Про затвердження Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа від 07.05.2008422
Документ 422-2008-п, перша редакція — Прийняття від 07.05.2008
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 7 травня 2008 р. N 422
Київ
 
Про затвердження Порядку зберігання наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
вилучених з незаконного обігу

 
     Відповідно до частини третьої статті 25 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Затвердити Порядок зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, що додається.

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО 
     Інд. 31

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2008 р. N 422
 
ПОРЯДОК
зберігання наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу

 
     1. Цей Порядок визначає умови зберігання та процедуру ведення обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789), вилучених з незаконного обігу органами МВС, СБУ і Держмитслужби (далі - наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори).
 
     2. Зберігання органами МВС, СБУ і Держмитслужби наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється без надання відповідної ліцензії.
 
     3. Для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів органи МВС, СБУ і Держмитслужби виділяють приміщення, що відповідають вимогам, установленим МВС (далі - приміщення).
 
     Дозвіл на використання приміщень непотрібен.
 
     4. Керівник органу МВС, СБУ і Держмитслужби призначає особу, на яку покладається відповідальність за зберігання та ведення обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - відповідальна особа).
 
     5. Про прийняття для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідальна особа робить відповідний запис у журналі обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - журнал обліку) за формою згідно з додатком 1 та видає квитанцію за формою згідно з додатком 2, яка додається до кримінальної справи або справи з матеріалами перевірки.
 
     Прийняті для зберігання наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори повинні бути упаковані та опечатані. На кожну упаковку прикріплюється бирка, на якій зазначаються номер журналу обліку і порядковий номер запису.
 
     Під час прийняття для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідальна особа перевіряє відповідність даних, зазначених у документах про вилучення та дослідження таких засобів, речовин і прекурсорів, їх фактичному стану.
 
     6. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що не можуть за обсягом зберігатися в одному приміщенні, передаються на підставі укладеної згідно із законодавством угоди для зберігання суб'єктові господарювання, який має відповідну ліцензію. Облік переданих засобів, речовин і прекурсорів ведеться відповідно до цього Порядку.
 
     7. Приміщення та розміщені у ньому сейфи і металеві шафи, в яких зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, опечатуються відповідальною особою.
 
     8. Вхід до приміщення здійснюється в присутності відповідальної особи.
 
     9. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори можуть видаватися на підставі письмового мотивованого запиту дізнавача, слідчого, прокурора або суду, в провадженні яких перебувають матеріали перевірки, що проводиться згідно з вимогами статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ) або кримінальної справи, про що відповідальна особа робить відповідний запис у журналі обліку.
 
     Видані наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори зберігаються у сейфі або металевій шафі.
 
     Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється органами МВС, СБУ і Держмитслужби за умови забезпечення їх охорони та схоронності.
 
     Про повернення зазначеними органами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідальна особа робить відповідний запис у журналі обліку.
 
     10. Журнал обліку прошнуровується і скріплюється печаткою органу, його сторінки нумеруються.
 
     Записи в журналі обліку робляться відповідальною особою в порядку надходження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на підставі документів про їх вилучення та дослідження, в яких зазначаються дата їх надходження для зберігання, найменування, кількість, номер кримінальної справи або справи з матеріалами перевірки, місце фактичного зберігання, а також відомості про видачу зазначених засобів, речовин і прекурсорів для цілей, передбачених законодавством.
 
     11. Контроль за зберіганням і обліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється комісією, до складу якої входять керівник органу МВС, СБУ і Держмитслужби, представники підрозділу, відповідального за діловодство, експертно-криміналістичного підрозділу та підрозділу з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 
     12. Комісія проводить не рідше одного разу на місяць перевірку стану та умов зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та порядку ведення їх обліку. За результатами перевірки складається акт, який підписується членами комісії, передається до підрозділу, відповідального за діловодство, та зберігається у справі.
 
     13. Під час проведення органами МВС, СБУ і Держмитслужби планових перевірок підпорядкованих їм органів в обов'язковому порядку перевіряється стан зберігання та порядок ведення обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 
     14. У разі неналежного зберігання та ведення обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів проводиться службове розслідування.

 
Додаток 1
до Порядку
 
ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
вилучених з незаконного обігу, N ___
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Дата  |Відомості|Кіль- |Номер |Місце  |Дата |Рішення |Відомості|Відмітка|Примітка|
|ковий |надход-|  про  |кість |кримі- |фактич- |пере- |щодо нар-|про   |про   |    |
|номер |ження |упаковку |(вага,|нальної|ного  |дачі |котичних |видачу  |виконан-|    |
|   |    |     |об'єм)|справи |збері- |нарко-|засобів, |нарко-  |ня ріше-|    |
|   |    |     |   |або ма-|гання, |тичних|психо-  |тичних  |ння із |    |
|   |    |     |   |теріалу|прізвище|засо- |тропних |засобів, |зазначе-|    |
|   |    |     |   |дослід-|відпові-|бів, |речовин |психотро-|нням  |    |
|   |    |     |   |чої пе-|дальної |психо-|і прекур-|пних   |дати  |    |
|   |    |     |   |ревірки|особи  |троп- |сорів.  |речовин і|    |    |
|   |    |     |   |    |    |них  |Дата його|прекур- |    |    |
|   |    |     |   |    |    |речо- |прийняття|сорів  |    |    |
|   |    |     |   |    |    |вин і |     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |пре- |     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |кур- |     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |сорів |     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |для  |     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |вчине-|     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |ння  |     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |слід- |     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |чих чи|     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |судо- |     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |вих  |     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |дій. |     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |Від- |     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |мітка |     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |про  |     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |повер-|     |     |    |    |
|   |    |     |   |    |    |нення |     |     |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Додаток 2
до Порядку
 
КВИТАНЦІЯ
про отримання наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, N ___
 
     Посада, звання, прізвище, ім'я, та по батькові особи, яка вилучила наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата вилучення ______________________________________________
Назва вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Обсяг _______________________________________________________
Відомості про упаковку (печатки, підписи) ___________________
     Номер кримінальної справи або справи з матеріалами перевірки
__________________________________________________________________ 
Номер журналу обліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів ____________________________________________
Порядковий номер _________________

_________________ _______________________________ _____________
(посада) (прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)вгору