Документ 414-2005-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.04.2012, підстава - 256-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 червня 2005 р. N 414
Київ
Про затвердження Порядку проведення тендерного
відбору організаторів торгівлі цінними паперами для
продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
що належать державі
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 633 ( 633-2005-п ) від 21.07.2005
N 256 ( 256-2012-п ) від 28.03.2012 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення тендерного відбору
організаторів торгівлі цінними паперами для продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, що належать державі (додається).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2005 р. N 414
ПОРЯДОК
проведення тендерного відбору організаторів
торгівлі цінними паперами для продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств, що належать державі
Загальна частина
1. Тендерний відбір організаторів торгівлі цінними паперами
для продажу державних пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, що належать державі (далі - тендер), проводиться
Комісією з відбору організаторів торгівлі цінними паперами для
продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать
державі (далі - Комісія).
2. До складу Комісії входять Голова Фонду державного майна
(голова Комісії), Голова НКЦПФР (за згодою), Міністр економічного
розвитку і торгівлі, Міністр фінансів (або їх заступники), а також
за рішенням голови Комісії представники органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій. { Абзац перший пункту 2 в
редакції Постанови КМ N 633 ( 633-2005-п ) від 21.07.2005 }
Секретар Комісії призначається її головою. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 256
( 256-2012-п ) від 28.03.2012 }
3. Основними завданнями Комісії є:
прийняття рішення про проведення тендеру з визначенням його
строку;
затвердження умов проведення тендеру і тендерної
документації;
розгляд тендерних пропозицій, поданих організаторами торгівлі
цінними паперами для продажу державних пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств, що належать державі (далі - претенденти);
визначення переможців тендеру.
4. Голова Комісії:
скликає та проводить її засідання;
організовує підготовку до розгляду заявок претендентів і
доданих до них матеріалів;
залучає у разі потреби експертів та консультантів до
підготовки необхідних матеріалів, що стосуються проведення
тендеру;
визначає відповідальних за виконання робіт, пов'язаних з
проведенням тендеру.
5. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не
менш як дві третини кількості її членів.
6. Рішення Комісії приймається більшістю голосів. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.
Комісія може визначати кількох переможців.
Основні вимоги до претендента
7. У тендері можуть брати участь утворені згідно із
законодавством України юридичні особи, що відповідають таким
вимогам:
діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів є
виключним видом їх діяльності, який не може поєднуватися з іншими
видами діяльності, крім передбачених ліцензійними умовами
провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів;
наявність ліцензії на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів - діяльності по організації торгівлі на ринку
цінних паперів;
відповідність ліцензійним умовам, передбаченим для цього виду
професійної діяльності на ринку цінних паперів;
відсутність порушень законодавства про цінні папери з боку
претендента протягом строку дії ліцензії на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по організації
торгівлі на ринку цінних паперів.
8. Відповідність претендента зазначеним вимогам визначається
Комісією за поданими ним документами.
9. До участі у тендері не допускається претендент, який
визнаний банкрутом або стосовно якого порушено справу про
банкрутство, ліквідується, подав заявку і матеріали до неї з
неправдивою інформацією, не відповідає вимогам пункту 7 цього
Порядку.
Проведення тендеру
10. Оголошення про проведення тендеру публікується в газеті
"Урядовий кур'єр" та розміщується на веб-сайті Кабінету Міністрів
України.
11. Оголошення про тендер повинне містити відомості про:
дату, час і місце проведення тендеру;
порядок отримання тендерної документації;
порядок подання та адресу, за якою приймаються заявки на
участь у тендері;
кінцевий строк прийняття заявок;
телефон для довідок;
обов'язкові вимоги до претендента.
12. Заявки на участь у тендері (далі - заявка) складаються в
довільній формі, підписуються керівником претендента і подаються
після оголошення тендеру.
13. До заявки додаються такі документи:
відомості про претендента (повне найменування,
місцезнаходження, номери телефонів, прізвище, ім'я та по батькові
керівника);
копії документів про державну реєстрацію та реєстрацію в
органах державної податкової служби;
довіреність на ім'я особи, уповноваженої представляти
інтереси претендента під час проведення тендеру;
копії установчих документів, засвідчені в установленому
порядку;
копія ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів - діяльності по організації торгівлі на ринку
цінних паперів, засвідчена в установленому порядку;
інформація про фінансово-економічну діяльність претендента на
початок року і останню звітну дату (баланс, звіт про фінансові
результати та аудиторський висновок);
довідка про склад засновників (акціонерів, учасників)
претендента;
довідка про наявність комп'ютерного та комунікаційного
обладнання, відповідного програмного забезпечення та наявність
приміщення, необхідного для провадження діяльності з організації
торгівлі на ринку цінних паперів.
Довідки складаються у довільній формі, підписуються
керівником претендента та завіряються печаткою. За подання
недостовірної інформації несе відповідальність претендент.
14. Заявка реєструється в день її подання у присутності
претендента.
15. Заявка залишається без розгляду у разі, коли:
вона надійшла після встановленого кінцевого строку її
подання;
подано неповний комплект документів;
документи не відповідають вимогам, визначеним у тендерній
документації.
16. Претендент має право відкликати свою заявку до кінцевого
строку її подання.
17. Після ознайомлення із заявками і реєстрації усіх
матеріалів, поданих претендентами, Комісія проводить детальне їх
вивчення та визначає переможця тендеру.
18. Рішення про результати тендеру і визначення його
переможця оформляється протоколом, який підписують члени Комісії,
що брали участь у його прийнятті.
19. Переможцю тендеру надсилається відповідне рішення
Комісії.
20. З переможцем тендеру укладається договір про здійснення
продажу державних пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
що належать державі.
21. Результати тендеру протягом трьох робочих днів
публікуються в газеті "Урядовий кур'єр" та розміщуються на
веб-сайті Кабінету Міністрів України.
22. Спори, що виникають у результаті проведення тендеру,
розглядаються в судовому порядку.вгору