Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019420
Документ 420-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.05.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 420
Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 991 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 97, ст. 3319), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців третього - сьомого пункту 5 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2019 р. № 420

ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності

1. Абзац четвертий пункту 6 після слів “для провадження туроператорської діяльності” доповнити словами і цифрами “, визначений пунктом 10 цих Ліцензійних умов”.

2. Пункти 10 і 11 викласти в такій редакції:

“10. Керівник туроператора, його філії, іншого відокремленого підрозділу повинен мати вищу освіту, що підтверджується документом про вищу освіту, стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років або вищу освіту у сфері туризму за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) або науковим рівнями вищої освіти, що підтверджується документом про вищу освіту. Документи про вищу освіту, видані іноземними закладами вищої освіти, повинні бути визнаними в Україні в установленому порядку.

11. У штаті туроператора повинно налічуватися не менш як 30 відсотків працівників, які мають стаж роботи у сфері туризму не менше трьох років або вищу освіту у сфері туризму за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) або науковим рівнями вищої освіти, що підтверджується документом про вищу освіту. Документи про вищу освіту, видані іноземними закладами вищої освіти, повинні бути визнаними в Україні в установленому порядку.”.

3. Доповнити Ліцензійні умови пунктом 21-1 такого змісту:

“21-1. Туроператор зобов’язаний забезпечити дотримання мінімального розміру фінансового забезпечення своєї цивільної відповідальності (гарантією банку або іншої кредитної установи) перед туристами, встановленого статтею 15 Закону України “Про туризм”, протягом строку дії ліцензії. У разі проведення виплат за гарантією банку або іншої кредитної установи туроператор зобов’язаний привести розмір такої гарантії до встановленого законом мінімального розміру фінансового забезпечення його цивільної відповідальності протягом робочого дня, що настає за днем проведення виплати.”.

4. У пункті 24 слова “з дня” замінити словами “до дня”.

5. Доповнити Ліцензійні умови пунктами 25-1, 29 та 30 такого змісту:

“25-1. Туроператор, який надає послугу, пов’язану з виїзним туризмом та перевезенням, зобов’язаний двічі (за вісім годин та дві години) до запланованого часу відправлення рейсу перевірити інформацію про час його відправлення та у разі затримки рейсу на чотири або більше години від запланованого часу відправлення розмістити інформацію про зазначену затримку на своєму веб-сайті та надіслати на електронну адресу органу ліцензування.”.

“29. Туроператор на своєму веб-сайті зобов’язаний розмістити у довільній формі інформацію про:

туристичних агентів, які провадять посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, розробленого туроператором (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я (за наявності), по батькові фізичної особи - підприємця, строк дії агентського договору, реквізити установи, що надала гарантію банку, або іншої кредитної установи);

діючі договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором та/або через туристичних агентів, із зазначенням країни тимчасового перебування.

Туроператор повинен забезпечити оновлення зазначеної інформації не пізніше робочого дня, що настає за днем укладення агентського договору або договору на туристичне обслуговування, та її розміщення на своєму веб-сайті протягом року.

30. Туроператор під час провадження своєї діяльності забезпечує створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до місць її провадження.”.

6. У додатках до Ліцензійних умов:

1) у додатку 1 виключити слова:

{Зміни до додатку 1}

2) у додатку 2 слово “Місцезнаходження” замінити словами “Адреса місця провадження діяльності”, а після слів “Керівник здобувача ліцензії/ліцензіата” доповнити словами “(уповноважена або довірена особа)”.вгору