Документ 413-2012-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 червня 2012 р. № 413-р
Київ

Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про засади зовнішньоекономічної політики України на середньостроковий та довгостроковий періоди”

1. Схвалити Концепцію проекту Закону України “Про засади зовнішньоекономічної політики України на середньостроковий та довгостроковий періоди”, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством фінансів, Міністерством закордонних справ, Міністерством юстиції та Національним банком (за згодою) розробити з урахуванням положень Концепції, схваленої цим розпорядженням, та подати Кабінетові Міністрів України проект Закону України “Про засади зовнішньоекономічної політики України на середньостроковий та довгостроковий періоди”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2012 р. № 413-р

КОНЦЕПЦІЯ
проекту Закону України “Про засади зовнішньоекономічної політики України на середньостроковий та довгостроковий періоди”

Проблема, яка потребує розв’язання

Необхідною умовою забезпечення сталого розвитку національної економіки є ефективна зовнішньоекономічна політика, яка повинна базуватися на захисті національних інтересів.

На даний час окремі питання реалізації зовнішньоекономічної політики в Україні регулюються Конституцією України, Законами України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, “Про основи національної безпеки України”, Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

За результатами аналізу розвитку зовнішньоекономічної діяльності, зокрема у 2010-2011 роках, визначено ряд чинників, які зумовлюють необхідність розроблення засад зовнішньоекономічної політики України на середньостроковий та довгостроковий періоди. Серед них насамперед:

незбалансованість зовнішньоекономічних операцій та формування у 2010-2011 роках від’ємного сальдо торговельного балансу;

наявність диспропорцій товарного експорту та імпорту, які полягають у значній частці сировини і напівфабрикатів у структурі експорту та енергоресурсів і продукції машинобудування у структурі імпорту;

недостатні темпи зростання прямих іноземних інвестицій в національну економіку;

виробництво вітчизняною промисловістю переважно низькотехнологічної продукції;

значний вплив зовнішньої торгівлі на валовий внутрішній продукт, зростання рівня відкритості національної економіки.

Ключовими ризиками, що впливають на реалізацію ефективної державної зовнішньоекономічної політики, є, зокрема:

витіснення із зовнішнього ринку збуту вітчизняних виробників та недостатня технологічна конкурентоспроможність більшості українських товарів;

зниження попиту на зовнішньому ринку на окремі товари українського експорту та скорочення внаслідок цього ряду виробництв вітчизняної продукції;

застосування торговельних обмежень з боку окремих країн та ускладнення доступу на традиційні і нові ринки збуту національних виробників.

Отже, проблемою, яка потребує розв’язання, є відсутність у законах, стратегічних і програмних документах України єдиного системного (комплексного) підходу до вирішення питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією зовнішньоекономічної політики України.

Мета Концепції

Метою Концепції є визначення шляхів законодавчого врегулювання формування цілісної державної зовнішньоекономічної політики на середньостроковий та довгостроковий періоди.

Шляхи розв’язання проблеми

Оптимальним шляхом розв’язання проблеми є розроблення і прийняття базового Закону України “Про засади зовнішньоекономічної політики України на середньостроковий та довгостроковий періоди”, у якому необхідно передбачити:

визначення поняття “державна зовнішньоекономічна політика”;

принципи впровадження державної зовнішньоекономічної політики;

напрями зовнішньоекономічної політики в інтеграційних процесах та відносинах України з країнами ЄС, СНД, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Латинської Америки, Африки, Близького та Середнього Сходу, а також в рамках міждержавних угод;

основні напрями розвитку внутрішнього виробництва, сфери послуг, а також нарощення експортного потенціалу;

етапи та завдання реалізації державної зовнішньоекономічної політики;

механізм реалізації зовнішньоекономічної політики України на державному і регіональному рівні;

систему взаємодії між державними і місцевими органами влади під час формування та реалізації зовнішньоекономічної політики держави.

Очікувані результати

Прийняття Закону України “Про засади зовнішньоекономічної політики України на середньостроковий та довгостроковий періоди” забезпечить формування з урахуванням національних інтересів та на основі державних стратегічних і програмних документів єдиної державної зовнішньоекономічної політики, що сприятиме:

забезпеченню цілеспрямованого захисту та підтримки вітчизняних товаровиробників на зовнішньому і внутрішньому ринку;

зростанню обсягів та оптимізації товарної і географічної структури українського експорту, зокрема через збільшення питомої ваги товарів з високою доданою вартістю;

досягненню позитивного сальдо торговельного балансу;

нарощенню обсягів припливу іноземного капіталу в розвиток національної економіки.

Фінансові, матеріально-технічні і трудові ресурси

Реалізація Концепції проекту Закону України “Про засади зовнішньоекономічної політики України на середньостроковий та довгостроковий періоди” не потребує залучення додаткових фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів.вгору