Документ 417_008, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.02.1993

               Угода 
між Міністерством фінансів України і Міністерством
економіки та фінансів Республіки Киргизстан про перелік
та умови виконання неторгових платежів між Україною
та Республікою Киргизстан
(укр/рос)

Дата підписання: 23 лютого 1993 р. Дата набуття чинності: 23 лютого 1993 р.
Міністерство фінансів України і Міністерство економіки та
фінансів Республіки Киргизстан, надалі іменовані Сторонами,
керуючись Угодою між Урядом України та Урядом Республіки
Киргизстан про неторгові платежі ( 417_007 ),
погодилися про таке:
Стаття 1
Безперешкодний переказ коштів фізичним особам, які постійно
чи тимчасово перебувають, а також юридичним особам, які офіційно
зареєстровані на територіях Сторін, забезпечується за такими
видами неторгових операцій: послуги транспорту і зв'язку;
організований і неорганізований туризм; утримання дипломатичних,
торгових, консульських, транспортних та інших представництв за
домовленістю Сторін, а також витрати на відряджання делегацій;
плата за навчання громадян однієї держави у навчальних закладах
іншої держави; платежі, пов'язані зі смертю громадян; проведення
міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій, спортивних і
культурних заходів, а також інших міжнародних зустрічей;
розрахунки, пов'язані з проведенням виставок і ярмарків, за
винятком платежів у вільно конвертованих валютах і витрат на
капіталовкладення та інших матеріальних витрат, порядок
розрахунків за якими встановлюється за згодою Сторін; переказ
коштів, що належать громадянам, пенсій, аліментів, допомоги
(включаючи допомогу по хворобі), премій і заощаджень, успадкованих
сум; внески у громадські організації; придбання і будівництво
будинків для потреб державних установ; гастролі артистів; прокат
кінофільмів; виплата авторських гонорарів і користування
авторськими правами; заробітна плата, стипендії, добові та інші
грошові виплати, що виплачуються громадянам Сторін, які прибули
для роботи чи навчання на підприємства, в установи, навчальні
заклади згідно з міждержавними угодами; внески на соціальне
страхування; суми, виплачувані за рішенням судових та інших
правомочних органів; залишки коштів, що утворилися від сплати
чеків, грошових акредитивів і переказів, а також залишки завезеної
готівки національної валюти країни перебування; платежі з
відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних та інших
юридичних та адміністративних органів, за винятком зборів, згідно
з рішеннями, пов'язаними з урегулюванням зборів за торговими
операціями.
Стаття 2
Платежі за неторговими операціями здійснюються у валюті
країни платника.
Виплати переказів коштів за неторговими операціями
здійснюються у валюті країни одержувача.
Стаття 3
До цієї Угоди можуть вноситися зміни за взаємною згодою
Сторін.
Стаття 4
Усі суперечливі питання, пов'язані з виконанням і тлумаченням
цієї Угоди, будуть вирішуватись шляхом переговорів.
Стаття 5
Ця Угода набирає сили з дня набуття чинності Угодою між
Урядом України та Урядом Республіки Киргизстан про неторгові
платежі ( 417_007 ).
Здійснено в м. Бішкеку 23 лютого 1993 р. у двох оригінальних
примірниках російською мовою, які мають однакову силу.
За Міністерство фінансів За Міністерство фінансів
України Республіки Киргизстан
(підпис) (підпис)
Соглашение
между Министерством финансов Украины и Министерством
экономики и финансов Республики Кыргызстан о перечне
и условиях выполнения неторговых платежей
между Украиной и Республикой Кыргызстан

Министерство финансов Украины и Министерство экономики и
финансов Республики Кыргызстан, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь Соглашением между Правительством Украины и
Правительством Республики Кыргызстан о неторговых платежах
( 417_007 ), согласились о нижеследующем:
Статья 1
Беспрепятственный перевод денежных средств физическим лицам,
постоянно или временно пребывающим, а также юридическим лицам,
официально зарегистрированным на территориях Сторон,
обеспечивается по следующим видам неторговых операций: услуги транспорта и связи; организованный и неорганизованный туризм; содержание дипломатических, торговых, консульских,
транспортных и других представительств по договоренности Сторон, а
также расходы по командированию делегаций; плата за обучение граждан одного государства в учебных
заведениях другого государства; платежи, связанные со смертью лиц; проведение международных конгрессов, симпозиумов,
конференций, спортивных и культурных мероприятий, а также других
международных встреч; расчеты, связанные с проведением выставок и ярмарок, за
исключением платежей в свободно конвертируемых валютах и затратах
на капиталовложения и других материальных затрат, порядок
расчетов, по которым устанавливается по соглашению Сторон; перевод средств, принадлежащих гражданам, пенсий, алиментов,
помощи (включая помощь по болезни), премий и сбережений,
унаследованных сумм; взносы в общественные организации; приобретение и строительство зданий для нужд государственных
учреждений; гастроли артистов; прокат кинофильмов; выплата авторских гонораров и пользование авторскими правами; заработная плата, стипендии, суточные и другие денежные
выплаты, которые выплачиваются гражданам Сторон, прибывшим для
работы или обучения на предприятия, в учреждения, учебные
заведения по межгосударственным соглашениям; взносы по социальному страхованию; суммы, выплачиваемые по решению судебных и других правомочных
органов; остатки денежных средств, образовавшиеся от оплаты чеков,
денежных аккредитивов и переводов, а также остатки ввезенной
наличности национальной валюты страны пребывания; платежи по возмещению расходов судебных, арбитражных,
нотариальных и других юридических и административных органов, за
исключением сборов, вытекающих из решений, связанных с
урегулированием сборов по торговым операциям.
Статья 2
Платежи по неторговым операциям осуществляются в валюте
страны плательщика. Выплаты переводов денежных средств по неторговым операциям
осуществляются в валюте страны получателя.
Статья 3
В настоящее Соглашение могут вноситься изменения по взаимному
согласию Сторон.
Статья 4
Все спорные вопросы, связанные с выполнением и толкованием
настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня вступления в силу
Соглашения между Правительством Украины и Правительством
Республики Кыргызстан о неторговых платежах ( 417_007 ).
Совершено в г.Бишкеке 23 февраля 1993 г. в двух подлинных
экземплярах на русском языке, которые имеют одинаковую силу.
За Министерство финансов За Министерство финансов
Республики Кыргызстан Украины
(подпись) (подпись)вгору