Документ 419-2008-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.02.2012, підстава - 108-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 5 березня 2008 р. N 419-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 108 ( 108-2012-п ) від 20.02.2012 }
Про затвердження Умов продажу пакета акцій
ВАТ "Науково-виробничий комплекс "Київський
завод автоматики імені Г.І. Петровського"
разом із земельною ділянкою
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 483 ( 483-2011-п ) від 11.05.2011 }

1. Затвердити Умови продажу пакета акцій ВАТ
"Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики
імені Г.І. Петровського" разом із земельною ділянкою, що
додаються.
Пакет складається з 96 484 160 акцій, що становить
93,07 відсотка статутного капіталу, номінальною вартістю
24 121,04 тис. гривень.
2. Фондові державного майна:
разом з Державним комітетом із земельних ресурсів здійснити в
установленому порядку та визначені законодавством строки заходи
щодо внесення земельної ділянки до статутного капіталу ВАТ
"Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики імені
Г.І. Петровського" і забезпечити визначення початкової вартості
пакета акцій товариства, що підлягає продажу на конкурсі; { Абзац
другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483
( 483-2011-п ) від 11.05.2011 }
провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета
акцій зазначеного товариства з урахуванням затверджених цим
розпорядженням Умов та із застосуванням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону;
установити контроль за виконанням покупцем умов договору
купівлі-продажу пакета акцій товариства відповідно до вимог статті
27 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 );
інформувати щокварталу Кабінет Міністрів України про
результати виконання покупцем договору купівлі-продажу.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2008 р. N 419-р
УМОВИ
продажу пакета акцій ВАТ "Науково-виробничий комплекс
"Київський завод автоматики імені Г.І. Петровського"
разом із земельною ділянкою

1. У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ "Науково-виробничий
комплекс "Київський завод автоматики імені Г.І. Петровського"
(далі - товариство) разом із земельної ділянкою мають право брати
участь особи, які можуть бути покупцями об'єктів приватизації
згідно із статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного
майна" ( 2163-12 ) з урахуванням обмежень, установлених Земельним
кодексом України ( 2768-14 ) і Державною програмою приватизації на
2000-2002 роки ( 1723-14 ), та відповідають кваліфікаційній
вимозі, зазначеній у пункті 2 цих Умов.
Покупці зобов'язані у встановлені Фондом державного майна,
Антимонопольним комітетом, Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку строк та в порядку, що опубліковані в
інформаційному повідомленні Фонду державного майна про проведення
конкурсу з продажу пакета акцій товариства (далі - конкурс),
подати відомості про осіб, пов'язаних з ними відносинами контролю
за господарською діяльністю відповідно до статті 1 Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали
відомості про зазначених осіб або про осіб, в інтересах яких
придбавається пакет акцій, на підставі яких неможливо встановити
суб'єктів господарювання, що контролюватимуть подальшу діяльність
товариства.
Покупці повинні мати або зобов'язані протягом трьох місяців
після переходу права власності на пакет акцій отримати дозвіл
відповідного державного органу на провадження діяльності,
пов'язаної з державною таємницею.
Компанії, що зареєстровані в офшорній зоні, до участі в
конкурсі не допускаються.
2. Кваліфікаційною вимогою до учасників конкурсу є
провадження протягом не менш як трьох останніх років прибуткової
економічної діяльності.
3. Покупець зобов'язаний забезпечити:
1) щодо земельної ділянки:
а) використання ділянки за цільовим призначенням згідно з
державним актом на право власності на земельну ділянку, а в разі
зміни цільового призначення ділянки, придбаної за договором
купівлі-продажу пакета акцій товариства разом із земельною
ділянкою (далі - договір купівлі-продажу), провадження економічної
діяльності товариства в обсягах, визначених договором
купівлі-продажу, на інших територіях та окремих земельних
ділянках, які перебувають у власності або користуванні покупця;
б) своєчасну сплату земельного податку;
в) дотримання прав власників суміжних земельних ділянок та
землекористувачів;
2) в економічній діяльності товариства:
а) нарахування та сплату до державного бюджету за
результатами фінансово-господарської діяльності в 2007 році
дивідендів, нарахованих на державну частку, у розмірі 35 відсотків
чистого прибутку, що залишається у розпорядженні товариства, та
перерахування їх до державного бюджету;
б) нарахування та сплату до державного бюджету дивідендів у
розмірі 35 відсотків чистого прибутку, що залишається у
розпорядженні товариства, за результатами його
фінансово-господарської діяльності за час перебування у 2008 році
пакета акцій у державній власності;
в) нарахування та сплату податків і зборів (обов'язкових
платежів) у повному обсязі;
г) виконання вимог Закону України "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 );
ґ) виконання вимог Закону України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ) в частині провадження діяльності, пов'язаної з
державною таємницею, забезпечення роботи відділу безпеки і
таємного діловодства, збереження та обліку матеріальних носіїв
секретної інформації та функціонування приміщень для зберігання
секретної інформації;
3) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
а) освоєння виробництва нових видів продукції (послуг);
б) спрямування інвестицій відповідно до концепції розвитку
товариства;
4) у соціальній діяльності товариства:
а) недопущення утворення простроченої заборгованості з
виплати заробітної плати працівникам товариства та з платежів до
державних цільових фондів;
б) підвищення рівня заробітної плати з урахуванням
інфляційних процесів відповідно до умов галузевої тарифної угоди
та укладеного колективного договору;
в) матеріальне стимулювання працівників із збереженням
існуючої системи оплати праці і преміювання, доплат, надбавок до
посадового окладу за затвердженим штатним розкладом;
г) недопущення звільнення працівників підприємства з
ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком
звільнення згідно з пунктом 6 статті 40 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) або вчинення працівником дій, за які
законодавством передбачене звільнення згідно з пунктами 3, 4, 7 і
8 статті 40 та статтею 41 Кодексу законів про працю України)
( 322-08 ) протягом шести місяців після переходу права власності
на пакет акцій товариства;
ґ) збереження та раціональне використання робочих місць;
д) здійснення витрат товариства на охорону праці;
е) укладення колективного договору протягом трьох місяців
після переходу права власності на пакет акцій з обов'язковим
включенням норм та положень Генеральної угоди між Кабінетом
Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій
роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і
профоб'єднаннями, галузевої угоди;
є) виконання нормативу робочих місць для працевлаштування
інвалідів відповідно до вимог Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), створення
для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм
реабілітації та надання інших соціально-економічних гарантій,
передбачених законодавством;
5) у природоохоронній діяльності товариства - дотримання
вимог природоохоронного законодавства щодо користування об'єктами
товариства в частині охорони атмосферного повітря, охорони і
раціонального використання земель водного фонду, поліпшення
екологічних показників;
6) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном
товариства:
а) неголосування протягом п'яти років після переходу права
власності на пакет акцій на загальних зборах акціонерів товариства
з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни
номіналу акцій, перетворення в інші господарські товариства у разі
включення таких пропозицій до порядку денного загальних зборів
акціонерів, а також неголосування у разі вирішення зазначених
питань у господарських товариствах, у яких товариство володіє
корпоративними правами; { Підпункт "а" підпункту 6 пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483 ( 483-2011-п ) від
11.05.2011 }
б) недопущення продажу (відчуження) майна товариства протягом
п'яти років після переходу права власності на пакет акцій без
попереднього погодження з Фондом державного майна;
в) належне утримання і зберігання державного майна, яке у
процесі створення товариства не увійшло до його статутного
капіталу, але залишилося на балансі, а також недопущення
відчуження такого майна. { Підпункт "в" підпункту 6 пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483 ( 483-2011-п ) від
11.05.2011 }
4. Покупець подає Фондові державного майна концепцію
післяприватизаційного розвитку товариства, яка повинна містити:
зобов'язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу
та плану реалізації довгострокових інтересів товариства стосовно
підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та
екологічних показників його діяльності;
бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування
післяприватизаційного розвитку товариства, що включає план
зайнятості працівників товариства, пропозицію інвестора із
зазначенням максимального розміру інвестицій, строку та порядку їх
внесення.
5. Строк дії зобов'язань покупця щодо умов, які не мають
визначеного періоду реалізації, становить п'ять років після
переходу права власності на пакет акцій товариства.
6. Протягом періоду здійснення контролю за виконанням
зобов'язань за договором купівлі-продажу покупець не повинен
допускати поділу земельної ділянки на частини та їх продажу.
7. У разі невиконання або неналежного виконання покупцем
зобов'язань, визначених умовами конкурсу, Фонд державного майна
має право на припинення зобов'язань за договором купівлі-продажу,
укладеним за результатами конкурсу, відповідно до статті 651
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) з подальшим поверненням
пакета акцій та земельної ділянки у державну власність.
8. Договір купівлі-продажу, укладений за результатами
конкурсу, діє до повного виконання всіх визначених ним
зобов'язань.вгору