Документ 417/2015, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.07.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.07.2015. Подивитися в історії? )

3) сержант (старшина 1 статті) - молодшим сержантам (старшинам 2 статті), які призначені на посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачено військове звання сержант (старшина 1 статті) і які вислужили строк вислуги у військовому званні.

Сержантам (старшинам 1 статті) строкової військової служби, які звільняються в запас, у порядку заохочення може бути присвоєно чергове військове звання старшого сержанта (головного старшини) відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

81) у пункті 203 слова "(територіальне управління)" в усіх відмінках виключити;

82) підпункт 1 пункту 204 викласти в такій редакції:

"1) основна відпустка";

83) у пункті 205 слова "на кораблях, суднах і в берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України" виключити;

84) у пункті 206 абзац четвертий виключити;

85) у пункті 209:

друге речення абзацу другого виключити;

в абзаці третьому слова "(територіального управління)" виключити;

86) абзац перший пункту 210 доповнити реченням такого змісту: "Під час дії особливого періоду звільнення військовослужбовців строкової військової служби здійснюється за підставами, визначеними частиною восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

87) абзац перший пункту 213 після слів "відповідно до" доповнити словом і цифрою "пункту 1";

88) у підпункті 1 пункту 214 слова "(територіального управління)" виключити;

89) в абзаці другому пункту 221, пункті 223, абзаці другому пункту 224, підпункті 1 пункту 226 слова "установ і організацій" замінити словами "підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів";

90) у пункті 225:

в абзаці першому слова "частинами шостою і сьомою" замінити словами "пунктом 2 частини третьої, частинами шостою, сьомою і восьмою";

у підпункті 1 слова "командирами полків (кораблів 1 рангу), бригад" замінити словами "командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу)";

доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) у військових званнях до капітана включно за всіма підставами (крім звільнення осіб офіцерського складу через службову невідповідність та у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів) - командувачами військ оперативних командувань";

у підпункті 4 слова "начальником Генерального штабу Збройних Сил України" виключити;

доповнити пункт підпунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно за всіма підставами, - начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України";

91) у пункті 228:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"прийняття рішення про звільнення осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (крім прапорщиків і мічманів) за фактом невиконання (неналежного виконання) ними службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків".

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова "якого позбавлено" замінити словами "якому скасовано";

92) розділ XII доповнити пунктом 228-1 такого змісту:

"228-1. Звільнення з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем здійснюється в разі, коли протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення контракту про проходження військової служби чи контракту про навчання обов’язків він два або більше разів притягувався до кримінальної або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни в Міністерстві оборони України, а також у разі відмови курсанта, з яким укладено контракт про навчання, від проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу";

93) пункт 229 викласти в такій редакції:

"229. За наявності підстав, передбачених пунктом 2 частини третьої, частинами шостою, сьомою і восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", військовослужбовець може бути звільнений з військової служби під час досудового розслідування або судового провадження, якщо до нього не застосовано заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді затримання особи або запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту чи тримання під вартою, з одночасним повідомленням про звільнення відповідних органів досудового розслідування чи суду";

94) пункт 231 доповнити реченнями такого змісту: "У такому разі контракт, строк дії якого закінчився під час вимушеного прогулу, продовжується на строк вимушеного прогулу і строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров’я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту. Новий контракт з таким військовослужбовцем укладається у порядку, визначеному цим Положенням";

95) в абзаці шостому пункту 234 слова "у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності, а також у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку чи через службову невідповідність" замінити словами "за підставами, передбаченими підпунктами "б", "г" пункту 2 частини третьої, пунктами "е", "є", "ж", "и", "і" частини шостої, пунктами "е", "є", "ж", "з" частини сьомої, підпунктами "в", "г", "е" пункту 1 та підпунктом "в" пункту 2 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", а слова "для затвердження до фінансового органу оперативного командування (територіального управління) чи виду Збройних Сил України" - словами "для затвердження у порядку, визначеному Міністерством оборони України";

96) в абзаці другому пункту 235 слова "у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності, а також у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку чи через службову невідповідність" замінити словами "за підставами, передбаченими підпунктами "б", "г" пункту 2 частини третьої, пунктами "е", "є", "ж", "и", "і" частини шостої, пунктами "е", "є", "ж", "з" частини сьомої, підпунктами "в", "г", "е" пункту 1 та підпунктом "в" пункту 2 частини восьмої (крім звільнення за станом здоров’я) статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

97) пункт 237 доповнити словами "якщо інше не передбачено законодавством";

98) абзац перший пункту 238 доповнити реченням такого змісту: "Під час проведення мобілізації підставою видання наказу про звільнення через службову невідповідність осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (крім прапорщиків і мічманів) є також рішення посадової особи, визначеної пунктом 225 цього Положення, про звільнення за підставою, визначеною підпунктом "е" пункту 1 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

99) у пункті 241:

абзац перший викласти в такій редакції:

"241. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених підпунктами "а", "в" пункту 2 частини третьої, пунктами "а", "б", "в", "д" і "к" частини шостої, пунктами "а", "б", "в", "д" та "і" частини сьомої, підпунктами "а", "б" і "ґ" пункту 1 та підпунктами "а" і "б" пункту 2 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них";

в абзаці третьому слова і цифри "які мають вислугу 20 і більше років, у тому числі у пільговому обчисленні" замінити словами "які мають право на пенсію за вислугу років";

100) абзац перший пункту 242 доповнити реченнями такого змісту: "Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік";

101) пункт 245 викласти в такій редакції:

"245. Звільнення з військової служби військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, здійснюється посадовими особами, зазначеними в пункті 225 цього Положення, за поданням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, до яких вони відряджалися, без зарахування в розпорядження Міністерства оборони України.

Днем закінчення військової служби для таких військовослужбовців є день, зазначений у наказі (розпорядженні) про звільнення з посади в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладах, до яких вони були відряджені.

У разі закінчення строку дії контракту про проходження військової служби військовослужбовці, яких передбачається звільнити з посад в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладах, але немає можливості використати на військовій службі, звільняються з військової служби наказом посадової особи, яка приймала рішення про їх відрядження, у зв’язку із закінченням строку контракту.

Витяги з наказів про звільнення військовослужбовців з військової служби надсилаються до відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів для дальшого розрахунку звільнених осіб та направлення їх на військовий облік. У день розрахунку таких осіб у зв’язку із звільненням з військової служби керівник державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального навчального (освітнього) закладу видає їм припис для направлення на військовий облік у відповідному військовому комісаріаті. Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік";

102) абзац четвертий пункту 246 викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці, до яких згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України застосовано таке стягнення, як звільнення з військової служби через службову невідповідність, або військовослужбовці визначеної законодавством категорії, стосовно яких прийнято рішення про звільнення з військової служби через службову невідповідність під час проведення мобілізації, звільняються з військової служби на підставах, передбачених пунктом "е" частини шостої або пунктом "е" частини сьомої чи підпунктом "е" пункту 1 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

103) назву розділу XIV після слів "військової служби" доповнити словами "служби в резерві";

104) пункт 251 після слів "військову службу" доповнити словами "резервісти призиваються на військову службу";

105) абзац перший, підпункти 1 - 3, 6 і 7 пункту 252 викласти в такій редакції:

"252. У разі оголошення мобілізації і настання особливого періоду:

1) проводиться призов на військову службу військовозобов’язаних і резервістів, за винятком осіб, зазначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також прийом громадян на військову службу за контрактом;

2) військовослужбовці Збройних Сил України звільненню не підлягають та продовжують проходити військову службу понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених із списків особового складу військових частин, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення у відставку військовослужбовців, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, та в запас за підставами, що відповідають підставам звільнення, визначеним частиною восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

3) за рішенням командирів військових частин військовослужбовці, які перебувають у відповідних відпустках (за винятком відпусток для лікування у зв’язку з хворобою, з вагітністю і пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками), можуть бути відкликані із цих відпусток та за викликом зобов’язані негайно повернутися до місця служби.

Військовослужбовці, які перебувають у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, повинні з’явитися до військового комісаріату для переосвідчення (повторного огляду), а у разі неможливості прибути за станом здоров’я - негайно повідомити про це військового комісара письмово з поданням довідки закладу охорони здоров’я (лікаря) і діяти відповідно до наказу (розпорядження) військового комісара.

В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію надання військовослужбовцям відпусток здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

"6) резервісти і військовозобов’язані, залучені та призвані на збори до оголошення мобілізації і настання особливого періоду, продовжують перебувати на зборах до особливого розпорядження відповідних органів військового управління згідно з їх повноваженнями. Резервісти, які не були залучені на збори, повинні прибути до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира військової частини. Військовозобов’язані, які не були призвані на збори, повинні прибути до пунктів збору в строки, зазначені в їх мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів;

7) військовослужбовці, які переміщуються на інші посади за штатами воєнного часу, а також військовозобов’язані, приписані на посади до військових частин, та резервісти, призначені на посади до військових частин, після призову приступають до виконання обов’язків за цими посадами з моменту їх призначення наказами по стройовій частині відповідно до мобілізаційного призначення";

106) пункти 253 - 257 викласти в такій редакції:

"253. Призови на військову службу військовозобов’язаних у воєнний час проводяться військовими комісаріатами, а резервістів - командирами військових частин на підставі указів Президента України.

Початком проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період є день, визначений статтею 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Про призов громадян на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та призначення на посади командири військових частин інформують військові комісаріати за місцем проживання (перебування) цих громадян до призову на військову службу та посадову особу, до номенклатури призначення якої належить посада, на яку призначено призваного громадянина. Про призов громадян на військову службу військові комісаріати письмово повідомляють державні органи, підприємства, заклади, установи і організації, в яких зазначені громадяни працювали, навчалися або були зареєстрованими як безробітні.

254. Доукомплектування особовим складом Збройних Сил України в особливий період здійснюється за рахунок призову військовозобов’язаних, громадян призовного віку чоловічої статі та резервістів, а також прийому громадян на військову службу за контрактом.

Військовослужбовці військової служби за призовом, військовозобов’язані і резервісти, які мають військові звання сержантського, старшинського або офіцерського складу та відповідну підготовку і досвід проходження служби, приймаються в особливий період на військову службу за контрактом у випадках, визначених статтею 20 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", для комплектування посад за основною або спорідненою спеціальністю, без врахування відповідності існуючого військового звання військовому званню, передбаченому штатом.

У разі потреби доукомплектування Збройних Сил України військовозобов’язані і резервісти, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, направляються на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів або сержантів (старшин), або на курс перепідготовки за дефіцитними для Збройних Сил України спеціальностями у порядку, визначеному Міністерством оборони України. Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено. Присвоєння військових звань у порядку переатестації громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

255. Особливості організації підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах або у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів в особливий період визначаються Міністерством оборони України.

Зарахування в особливий період випускників вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення військовослужбовців на посади, для вирішення питання щодо дальшого їх службового використання допускається у разі, якщо вони не можуть бути безпосередньо призначені на посади, а направляються до військ (сил) для дальшого призначення на посади за здобутою спеціальністю. Такі військовослужбовці призначаються на посади не пізніше двох місяців після закінчення цих навчальних закладів.

256. Направлення до військових частин і призначення на посади військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, призваних на військову службу, пройшли курс військової підготовки або перепідготовки за дефіцитною для Збройних Сил України спеціальністю, завершили лікування у військово-лікувальних закладах, здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням.

Залежно від правового режиму, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях, призначення військовослужбовців на посади та переміщення по службі проводяться наказами по особовому складу посадових осіб, які мають право призначення військовослужбовців на посади у мирний або у воєнний час згідно з номенклатурою посад.

Присвоєння військових звань військовослужбовцям військової служби за призовом здійснюється у порядку, визначеному цим Положенням.

У разі проведення організаційно-штатних заходів під час особливого періоду військовослужбовці військової служби за призовом, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та є придатними до проходження військової служби за станом здоров’я, переміщуються на інші посади, передбачені штатами воєнного часу, або приймаються на військову службу за контрактом (у тому числі після демобілізації чи прийняття Президентом України рішення про звільнення громадян з військової служби за призовом) чи направляються на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів або сержантів (старшин) або на курс перепідготовки за дефіцитною для Збройних Сил України спеціальністю.

У разі потреби доукомплектування Збройних Сил України військовослужбовці, посади яких скорочуються у ході проведення організаційно-штатних заходів, до закінчення строків проведення цих заходів призначаються на інші посади за підставами, визначеними пунктом 82 цього Положення, або зараховуються у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення військовослужбовців на посади, або направляються на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів або сержантів (старшин), або на курс перепідготовки за дефіцитною для Збройних Сил України спеціальністю. Зазначені переміщення здійснюються без згоди військовослужбовців, за винятком випадків, визначених пунктом 112 цього Положення.

257. Атестування військовослужбовців в особливий період не проводиться. У разі подання документів з питань призначення їх на посади нагородження чи присвоєння чергових військових звань складаються службові характеристики в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

Для доукомплектування Збройних Сил України в особливий період просування військовослужбовців по службі здійснюється без дотримання вимог пунктів 85, 87 цього Положення";

107) в абзаці третьому пункту 258 слова "командувачем об’єднаного оперативного командування (територіального управління)" замінити словами "командувачами військ оперативних командувань";

108) пункт 260 викласти в такій редакції:

"260. Під час дії особливого періоду військовослужбовці звільняються з військової служби з підстав, визначених частиною восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", та з урахуванням особливостей, передбачених статтею 26-2 названого Закону.

Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними до неї з виключенням з військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров’я, а визнані тимчасово непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців - звільненню в запас за станом здоров’я із зазначенням у наказі про звільнення, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.

Громадяни, звільнені з військової служби, у п’ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової частини зобов’язані прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття їх на військовий облік.

Військові комісаріати не пізніше наступного дня після взяття на військовий облік громадян, звільнених з військової служби, письмово повідомляють державні органи, підприємства, заклади, установи і організації, в яких до призову на військову службу ці громадяни працювали, навчались або були зареєстрованими як безробітні, про підставу звільнення з військової служби, строк військової служби, що зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, а також про день взяття їх на облік, у тому числі про причини перевищення строків взяття на військовий облік";

109) у пункті 262 слова "установ і організацій" замінити словами "підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів";

110) у додатку 1 до Положення:

назву додатка викласти в такій редакції:

"КОНТРАКТ
про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб
______________________________________ складу";
(категорія військовослужбовців)

абзац другий пункту 1 після слів "протягом строку Контракту" доповнити словами "а в разі настання особливого періоду - понад установлений строк Контракту".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 липня 2015 року
№ 417/2015
вгору