Документ 412-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.04.2012, підстава - 314-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 червня 1994 р. N 412
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 314 ( 314-2012-п ) від 05.04.2012 }
Про затвердження положень про регіональне
відділення та про представництво Фонду державного
майна України у районі, місті
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1860 ( 1860-2002-п ) від 12.12.2002
N 1957 ( 1957-2003-п ) від 17.12.2003
N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про регіональне відділення Фонду
державного майна України та Положення про представництво Фонду
державного майна України у районі, місті (додаються) і ввести їх в
дію з дня прийняття цієї постанови, а в частині визначеного в них
порядку фінансування витрат на утримання регіональних відділень та
представництв Фонду державного майна в районі, місті за рахунок
коштів державного бюджету - з 1 січня 1995 року.
2. Міністерству фінансів, Фонду державного майна разом з
Урядом Криму та місцевими державними адміністраціями забезпечити
фінансування до кінця 1994 року витрат на утримання регіональних
відділень Фонду державного майна за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті, бюджеті Республіки Крим і бюджетах областей,
мм.Києва і Севастополя для фінансування органів приватизації, а
представництв Фонду державного майна в районах, містах - за
рахунок коштів, передбачених у відповідних місцевих бюджетах для
фінансування органів приватизації районів, міст.
3. Прирівняти за умовами оплати праці,
матеріально-побутового, медичного і транспортного обслуговування: начальників регіональних відділень Фонду державного майна -
до перших заступників глав обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій; начальників представництв Фонду державного майна у районах -
до перших заступників глав районних державних адміністрацій; начальників представництв Фонду державного майна у містах -
до перших заступників голів виконавчих комітетів міських Рад
народних депутатів. { Пункт 3 втратив чинність в частині прирівнення за умовами оплати
праці на підставі Постанови КМ N 268 ( 268-2006-п ) від
09.03.2006 }

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.25
Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 1994 р. N 412
ПОЛОЖЕННЯ
про регіональне відділення Фонду державного майна
України
1. Регіональне відділення Фонду державного майна України
(далі - відділення) є державним органом, який створюється Фондом
державного майна (далі - Фонд) і йому підпорядковується. У питаннях приватизації майна, що перебуває у власності
Республіки Крим, комунальній власності областей, мм.Києва і
Севастополя, відділення підзвітне відповідно Верховній Раді
Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській
Раді народних депутатів. Відділення в межах повноважень, визначених Фондом, і
повноважень, делегованих Верховною Радою Республіки Крим,
обласною, Київською та Севастопольською міською Радою народних
депутатів, здійснює державну політику у сфері приватизації майна,
що перебуває у загальнодержавній власності, у власності
Республіки Крим, комунальній власності області, мм.Києва і
Севастополя (далі - державна власність) і є орендодавцем цілісних
майнових комплексів державної власності.
2. Відділення у межах своєї компетенції забезпечує виконання
законів України, постанов Верховної Ради України, указів і
розпоряджень Президента України, декретів, постанов і розпоряджень
Кабінету Міністрів України, наказів Фонду, рішень Верховної Ради і
Президента Республіки Крим, Уряду Криму, рішень обласної,
Київської та Севастопольської міської Ради народних депутатів,
розпоряджень Представника Президента України в області, мм.Києві і
Севастополі.
3. Основними завданнями відділення є: організація та проведення приватизації майна, яке перебуває у
державній власності, згідно з державною, республіканською
(Республіки Крим) та місцевою програмою приватизації; здійснення повноважень власника щодо майна, яке
приватизується, відповідно до прийнятих ним рішень; здійснення повноважень орендодавця державного майна; організація діяльності представництв Фонду в районах і містах
(далі - представництва); забезпечення роботи єдиної комп'ютерної інформаційної мережі
органів приватизації.
4. Відділення відповідно до покладених на нього завдань і в
межах своїх повноважень: 1) розробляє пропозиції щодо приватизації майна, яке
перебуває у державній власності, вносить їх до Фонду, Верховної
Ради Республіки Крим, відповідної Ради народних депутатів для
формування державної, республіканської (Республіки Крим), місцевої
програми приватизації, забезпечує виконання затверджених програм; 2) змінює в процесі приватизації організаційно-правову форму
підприємств, що перебувають у державній власності; 3) здійснює повноваження представника Фонду в керівних
органах господарських товариств, власником акцій (часток, паїв)
яких є держава; 4) здійснює повноваження власника щодо акцій (часток, паїв),
які належать державі у майні господарських товариств, несе
відповідальність у межах цих акцій (часток, паїв); 5) здійснює продаж об'єктів приватизації; 6) утворює конкурсні комісії з продажу майна, що перебуває у
державній власності; 7) розглядає заяви про приватизацію майна, що перебуває у
державній власності, і приймає відповідні рішення; 8) утворює комісії з приватизації і комісії з інвентарізації
та оцінки майна, що перебуває у державній власності, затверджує
акти інвентаризації та оцінки вартості майна; 9) здійснює управління та розпоряджається майном підприємств,
установ і організацій, що перебуває у державній власності, в
процесі приватизації; 10) приймає рішення про передачу власникам приватизованих
об'єктів у довготермінову оренду будівель і споруд, приватизація
яких заборонена відповідно до чинного законодавства; 11) виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів
підприємств і організацій, їх структурних підрозділів, що
перебувають у державній власності, окремого індивідуально
визначеного майна державних підприємств, організацій; 12) здійснює контроль за виконанням зобов'язань, передбачених
у договорах купівлі-продажу об'єктів приватизації, додержанням
умов договорів оренди; 13) приймає за участю місцевих органів Держкомзему рішення
про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва, приватизацію
(оренду) земельних ділянок, відведених в установленому порядку для
будівництва цих об'єктів; 14) вживає заходів для залучення до процесу приватизації
іноземних інвесторів; 15) забезпечує надходження коштів, одержуваних від
приватизації державного майна, до позабюджетного Державного фонду
приватизації, позабюджетних фондів приватизації Республіки Крим,
області, мм.Києва і Севастополя і веде облік надходження коштів по
об'єктах, регіону, мм.Києву і Севастополю, джерелах; контролює
стан сплати вартості конкретних об'єктів приватизації та рівень
використання громадянами приватизаційних паперів; 16) укладає угоди з посередниками щодо виконання робіт,
пов'язаних з підготовкою об'єктів державної власності до
приватизації, а також щодо продажу цих об'єктів; 17) подає Фонду пропозиції про надання ліцензій посередникам
щодо виконання робіт, пов'язаних з підготовкою об'єктів державної
власності до приватизації, а також щодо продажу цих об'єктів; 18) забезпечує систематичне інформування населення, Фонду,
відповідних органів державної виконавчої влади, місцевого і
регіонального самоврядування про хід приватизації державного
майна; 19) організує навчання і підвищення кваліфікації працівників
відділення і представництв, забезпечує впровадження передових
методів і досвіду роботи; 20) розглядає заяви, пропозиції і скарги громадян і вживає
відповідних заходів; 21) складає щоквартально звіти про хід приватизації
державного майна, надходження коштів до позабюджетного Державного
фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації Республіки
Крим, мм.Києва і Севастополя і подає їх Фонду, Верховній Раді
Республіки Крим чи відповідній Раді народних депутатів у визначені
терміни за встановленою формою; 22) створює представництва; 23) здійснює керівництво діяльністю представництв; 24) вживає заходів для впровадження і організації роботи
єдиної комп'ютерної інформаційної мережі органів приватизації; 25) контролює виконання актів законодавства; 26) видає інформаційні бюлетені, газети, інші друковані
видання; 27) здійснює інші функції згідно з чинним законодавством.
5. Відділення має право:
1) одержувати безплатно від місцевих органів державної
виконавчої влади, органів місцевого і регіонального
самоврядування, органів державної статистики, підприємств, установ
і організацій звітні дані й інформаційні матеріали, необхідні для
виконання покладених на відділення завдань; 2) залучати в установленому порядку до здійснення контролю за
виконанням зобов'язань, передбачених у договорах купівлі-продажу
об'єктів приватизації, додержанням умов договорів оренди експертів
і представників місцевих органів виконавчої влади; 3) здійснювати передачу акцій (часток, паїв), що належать
державі у майні господарських товариств, у довірче управління
відповідно до чинного законодавства.
6. Відділення під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування, а також з
підприємствами, установами і організаціями.
7. Начальників відділень призначає на посаду та звільняє з
посади Голова Фонду, крім начальника відділення в місті Києві,
яким за посадою є заступник Голови Фонду, що призначається на
посаду та звільняється з посади в установленому законодавством
порядку. ( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанов КМ N 1860
( 1860-2002-п ) від 12.12.2002, N 1957 ( 1957-2003-п ) від
17.12.2003 ) Начальник відділення несе персональну відповідальність за
виконання покладених на відділення завдань і здійснення ним своїх
функцій. Начальник відділення має заступників, в тому числі одного
першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади
Головою Фонду за поданням начальника відділення.
8. Начальник відділення: керує діяльністю відділення;
( Абзац третій пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 1860 ( 1860-2002-п ) від 12.12.2002 )
затверджує структуру, штатний розпис відділення і кошторис
витрат на його утримання у межах граничної чисельності та фонду
оплати праці працівників й асигнувань на утримання відділення,
затверджених Головою Фонду; розподіляє обов'язки між заступниками начальника відділення; затверджує положення про структурні підрозділи відділення; видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання; розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису
витрат; представляє відділення у всіх установах, на підприємствах, в
організаціях; призначає на посаду та звільняє з посади начальників
представництв. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1957 ( 1957-2003-п ) від 17.12.2003 )
9. У відділенні для погодженого вирішення питань, що належать
до його компетенції, може бути утворено колегію у складі
начальника відділення (голова колегії), заступників начальника за
посадою та інших працівників відділення. Склад колегії
затверджується Фондом. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
начальника відділення.
10. Відділення утримується за рахунок коштів державного
бюджету. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників та
асигнування на утримання відділення затверджуються Фондом.
11. Витрати відділення, пов'язані з приватизацією об'єктів,
відшкодовуються в порядку і межах, установлених Фондом, згідно із
державною, республіканською (Республіки Крим), місцевою програмами
приватизації.
12. Відділення є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 червня 1994 р. N 412
ПОЛОЖЕННЯ
про представництво Фонду державного майна України
у районі, місті
1. Представництво Фонду державного майна України у районі,
місті (далі - представництво) є державним органом, який
створюється регіональним відділенням Фонду державного майна (далі
- відділення) і йому підпорядковується. В питаннях приватизації майна, що перебуває у комунальній
власності району і міста, представництво підзвітне відповідно
районній та міській Раді народних депутатів. Представництво в межах повноважень, визначених Фондом
державного майна (далі - Фонд), і повноважень, делегованих
районною і міською Радою народних депутатів, здійснює державну
політику у сфері приватизації майна, що перебуває у
загальнодержавній власності, у комунальній власності району і
міста (далі - державна власність) і є орендодавцем цілісних
майнових комплексів державної власності.
2. Представництво у межах своєї компетенції забезпечує
виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів
і розпоряджень Президента України, декретів, постанов і
розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Фонду та його
відділення, рішень районної і міської Ради народних депутатів,
розпоряджень Представника Президента України в районі.
3. Основними завданнями представництва є: організація та проведення приватизації майна, яке перебуває у
державній власності; продаж об'єктів приватизації; забезпечення роботи єдиної комп'ютерної мережі органів
приватизації. здійснення повноважень орендодавця державного майна; здійснення повноважень власника щодо майна, яке
приватизується, відповідно до прийнятих ним рішень;
4. Представництво відповідно до покладених на нього завдань і
в межах своїх повноважень: 1) розробляє пропозиції щодо приватизації майна, яке
перебуває у державній власності, вносить їх до відділення,
районної чи міської Ради народних депутатів для формування
державної та місцевої програми приватизації, забезпечує виконання
прийнятих програм; 2) змінює в процесі приватизації організаційно-правову форму
підприємств, що перебувають у державній власності; 3) формує та подає на затвердження місцевої Ради народних
депутатів перелік об'єктів малої приватизації, що перебувають у
комунальній власності і підлягають продажу на аукціоні, за
конкурсом чи шляхом викупу працівниками підприємств, що
приватизуються, іншими способами згідно з чинним законодавством; 4) розглядає заяви про включення підприємств до переліку
об'єктів, що підлягають приватизації, і в разі відсутності підстав
для відмови включає підприємства до відповідного переліку з
наступними письмовими повідомленнями заявників та адміністрацію
підприємств; 5) публікує в інформаційному бюлетені, інших виданнях, газеті
"Відомості приватизації" та місцевій пресі переліки об'єктів, що
підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом,
викупу працівниками підприємств, що приватизуються; 6) здійснює продаж об'єктів приватизації; 7) утворює конкурсні комісії з продажу державного майна; 8) розглядає заяви про приватизацію майна державного
підприємства і приймає відповідні рішення; 9) утворює комісії з приватизації і комісії з інвентарізації
та оцінки майна, що перебуває у державній власності, затверджує
акти інвентаризації та оцінки вартості майна; 10) готує за участю місцевих органів Держкомзему рішення
про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва, приватизацію
(оренду) земельних ділянок, відведених в установленому порядку для
будівництва цих об'єктів, і подає його на розгляд відділення; 11) забезпечує надходження коштів, одержуваних від
приватизації державного майна, до позабюджетного Державного фонду
приватизації, позабюджетних фондів приватизації району, міста і
веде облік надходження коштів по об'єктах, району, місту,
джерелах; контролює стан оплати вартості конкретних об'єктів
приватизації та рівень використання громадянами приватизаційних
паперів; 12) проводить консультаційну роботу з питань приватизації; 13) забезпечує систематичне інформування населення,
відділення, органів державної виконавчої влади, місцевого і
регіонального самоврядування про хід приватизації державного
майна; 14) розглядає заяви, пропозиції і скарги громадян і вживає
відповідних заходів; 15) складає щоквартально звіти про хід приватизації
державного майна та надходження коштів до позабюджетного
Державного фонду приватизації, позабюджетних фондів приватизації
району, міста і подає їх відділенню, районній (міській) Раді
народних депутатів у визначені терміни за встановленою формою; 16) вживає заходів для впровадження і організації роботи
єдиної комп'ютерної мережі органів приватизації; 17) видає інформаційні бюлетені, газети, інші друковані
видання; 18) виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів
підприємств і організацій, їх структурних підрозділів, що
перебувають у державній власності, окремого індивідуально
визначеного майна державних підприємств, організацій; 19) здійснює контроль за виконанням зобов'язань, передбачених
у договорах купівлі-продажу об'єктів приватизації, додержанням
умов договорів оренди; 20) здійснює інші функції згідно з чинним законодавством.
5. Представництво має право:
1) одержувати безплатно від місцевих органів державної
виконавчої влади, органів місцевого і регіонального
самоврядування, органів державної статистики, підприємств, установ
і організацій звітні дані й інформаційні матеріали, необхідні для
виконання покладених на представництво завдань; 2) залучати в установленому порядку до здійснення контролю за
виконанням зобов'язань, передбачених у договорах купівлі-продажу
об'єктів приватизації, додержанням умов договорів оренди експертів
і представників місцевих органів виконавчої влади;
6. Представництво під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування, а також з
підприємствами, установами і організаціями.
7. Начальників представництв призначають на посади та
звільняють з посад начальники відділень. ( Абзац перший пункту 7 в
редакції Постанов КМ N 1860 ( 1860-2002-п ) від 12.12.2002, N 1957
( 1957-2003-п ) від 17.12.2003 ) Начальник представництва несе персональну відповідальність за
виконання покладених на представництво завдань і здійснення ним
своїх функцій. Начальник представництва має заступників, які призначаються
на посаду та звільняються з посади начальником відділення за
поданням начальника представництва.
8. Начальник представництва: керує діяльністю представництва; затверджує структуру, штатний розпис представництва і
кошторис витрат на його утримання у межах граничної чисельності та
фонду оплати праці працівників і асигнувань на утримання
представництва, затверджених Фондом; розподіляє обов'язки між заступниками начальника
представництва; за погодженням з відповідною Радою народних депутатів
призначає на посаду та увільняє з посади керівника позабюджетного
фонду району, міста; затверджує положення про структурні підрозділи
представництва; видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання; представляє представництва в усіх установах, на
підприємствах, в організаціях; розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису
витрат.
9. Представництво утримується за рахунок коштів державного
бюджету. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників та
асигнування на утримання представництва затверджуються Фондом.
10. Витрати представництва, пов'язані з приватизацією
об'єктів, відшкодовуються в порядку і межах, установлених Фондом,
згідно із державною та місцевими програмами приватизації.
11. Представництво є юридичною особою, має самостійний
баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку
із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.вгору