Документ 4154-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2012. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
щодо видачі документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 29, ст.332 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     І. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. Частину п'яту статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2005 р., N 48, ст. 483) після слів "земельних ділянок" доповнити словами "та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".
 
     2. У статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128):
 
     1) частину першу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "Орган місцевого самоврядування вирішує питання щодо видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання або відмови у видачі документів дозвільного характеру протягом місяця з дня одержання від суб'єкта господарювання заяви про видачу, переоформлення, видачу дублікатів чи анулювання документів дозвільного характеру".
 
     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;
 
     2) абзац восьмий частини п'ятої доповнити словами "якщо інше не встановлено законом";
 
     3) абзаци шостий та восьмий частини восьмої доповнити словами "якщо інше не встановлено законом";
 
     4) абзаци дев'ятий та десятий частини дев'ятої доповнити словами "якщо інше не встановлено законом".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
     2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4154-VIвгору