Угода між Урядом України та Урядом Республіки Киргизстан про неторгові платежі (укр/рос)
Україна, Киргизстан; Угода, Міжнародний документ від 23.02.1993
Документ 417_007, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.02.1993

               Угода 
між Урядом України та Урядом Республіки Киргизстан
про неторгові платежі
(укр/рос)

Дата підписання: 23 лютого 1993 р. Набуття чинності: 23 лютого 1993 р.
Уряд України та Уряд Республіки Киргизстан, надалі іменовані
Сторонами, з метою забезпечення неторгових платежів між Україною і
Республікою Киргизстан погодилися про таке:
Стаття 1
Сторони забезпечать фізичним особам, які постійно або
тимчасово перебувають, а також юридичним особам, які офіційно
зареєстровані на територіях Сторін, можливість безперешкодного
переказу коштів у національних валютах за неторговими операціями,
перелік та умови яких визначаються міністерствами фінансів Сторін
у спеціальній Угоді.
Стаття 2
Платежі за неторговими операціями провадяться в національних
валютах через кореспондентські рахунки комерційних банків України
і Республіки Киргизстан, що відкриваються ними один в одного
згідно із законодавством Сторін, а також через кореспондентський
рахунок Національного банку України в Центральному банку
Республіки Киргизстан і Центрального банку Республіки Киргизстан у
Національному банку України.
Стаття 3
Міністерства, відомства й інші підлеглі Урядам Сторін органи
укладуть двосторонні угоди про проведення взаєморозрахунків за
неторговими операціями за узгодженням з міністерствами фінансів
Сторін, а також Національним банком України і Центральним банком
Республіки Киргизстан.
Стаття 4
До цієї Угоди можуть вноситися зміни і доповнення за взаємною
згодою Сторін.
Стаття 5
Усі спірні питання, пов'язані з виконанням і тлумаченням цієї
Угоди, будуть вирішуватися шляхом переговорів.
Стаття 6
Ця Угода набирає сили з дня підписання.
Ця Угода діє до моменту введення однієї з Сторін в обіг іншої
національної валюти в порівнянні з валютою, що мала силу єдиного
законного платіжного засобу на момент укладення цієї Угоди.
Так само ця Угода діє доти, поки одна зі Сторін не повідомить
у письмовій формі по дипломатичних каналах іншу Сторону про свій
намір її розірвати.
Угода втрачає силу після закінчення трьох місяців після
одержання повідомлення про відмову від участі в цій Угоді.
Укладено в м. Бішкеку 23 лютого 1993 р. у двох оригінальних
примірниках російською мовою, що мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Киргизстан
(підпис) (підпис)
Соглашение
между Правительством Украины и Правительством
Республики Кыргызстан о неторговых платежах

Правительство Украины и Правительство Республики Кыргызстан,
в дальнейшем именуемые Сторонами, в целях обеспечения неторговых платежей между Украиной и
Республикой Кыргызстан, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны обеспечат физическим лицам, постоянно или временно
пребывающим, а также юридическим лицам, официально
зарегистрированным на территориях Сторон, возможность
беспрепятственного перевода денежных средств в национальных
валютах по неторговым операциям, перечень и условия которых
определяются министерствами финансов Сторон в специальном
Соглашении.
Статья 2
Платежи по неторговым операциям производятся в национальных
валютах через корреспондентские счета коммерческих банков Украины
и Республики Кыргызстан, открываемые ими друг у друга в
соответствии с законодательством Сторон, а также через
корреспондентский счет Национального банка Украины в Центральном
банке Республики Кыргызстан и Центрального банка Республики
Кыргызстан в Национальном банке Украины.
Статья 3
Министерства, ведомства и другие подчиненные Правительствам
Сторон органы заключат двусторонние соглашения о проведении
взаиморасчетов по неторговым операциям по согласованию с
министерствами финансов Сторон, а также Национальным банком
Украины и Центральным банком Республики Кыргызстан.
Статья 4
В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения
по взаимному согласию Сторон.
Статья 5
Все спорные вопросы, связанные с выполнением и толкованием
настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров.
Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания. Настоящее Соглашение действует до момента введения одной из
Сторон в обращение иной национальной валюты по сравнению с
валютой, имевшей силу единого законного платежного средства на
момент заключения настоящего Соглашения. Равным образом настоящее Соглашение действует до тех пор,
пока одна из Сторон не уведомит в письменной форме по
дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении его
расторгнуть. Соглашение утрачивает силу по истечении трех месяцев после
получения уведомления об отказе от участия в настоящем Соглашении.
Совершено в г.Бишкеке 23 февраля 1993 г. в двух подлинных
экземплярах на русском языке, которые имеют одинаковую силу.
За Правительство За Правительство
Республики Кыргызстан Украины
(подпись) (подпись)вгору