Документ 41-2014-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.07.2014, підстава - 286-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 січня 2014 р. № 41
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 286 від 23.07.2014}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683 “Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 73, ст. 2693; 2014 р., № 3, ст. 54) зміни, що додаються.

2. Установити, що постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683 “Деякі питання випуску фінансових казначейських векселів” в частині відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість шляхом отримання фінансового казначейського векселя застосовується після набрання чинності законом, яким вносяться зміни до пункту 19 підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо продовження строку видачі органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, фінансових казначейських векселів.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України


С.АРБУЗОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2014 р. № 41

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 683

1. У постанові:

1) у вступній частині слова і цифри “статті 22 Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” замінити словами і цифрами “статті 19 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”;

2) у пункті 1:

в абзаці першому підпункту 1 цифри і слова “1 січня 2013 р.” замінити цифрами і словами “1 січня 2014 р.”;

у підпункті 3 цифри і слова “1 жовтня 2013 р.” замінити цифрами і словами “1 жовтня 2014 р.”;

3) у підпункті 1 пункту 3:

в абзаці першому цифри і слова “23 вересня 2013 р.” замінити цифрами і словами “1 березня 2014 р.”;

в абзаці другому цифри і слова “1 серпня 2013 р.” замінити цифрами і словами “1 січня 2014 р.”;

в абзаці третьому цифри і слова “1 серпня 2013 р.” замінити цифрами і словами “1 січня 2014 р.”;

в абзаці четвертому цифри і слова “1 листопада 2013 р.” замінити цифрами і словами “1 листопада 2014 р.”;

4) підпункт 1 пункту 4 викласти у такій редакції:

“1) провести інвентаризацію фактичної бюджетної заборгованості у частині бюджетної кредиторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та бюджетних зобов’язань одержувачів бюджетних коштів, обсяг якої за кожним окремим бюджетним зобов’язанням становить понад 500 тис. гривень, станом на 1 січня 2014 р. та подати до 25 лютого 2014 р. органам Державної казначейської служби за місцем обслуговування інформацію про фактичну бюджетну заборгованість, яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації (додаток 4), у паперовій та електронній формі;”;

5) у пункті 5:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

“1) забезпечити проведення інвентаризації заборгованості з різниці в тарифах, зазначеної в абзаці другому підпункту 1 і підпункті 3 пункту 1 цієї постанови, за видами послуг з урахуванням положень Порядку та умов надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 р. № 30, з метою її підтвердження, визначення обсягу та подання Міністерству фінансів до 1 березня 2014 р. зведеного реєстру заборгованості з різниці в тарифах за видами послуг, яка за результатами інвентаризації підлягає реструктуризації, що утворилася станом на 1 січня 2014 p., а також до 1 листопада 2014 р. - зведеного реєстру такої заборгованості, яка утворилася у поточному році станом на 1 жовтня 2014 року (додаток 6);”;

у підпункті 3:

в абзаці першому цифри і слова “1 січня 2013 р.” замінити цифрами і словами “1 січня 2014 р.”, а цифри і слова “1 жовтня 2013 р.” - цифрами і словами “1 жовтня 2014 р.”;

в абзаці другому після слів “обсяг якої” доповнити словами “за окремим договором на проведення розрахунків”, а цифри і слова “10 тис. гривень” замінити цифрами і словами “100 тис. гривень”;

6) у пункті 6:

у підпункті 1 цифри і слова “23 вересня 2013 р.” замінити цифрами і словами “1 березня 2014 р.”;

у підпункті 4 цифри і слова “1 січня 2014 р” замінити цифрами і словами “1 січня 2015 р.”;

7) у додатках до постанови:

у тексті додатків 1, 6, 7 та 9 цифри “2013” замінити цифрами “2014”;

8) у додатках 2 і 5 слова і цифри “статті 22 Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” замінити словами і цифрами “статті 19 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”.

2. У Порядку видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1:

в абзаці першому підпункту 1 цифри і слова “1 січня 2013 р.” замінити цифрами і словами “1 січня 2014 р.”;

у підпункті 3 цифри і слова “1 жовтня 2013 р.” замінити цифрами і словами “1 жовтня 2014 р.”;

2) у пункті 9:

перше речення абзацу першого викласти у такій редакції: “Мінфін вносить зміни до розпису державного бюджету за спеціальним фондом у частині інших надходжень, в тому числі за фінансовими казначейськими векселями, виданими розпорядникам (одержувачам) бюджетних коштів у минулому бюджетному періоді, на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів (із зазначенням, зокрема, реквізитів казначейських векселів, коду та назви бюджетної програми, за якою планується здійснити відповідні видатки, кодів економічної класифікації видатків бюджету та помісячного розподілу сум векселів, а також із доданням інформації про обсяги виданих казначейських векселів, отриманої від Казначейства (додаток 4).”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі коли протягом бюджетного періоду не забезпечено завершення процедури реструктуризації фактичної бюджетної заборгованості, що утворилася на початок цього бюджетного року, а видачу фінансових казначейських векселів за такою заборгованістю вже здійснено, завершення процедури реструктуризації проводиться у наступному бюджетному періоді згідно з цим Порядком за умови наявності у законі про Державний бюджет України на відповідний рік норми щодо застосування фінансових казначейських векселів для реструктуризації фактичної бюджетної заборгованості.”;

3) доповнити Порядок додатком 4 такого змісту:


“Додаток 4
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
щодо виданих фінансових казначейських векселів у розрізі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і бюджетних програм станом на ____________ 20__ року

КВКВК

Розпорядник (одержувач) бюджетних коштів

КПКВК

Сума виданих фінансових казначейських векселів

Найменування

Код згідно з ЄДРПОУ


Голова Казначейства

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)”.

М. П.


вгору