Документ 4134-XI, поточна редакція — Затвердження від 31.07.1987, підстава - 4279-XI


 
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про внесення змін і доповнень до законодавства
Української РСР про відповідальність
за адміністративні правопорушення
 
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1987, N 25, ст. 453 )
 
( Указ затверджено Законом N 4279-XI ( 4279-11 ) від 11.07.87, ВВР, 1987, N 29, ст.546 )

 
     Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
     1. Встановити, що заняття проституцією тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження або штрафу в розмірі до ста карбованців.
 
     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою штраф у розмірі до двохсот карбованців.
 
     2. Особи, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони займаються проституцією, викликаються в міліцію для офіційного перестереження про недопустимість антигромадської поведінки. До таких осіб у порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР і Української РСР, може бути застосовано уповноваженими на те службовими особами органів внутрішніх справ (міліції) адміністративне затримання, особистий огляд, огляд і вилучення речей.
 
     3. Особи, піддані адміністративному стягненню відповідно до статті 1 цього Указу, з метою виявлення і лікування венеричних захворювань підлягають направленню на медичний огляд у порядку, встановленому законодавством Української РСР.
 
     4. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1 цього Указу, розглядаються адміністративними комісіями при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів.
 
     5. Протоколи про правопорушення, передбачені статтею 1 цього Указу, складаються працівниками органів внутрішніх справ (міліції).
 
     6. Внести до Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення ( 80732-10, 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1985 р., N 24, ст. 553, N 44, ст. 1056; 1986 р., N 15, ст. 326, N 27, ст. 539, N 52, ст. 1057) такі зміни і доповнення:
 
     1) доповнити Кодекс статтями 181-1 і 181-2 такого змісту:
 
     "Стаття 181-1. Заняття проституцією
 
     Заняття проституцією -
 
     тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до ста карбованців.
 
     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот карбованців.
 
     Стаття 181-2. Порушення громадського порядку, що виявилось у приставанні до іноземних громадян з метою придбання речей
 
     Порушення громадського порядку, що виявилось у приставанні до іноземних громадян з метою купівлі, обміну або придбання іншим способом у них речей, -
 
     тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі до ста карбованців з конфіскацією придбаних речей або без такої.
 
     Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією придбаних речей";
 
     2) у частині третій статті 21 та частині другій статті 277 слова і цифри "частиною першою статті 162" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 162";
 
     3) частину другу статті 27 викласти в такій редакції:
 
     "При необхідності підвищення відповідальності за окремі види адміністративних правопорушень законодавчими актами Української РСР може бути встановлено штраф щодо громадян - до п'ятдесяти карбованців і службових осіб - до ста карбованців, а за корисливі адміністративні правопорушення - до двохсот карбованців; законодавчими актами СРСР - щодо громадян - до ста карбованців і службових осіб - до двохсот карбованців, а за корисливі адміністративні правопорушення та порушення законодавства про боротьбу з пияцтвом - штраф до трьохсот карбованців";
 
     4) у статті 162:
 
     у частині першій слова "Незаконне" і "до п'ятдесяти карбованців" замінити відповідно словами "Незаконні" і "до ста карбованців";
 
     після частини першої доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
     "Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
 
     тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі до двохсот карбованців з конфіскацією валюти і платіжних документів";
 
     частину другу статті вважати частиною третьою;
 
     5) у частині першій статті 218 слова і цифри "частиною другою статті 162" і "статтями 182, 183" замінити відповідно словами і цифрами "частиною третьою статті 162" і "статтями 181-1 - 183";
 
     6) у статті 222:
 
     у частині першій слова і цифри "частина перша статті 162" замінити словами і цифрами "частини перша і друга статті 162"; після цифр "178" доповнити цифрами "181-2";
 
     у пункті 1 частини другої:
 
     в абзаці першому слова і цифри "частиною першою статті 162" замінити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 162"; після цифр "178" доповнити цифрами "181-2";
 
     доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:
 
     "за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 181-2 цього Кодексу, крім того, - начальники або заступники начальників органів внутрішніх справ на транспорті, а також начальники відділень міліції, що є в системі органів внутрішніх справ";
 
     7) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слова і цифри "частина друга статті 162" замінити словами і цифрами "частина третя статті 162";
 
     8) пункт 1 частини другої статті 262 після слів "громадську мораль" доповнити словами "у випадках, коли є підстави вважати, що особа займається проституцією, при";
 
     9) абзац другий пункту 2 статті 313 після цифр "174" доповнити цифрами "181-2".

 
 Голова Президії 
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 12 червня 1987 р.
N 4134-XIвгору