Документ 414-97-п, поточна редакція — Редакція від 10.05.2011, підстава - 460-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 травня 1997 р. N 414
Київ
Про впорядкування залучення і використання іноземних
кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом
Міністрів України, вдосконалення системи залучення
зовнішніх фінансових ресурсів та обслуговування
зовнішнього державного боргу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 98 ( 98-98-п ) від 26.01.98
N 1280 ( 1280-98-п ) від 17.08.98
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 1466 ( 1466-98-п ) від 21.09.98
N 787 ( 787-2001-п ) від 11.07.2001
N 1317 ( 1317-2001-п ) від 10.10.2001
N 460 ( 460-2011-п ) від 13.04.2011 }

З метою впорядкування залучення і використання іноземних
кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів
України, вдосконалення системи залучення зовнішніх фінансових
ресурсів та поліпшення обслуговування зовнішнього державного боргу
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що: рішення про надання юридичним особам-резидентам України права
використання іноземних кредитів, які залучаються Україною,
приймаються на засіданні Кабінету Міністрів України та
оформлюються постановою Кабінету Міністрів України; { Абзац другий
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787
( 787-2001-п ) від 11.07.2001 } рішення про визначення банків-агентів Кабінету Міністрів
України із залучення та обслуговування іноземних кредитів,
повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України,
приймаються на засіданні Кабінету Міністрів України та
оформлюються постановою Кабінету Міністрів України; { Абзац третій
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787
( 787-2001-п ) від 11.07.2001 } Міністерство економіки подає на розгляд Кабінету Міністрів
України проекти рішень про надання іноземним кредиторам гарантій
для забезпечення виконання юридичними особами-резидентами
зобов'язань щодо повернення іноземних кредитів, які залучаються на
умовах валютної самоокупності, тільки після укладення між
зазначеними юридичними особами та Міністерством фінансів угоди про
порядок відшкодування видатків державного бюджету, які можуть
виникнути внаслідок виконання Кабінетом Міністрів України
гарантійних зобов'язань. { Абзац четвертий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 787 ( 787-2001-п ) від
11.07.2001 }
2. Затвердити, що додаються: { Пункт 2 втратив чинність в частині затвердження
Положення про порядок залучення іноземних кредитів та надання
гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення зобов'язань
юридичних осіб-резидентів щодо їх повернення на підставі Постанови
КМ N 787 ( 787-2001-п ) від 11.07.2001 } Положення про порядок
залучення іноземних кредитів та надання гарантій Кабінету
Міністрів України для забезпечення зобов'язань юридичних
осіб-резидентів щодо їх погашення;
{ Положення про порядок підготовки та реалізації проектів
розвитку економіки України, що підтримуються міжнародними
фінансовими організаціями втратило чинність на підставі Постанови
КМ N 1317 ( 1317-2001-п ) від 10.10.2001 } Положення про порядок
підготовки та реалізації проектів розвитку економіки України, що
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;
{ Пункт 2 втратив чинність в частині затвердження заходів
щодо відшкодування витрат державного бюджету на виконання
гарантійних зобов'язань Кабінету Міністрів України на підставі
Постанови КМ N 98 ( 98-98-п ) від 26.01.98 } Заходи щодо
відшкодування витрат державного бюджету на виконання гарантійних
зобов'язань Кабінету Міністрів України;
Заходи щодо обслуговування державного зовнішнього боргу
України перед Російською Федерацією та Туркменистаном.
3. Попередити посадових осіб органів державної влади про
персональну відповідальність за надання позитивних висновків,
листів підтримки на кредитні проекти юридичних осіб-резидентів,
фінансування яких здійснюється за рахунок іноземних кредитів,
повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України.
4. Установити, що:

{ Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 787 ( 787-2001-п ) від 11.07.2001 }

вимоги до структури, змісту та форми документів, які
подаються на державну експертизу, а також форми подання юридичною
особою-резидентом інформації про стан та ефективність використання
іноземного кредиту, повернення якого гарантується Кабінетом
Міністрів України, затверджуються наказом Міністерства економіки.
{ Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 787 ( 787-2001-п ) від 11.07.2001 }
5. Міністерству економіки забезпечити координацію
співробітництва міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій з міжнародними
фінансовими організаціями, а також здійснення контролю за
підготовкою і реалізацією проектів, що підтримуються ними. { Пункт
5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787
( 787-2001-п ) від 11.07.2001 }
6. Національному агентству з реконструкції та розвитку,
Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з іншими
центральними органами виконавчої влади у місячний термін розробити
та затвердити: порядок конкурсного відбору організацій - отримувачів
кредитів для реалізації інвестиційних проектів, що підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями; форми надання органами виконавчої влади звітності про стан
підготовки та реалізації проектів розвитку економіки України, що
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.
7. Валютно-кредитній раді Кабінету Міністрів України за
поданням Національного агентства з реконструкції та розвитку в
місячний термін затвердити перелік та форми документів, необхідних
для розгляду та прийняття рішення про доцільність залучення
кредитів міжнародних фінансових організацій на реалізацію проекту
розвитку економіки України.
8. Національному агентству з реконструкції та розвитку,
Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з Фондом
державного майна та іншими центральними органами виконавчої влади
у місячний термін подати проект акта Президента України про
надання повноважень Національному агентству з реконструкції та
розвитку на підтвердження згоди України на реалізацію
інвестиційних проектів, що підтримуються Європейським банком
реконструкції та розвитку і не потребують державних гарантій,
відповідно до статті 13 Угоди про заснування Європейського банку
реконструкції та розвитку.

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 460
( 460-2011-п ) від 13.04.2011 }

10. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 18 квітня 1996 р. N 440 ( 440-96-п ) "Про
порядок підготовки та реалізації проектів розвитку економіки
України, що підтримуються Міжнародним банком реконструкції та
розвитку" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 300).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.52
( Положення про порядок залучення іноземних кредитів та
надання гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення
зобов'язань юридичних осіб-резидентів щодо їх повернення втратило
чинність на підставі Постанови КМ N 787 ( 787-2001-п ) від
11.07.2001 )
( Положення про порядок підготовки та реалізації проектів
розвитку економіки України, що підтримуються міжнародними
фінансовими організаціями втратило чинність на підставі
Постанови КМ N 1317 ( 1317-2001-п ) від 10.10.2001 )

( Заходи щодо відшкодування витрат державного бюджету на
виконання гарантійних зобов'язань Кабінету Міністрів
України втратили чинність на підставі Постанови КМ
N 98 ( 98-98-п ) від 26.01.98 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 травня 1997 р. N 414
ЗАХОДИ
щодо обслуговування державного зовнішнього боргу України перед
Російською Федерацією та Туркменистаном
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Захід | Термін | Виконавці | Відповідальні за |виконання | | виконання —————————————————————————————————————————————————————————————————— Проведення перего- 15 травня МЗС Удовенко Г.Й
ворів з Російською 1997 року МЗЕЗторг Осика С.Г.
Федерацією, США та Мінфін Мітюков І.О.
МВФ щодо заліку Мінюст Головатий С.П.
заборгованості Ро-
сійської Федерації
за тактичну ядерну
зброю в рахунок
погашення держав-
ного зовнішнього
боргу України пе-
ред Російською Фе-
дерацією
Проведення перего- - " - Мінфін Мітюков І.О.
ворів з Російською МЗС Удовенко Г.Й.
Федерацією щодо
заліку заборгова-
ності військових
частин Чорноморсь-
кого флоту та за-
боргованості Укра-
їни перед Російсь-
кою Федерацією
Підготовка та про- - " - Мінченко А.К.
ведення перегово- МЗС Удовенко Г.Й.
рів з Російською Мінфін Мітюков І.О.
Федерацією та Мінюст Головатий С.П.
Туркменистаном що- Українська Кузнєцов В.О.
до реструктуриза- державна
ції зовнішнього кредитно-
боргу України шля- інвестиційна
хом випуску дер- компанія
жавних цінних па-
перів і передачі
їх Російській та
Туркменській сто-
ронам
Проведення перего- 15 травня Міноборони Кузьмук О.І.
ворів з Російською 1997 року МЗС Удовенко Г.Й.
Федерацією щодо Мінфін Гончарук М.О.
передачі їй стра-
тегічних авіацій-
них комплексів і
заліку їх вартості
в погашення дер-
жавного боргу пе-
ред Російською Фе-
дерацією
Проведення перего- - " - Мінфін Мітюков І.О.
ворів з Російською МЗС Удовенко Г.Й.
Федерацією щодо Укрексімбанк Сорокін О.М.
заліку коштів юри- Мінюст Головатий С.П.
дичних осіб Украї-
ни, заблокованих
на рахунках Зовні-
шекономбанку ко-
лишнього СРСР, в
рахунок погашення
державного зов-
нішнього боргу Ук-
раїни перед Ро-
сійською Федераці-
єю
Проведення перего- 18 травня Мінфін Мітюков І.О.
ворів з Російською 1997 року МЗЕЗторг Осика С.Г.
Федерацією і її МЗС Удовенко Г.Й.
суб'єктами, перед
якими заборгував
федеральний бюд-
жет, щодо можли-
вості погашення
цієї заборгованос-
ті товарними пос-
тавками з України
і проведення взає-
мозаліку на між-
державному рівні
Розроблення та уз- 15 травня Мінфін Мітюков І.О.
годження конкрет- 1997 року Національне Шпек Р.В.
ного механізму агентство з
проведення заліків реконструкції
та їх міждержавно- та розвитку
го оформлення МЗЕЗторг Осика С.Г.
МЗС Удовенко Г.Й.
Мінекономіки Єхануров Ю.І.
Мінюст Головатий С.П.
Державна Россильний Л.І.
акціонерна
компанія
"Укрресурси"
Українська Кузнєцов В.О.
державна
кредитно-
інвестиційна
компанія
Проведення перего- 15 травня Мінфін Мітюков І.О.
ворів з Російською 1997 року МЗЕЗторг Осика С.Г.
Федерацією щодо Укрбудматері- Золотарьов А.І.
можливості здійс- али
нення поставок бу- Укрмонтаж- Копил О.І.
дівельних матеріа- спецбуд
лів і участі укра- МЗС Удовенко Г.Й.
їнських будівель-
ників у відбудові
Чеченської Респуб-
ліки та заліку цих
поставок і послуг
у рахунок погашен-
ня державного бор-
гу Російській Фе-
дерації
Підготовка і про- 15 червня Мінченко А.К.
ведення перегово- 1997 року МЗС Удовенко Г.Й.
рів з Туркмениста- МЗЕЗторг Осика С.Г.
ном, Іраном, Поль- Мінфін Макацарія С.М.
щею та Словаччиною Українська Кузнєцов В.О.
з метою узгодження державна
механізму прове- кредитно-
дення заліків та інвестиційна
їх міждержавного компанія
оформлення

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 травня 1997 р. N 414
ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1995 р. N 655
( 655-95-п )
У пункті 1: абзац перший після слів "договорів застави" доповнити такими
словами "або поруки чи (та) застави з третіми особами (майновими
поручителями)"; абзац другий після слів "договорів застави" доповнити словами
"або поруки"; доповнити пункт новими абзацами такого змісту: "Договори застави або поруки не укладаються, якщо: повернення іноземних кредитів, які залучаються під гарантії
Кабінету Міністрів України, передбачається здійснювати за рахунок
бюджетного фінансування; майно українських юридичних осіб згідно з чинним
законодавством не підлягає приватизації; залучення кредитів в іноземній валюті з наданням іноземним
кредиторам гарантій або інших зобов'язань Кабінету Міністрів
України щодо їх погашення здійснюється Національним банком
України."
У пункті 2: абзац перший викласти у такій редакції: "Установити, що вартість предметів застави повинна покривати,
а умови договорів поруки забезпечувати покриття суми основного
боргу та відсотків за користування іноземним кредитом, а також
відшкодування витрат на його обслуговування і страхування". абзац другий після слів "Міністерством фінансів" доповнити
словами "на підставі висновків відповідних установ, залучених для
цього зазначеними державними органами".

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України В.РЯБОКОНЬвгору