Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 08.04.1996413
Документ 413-96-п, попередня редакція — Редакція від 21.06.2004, підстава - 792-2004-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 квітня 1996 р. N 413
Київ
Про затвердження Порядку ведення
державного водного кадастру

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99
N 1481 ( 1481-2000-п ) від 28.09.2000
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )

Відповідно до статті 28 Водного кодексу України ( 213/95-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок ведення державного водного кадастру, що
додається. 2. Державному комітету по водному господарству спільно з
Державним комітетом по геології і використанню надр та Державним
комітетом по гідрометеорології: у місячний термін утворити Міжвідомчу комісію з питань
ведення державного водного кадастру відповідно до зазначеного
Порядку; у двомісячний термін привести відомчі нормативні акти у
відповідність з Порядком ведення державного водного кадастру.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.35
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 1996 р. N 413
ПОРЯДОК
ведення державного водного кадастру
( Слова "Державний комітет України по гідрометеорології",
"Державний комітет по гідрометеорології" та
"Держкомгідромет" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "Комітет України з питань гідрометеорології",
"Комітет з питань гідрометеорології" та "Гідрометком" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1763
( 1763-99-п ) від 24.09.99 )

1. Державний водний кадастр складається з метою
систематизації даних державного обліку вод та визначення наявних
для використання водних ресурсів. 2. Державний водний кадастр являє собою систематизований звід
відомостей про: поверхневі, підземні, внутрішні морські води та територіальне
море (далі - водні об'єкти); обсяги, режим, якість і використання вод (водних об'єктів); водокористувачів (крім вторинних). До державного водного кадастру включаються також відомості
про водогосподарські об'єкти, що забезпечують використання води,
очищення та скид зворотних вод, а саме: споруди для акумуляції та регулювання поверхневих і підземних
вод; споруди для забору та транспортування води; споруди для скиду зворотних вод; споруди, на яких здійснюється очистка зворотних вод (з
оцінкою їх ефективності). 3. Державний водний кадастр складається з трьох розділів: поверхневі води; підземні води; використання вод. 4. Державний водний кадастр включає дані державного обліку
поверхневих і підземних вод та державного обліку водокористування,
які систематизуються за водними об'єктами та їх ділянками,
водозбірними басейнами річок та морів, басейнами підземних вод,
водогосподарськими ділянками, економічними районами,
адміністративно-територіальними одиницями і в цілому в Україні. 5. Для оперативного забезпечення державних органів,
підприємств, установ, організацій, громадян необхідними даними про
водні ресурси створюються спеціалізовані автоматизовані
інформаційні системи державного водного кадастру.
6. Державний водний кадастр ведеться:
Мінприроди за розділом "Поверхневі води";
Держкомприродресурсів за розділом "Підземні води";
Держводгоспом за розділом "Водокористування".
Зазначені центральні органи виконавчої влади є замовниками
робіт щодо складання державного водного кадастру і затверджують
кадастрові матеріали Мінприроди та Держкомприродресурсів
самостійно, а Держводгосп - за погодженням з Мінприроди та
Держкомприродресурсів. ( Пункт 6 в редакції Постанов КМ N 1481 ( 1481-2000-п ) від
28.09.2000, N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
7. Виконавцями робіт з складання державного водного кадастру
є визначені Держводгоспом, Мінприроди та Держкомприродресурсів
спеціалізовані підприємства, установи та організації. ( Пункт 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1481 ( 1481-2000-п )
від 28.09.2000, N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004 )
8. Під час ведення державного водного кадастру Держводгоспом,
Мінприроди та Держкомприродресурсів здійснюють: ( Абзац перший
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792
( 792-2004-п ) від 21.06.2004 ) планування і виконання робіт з ведення державного водного
кадастру; розроблення наукових принципів, методичних вказівок та
інструкцій з ведення державного водного кадастру; форм видання відомостей, що публікуються; аналіз, систематизацію та зберігання даних про водні та
водогосподарські об'єкти, водні ресурси, їх режим та якість,
водокористування, а також про водокористувачів; оцінку стану водних ресурсів та їх використання; ведення бази даних державного водного кадастру засобами
електронно-обчислювальної техніки; забезпечення органів державної виконавчої влади даними
державного водного кадастру в необхідному для них обсязі
безкоштовно; забезпечення даними державного водного кадастру підприємств,
установ, організацій та громадян у встановленому порядку. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1481
( 1481-2000-п ) від 28.09.2000 )
9. Для координації діяльності Держводгосп разом з Мінприроди
та Держкомприродресурсів створюють Міжвідомчу комісію з питань
ведення державного водного кадастру, яка: ( Абзац перший пункту 9
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п )
від 21.06.2004 ) розробляє загальні принципи ведення державного водного
кадастру на єдиній методичній основі; узгоджує основні положення ведення державного водного
кадастру та порядок взаємодії головних виконавців; розробляє загальні принципи побудови галузевих
автоматизованих інформаційних систем державного водного кадастру
та забезпечує їх функціонування; узгоджує методичні вказівки, макети об'єднаних видань та
порядок їх публікації; встановлює порядок міжвідомчого обміну кадастровою
інформацією та видачі користувачам кадастрових даних. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1481
( 1481-2000-п ) від 28.09.2000 )
10. Для деталізації порядку ведення державного водного
кадастру, визначення складу кадастрових даних, порядку обміну
інформацією між виконавцями та уточнення інших питань, спільних
для всієї системи ведення державного водного кадастру,
розробляються методичні вказівки, які затверджуються Мінприроди та
Держкомприродресурсів за відповідними розділами. ( Пункт 10 в
редакції Постанови КМ N 1481 ( 1481-2000-п ) від 28.09.2000, із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792 ( 792-2004-п ) від
21.06.2004 ) 11. Дані Державного водного кадастру використовуються для: поточного і перспективного планування використання вод та
здійснення водоохоронних заходів; розміщення виробничих сил на території країни; складання схем комплексного використання та охорони вод і
водогосподарських балансів; проектування водогосподарських, транспортних, промислових та
інших підприємств і споруд, пов'язаних з використанням вод; прогнозування змін гідрологічних і гідрогеологічних умов,
водності річок та якості вод; розроблення заходів щодо підвищення ефективності роботи
водогосподарських систем; нормування водоспоживання і водовідведення, а також
показників якості вод; розроблення заходів щодо запобігання шкідливій дії вод та
ліквідації її наслідків; здійснення державного контролю за проведенням заходів для
раціонального використання та охорони вод; регулювання взаємовідносин між водокористувачами, а також між
водокористувачами та іншими підприємствами, організаціями і
установами; вирішення інших питань, пов'язаних з обліком та використанням
вод. 12. Фінансування робіт з ведення Державного водного кадастру
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.вгору