Питання Міністерства зовнішніх економічних зв'язків
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.199341
Документ 41-93-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.08.2004, підстава - 1109-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 січня 1993 р. N 41
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Питання Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків
( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 147-р ( 147-93-р ) від 07.03.93
Постановами КМ
N 530 ( 530-93-п ) від 10.07.93
N 566 ( 566-95-п ) від 31.07.95 )

Кабінет Міністрів України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Установити, що Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків є правонаступником колишнього Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі в частині майнових прав та
обов'язків.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 566
( 566-95-п ) від 31.07.95 )

3. Затвердити Положення про Міністерство зовнішніх
економічних зв'язків України, що додається.

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 530
( 530-93-п ) від 10.07.93 )

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 530
( 530-93-п ) від 10.07.93 )

6. Міністерству фінансів передбачити на 1993 рік за рахунок
державного бюджету кошти на утримання центрального апарату
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків та його територіальних
органів.
7. Розмістити центральний апарат Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків у м. Києві за адресою: Львівська площа, 8.
8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 8 травня 1992 р. N 234 ( 234-92-п ) "Питання
Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України"
(ЗП України, 1992 р., N 5, ст. 122).

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
Інд.40
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 січня 1993 р. N 41
П Е Р Е Л І К
підприємств, установ і організацій, що
включаються до сфери управління МЗЕЗ

Державний науково-дослідний інститут торгівлі і громадського
харчування
Український інститут бізнесу
Український інститут проблем ринку
Фонд розвитку зовнішньоекономічної діяльності України
Підприємства:
Бердянськзовніштранс
Ізмаїлзовніштранс
Іллічівськзовніштранс
Львівзовніштранс
Маріупользовніштранс
Миколаївзовніштранс
Одесазовніштранс
Ренізовніштранс
Херсонзовніштранс
Чопзовніштранс
Київзовніштранс
Керчзовніштранс
Зовнішторгвидав
Вищі курси іноземних мов МЗЕЗ
Державне консультаційно-експертне бюро МЗЕЗ
Українська державна фірма по наданню послуг "Оренда"

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 147-р ( 147-93-р ) від 07.03.93 )
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 1993 р. N 41
П О Л О Ж Е Н Н Я
Про Міністерство зовнішніх економічних
зв'язків України
1. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків України (МЗЕЗ)
є центральним органом державної виконавчої влади України.
Міністерство бере участь у розробці й реалізації стратегії
зовнішньоекономічної діяльності, структурній переробці економіки
України, формуванні комплексу заходів щодо забезпечення її
економічної самостійності.
2. МЗЕЗ у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 )
і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх
повноважень Міністерство організує виконання актів законодавства
України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що входять до його повноважень, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення цього законодавства і вносить їх на розгляд Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями МЗЕЗ є:
забезпечення єдиної зовнішньоекономічної політики шляхом
всебічного розвитку зовнішніх економічних зв'язків із зарубіжними
країнами в інтересах України;
розробка концепції та стратегії розвитку
зовнішньоекономічного потенціалу України, механізмів державного
регулювання зовнішніх економічних зв'язків;
захист прав і законних інтересів України, суб'єктів її
зовнішньоекономічної діяльності з використанням правових засобів;
опрацювання та здійснення комплексу заходів щодо розвитку і
поліпшення структури експорту та імпорту товарів, капіталів,
робочої сили, вироблення рекомендацій для відповідних галузей
економіки з урахуванням кон'юнктурних змін світового ринку;
подання Уряду пропозицій про формування Державного валютного
фонду;
узагальнення роботи зовнішньоекономічного комплексу та
сприяння підвищення ефективності його діяльності;
розробка пропозицій про запровадження стимулюючої системи
експорту та системи міжнародних розрахунків, спрямованих на
формування валютного ринку України. 4. МЗЕЗ відповідно до покладених на нього завдань:
1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики
залучення іноземних інвестицій, у розробці державних програм
розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і контролю їх виконання;
2) координує експортну діяльність регіонів з метою
максимальної реалізації їхнього експортного потенціалу, в тому
числі на базі конверсії;
3) бере участь у складанні зовнішньоторговельного і
платіжного балансів, здійснює аналіз ефективності експорту та
імпорту;
4) розробляє пропозиції про підвищення ефективності
зовнішньоекономічних зв'язків України, в тому числі про державне
стимулювання експорту наукоємної продукції;
5) готує пропозиції та укладає у межах своїх повноважень
міжнародні договори з питань торговельно-економічного
співробітництва України з іншими державамии і міжнародними
організаціями;
6) перевіряє відповідного до чинного законодавства виконання
міністерствами, відомствами, об'єднаннями, підприємствами,
організаціями (незалежно від форм власності) та підприємцями
зобов'язань, що випливають з відповідних міжнародних угод
України;
7) здійснює у межах своїх повноважень нагляд за виконанням
іноземними партнерами зобов'язань за міжнародними договорами
України;
8) готує пропозиції про порядок експорту та імпорту товарів,
у томі числі стратегічного характеру;
9) проводить у встановленому порядку реєстрацію представництв
іноземних суб'єктів господарської діяльності, узагальнює
інформацію про їхню діяльність;
10) веде облік іноземних компаній, які застосовують щодо
України обмежувальну ділову практику або несумлінно виконують
взяті зобов'язання;
11) видає в установленому порядку ліцензії на експорт та
імпорт товарів, технологій, робіт і послуг;
12) бере участь у розробці, погодженні й реалізації тарифних
та інших заходів, спрямованих на регулювання зовнішньоторговельних
перевезень, а також міжнародних угод у галузі транспорту;
13) контролює рівень зовнішньоторговельних цін на товари
(роботи, послуги), які експортуються та імпортуються і щодо яких
установлений режим ліцензування;
14) забезпечує у межах своїх повноважень разом з МЗС
представництво України і захищає її інтереси в ГАТТ і ЮНКТАД, бере
участь у роботі інших міжнародних економічних і фінансових
організацій;
15) здійснює формування, керівництво і координацію діяльності
торговельних представництв України за кордоном, за погодженням з
МЗС призначає та звільняє з посади радників дипломатичних
представництв України - торговельних представників України, і
аташе з торговельно-економічних питань посольств України;
16) веде інформаційну роботу щодо розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків України з зарубіжними країнами,
включаючи видання нормативно-довідкової літератури, публікації у
вітчизняних та іноземних засобах інформації, проведення
конференцій, семінарів тощо;
17) забезпечує разом із заінтересованими навчальними
закладами підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
кадрів для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, бере участь
у міжнародному співробітництві у цій галузі, включаючи міжнародну
технічну допомогу;
18) бере участь разом з Мінфіном в управлінні зовнішнім
боргом України та участь у роботі, пов'язаній з погашенням боргів
іноземним державам, а також сплатою боргів Україні;
19) здійснює контроль за додержанням суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності актів законодавства України та
умов міжнародних договорів України з питань, що входять до його
повноважень;
20) забезпечує разом з Держмиткомом функціонування системи
експортного контролю з метою захисту державних інтересів України
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, сприяє проведенню
державної митної політики;
21) готує пропозиції і здійснює заходи щодо встановлення
системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності,
бере участь у тарифному регулюванні зовнішньоекономічної
діяльності;
22) бере участь в організації державного регулювання
військово-технічного співробітництва із зарубіжними країнами;
23) сприяє виконанню експортно-імпортних операцій для
забезпечення державних потреб;
24) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. МЗЕЗ має право:
1) контролювати додержання міністерствами, іншими
центральними органами державної виконавчої влади України -
учасниками зовнішньоекономічної діяльності, розташованими на
території України, встановленого порядку здійснення
зовнішньоекономічної діяльності;
2) одержувати в установленому законодавством порядку від
органів державної виконавчої влади України інформацію, документи й
матеріали, необхідні для виконання покладених на Міністерство
завдань;
3) приймати в установленому законодавством порядку рішення
про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і
організацій, що входять до сфери його управління;
4) брати участь у роботі міжнародних організацій і
міжурядових органів, міжурядових комісій та комітетів з
торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва,
конференцій, конгресів, симпозіумів і нарад з питань міжнародних
економічних відносин;
5) проводити у межах своїх повноважень переговори з
державними органами, установами, а також іншими юридичними та
фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
6) залучати на контрактній основі вітчизняних та іноземних
учених, фахівців і експертів для консультацій, вивчення проблем у
сфері зовнішньоекономічних зв'язків;
7) використовувати в установленому законодавством порядку
кошти, одержані Міністерством і його підрозділами в Україні та за
її межами від надання різних послуг і проведення діяльності для
фінансування розвитку власної матеріально-технічної бази,
здійснення соціальних заходів для своїх співробітників;
8) подавати методичну і консультативну допомогу установам та
організаціям, що входять до сфери його управління, управлінням
зовнішньоекономічної діяльності обласних (міських) державних
адміністрацій та торговельним представникам за кордоном.
6. МЗЕЗ видає на основі і на виконання чинного законодавства
накази, організує та контролює їх виконання.
МЗЕЗ у разі необхідності видає разом з іншими центральними та
місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого
і регіонального самоврядування та громадськими об'єднаннями
спільні акти.
Рішення Міністерства з питань регулювання
зовнішньоекономічної діяльності, видані у межах його повноважень,
є обов'язковими для центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади, а також об'єднань підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності.
МЗЕЗ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з
іншими органами державної виконавчої влади України, органами
Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами
місцевого і регіонального самоврядування, а також відповідними
органами інших держав.
7. МЗЕЗ очолює Міністр, який призначається відповідно до
Конституції ( 888-09 ) України.
Міністр зовнішніх економічних зв'язків має заступників, яких
за його поданням призначає Кабінет Міністрів України, розподіляє
обов'язки між заступниками та визначає повноваження структурних
підрозділів Міністерства.
Міністр несе персональну відповідальність за виконання
покладених на Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій,
визначає ступінь відповідальності заступників Міністра, керівників
підрозділів Міністерства.
8. Для погодженого вирішення питань, що належать до
повноважень МЗЕЗ, обговорення пріоритетних напрямів його
діяльності і розвитку сфери управління у Міністерстві утворюється
колегія в складі Міністра (голови колегії), заступників Міністра
за посадою, а також інших керівних працівників Міністерства.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та об'єднань громадян.
Члени колегії Міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністра.
9. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
головних напрямів діяльності МЗЕЗ, обговорення найважливіших
програм та інших питань у Міністерстві створюється наукова рада з
провідних учених і висококваліфікованих фахівців-практиків.
Склад наукової ради і положення про неї затверджуються
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків. У Міністерстві з
урахуванням специфіки сфери управління можуть створюватися й інші
дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення
про них затверджуються Міністром.
10. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату МЗЕЗ затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
Структура центрального апарату Міністерства затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються Міністром.
11. МЗЕЗ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в установах банків, печатку із зображенням Державного герба
України і своїм найменуванням.вгору