наданих судам та іншим адміністративним органам звинуваченнях.
4. Доказова сила такої інформації та документів, а також їх
використання в судах визначається національним законодавством
держави відповідної Сторони.
СТАТТЯ 12
ПЕРЕДАЧА/ПОВІДОМЛЕННЯ
На запит запитувана Сторона передає/сповіщає, згідно з
законодавством її держави, заінтересованим фізичним або юридичним
особам, які постійно проживають або засновані на території її
держави, всі документи і рішення, що надходять від запитуючої
Сторони у межах цієї Угоди.
СТАТТЯ 13
ВИНЯТКИ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
ПРО ВЗАЄМНУ ДОПОМОГУ
1. Якщо Митний орган запитуваної Сторони вважає, що
реалізація запиту про допомогу може заподіяти шкоду
суверенітетові, громадському порядку, безпеці або іншим суттєвим
інтересам його держави або потягти за собою розголошення державної
або іншої захищеної законом таємниці, у такій допомозі може бути
відмовлено в цілому або частково, або може бути подана за
додержання певних умов.
2. Якщо запит про допомогу не може бути реалізований,
запитуюча Сторона невідкладно про це повідомляється у письмовій
формі з посиланням на причини відмови.
СТАТТЯ 14
ВИТРАТИ НА ДОПОМОГУ
Сторони взаємно відмовляються від усіх вимог щодо компенсації
витрат, які зазнаються у процесі виконання цієї Угоди, за винятком
витрат на експертів, свідків, письмових та усних перекладачів.
ГЛАВА III
СПІВРОБІТНИЦТВО З МИТНИХ ПИТАНЬ
СТАТТЯ 15
СФЕРА СПІВРОБІТНИЦТВА
1. Митні органи обох Сторін розвивають співробітництво у
митній справі до якомога найвищого ступеню. Сторони намагаються
співробітничати особливо в таких напрямках:
a) створення і підтримка каналів зв'язку між їхніми Митними
органами, в сферах, що становлять спільний інтерес.
b) будь-які інші адміністративні питання, які мають
відношення до цієї Угоди, які час від часу вимагають їхньої
спільної дії.
2. В межах цієї Угоди, співробітництво Митних органів повинне
включати всі питання, пов'язані із застосуванням Митного
законодавства.
СТАТТЯ 16
СПІВРОБІТНИЦТВО ЩОДО МИТНИХ ПРОЦЕДУР
Сторони обмінюються інформацією і досвідом відносно заходів
для удосконалення митних технологій і процедур також як і
комп'ютерних систем для досягнення цієї мети відповідно до
положень цієї Угоди.
ГЛАВА IV
СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
СТАТТЯ 17
НАГЛЯД ЗА ОСОБАМИ,
ТОВАРАМИ І ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
Митний орган однієї Сторони у межах своєї компетенції та
можливостей, за власною ініціативою або на запит Митного органу
іншої Сторони, здійснює нагляд за:
a) в'їздом на територію держави однієї з Сторін і виїздом з
неї осіб, про яких відомо, що вони порушують або підозрюються у
порушенні митного законодавства на території держави іншої
Сторони;
b) товарами, які є або які підозрюються у тому, що вони є
предметом незаконного переміщення на територію або з території
держави іншої Сторони;
c) будь-якими транспортними засобами, про які відомо, що вони
використовуються або підозрюються у використанні для вчинення
порушення митного законодавства на території держави іншої
Сторони;
СТАТТЯ 18
КОНТРОЛЬОВАНА ПОСТАВКА
1. Митні органи обох Сторін співпрацюватимуть у застосуванні
методу контрольованої поставки.
2. Рішення про застосування контрольованої поставки
приймається Сторонами у кожному конкретному випадку і за умови
його відповідності вимогам національного законодавства держав
Сторін.
СТАТТЯ 19
ДІЇ ПРОТИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ
ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ПРЕКУРСОРІВ
1. Митні органи обох Сторін будуть надавати один одному
допомогу у відверненні та розслідуванні незаконного переміщення
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, надаючи
один одному, на запит або за власною ініціативою, інформацію щодо:
a) методів припинення незаконного переміщення наркотичних
засобів, психотропних речовин або прекурсорів;
b) принципів митного контролю наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів, нових методів та способів їх
виявлення;
c) досвіду щодо використання технічних засобів та тренованих
собак при виявленні наркотиків;
d) публікацій, наукових та професійних видань, навчальної
допомоги щодо боротьби з незаконним переміщенням наркотичних
засобів, психотропних речовин або прекурсорів;
e) нових типів наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів, місць виробництва, шляхів використовуваних
контрабандистами та методів перевезення;
f) ідентифікації та лабораторних аналізів наркотичних
засобів. психотропних речовин або прекурсорів;
2. Митні органи обох Сторін, за своєю власною ініціативою або
на запит будуть надавати один одному інформацію щодо:
a) фізичних та юридичних осіб, про яких відомо або які
підозрюються в участі в незаконному ввезенні та переміщенні
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів;
b) нових каналів та засобів, що використовуються для
переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів;
c) товарів або поштових відправлень про які відомо або
відносно, яких є підозра, що вони використовуються для переміщення
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів;
d) транспортні засоби, про які відомо, що вони
використовуються для незаконного переміщення наркотичних засобів,
психотропних речовин або прекурсорів;
ГЛАВА V
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
СТАТТЯ 20
ВИКОНАННЯ УГОДИ
1. Виконання цієї Угоди буде покладено на Митні органи обох
Сторін.
2. Митні органи Сторін можуть організовувати безпосередній
зв'язок між своїми підрозділами, що забезпечують розслідування
митних порушень.
3. Спірні питання, що виникатимуть під час застосування та
тлумачення положень цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом
переговорів і консультацій між Митними органами обох Сторін.
4. За згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть бути
внесені зміни і доповнення. Зміни та доповнення оформляються
відповідними протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.
СТАТТЯ 21
НАБУТТЯ ЧИННОСТІ І ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ
1. Ця Угода набуває чинності на тридцятий день після
отримання останнього письмового повідомлення по дипломатичних
каналах про виконання Сторонами передбачених національним
законодавством внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набуття Угодою чинності.
2. Ця Угода укладається на невизначений термін, якщо не буде
зупинена однією з Договірних Сторін через дипломатичні канали. Дія
цієї Угоди припиняється через шість місяців після отримання такого
повідомлення іншою Договірною Стороною.
Вчинено в м. Києві 8 липня 2003 року в двох примірниках
українською, арабською та англійською мовами, причому усі тексти є
автентичними. У випадку розбіжностей щодо тлумачення положень цієї
Угоди, перевага надається тексту англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд Ліванської
України Республіки
(підпис) (підпис)вгору